££!Sii":u ieM^aarwsnseliBa m SA - - |m 1 Zaterdag 1 Jas. a Zoadsg 2 Januari j 1927 isenoemingen yau Burgemeesters Be gewijzigde öuisiiuurvret In Puiisehlasïd gestorven Belgische militairen Be handelsbeweging Gemeen te Erem bo decern S^.teii voor'n^b nl 5^3* Eerste zitting van het Nationaal Comiieit van uitvoerhandel Öe gemeentekiezing tc BoUeïaerf öe godsdieustvervolgisg in Mexico De obvrijwillige werk loosheid ia No vein her Wekelijkscb Praatje. De scSiedel van den II. Alolsïus van Geuzaga Kerkstraat, 9 ea 81, Aalst. t*iihlïoiicit buiten tiet (ter. &AL.9T '-""i 1 XXXili* JAAKGAR -Telefoon 114. 3I>£S,gK\S3l£4,c2. Hot nieuwo jaar zot wijd zij no poor ten open. Bowoeglijke scharen van mensehen-kindoren trekken or door, oan den ingang wenschon zij elkan der "Geluk en Zaligheid*. Ofschoon reeds velo jaren zijn heengegaan, die voor velen geen geluk en vrede brach- ton, toch schrikken de monschen niot af van de gewoonte zich nogmaals niet hoop en vrodewenschen te be groeten. Velen dezer wonschen zijn twijfelloos zonder beteokenis en wor den op de lippen godragen van men- schon dio hot mot nieavvjaarwenscheh niot meenen. Ei toch zijn er nog men sdien genoog, dio ons geluk willon meegeven op de reis door do twaalf nieuwe maanden van het jaar 1927. En alhoewel wij niet weten, of ga- luk ons zal gegeven worden, toch nemen wij graag do wenschon aan van dazen,die ze ons oprecht toesturen omuat liunno wenschon gewild zijn en ons daardoor alleen toch reeds vrede en vreugde bezorgen. Overigens is het onmogelijk onze Agentschap Havas ataxias*», ftfee Brussel. ©ÏJ D8T BLAD BEHOORT EEW BIJ VOEGSEL. d NUMMER ÜtD Centiemen 51 O. H, Besnijdenis •Zonop 7,4ÖZojtaf4,02 Uitgever J. Van Nuffel-D® Gendt Ruo d® RlcheS'eu, Brêanr.s Buildings, 6, Lwedrea E ■Zonop 7,46Zouif4,03| Nieuwe Maan den 3 AAW OPJ2S LE2EHS. Ter gelegenheid ven Nieuwjaar zal ons fcfad Zaterdag niet verschijnen en zuilen onze bureeïen dien dag gesloten zijn zooals op de Zondagen. ARItoXDISSI-:AIENT AALST. Aalst, M. Moyersoen 1\, Appelk'n'e-Eyoiiem. M. Torrc- kens G- Aspelaere. Af. Berlangóci, A. Audedhovc-St. Marie. M- Van der Linden R. V.'ij achten liet als balangwekkend dc awodacBifc onzer1 lezers ie vestigen op' som TE ANTWERPEN V °°r wat de handels-beweging betreft; ;iaal' men BnKael verneemt, is d# n, teekent adh aldio af Voor de I» door kapitein Bergeron geleide zendingj eerste maanden van 19-C beeft de in belas! met het ontgraven en torugbren-1 voer een waarde bereikt van 16 milliard een naar Bel.no ,i„- „ik«. ~n de lij-;401' miUioen frank tegen 14 milliard <5 YOEl'LgtHl Up mige wijzigingen aan tie vroegere ftuis-.S011 naai' Belgio der lijken van jmuioen trans tegen 14 'huurwet gebracht en herinneren er aana'cns den oorlog, in Duitechland gedoe-462 millioen in 1925, hetzij 4 milliard dat de nieuwe huishuur wet van 'kracht-jven Belgische militairen en burgers, na'2 millioen meer in 1926 wordt met 1 Januari 1927 jha*nr te hebben volbracht, te Br us- j Voor hetzelfde tijdvak 1 toeft de uit- Met ingang van 1927 bijv. mag de ei-!