die er zip? Nieuwjaarsgiften voor den Paus Een film van Siuï Franciscus Te laat betaalde belasliugeu ,de imomtuvEm. Fonds lot delging der Openbare Schuld I^e 8=ureuwel in de handelsondernemingen eu winkelbedrijven In het Vatikaan Ilij de Nat. Maatschappij van Spoorwegen lie Gsineesehe Bisschop pen Ie Antwerpen Bij «Ie socialisten Kal Betgie de Sewjels erkennen iaarasari-geval bij den dood van den Mikado De rijken, dat zijn, zegt men, menschen niet Veel geld cn soms denkt men daarbij dat ze eenc klasse vormen die er zoowel niet zou kunnen zijn, als dat ze er is. Maar in opzicht van dwaling, is dit er eene fameuze De rijken zijn er, omdat, volgens de na'uurHjke bestaande orde, zeer «zullen en «moeten» zijn; al was 't maar omdat dezen die er het meest tegen bassen zei? liefst rijk worden Is liet al anders geweest Ziet ge het anders, of zal het ooit anders zijn Rijkdom, gelijk alles, kan misbruik bijbrengen. Maar dat is niet genoeng om .c!c natuurlijke orde te kunnen of mogen omver werpen- Den rijk man is iemand die 't verstan delijk vermogen bezit geld te vergaren, ofwel dit ie behouden. Ge moet al weinig doorzicht hebben om niet te zien dat dit laatste al zoo moeilijk kan zijn als 'teerste. De rijken studceren om ten minste hun fortuin te kunnen beheeren. Velen die dit niet konden, gingen in den Jaatsten tijd ten onder. Of 'i vergaren cn bewaren nu eerlijk geschiedt of niet, dit is HIER de kwestie niet. We beschouwen feilen kunnen of niet kunnen. 't Ligt voor de hand, dat de mensche- schelijkc bedrijvigheid de oplossing van vraagstukken van zeer verschillende moeilijkheid medebrengt. Is beeohouwen, een stiel, 't vak van den oogmeester vraagt nog heel wat meer kennis en han digheid. Met de pen werken is ook vaak al iets lastiger dan 't schrijven van eenen soldatenbrief om centen te krijgen... Met die ongelijkheid in 't bedrijf stemt er noodzakelijk cene andere in de perso nen overeen. En die laatste is niet alleen lijk verschillend in soort, maar eene onge lijkheid brengt er vele andere mede van verschillige orden. In de stoffelijke orde is de ongelijkheid rijketem cn armoede, itïct de tussen en- graden. Rijkdóm vloeit voort uit andere onge lijkheden lichamelijke (vaardigheid en gezondheid), verstandelijke cn morecle (wilskracht, eerlijkheid, enz.), en kan zo'o natuurlijkerwijze van het bekomen van rijkdom (of stoffelijke voorspoed) niet af gescheiden worden. Wederkeerig helpt rijkdom totgrootcre en betere bedrijvigheid, hetgeen meer in werkt tot grooteren rijkdom Al 't water loopt naar de zee 1 Wei te verstaan, 't kan tegenslaan ook! Rijkdom (of geld) zoo, stelselmatig, aangewend in de zakenwereld wordt met den'naam van KAPITAAL betiteld. Vóór *t jaar 1800 bestond 't kapitaal, om zoo te zeggen, niet; 'tis er gekomen met de grootindustrie. Ja maar, zeggen de bolqhevisten, die rijkdom zou moeten aan den «Staat» komen, en de stoffelijke ongelijkheid zou verdwijnen... In de trappistenkloosters is dit laatste zóó doch daar zijn de bolchevisten. en van 't trappistenkloosters en van de on gelijkheid, nog geweldig ver af Ziet gc den oogmeester zitting houden in eene schuur, geschoeid met wulgen blokken vol strooi Ge zegtdat is ongerijmd, zelfs in 't land der gelijkheid Maar we zegden lietde cene ongelijkheid gaat er vele andere voer gevolg hebben. Ais beenhou wer en oogmeester ongelijk zijn, waar gaat 't eindigen Op zijn best genomen, ware de maat schappij der gelijkheid cene soort van kazerne, waar de menschen de tegen- goesting van 't kommunisme zouden iórij- gen. 