5 Eet Dieps leven vaa Siat-Fraaciscos Priesterlijke tunoeminp Woensdag Jan. 1927 De Paus en de ontwapening Nieuwjaarsgiften voor den Paus Bankbiljetten en Zilvergeld Statistiek tier haveu- bewegiag te Antwerpen Onze ministers Geen verhooging tier burgerlijke lijs! afgebrand e Alkooi- en kinerns- verbod te Turkije De griep te Londen Verhooging der spoorwegtarieven De oudste wijn ter wereld XXXilC JAARGANG NUMMER 3 Kerkstraat, 9 en 21, Aalst. —Telefoon 11-1. X>^,§;j3la,c3L 20 Centiemen Uitgever J. Van Nuffel-De Gendt H.Telesphorus SZonop7,46Zon af4,06 aEerste Kwart, deu 10 Publiciteit buiten het Arp. AALST Agentschap Havas Adolf fitaxfaan, a (o Ëfrussc!. Rue do Richelieu, P&riJ®. r— Breams Buildings, 6, L&Sdros E 0.4. H. Ghéon. (Antoon Van de Velde.) We kunnen niet aan de bekoring weer staan de beoordeeling weer te geven, die Henri Davignon onlangs uitdrukte, na de 1ste 'opvoering, te Parijs, van La Vie profonde de SL Francois d'Assise (door Henri Géhon geschreven, ter gele genheid var. het 7C eeuwfeest van 't zalig afsterven van den Heilige) Wij moeten er "bij voegen dat, zoo een Spaansch P- Ca- pucicn, voor den Franschen tekst een heerlijke orkestpartituur leverde, ook voor de Nederlantfsche aanpassing van Antoon Van de Velde, een bijzonder too- neeJmuziek, door Eugeen Van de Velde (leider der Scola Cantorum) wordt ge componeerd, partitutuur die, terzèlfdev tijd als het Vlaamsehe werk, een pre mière hier, te Aalst, zal beleven, in April en Mei a. s. ....België had het voorrecht, dank zij de Compagnons de Saint-Lambert de primeur te hebben van de scenische uit voering van het Fransch gewrocht, ge schreven tot een doeleind van apostolaat cn van verheerlijking. Maar, welk ook de devotie en ware kunst, die de Luiker- sche artisten bezielden, wezen mogen, was liet gepast de opvoering te Parijs af te wachten, oin een oordeel te geven. Ik had het geluk, tweemaal in een verloop van 8 dagen, tegenwoordig te wezen, in het bijzijn van een overgroot publiek, dat het onmeetbaar schip van den Theatre des Champs Eiysées te Parijs, vulde, opeen prachtige "vertooning van het gewrocht Vie profonde de S. Fran cois d'Assise reeds uitgegeven en ge speeld in België, en ook op de creatie, door een uitstekend orkest, van de onuit gegeven muziekpartituur van den E. P. José-Anfoine van San-Sebastiaan. Ik wil geen daad verrichten van dra matische critiek, noch trachten dc parti tuur te ontleden. Dat ik eenvoudig moge zeggen de diepe emotie, die ik van het geheel heb meegedragen. La Vie profonde de S1 Francois d'As- sise werd niet geschreven om de aan dacht van het profaan publiek te hechten aan een beoordeeling, gekozen naar de wetten van het tooneel. dat aetie moet wezen. Nochtans heeft de figuur-van den Poverello door zich zelf een zoo danige aantrekkingskracht, dat, sedert 7 eeuwen, zij de zuivere sym pathie van liet volk om den Heilige op wekt, zooals om ecu held van fantasie of van onuitsprekelijke poezie. Gheon wist van deze bekoorlijkheid gebruik te ma ken. Hij zag cr een gevaar in, voor de voorgestelde verheerlijking. Hij heeft er in verholpen door een stouteq durf, met schielijk zijn eerste tafereel op een innerlijk mystiek plan te plaatsen. Zoo hij er in gelukte de emotie bij den