*d teruggekeerd. Niet .minder dan 1885 j voor in 1920 het cijfer bereikt van 14 genaar van den huurder de helft terug- lijken werden aldus naar Bolsrie overae-tnillteM R7A n -n- genaar van deo huurder de helft terug-1lijken werden aldus naar Belgie overge-milliard 874 millioen tegen L milliard eiscöien van de rerltooging der grondbe- j bracht; van 2 pet. der in Dxiitsdhland-t790 millioen in 1925, hotzij 3 milliard lae-tingen wanneer een huurcecl van yooïug^orven Belgen w£? liet stoffelijk over-j84 millioen frank moer in Ï926 V December 1919 geldt. schot evenwel onvindbaar. J 12oo toekent dc ongunstige haudelsba- A i*. yl.1 a.1 I. t 11* TfMI.rl ITIO' Ivol .son t lAvn f a nol i i i 1 ni-m „Jl. 1 Iln- wuusciion op deze planeet vorwezon- Jijkt te zien. Ons verlangen gaat im mer zoo hoog en zjo diep, dat alle Hardsell» wensctów ons toch niet be vredigen kunnen. Daarmee stooton wij immer tegen do grenzen van het beperkte 0:1 bat onvolmaakts, omdat bot aardscho onzen dorst naar geluk niot stillen kan. Waarbij Mint dat? omdat wij ge schapen zijn voor l;at oneindige om- dat noch gezondheid, noch rijkdom, noch decoraties ons hart kannen be vredigen dat werpen wij ten slotte aks vodden schier don rug, vooral als do deur dor eeuwigheid voor ons open gaat, Var: jaar tol jaar naderen wij die poort en zoo wij alkander aardsch geluk mogen menschel), toch is hst veel holor eenieder datgeno to wen- schen en datgene vooral to willen,.dat den evenmenscli nader brengt hij hot oouwig geluk. En dat juist wordt in het algemeen, meer en meer vergat Men vvanscht elkander oen bloeiende gezondheid en geluk in da zaken. Al hot welzijn van liet zieleiovan schijnt maar van minder belang en Nier.w- jaar wordt meer en meer een zuiver materialistisch ieest, oen ïïaccbusloest ol oen hollo bcloeldheidsgelogenheid waarbij men elkander opbeurt, niet u.ot de ziel. met een troöstw:ooi'd van vrede, maar mot do flesch 911 oenigs voorname buigingen. Besto lezers on lozaressen van De Bossche Godvcerdegem. M. Beerons H. (ioefferdiögeu. j,l. Vau de den J. Oeoraardshergen. M. De Nauw O. Grootenbcrge. M. Van Melckenpo- Sce 4 flyseg'icni. M. M'ugon, Y.J1M. Ilordereem. M. Van Nuffel F. Herzele. M. Matthys J. I-Iillegom. AL Tailoen li. Hofsiade. M. Vair Wesemaei F, Iddergem. MBaevens A, Idegein. M. Oassnrt J.B. Impe. if. De Booek O. Korkxlkeii. AI. Heereman Tf. Leeuwc-rgen,. M. De Ueytcr R, JMi-ire. Al. Crommelinek jj ■OomborgenM. Otte R. Opliafselt, - Ovcrhoulaei' PoÖaere. M. C'asvns J. j I{09E«#i«u. Af.Van da- Macron. de sommen. Over do taakegeliug hefoben wij vol- doende uitgewijd, dan dat liet noodlg Lb er op terug te komen. *-vi»u*s o^uutT i^o, wc De nieuwe verhoog!-iigt>koêffiei^iten jhier voor een talrijk publiek, een voor- gelden mei. mg wiig van den eersten ver-dradlit ge^iouden door den heer Pak-ter- \aidag na 1 Januari a.s. De oigenaai* E many, afgevaardigde van den Arrondïs- met vernlient t-un d,» 1,irnv,1nT*c: tn s^jnentsbond AaEfc, voor de ICroosirijke Gezinnen. niet verplicht .-.an dé 'huurders te den niet hooveci zij verhoogd zijn. moet de huurder zelf uitrekenen: mel- Dit hij (Zondag 26 December 192G, v. crd al- !e.30--e ls vooral te zoeken in liet de- ;lf>* VrtAl* r-0-rt lalriil' raiKliulr onn rnnv. llClt OllZCl* VOCdsel"OpbrCIlgSt Welke 0119 steeds lot aanzienlijken invoer genood* zaakt h«eft. Zoo hebben wij voor- de 10 eevte maanden ran 1926, voor 1 milliard te'it) miljoen frank levende dieren of produk- uivicikcuwiu-ij De geachte spreker zette on boeiende *ov« moot het vorhoqgue huurgeld betalen en overtuigende wijze 'het doel en de wer-1 ;en VAri ««t dieren wanneer de eigenaar het ikwijtedhrift king uiteen van den Bond der Talrijke.püb^rd ^produkfen van het planten Gezinnen. n.K, meer inaevoe al Er werd ha het kinderfeestje, door de zij jjongens der gemeenteeehool hun ouders handeDdoel-,aangeboden, onmiddellijk overgegaan tot 7 ,-vio'v' un>Wi jiiet inrichten van een plaatselijken hoüid'.als landbouwtcelt Leven rbodig nogmaals' Vele Qiuisgezinnen zijn reeds aange-<35eron °i --'iadJitvleesoh van rle run dke woningen of sloten en. gezien allo partij-politiek en-1er"' ^illaaP' Cö verkensrassen. 