Wanneer toch J 7 Vrijdag I Jan. 1927 Benoeming van Burgemeesters We socialisten en hel ministerie Sïel dubbel jubelfeest van Mgr Ruiten Re godsdienstoorlog in Mexico Re geboorleafname in Noord-Europa Priesterwijding van een oorlogsinvalied Nog de valsche prisis \au Pruisen Tetclbun en Telegraaf ia regie OP ZEE De regeerhïgscrisis in Duilschlaml XXXIII* JAARÖ' Kerkstraat, 9 su 21, Aalst. 1Telefoon 114. MUMMER 3 2S> Centiemen Uitgever J. Van Nuffel-De Gondt H. Lucianus |Zonop7,45Zon af4,0,. BEerste Kwart, deu 10 Publioitalt btiiton hat ftrr. AALST Agentschap Kavas Adolf fïSaxlaae, S3, l« Brussel. fSuo da filcheüeu, Piafti». Broarns Buildings, LHdrn E 0.4, Wanneer toob ja, zullen onze werk lieden inzien en begrijpen, dat al bot gezwets der socialisten in Kamer en Senaat, op vergaderingen en moetin gen, in bun dag- en weekbladen tegen Kapitaal en Burgerij, enkel holklin kende woorden zijn, zouteloozo groot spraak, om het onwetende lichtgeloo- viga volk zand in da. (jogon smijten terwijl het in don grond niets anders zijn dan volksopruicns en volksuit- buüers. Daar hebt go don sterken man van Gent, alias Anseo'o Dia durlcle eens zoggen Wijs mij den eerstor. kapitalist en ik wijs u den eersten dief! i, Ei lieve Wat moet die nu gobeien zijn op zich zeiven, nu dat zijn schaapkens zoo goed op 't drooge zijn. Hij do groote nijveraar, do groote bankier, de rijkste kapitalist van België Wij zullen bet zeil niet be proeven om de namen op te noemen van de banken on do fabrieken waarin bij voorzitter is van don beheerraad on, of die banken en fabrieken schit terende zaken doen Wijs mij don eerstenWat belieft er u 1 1 Anseele een socialist Een man, die dus bet colloclivisme zou moeten voorstaan en verdedigen Eerst zien zei de blinder Anseele, als echt ka pitalist, laat de Staatsspoorwegen over aan een Nationale Maatschappij, Dat bij daardoor bet collectivistisc! programma verloochende, dat en steekt zoo nauw niet en do gaaien bobben to zwijgen. Anseele, do volksredder bracht het port der brieven van 25 tot op 50 centiemen. Om zulks te doen, moet go toch geen gonlo :<;jn. Eu liet tarief der koopwaren- on reizigerstrei nen wordt maar immer verhoogd 1 Welke werkman zal op den duur nog aan reizen mogen denken? En mini ster Anseele knikt en keurt goed. Hij is immers tegen 't kapitaal....van anderen 11! En hoeveel spoorarbeiders werden reeds onder Anseele's bestuur afgo- dankt, waaronder veel oud-strijders en vaders van familio Op dit oogen- blik is 't zelfs een beele beroering in Tour-en 1 axis te Brussel, door do af dankingen, die er gedaan worden. Maar onder d'booge ambtenaren en daar zijn er zeker te veol is nog geen enkele afdanking gedaan. Zoo worden al du besparingen gedaan op don rug der werklieden. Kiem wat dichter toe, vrienden Dat vindt Minister Ansoole natuurlijk daarom kreeg, van M. Anseele, da algemoene Bestuurder, Mr b'oulon, een trakte ment van 90.000 (r. per jaar, zegge negentig duizend frank Wie roept daar wcor Voila We herhalen Werklieden, waa neer zult ge inzien en begrijpen, dat al de roods kletspraat maar reklaam is voor eigen zak f Wanneer zult go dio roodo baaskens den rug loekeeren en de rangen der kristen workiieden versterken Daar alleen is uw heil, daar alleen is uw rodding te vinden. TOP. V-W AAIST. M. Van den C. ■ARRONDISSEMENT Audeivhove St. Géiy. Jfeeïsdhaut II. Avgem. 'Af. Van Bever I'. Bymbrugge. M. Van Bever Borsbeke. Af. De Vuyst, J. 