toe schouwer te verwekken, van af de ver zonnen ontmoeting van den jongen Fran- ciscus, in feestkleedij getooid, met de mysterieuze figuur van Vrouw-Armoede, was geen enkel misverstand nog mogelijk: het drama ontlook, en ging voort in dc innigheid der ziel, gewijd aan een sublie me 'uitdieping. En elk volgend tafereel zou een stap in die in-zicli-zelf-daling naar het licht aanduiden. Ik was niet zonder bekommering. Zeker, het rceel plan cn liet bovennatuurlijk plan hebben geen onderling verband noo- dig. Men kan plotseling, en bijna zonder transitie van het eene tot het andere over gaan. Nochtans kan een niets de noodza kelijke omgeving verbreken. In dit eerste tafereel is die atmosfeer niet alleenlijk onverbroken aan mijn oogen gebleven, maar, om den zoon van Bernadone heeft zich een omstraling van zicht bare heiligheid, uiterlijk en levendig, vastgezet, en die niet heeft opgehouden een wonderdadig teeken te wezen van net innerlijk drama. De mystieke ver loving heeft den toeschouwer onmiddel lijk in het vuur der verleerende actie ge- vorpen. «La Vie profonde de St Francois» werd wel het drama der liefde in de volmaakte navolging van Jezus. Het tafereel, waarin de H. Franciscus let Huis Gods heropbouwt bevat meer li terlij ke actre dan al de andere, en wordt gthoord en gezien, mag men zeggen door ziih-zelf. In dit gedeelte van het stuk kan despeler. die de buitengcwoon-moeiüjke rol van Franciscus vertolkt, prachtig dc klinming brengen, die merkt in de roe- pirg van den Heilige, wanneer Hij, zich ovtrlatend aan den waanzin der vernede ring de menigte tot zich trekt, ecu me nige, vijandig aan het verhevene van een zaii(, die de liefde tot zich zelf met de voefen treedt. Inde predicatie tot de vogels en in de «itigmatisatie» wordt de medewerking van let publiek noodzakelijk. En die me- deweking wordt voortgebracht door de schooie silhouette van den vertolker, on- ©A nuftoiuc mwr in «i-Tten QD de nosf ftL^ékj'akcïilllfi: N -Ü&2JZQ ne aanspraak aan President Doumergue: j van. M. Leon Mall ie. sekretaris van den Het diplomatisch korps zegt u.- met Bond der Katholieke Dagbladschrijvers welke sympathie en met welke voldoe- van België der het monikskleed, de giottiaansche zuiverheid van zijn houdingen en de onop houdelijk herinnerde diepte eener ziel, gelijkstemmig met de gedachte van den Heilige, Zij wordt bijgestaan door de muzikale ontwikkeling, die aanvult, waar het woord onmachtig is, en, van den terugkeer van Franciscus tot zijn broe ders, na een nachtelijke blikseming op den Alvcr-no, een toppunt maakt heel weinig op het tooneel bereikt. Onderlijnen we, als een gelukkig tee ken der nieuwere tijden, liet buitenge woon lot van een waarlijk kristclijk ge wrocht, dat met al de hulpmiddelen der taa! en der hedendaagsche psychologie, de traditie der eeuwen van geloof her neemt, om het grootste auditorium met de beste katholieke spelers hier, ter stede, dc Catharinisien te vereenigen tot een verheerlijking der liefde en der heldhaf tige opoffering. Waarlijk, Aalst wil de leiding der Kristene-Katholieke-toóneel- kunst in handen nemen na de heerlijke opvoering van Het Geding van O. H. krijgen we te Aalst, door samenwerken der 3e Orde yan Sint Franciscus en der Koninklijke