't Militarisme is voor iets goed I Doch, och arme zijn er in België on- noozele sukkelaars voor wie men bij zulken conclusie moet stilstaan De bol chevisten zelf zullen die gaaien eerst- daagsch uitlachen. De ongelijkheid zal dus haren gang gaan, cn dc rijkdom (en de armoede) zal er uit voortvloeien. Hij is een gevolg, alhoewel wederkeerig, als oorzaak wer kend. Sommigen slreelen 't gedacht den rijk dom wellen te stellen. Zeker tegen 't mis bruik mag cn moet men zich schrap zei ten. Doch, in princiep, zien die menschen niet, dat wetten.maken een en heizelfde vermogen veronderstellen. Dat ziet men goed bij de socialisten de rooden. die den toon geven, hooren j ook, en zoo gaarne, den klank van 't geld!! 't Is ooi; cene van dc bitterste spotter- nijen der socialisten, ais ze beweren dat ze de rijken gaan ten onder brengen (Klassenstrijd). Sommige rijken worden arm doch dit is de eenwen en de gang van de wereld Kleine rijken, integendeel altijd vol gens denzelfden eeuwenouden gang hebben we zien oprijzen, 't Socialisme heeft dacraan, zooals aan de ongelijkheid, al zoo weinig veranderd als 't water van de Schelde Maar wel hebben we gezien, iioe van schrik van 't socialisme de rijkdom zijne veiligheid zoekt (behoudens van hooger vermeld) en dc armen en kleinen nog armer werden 't Socialisme is, ten andere maar eene verderfelijke leer die met valsche stelsels en menschelijke middelen de wereld wil hervormen. Maar 't socialisme kan de machlige en bekwame mannen niet mis sen die in staat zijn rijkdom te vergaren Alleen de godsdienst, die op 't gevoe len van den mensch duurzaam kan inwer ken, kan de misbruiken ernstig be kampen. En toch ioopen duizenden mee, om vol haat, de rijken kapot te krijgen. Bittere ontgoocheling wacht hen. I XX. Ij» een film-werkhius tc Kifredi, bij Floreneie is men op hel oogenbiik inct de vervaardiging van een grootsdh op gezette film van het leven van Sint Franciscus. Op een groot stuk grond, tussohen wijngaarden, olijven er. cy pressen, to gen een 'heuvel aan, heeft men er het middeleeuwsdhe Assisie herbouwd, met wallen, torens, poorten cn Ibruggen, als mede de oude kathedraal van Bttn Ru- fino. Het ihuis waarin 'Franciscus woonde, de linnenweverij van ?.ijn vader, meu bels, enz. alles is nauwkeurig nageboois: volgens uit dien tijd stammende schil- dori nfflO" on jjjoni.n Voor den film, waarin de hoofdper sonen door leden van den Forcntijn- sdhen adel worden uitgebeeld, is de raad van do beste historiekenners ingeroepen en het scenario is bijzonder geschreven door niemand minder dan Johannes Jor- gensen- Verschillende tooaeekn werden reeds in Assisie opgenomen. Het beleg van de stad door de Perug: men zal een mili tair schouwspel worden. Vijf honderd ruiters van de te Floreneie in garnizoen liggende ruiterij zulten er aan deel ne men. In totaal vervullen twee duizend personen een rol in de film. J)e kostumen worden bijzonder ver vaardigd. In de stadio bevindt zich een gansohe menagerie van vogels, enz. Ook honden en geiten u niet de minst be langrijke viervoedige artist is broeder ezel- Men was nog van plan, een wolf te gebruiken, doch he*>f'' dit nagelaten Ojp verzoek van den geestelijken raadsman die beter oordeelde den wolf van 'Gub- bio er buiten te lutein daar deze meer tot dc legende behoort. Het Staatsblad van gisteren bevatte liet- volgende Koninklijk Besluit, -betref fende liet Verhoogt ngscoëfficiëut op de te laat betaalde reehtetreeksdhe belastin gen en daarmede gelijkgestelde taksen Artikel één Bij wijziging van artikel 1 van liet besh.u van 28 Augus tus 1926 wordt de bij dit artikel voor ziene eoëfficent alleen meer toegepast op de reel\tetreekseho belastingen daannede gelijkgestelde taksen opvorderbaar voor 1 Juli 1926, cn het bedrag van coeffi cient bedraagt 1 t.h. per maand vertra ging, alle tijdsbestek