193 mil- 1 aan de toennx- 1-&1 ci.aJ.n s.„.. !JOMl franken, uitvoe:*. n v. aanbiedt. V oortaan ontsnappwi nan de wet de handelsgebouwen, zelfs wanneer slechte gedéeUelij k voor einden 1 >et-rdkkea zijn. Misschieii is het overbodig u„&ulo er aan te herinneren welke woningen h j .'VICll V, l JJl IfV— ten van net dierenrijk, en voor ongeveer '5-.milliard produlrfcn van het planten- rij-k, meer ingevoeld dan wo in dezelfde eatfifzorie uitvoerden- Wil raeu eenige cijfers van wat wij tijdens die 10 eerste maanden uilvoer- M. De Braeekelecr T.n .'i jj'5™™ pamj-pvii™ M. De Lens Cüi DJB. 1 Tt' ',,0,Mngen a'al. <le «oepas-lkel sdbaden ban aan de strekking "van >g 1 er wet ontsnappen. Dit hangt af-den bond, kan er dan ook van geen po- van den vooroorlogse hen huurprijs cn Uiioke kleur spraak Rjn. Al de familio- r> «eviMkingsBijier der gemeenlen. feoetfden worden dus dringend nifeenoo- ib.' wel worm. niet toegepast op de digd lot liet Iwkomen van hun reehtma- tf ng« n waarvan c.e vooroor!ogAchetige eisdhon, met zioh aan te sluiten bij 1 den hond dor (alrijke gezinnen, die reeds 55 duizend leden telt. -.St. AnlelmcKx. M Bogaert. A Kantbeigen. jr. Limbourg O. f» vSmeejMïiic-Vlgeiïei.oni. ai Van uull'fif< <bm (de eijf«s Crombruggoo P. |Vopr tWueeiteivejio.uia.viirgiHi -zijujagec; Strypen.M- Tire K» l fteven zo tussohen ljaakj.es) Veisitjue-fRudderslioto M. Buvsse'j 1ÖÖi,fr' flU 'f Brusisel- Elter- uuyssc beefc. Elsene, Molenbeek, St, Gillis, St. Joost, Schaarbeek, Anderkcht, Koekei i'.joen franken, uitvoer, levende paai'deat 'O.) millioen. konijnen 11 millioen 208 duizend franken, gevogelte LS niiUióe» 470 duizend, eieren 211 millioen ilksslem» wij wetiscben U allen «en Vol Zalig Nieuwjaar, niot alioou naar liet lichaam, maar vooral naar d» ziel, en zuo wij U mot onze getrouw© 011 verdienstelijke medewerkers, U die Wenschea mat cprachtheid toesturen, dan is dit ojk, opdat wij U in het jaar 1927 zouden terugvinden, om U te kunnen mcdedeelen wat bet nieuwe jaar ons brengt, en 01a U hij gele genheid een woord van opbeuring en verkwikking to kuunen toesturen. De Volksstem. VVV— L. Vledkem. 'M- Do Clippcle A\ ATierzele. M. Verstraelen Th. Waiusele. M- Govaert A. ^joubredhtegem. M. Van dei* Rïest iZoimegem. M.' Rubbcns 'A\ bwee en in de gemeen ten rnefc meer dan 100.900 inwoner* >000 fr. (2.000 f»*ïn de gemeenlen mot >0.000 tot 100,000 inwoner? IfiOO fr. in de gemeenten met 25.000 tot 50.000 inwoner;; 1500 fr*. in de gemeenten mei 15,060 lot 2o,C00 inwoners (1,200 fr. in dé ce- meeatcn met 15,000 tot 50.000 inwo- neic) 1000 fr. 0/50 fr.) in (Ie gemeenten niit 5.000 toil In.000 inwonen?; 500 fr (360 fr.) in do gemeenten met mmden dan 5.000 inwonefs. Het Nationaal Comiteil van don Üit- voefb.nndel heeft Woensdag namiddag zijne eerste zitting gehouden in het mi nisterie van buitonlanduclhe zaken, on der voorzitterschap van Af. Tiieunie. Het comiteii heeft- het programma zij ner werkzaamheden vastgesteld. Hei heeft besloten zijn kracilitiuspan- ningen samen te trokken op een Hein luinial concrete vragen, rrclke van aaivl Zijn praeti-dhe uitslagen te goveu. I Onder deze kwesties heeft bet inzon-jimodigeude zelf de scholen en de ond®- zullen dke%^ekgwordcn gehou^m (cn anvoïdig'uteT!"