Rederijkkamer der Cathari- nisten, prachtvertooningen van Het Diepe'Leven van Sint Franciscus», Ne- aeriandsche aanpassing, door Anfoön Van de Velde, van het hooger besproken werk van H. Ghecn. De zoo gunstig gekende tooneelregisseur, Micbiei Van Vlaanderen neemt de leiding der insiu- deering in handen en noch geid, noch werk worden door belde groepen ge spaard, om van die feestelijkheden (in April cn Mei a. s.) iets eenigs in de kunst- annalen le maken. Jean Maury. W\ DE PAUSELIJKE iWiKJL'US TE BAKU'S KEURT OPENLIJK DE POLITIEK V AN M. BK I A ND GOLD. Bij de ontvangst van het diplomatisdh korps met Nieuwjaar op liet Elyseum, iieeft dc Pauselijke nuncius, Mgr Ma- glioni, c-ene redevoering uitgesproken,, die veel .öpihef maakt TWEEDE LIJST. Overdracht van de eerste lijst fi. 16,890,80. Le XXe »Siècle 1000; «Le Courrier du Soil* 200; M. Alphome Sehelst-rae- te, Kamerheer van Zijne Heiligheid, 1,000; M. Jean Velings» ingenieur, Ponv-de-Loup, 500; M. en Mad. Ernest d'Hoop, Brussel. 300; Etablissement^ Casterman, (pauselijke uitgevers)Door nik. *250; Damon .van Maria Coloma. Mechclen. 200Mej- Barbier, Nijvel, 200; M. en Mad. Sinaonis Joestraets. Verv.'eis. 200; M. en Mad. Haeck, Ka- relbeke, 200; Baron en Barones A. van Caloen. Lophem, 200M- en Mad. Van Langeuhovc. Meehelen, 150 Mgr Evrard, Deken van Brussel. 100 Burg graaf en Burggravin iosepli du Pare, 100; Mej. O. Van Maldaer, 100; E. H. A. Baisir, rustend pastoor, Biesmes, 100; Kidder «T B. de 'Ghellinck d'Elseghem, 100; Graaf EL do Moeus Kerchom, 100; M. -J. Yotion Gysciir.x, Havelange, 100; M. Le Paige, Hercnthals, 100; M. en Mad- St. Piers de Bavcsdhoot, Olsene, 100; M. en Mad. Jëan Dabin, 'Leuven, 100; M. Antoine Janssen? dc Varebeke, Sr. Mkolaas, 100; J.V-D M., Yper. 100; M. en Mad. Hennekinnc,-100(El.XL P. Loosveldt, pastoor. Iseghém. 100; M. cn Mad. van Brabandt, Brussel, 100 'E-H. -T. Joye, pastoor, Keninghe, 100 Baron van Keynegom de Buto1< Tierenthout, 100; M. en Mad. Leen Verlielst, Brus sel, 100; Naamloos, Rupelmonde, 50 Naamloos, Bicsmes, 50; Naamloos. I.um- rucn. 50; M- Gerr.ro Berten, Veurne. 25; M. G. De Olerek loos, Oostvlcteren, 20Naamloos Ver- viers, 5. Totaal fr. 23.315.80. Herhaaldelijk reeds werd aangekon digd dat cr «belgas\-bankbiljetten gaan uitgegeven worden. Nu zegt men weer dat het voor den loden dezer maand zal zijn er zouden dan bankbiljetten uitge geven worden, die én hunne waarde in «belgas» én deze in franks zouden aan duiden, 't zij voor 10 «belgas», 50 fr.. en voor 20 belgas 100 fr. Naar uit goede bron verzekerd wordt» mag men zich aan zulke uitgifte ver wachten. Er werd ook gesproken van de uit gifte van zilveren stukken van één, twee en vier «belgas»,, ?t zij vijf, tien en twin tig frank. Er werd bijgevoegd dat men dat zilveren geld binnen drie maanden hebben zou. Welnu, men zal er nog wat- langer hoeven naar te wachten- Het bevoegd beheer onderzoekt de kwestie nog maar. En tot nu toe is het- onder zoek nog niet- ver gevorderd. Staat der aangekomen en uitgevare* schepen tijdens het jaar 1920, verdeeld volgens 'hunne vlaggen Zijne Iloogw. de Bisschop heeft be noemd Titulaire -'kanmini k van het kapittel van St. Baafs, de ZZ. EE. HU. De Munek, St-T.B., professor in het Semi narie en De Praetere, president van St. -Joannes de Deo te Gent. Men kan de inschrijvingen zonden aan het Bureel van het Blad ofwel stor- Maandag morgen word bericht dat M. Taspar, wegens vermoeidheid, er aan dadht hot. bewind te verlaten- Daar is geert woord van aan, verzekert men in de omgéving van don eersten minister. M. Jaspar denkt er niet aan af te treden r or én zijn gezondheidstoestand is beter dan Leuven. 