minder dan één maand wordt weggelaten of voor één volte maand geteld, naar gelang hot minder dan vijftien dagen of' vijftien dagen cn meer bedraagt. Art. 2. De voor dit besluit loc- gepaste belastingverhoogingen worden tenietgedaan op aanzoek der belangheb- benden, zoo de vertraging van betaling waarbij deze toepassing werd gebillijkt geen vijftien dagen bereikt- Art. 3 I)o minister van Financiën is belast met do ui ivo ring van dit be sluit. dat dén dag un dien van de be kendmaking or van in hol Staatsblad In werking treedt.» EEN WOORD AAN .Wij nemen de vrijheid tc herinneren aan den wensen uitgedrukt door den Bond der Katholieke Dagbladschrijvers var. Belgio, te zien dac de Inschrijvers de krisis van de minderwaarde der munt zouden bedenken om hunne inschrij ving in veahouding Ie brengen met de noodwendigheden van den H. Stoel, zwaarder geworden in dezen moeilijken t'jd- Talrijke inschrijvers hebben eraan gehouden van bumddclijk aan dezeii op roep gehoor to geven, en deze eerste lijst draagt ervan het vei heugend spoor. Zij wezen hartelijk bedankt voor liet edelmoedig voorbeeld dat zij geven. EERSTE UJST. Z. D. H. Mgr Van Roey, Aartsbis schop van Mecthelen, fr- 2,000; Z.D.H. Mgr- Waffelaert, Bisschop van Brugge, 1,0000; Z.D.H. -Mgr Hevlen. Bisschop van Namen, 1,000; Z.D.H. Mgr Rutten, Bisschop van Luik, 1,000Z-D.H. Mgr Seghers. Bisschop van Gent, 1,000; Z D.H. Mgr Rameur, Bisschop van Door nik, 1000; «Het Nieuws van den Dag» en «De Vlaming», 750«La Libre Bel- gique», 750; «'Gazet van Antwerpen», 500; «Vers IA veniro, 300; «Courrier de FEscaut», 200: Kanunnik Simon pastoor van St. Gilis-Brussel, 100; M en Mad. Vermeulen de Mianoye, 100: M- Jean Van' Zeebroeck. Bourg-Netöien, 100; Graaf Ilonoré de Villermont, 200; Mej. Bovyn, Eoeloo, 100; M. en Mad. Godtsöhalck-Vercriiysso, Kortrijk, 150 Mad. wed. Cyriel Boone, Brugge, 150; Mad. Nol lee do Nóduwez, Brussel, 100 M- A. de Man, Varssenaere, 200; M. cn Mad. Alphomc Ca-don de Lidhlbuer, DeeteBfcergc, lOO; M. cn Mad. de Pier- {/>/:>:- !C*trtxrea.«texu V 'OISKSEtgru.", .JW -VI. E. Harmant, Wasmot, 100; M. en Mad- A an Wervcke, Kupeu. 200; Institut des Dames de la Sainte-Familte, Ilelmet, 100: ld., OUiiëlt, 100; ld., Brussel. Id, Berchem (AntwerpenKMIM. Louis Dierckx. rustend notaris, Th lenen, 200; |M- on Mad Nicolas Goblet. Luik. 100; Mad. H. Francotte, Ihdhem. 200; M. en M. H. Paridant, Brussel, 100; M. cn Mad- Joseph Goetihate, Wolverthem, 200; M. Mad. Maurice Pauls, Brussel, 100 M. Jean Q.uerton, id. 100; M. Michel Quorion, id., 100; Mej- Elonore Lief mans, Audenaerde. 100: Mej. Clara Lief mans, id.. 100; Mad wed. Van AVas- seuihove-pLatteauBrussel. 100; .Douai rière 'Delvaux de Fen fib. Luik, 200; M. de notaris Pirson, algemeen voorzitter van den Bond der oud-leerlingen der Broeders van Belgio, 100; Baron en Ba rones van Caloen, Brugge. 300; ttraaf H- d' Ursel, Brussel, 200; Mad. Duplal- Huygfhe, id. 250; Mej. Jeanne Huyghe, id., 250 M. II. Van Mallegihem, pastoor van Leebeke, Oultre, 100; J.V.lB.. Lich ter velde, 200M. en Mad. Paul Seigneur Brussel, 200; Mad. Victor Jacobs, Brus sel, 100; Gravin de A'iliegas de St. .Pier re, Brussel, 100; Gravin de Villers, Brussel. 100; M. en Mad. Paul A'ereruys- se-Descamps, Kortrijk, 100; Leve het II. Hart van Jee us, Meunen, 100; Graaf en Gravin de 'Hemrieburt dc Grunne, Brus sel, 100: MM. Boon en Heeking. Leu ven, 200; M. O. Pevs-Callewaert, Beve- ren, 200 M. A. Burnotte, burgemeester, Ghevogne-sSilwet, 100; Baron L. van Pot- tessberghe de la PoUei-'o, Melle, 100 'Mad. (Moyeraoen van den Hendc, Aalst, 100; E. H. I. T... Luik, 1(H); M. Victor De Maortelaer. Roohestei' Canada71.80 Naamloos uit L.. 50; A. on M. AVaodo- mon van d'A Z. P., 50 Pro Ecclesia et Pontiifoe. D.W. 