*."'V''!° S'M<!ea* Ki-aohtens een koninklijk besluit is de beslissing der bcstentiige deputatie tan den provincialen raad van Oosl-Vlaan- iieron omtrent de verkiezingen van Bol- ieiare, !liervomid,'wat <le aanduiding dor verkozouen en opvolgers vau lijst 2 be treft. Zij wordt bekrachtigd voor het ove- nge. Zijn tot gewone gemeenteraadsleden te Bóttelaro va'kozou :deMi Sla® de Tïi.' «holle, Uyman, Scbzoven Polei '^n 'Jurme en Pcutcvinek, kandidaten van list 2. Zijn voor deze zelfde lijst aangeduid tot le opvolger M. Coup,-; 2e opvolger, Goedcwier: 4c opvolger, M. GoeJey. DE KATHOLIEKE SOMODES J oigens de door dc Calles-regeerino- rondgestrooide persheriehteu, zouden tu in Mexico Slédhts 12if kalil-.oüeke scho len gesloten zijn en daarvoor 4000 uiou- we «Staatsscholen geopend worden Beide beweringen rijn edhter geheel valsob. In de hoofdstad en hare omge ving alleen reeds is het getal met geweld vau ueu gevloten katholieke onderwijogesfciefoteiiGocxaga. 200_en .u een State,, 78. Een wnggon wis hemehapen «ewm-- in iloxiko* ln 8 20 Slta dt" 'n kapfï mof t4lLii:u' f i' <!e 'waggons waren bezet mei 300 pelgrims VlQOBLOtOPIGE CIJ HERB. Jlet 'Ministerie van Nijverheid en Ar beid deelt bet volgende mede Op (j01.,062 leden van 148 kansen van ver^dkering tegen onvrijwillige werklectr 'liei-dl was 'hét getal vo/lodig worklooze ar- STA3IL?SAT!c. Plaatst uw» beschik bare golden in de Genische Rank voos» Handel en KijvceheSd, Filiaal yan de Volksbank van Leuven. Afdeel ingen Aalst, 27, St. Jorisatrüiafet Dendermonde> 1, Franz-Ooui-tensk-aat Sottegom, Kasteelstraat, 1G. Zeie, Cesar Meeusstraat. Bijkantoren Hillegem-Dorp. ï-ebbekc Brusselscbo steen we0*. Molenstraat, STIPTE GEHEIMHOUDING. 2326 yOLKOMEN ZEKERHEID. Dü'üCLDEN MIS. Het is niet genoegzaam bekend op welk juist iijdfji.jp ta door vvicii d« «Gulden Mi# werd ingesteld: de oor sprong, beweert men, zou niet hoogor klimmen dan de middeleeuwen- iZij is gecelebreerd ter eere der Moe* der van Jezus en ier herinnering der hei lig© menseihheid welke den God-Mènseh, door"baar tusacdienkomst ontving. Wat betreft den oorsprong der bena* looze ar- !mr3^ mecningen verscmlloii. "Waar- beidlers ojj 4 December 1926; laatMen 50^3^3/^3S afgekiid van };-"t feit, dafc# werkdag van de week van November "v00ra^ m de eerste tijden, deze mis mei 8,217 ('t zij 1.4 tvli.) j groeten luister werd gevierd do pries- iDe veriiouaing was 1.4 t-'li. de vorige nar,.u'13 6r aa,i deel gekleed met d® J o o i -rijkste sieraden bet heiligdom was ej maand en 2,3 t.h. in. November 1925, uum^u<.ui vtat> vp* •Op denzclfden datum waren 14.907 ver-j^e :i voo*'de grootste feestdagen; 'zekerden ('t zij 2.5 t. ft. tegen 2.2 t.h '6?11 overv^oe(3Jg üolit vc-mpreidde om bet de vorige maand cn 5 t.h. in November 8J Uiar vonkelende 1925) bij tussdhenpoozen werkloos. I FoeS ,1^e3 omstander, Een bijzondere trein uit Mantua is te liomo aaogdkomen, met eene relikwie van (len scïiedel van den If. Aloiaiiw van 0klaarte, ffenia 1825) bij tuasdhenpoozen werkloos j droeg ieder omstander, gedurende df lu het gellieei gingen grdurendo d<Ke!