25; Naam-1 ooit 5 l)c eerste minister is Maandag voor eenige dagen naar Parijs vertrokken. M. Vandèrvèlde is te Brussel terug gekeerd na een kort verblijf te Westen- de- ntng wij de pogingen van Frankrijk voor 'het Vredeswerk volgen. Wij zijn overtuigd dat uwe regeering een werk zal voortzetten, waardig van dc tradities van Frankrijk, van zijn zeer edele ziel en van zijn zeer groot hart. Het volle betrouwen dat wij er in stellen werd nog bevestigd door de ont werpen die uw mifiishvan buitenland- sche zaken over meer dan drie maanden uiteenzette voor de vertegenwoordigers van een groot aantal naties. 'Niemand denkt niet zonder ontroe ring terug aan dc redevoering die de- mi nister aldaar uitsprak. Deze zoo wel sprekende on diepgevoelde woorden lEen blad heeft gemold dat, men in re- geeringskringen een ontwerp voorbereid de tot verhooging der burgerlijke lijst des Konings. Die verhooging zou dienen als jaarlijksche dotatie van den hertog van Brabant. Heeft men werkelijk dit laatste punt onderzocht Wij gelooven het niet. Mo gelijk is het dat -het punt in overweging werd genomen, maar een bepaald voor stel is nooit gedaan of opgemaakt. Overigens de dotatie van «2 millioen ÏSfil'Ofilïulft ïinar» Een erge brand, vermoedelijk door kortsluiting veroorzaakt heeft den be kenden dom van Sackir.gen a. d- Rijn groot endeels vernield. De kostbare dakbeschildering, too- neelen voorstellend uit het leven van den 'heiligen Fridolin, den eersten verkondi Vlaggen Jpg rk. A'ertrokken Gclad. Ballast Amerikaanse] ie 16 1T 1 Belgisdhe ,77 74 6 Brazil iaansoh» 4 4 Dautzig Vrijstaat 4 4 1 Deensehe 84 28 4 l'uitsdko 145 128 23 Engelsche 429 405 39 Finsóho 12 8 l Fi-ansche 4S 40 4' Griefkaclié 7 5 5 IIollandsolM 57 51 12 Italiaansohe 7 4 2 Japansehe 7 Lettisdhe 4 4 3 Koorweegsdlie 73 54 22 Oastenrijkscli» 1 Poi-tugeesehe 2 t Memel, vrije stad 1 Spaansclic - 4 1 2 Hongaarsdh» l -Zweedsche 51 39 S Y ougo-Slaviscü >e 1 i 933 880 138 -WV- T'oor personen beneden de 18 jaar- De kommissie van bmnenlandsdhe za ken van de nationale vergadering van Angora heeft twee wetsvoorstellen goed gekeurd waardoor aan de jonge liede* beneden de achtieii jaar den toegang tot kinemas en andere plaatsen van ver maak, alsook liet gebruik, zoo in het pri vaat als in het publiek van alkoolhou- dende dranken wordt verboden. -vV- I/onden doorstaat op het oogenfolik schijnt- een daar totnogtoe niet-bij soms Soeren i vorm van griep. De Hi der i schoenmaker 'r- naai' net bekenden drukten dc hoop der volkeren, uit- en ris vastgesteld door een artikel der grond- naar de geestesbroederschap, die alleen wet- en kan niet gewijzigd worden zon de wonden zal helen en die alleen in vrc- der grondwetsherziening, do zal voeren naar meer moreelen, eco-j Dit belet niet dat tengevolge de waar- nomisdhen en socialen vooruitgang. devemiindering