'Aermdonck. 50 Mad. Mallié, 50; M. cn Mad. Leon Moillie, 50; M. en Mad. Grosfils. Goaselies. 50 Mad. wed. AKnoutrive, Etlingben, 20 Naam loos, Luik, 5; J. T.. Luik, 10; Naam loos, Wt-rviok, 35 Een Derde-Ordeline, Brussel. 25XSi. Va,i der Borgt, 4: J. A'andaele. Eisenc. 10; Naamloos. Alh. 10. Totaal fr. 1G,S00,S0 Men kan de inscbrijvingen zenden aan het Bureel van het Blad ofwel stor ten op de. posUsheekrekening N. 382,70 van M. l/ion Mallie, irokretaris van den Bond der Katholieke Dagbladschrijvers van Belgio. x Dc uitslagen der uitbating der Belgische Spoorwegen Een netto opbrengst van 65 mill:oen in November. Daar de ontvangsten in November 1926, 225 miliioen hebben beloepen en de uitgaven 160 miliioen, wordt een net to opbrengst van 65 miliioen (circa) vastgesteld, in juiste cijfers 04,800,000 frank, hetzij een uijbatingseoeffieient van 71 In November 1925 bedroeg de 'netto opbrengst slechts 14 milloen, meL een uitbati ngseoetffiedent 89 In (hoi gdlieel heeft de netto opbrengst der drie eerste maanden uitbating dei- Nationale Maatsohappij der Belgische 8])oorwegen (iSgptember. October en November). 198 miliioen bedragen to gen 25 miliioen voor ue drie overeen stemmende maanden voor 1925; het uitjbatingseoeffieient bedroeg voor het trimester 70 in 1926 tefen 93 in 1966. Deze djfers kunnen van jaar tot jaar bij elkaar worden vergeleken, ondanks dc wisselingen der tarieven, vermits ont vangsten en uitgaven, telkenmale, 'op diezelfde prijzenbasis fcerdkend worden. Het Staatsblad van Vrijdag- 31 De cember bevat, een Koninklijk besluit betreffende de toepassing van de acht- urenwet op den kleinhandels-onderne mingen en winkelbedrijven Ziellier den tekst Artikel 1. De bepalingen der wet van 14 Juni 1921 tot invoering van den adliluren-dag en van de 48 urenweek, worden toepasselijk gemaakt op de 1c- toorbedienden, te werk gesteld in de winkelbedrijvèn. Art. 2 De ondernemers van bedoelde winkelbedrijven dienen zioh te gedragen, 't. zijn naaf het -gewoon wettelijk stelsel, 't zij naar het door de volgende afwij kingen gematigd stelsel. A. AVat de magazijnen betreft die drie of meer personen, uiv.oncnd of niet-, te werk stellen 1) A'ier arbeidsuren volstrekt bestemd voor den Zondag, wanneer hot Zondag- weiik door de wet op de Zondagrust wordt toegelaten, mogen bij het 4S-uren- werk van de andere dagen der week ko men, onder voorwaarden aan het per sonele onverminderd de bij de wet dd. 17 -Juli 1995 voorziene rustdagen, een compensatieverlof te verleenen, dai in het geheel 13 heele dagen per jaar be draagt. 2) De arbeidsduur van 48 uren hoogs tens voor do zes werkdagen van dc weSc toegelaten, mag op ongelijke wijze over deze zes dagen worden verdeeld, zonder dat de arbeidsduur pet dag negen uur mag oversell rij den. B Wat de magazijnen beteft, die slechts een of twee personen, inwonend of niet, te werk stellen 1) De aanwezigheidsduur van het tewerkgesteld personeel mag negen uren per dag bedragen. 2) A'ier uren aanwezigheid, volstrekt bestemd voor den Zondag, wanneer het Zondagwerk door de wet op do Zondag- rust wordt tocgelatln. mogen bij de ri.er en-vijftig uren aanwezigheid van de an dere dagen der week komen, onder voor waarde aan 'het personeel, onverminderd de bij de wet dd. 17 Juli 1995 voorziene rustdagen, een compensatieverlof te ver leenen. dat in liet geheel minstens der tien heele dagen per jaar bedraagt. -V-S/V (jvaole plechtigheid in dc Basiliek van St. Piet er. Rome, 31 Dec. Heden morgen heeft, de Heilige Vader in dc Basiliek van St. Pi eter een plechtige Mis gecele breerd bij gelegenheid der opdracht van 'het nieuwe jaar aan