-pl^ht,®!i,<ad' cou ^ndendo knars, maand 305,620 dagen verloren 't zij1- 111611 c'° ^«"Stelling- wille mtr- 101 per duizend aangeslotenen ei! perj ,!1 b^l®an^0 'ussdhen een zulkdanige week, tegen 108 de vorige maaud en3/°'?,ïlIilte,';, en de andere dagen van de» 134 in November 1925. j-ulvent, Hnjgonderlijk tijdens do Mid- indien men als vergelijkingseijforindeidiuni, de violette kleur (100) hei getal dagen neemt gedurende -Wi'" «jj^n gt&nükt, bijna dagelijks, dewelke de verzekerden hadden werken i I 0eie vau den dag de ertegeuwoordigen de verloren da<ren 'i rnen baar noemt deed ,67 t b. in November 1926, 1,80 tüUde Jna nuo,t onder aan gelijk welk feest orige uiaand cn 2,23 t.h. in November ,cea zut>als 'het nu gewoon. 923. lifs 'bet geval ia. Men mag het feit «her vermiiidmn»Ble" t"en begrijpt men den ia. der werkloosheid in rle maand Novou-i J1 plechtigheid op de te. '-bei- als uitzonderlijk aanstippen, 't Is het8emvooI,<bBe personen moest laten, j)« iegenovergeeteld verschijnsel dat den „c. [volksverbeelding werd er zoodanig wooulijk O}) dit tijdstip van hel iaar' 1 getroften dat deze mis werd ge- waarneemt ai do invloed van hot weden- |u°emt3 (,alu;oa (lat. goud)alles is et die vooi al slaat op «la bouwbedrijven cnl8®"*® 6n 1'l-'t' a!1"3 is er glanzend, de groeven is niet vreemd voorzeker aan goud. bet ongewoon feit dat wij aanhalen. Hei is daarom niet minder waar dat, Volgens anderen, (jou do naariï afge- ..„..„IP t l«id zijn naar den zoo diepen godsdiens# op een ganech algeineene wijze ons in- '*ia' v/eB" 0n'!0 vooreudei-s bezielde en di» dex-u amber der werklooslieid (verloren 'lluu ««btiug voor de heilig» dagen per duizend verzekerden cn «xt "'JSkriitoJngaf. en zelfs voor al" week) terug, zooais van Februari tot Augustus het geval was, lager wordt den dat van verleden jaar, hetgeen lioehiaus met nali^ hfïtrr»!fkialiiL- muui;» ilvrfi or, ulles waÜ de» Godsdienst betrof. In 'hun beeldrijke spratólc neemite* w i de Passie-LitanieënT,Hainan-A urear. wie kent niet de .-i hraenée óor< De vier duizend w-L-^br i ,,v P^gmm dat van verleden jaar, ftetkeen nocftteir? M' land. t "f Weiden, op de reL< niet naliet betrekkelijk uiW te xrin 1^' - -- - roept. Hwstaan reeds langer ze^rtin Het*WhI Vtn «fteulijke crisis is er schier ge-n('Gu',!en Uigemle) der Middeleeuwen, t. ï-nnmioT i -I '"t*1 i kostba;ur over.jijfsol werd, adR de sprak® geweest dan in de labaks- en na- i'ievftns beihpen Niet wonder- itie oiiffowaeiii rlnn- ta»aii%:ii4. l~:i 'lijk dat. deeé mis, waardix>r men Maria zenden, daareuiegen' de 'ge^ntei^dte 'l!^J'fL-™,tUU,eu-f*scateu' eu <al-|ged»al.l deeeiRaaud (348 tegen hsn inI6Ta,mg va," hftt Wooidm llaar n.ang- G-ci!ituuei»i tal-|geda»Id dt*e. ,'paand (349 tegen 380 jn I woruing- van hel, M oord m Haar maag October) en. voóf de (abaksui iveiheWdellik«" scll««i- penonnd werd iliit, i - mtr+n rl«a nrnlilzai-. mi..- waar de reldtlrie'naar de Sim j,m„iu-, L, j r x"°r dc Pe kerk zal worden ov.-geterei'.1 T ^oeone.feheu te:> i avr+a, de gulden mis- Zij wordt li col vroeg ïn <Ien morgei' jrec-olebreerd, omdat, eertijds, in de alb- dij- of sUftkcrken. zij de mettencn sloot- die des nachts werden gezongen (1) Scruialer. (1) Naar Mgr. Van der Stappen Sa^ era Litui^ia, deel 2 bh, 241.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksstem | 1927 | | pagina 1