van onze munten, de In zijn antwoord wees de President koninklijke burgerlijke Hjst van verre beeft hevige pijn in do ingewanden, een der Kapublidk op de beteekems van hetjna thans dezelfde waarde niet meer ver-'hevige hoofdpijn, een hooge tempera jaar 1926 in zake de hoop die de volke-j tegen woordigt dan wanneer li ij werd ^lluF' een pijnlijke kerl en een hoest-, die rengemeensdhap koestert, voor de toe- j vastgesteld. Deze opmerking weid reeds meerma- nadering tussdhen de naties en de arbi- j trale oplossing van geschillen- j len gemaakt en zij is misschien een3 te 1926 zag eindelijk tussdhen de volkc-j meer de oorzaak van 't nieuws dat de ren, die zoo lang gewapend tegen over elkander hadden gestaan, eene vreedza me samenwerking tot stand, komen, die voor allen een waarborg van veiligheid zal wezen indien wij allen den vasten wil bezitten de mensdhheid te dienen en nooit af te wijken van den leyalen eer ronde doet- en waarvan men nergens de officieele bevestiging vindt. bied voor internationale verbintenissen. De voorspoed van het eene land is nauw verbonden aan don voorspoed van het andere en -het jaar 1927 zal aan al onze wensoihen beantwoorden indien het voor de toekomst het eeonomisöh on fi nancieel herstel meebrengt der naties, die zoo diep onder de gevolgen der we reldramp gebukt gaan. Al de Fransohc dagbladen bespreken de ophefmakende redevoering van Mgr Maglione. Zijne Heiligheid heeft er aan gehou den dat zijn vertegenwoordiger, van de- De Monit-our kondigt volgend ko- g'nirrklijk besluit af Art. 1. Zijn goedgekeurd dc nieuwe re ken tabellen der prijzen van toepassing op het vervoer van reizigers en reisgoed in binnenverkeer der spoorwegen van de Nationale Maatschappij, van den Nord-Belge, '♦an Ohimay. van Meeheleu- Torneuzen (Belgiscdie sectie) vanGent-. Terneu/.en (Bdgisclie sectie) on in ge mengd 'verkeer tussdhen de verschillen de spoorwegen- De taksen 2,40 fr, 1,70 fr.J 1 fr., 4,50 fr. 3 fr. en 30 centiemen, waarvan spra ke in artikels 5, 34, 38, 44, 56, 71 en 72 lier.iog on Vliyyrfiniy ALs laatste naklank van het huwelijk van prins Leopold v-n prinses Asti'id, verteld de Excelsior 'het volgende liet tooneel heelt -plaats te Stooküioln», op de markt, waar een drukke en lusti ge menigte rondloopt. Een visdhvrouw. in haar schitterende kraam gezeten, ziet ger van het Ohristend »m in Duitschland, J een zeer groote, elegante heer nacleren, is geheel verloren. die, na, zijn keus gevonden te hebben, De kerkschat, hoofdzakelijk de gou- j verklaarde kooper le zijn. van eea den schrijn, waarin hei gebeente van denpraohtigen snoek die hij aanwees- H. Fridolin bewaard wordt, is gered. j Amalia Lindstroem, een smakelijke In den dom waren de graven van Ut- deerne, met een gerent als een biozen- sula von Bconau en haar echtgenoot den appel, was uiterst tevreden omdat Werner Kirch hof er, den held van von zij, een Deensehe, den Deensehen tong- iSeheffers overbekende Trompetter val van haar kooper ojjgemorkt had. Zij van Sa-ckingen». liet dus de handelszaken ter zij en'knoop te met den deftigen heer een gesprek aan. Hij was ongetwijfeld een Deen, misschien wel van Copen'hage Kende Petersen niet, dea Is haar schoonbroer. Me dunkt wel, antwoordde de voor name heer, dat die naam ine niet onbe kend is..