het H. Hart. Talrijke kardinalen, bisschoppen, pre laten en digniterisseu van hot Pauselijk hof woonden de plechtigheid bij. Pins XI werd in de kerk gedragen, gezeten op dc Sedia Gestetoria en. begroet door de warme toejuichingen der geloovigen waarbij vele \Teemdelin- gen. De Raad van Beheer der Nationale Öjtoorwégmaatsöhappïj heeft besloten tot do centralisatie van de spoorwegwerk- htiizen over ie gaan. De werkhuizen van Cuesmos en Leu ven zulten worden afgescftiaft. Na two® jaar zou de concentratie een voltrokken feit zijn. Dc Raad van Beheer heeft twens be sloten aan de agenten der maatschappij toelating tc geven hot ambt van burgo- meester, sohepene, enz., waar te nemen op voorwaarde dat zulks voor den dienst niet schadelijk zijn zou, leder geval zal door de directie afzonderlijk 'behandeld worden- Tot dienstbesliiurders voor de exploit talie werden benoemd dc heer Marbaix, te Gent, en de heer Ballot, tc Charleroi. Zondag, 2 Januari luidden grootsch® plechtig heden' plaats in. de llioafdkerk van O. L. Vrouw, lor gelegenheid van de komst der'nieuw-gewijde Chineèsche bis-* schoppen. Ten 10 ure, werd eenc pontifical® Hoogmis door Z.D.H. Mgr T'dhen, mot Tchao, door Z.H. den Paus nieuw gewij de Chineesdhe bissclioppen gezongen. Onder de Mis, alsook onder dc Mis van 1.2 ure, werd eene geldomhaling gedaan, ten voordede der Chinéesöhe Missiën. Om 5 ure. had de jdeclitige toewijding van het nieuwe jaar aan Jezus' H. Ilart plaats pontificaal Lof door Z.D.II. Mgr Van Roey, aarbissohop van M echelon, met assistentie van hunne Doorlucht!g« Hoogheid de Clunccsdhe bissdhopj»»ir. Onder'het Lof is sermoen gepredikt door den E. P. Aran Gestel, Dominicaan. :}•- Mgr Tdbeng zal bij do E.E. II.IT. Tha ters Minderbroeders, van den Ocevor, ca Mgr Tchao. in St,-Ignatius Ilooger® Hon doLsohool verbl ij ven Zondag, ten 7.30 ure, zal Mgr Tchao, in do kerk van St. Ignatius de II. Mi® opdragen en de H. Communie eigenhan dig uitdeden, terwijl Algr Teihong. zoo als gezegd, ten 10 ure de pontificale Mi® zal zingen in de kathedraal. AV'oonsdag vergadert tc Brussel de AI- gemeene Raad dor socialistische partij om het- regeeringsprogramma, zooals hun congres het vasts telde verder te bespro ken. VV Parijs, 31 üee. (Havas) «Paris- Midi» deelt volgend telegram mede Berlijn. De «Tag» verneemt uit Moskoe dat de politieke middens in Rusland er zich aan verwachten dat eerlang de Sov jets door Belgio zouden worden erkend. Do socialisten, die tot hu toe togen die erkenning waren gekant, zouden van gedacht zijn veranderd en de regeering, van Brussel zelve zou ei' voor te vinden zijn. indien maar de Sovjets aan Belgie de bepaling van de meest-begunstigde] natie toekennen. Bij het overlijden van den mikado heeft zioh nog naar oud heidensch ge bruik, oeu geval van «harakiri» voorge daan en wel in de Japansdhe kolonie t® Boedapest. In genoemde stad heeft een Japan ner, Matei öta gdhe<3ien, na het verne men van het overlijdensbericht van kei zer Yoêhiihito, zich den buik opengesne den. (Zooals men zioh misschien nog herin neren zal, pleegde ia 1912. na den dood van (keizer Muf sub ito, generaal Nogi, di® een glansrijke rol in den Russlsch-Ja- pansdie oorlog gespeeld had. «harakiri». I)e Japanner, die te Boedapest dit weinig illuster voorbeeld volgde- was student aan Uuivei'L:ieit' voor (handel cn economie. Dc 21-jarige jongeman bradlit zich met een zakmes een 15 em. lange snede in het- onderlijf toe. Gelukkig kon hem spoedig'.geuea&undige hulp worden ver leend. Hij werd naar het ziekenhuis ver voerd en daar zorgvuldig verpleegd, zoo dat hij thans builen gevaar is.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksstem | 1927 | | pagina 1