-. Het gesprek werd voortgezet over koetjes en 'kalfjes, en de liefhebber vaa den snoek 'beloofde ten slotte Boeren Pe tersen te gaan vinden cn (hem te vertel len dat zijn nicht, verleden jaar getrouwd was en nu moedor js geworden van eea tweeling, ook dat Joltanen niet aange nomen werd door den horzieningsraad omdat hij kromme beenen heeft.. {Eindelijk vraagt do heer 'hoeveel hif ze eenige hem aangeboden gelegenheid der reglcmenldbepalingen zijn i -, -i 1--. ...,i1,1. o -Tfi i onder- veel weg heeft van kinkhoest. Ofschoon o cfk volwassenen worden aangetast, zoo kinderen voornamelijk slachtoffer van dézen vorm van griep. Naar aanleiding varï het bericht, dat kort voor Kerstmis te Bremen wijn is geschonken die 206 jaar oud was, heeftschuldig is voor dien 'beerlijken snoek. de wijnkoopersfirma Ehrmauns, in Al bemarle street te Londen, aan een man van dc Daily Express verteld dat 'rij nog een half dozijn fiessehen wijn in haar kelders had die veel ouder waren. Het zijn Beiersdhe .Sic in wei n van 1540, Leisten (eveneens Frankisdhe wijn- van 1631, een heel oud Kudesheimer (Rijn wijn en een Deideéheimer (Paltswijn). Het is alles wat over is van een voor raad van ruim 100.009 fiessehen antie ke wijn dien den krankzinnige koning Lodewijk van Beieren cp een goeden dag van de band liet doen. De Londensohe fit ma kocht de heele partij en daar zijn nu nog de enkele fles- gebruik maakte om openlijk den lof te maken van FrankrijkA politiek van too- nadering onder de volkeren. En om te vens: den lof te maken van den hoor Briand en dezen te verzekeren van de ac tieve en loyale medewerking van den H- Stoel, die steeds de toenadering Jee geesten heeft boploit. De prijs van dier. snoek Mnao nooit zal Amalia Lindstroem oen cent aanvaarden van oen zoo minzame» em gedienstelijken heer die aan haar bloed verwant nieuws van heel de familiê overbrengen zal Dat hij den snoek moeneme en dal het hem best smake l Terwijl ze dit alles zegt, pakt ze dc* sdhoonen viseh in, en sclienkt hem aa* den heer die zidb, al dankend en lachen de verwijderde- Een uur later verscheen op de maikt ceti lakei van 'het Hof. Ilij begaf zidti naar het- kraam van Amalia Lindstrooi* aan wie hij een brief overhandigde. Zeer verwonderd opende doze laatste sdheidenlijk gebracht op 2,70, 1,90, l,10]sdhesn van over. die al4» curiositeit be- het omslag, waarin zii de beeltenis aaa- wraard worden. Een gedeelte van den .trof van den groofceu heer, in uniform fr- 5 fr. 6 fr. cn 60 centiemen. (De nieuwe var voer prijzen zijn van wij'n in toepassing op de verbindingsprijzen der Belgische baanvakken die voorkomen in de verschillende internationale iarioven. Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 15 Januari 1927,. dc 160.000 'ilftsschen was uit- zeide de Londensohe wijn- kooper maar als de koning or toeval lig eon paar van geproefd had, was 3iij misschien niet zoo geestdriftig als 'hij leek. Dc wijn was al to lang bewaard. van admiraal; onder de photo las zij de ze enkele lijnen handschrift Aan mevrouw Amalia Lindstroem, met mijn hartelijks ton dank voor dea praohtigen snoek'. ICoihng Christian

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksstem | 1927 | | pagina 1