'Denderleeuw. M. fiollier, L.,T. Bteinbodegeni. Af. Carliev II. Haeltert. M. Lnuwereys, Oh. J.iefferinge, AI. de Vleminok O- Afoerbeke. Af. Coigniez O. Moorsel. Af. Coorcman Th. Ninove. Al. Belui, Oh. Onkerzoele, M. f'ecrfs P. Oultre. Af. Oobbaert O. iSmotledo. Al- Vanden Abeele Cf. A oorde. Al. "ander Sdbueren E. In dca Rooden iloogcn-Raad. Do algemeene rand van dc Belgische Arbeiders]>ar(ij dc socialisten ver- gaderde Woensdag 'morgend in 't Mat- son du Peuple, te Brussel, 0111 'het ■mi nisterieel programma vast te stellen, dat aan de gewestelijke federaties moet onderworpen worden, die een besluit te nemen hebben over dc socialistische deelname aan liet gnevernement. Het ontwerp van M. Houtart over de wijzigngen en liet behoud van de su pcrlaks, ontwerp door M. Jaspar aan genomen, werd fei beknibbeld- Men hoorde in do morgenddtl ing MM. Matihieu en liubinvervolgens M. Yandervelde, dio de argumenten van de vorige sprekers weerlegde. Men scheen overeen te komen dat men aan de federaties slechts een be perkt programma, zon voorleggen. daA nog in den wetgevenden zittijd 1926- 1927 zou kunnen ver wezenlij kt wor den. Men zou namelijk zekere punten van liét programma der christene-dte- mokraten overnemen, niet zeker voorbe houd voorwat de toelage aan de vrije scholen betreft, en met de bijvoeging aan dit programma van een punt betreffend den militairen diensttijd Daar men 's middags nog niet tot een •besluit gekomen was, werd de beraadsla ging ten 2 ure 's namiddags hernomen. Het programma waarvan hierboven spraak js; luidt als volgt 1. Toepassing der perekwatie aan de slachtoffers van arbeidsongevallen. 2. Versterking van het werkloozen- fonds en van het Nationaal crisisfonds. 3. Perckwatie der toelage aan de mu tualiteiten. 4. Perckwatie der ouderdomspensioe nen. 5. Herneming der werkzaamheid der Maatschappij voor het bouwen van goed- koopc woningen. 0. Herziening der pachtwet. 7* Behoud der su}H>rlaks, behalve coni- ge wijzingen 'van bijkomenden aard. 8. Herziening der wet op de. arbeids ongevallen en stemming van een wet op dc beroepsziekten. 9. Verbetering van liet toezicht in de mijnen. 10 Oprichting van een Nationale Maatschappij met de hulp dor mijnw er kers die de mijnen zou ontginnen. 11- Herstel van de zelfstandigheid der provinciën en gemeenten op administra tief gebied. Vervolgens -heeft de raad nog vinger wijzingen gegeven aan dc mandataris sen en ophelderingen betreffende den geest in denwelke lioogor uiteengezette resolutie moet worden behandeld. 1. Behoort het openbaar onderwijs ontwikkeld te worden en toch terzelf- iortijd moet. het initiatief'gesteund wor den uitgaande van gemeenten en pro vinciën 2. Behoort de internationale actie, wel ke voor doel heeft dc ontwapening voor te bereiden, op brcedo wijze gesteund le worden. Vervolgens spreekt de vergadering nog over dc verbetering der wetten, over de mutualiteiten. 60 JAREN PRIESTER. 25 JAREN BBSSCHOP. lieden, op Driekoningendag, 6 Janua ri. viert tic eerbiedwaardige bisschop van Luik, Mgr Martmus-liubertus' Kutten, zijn jubelfeest van 23 jaar bisschop en van 60 jaar priester, Geestelijken en ge- lobvigen van het gansohe bisdom, zoowel van-de WaaLchp^ro\-jncie Luik als van het door en dooi;, Vlaamscihè Limburg zullen uit al hun Vrachten ieveren stantl organisatie is een groot en schooi! •noord. Doch wij, katholieken, moeten, wijs en verstandig zijn, zoo niet wordt standsorganisatie een oorzaak van oneenigkeid en kracht- verspilling Wedcrzijdsch vertrouwen dus en eensgezind samen werken'van alle standen blijvo 't ordenoord Nicv.wc ven:oJgingswettcn Volgens de Daily Mail heeft pre- om 'sident Valles een nieuw wetsontwerp aan ineen grootsohe betooging, hunne lief- de Mexicaansohe kamer van afgevaardig- devollc verkleefdheid aan hunnen grij-jden voorgelegd, dat in menig artikel zen Kerkvoogd ié doen blijken- Eerbie-hloor de anti-godsdienstige wetgeving der dig brengen wij ook onze hulde aan (Sovjets moet zijn ingegeven, hem, die zonder zijne moeite te sparen,Zoo luidt artikel 3 De godsd'iens- rijn leven aan bh .Is glorie en aan liet tige organisaties bekep.d onder den naam I kerken hébben geen enkele van de reeh- heil zijner kudde hooft- toegewijd. Mgr Kuiten is 83 jaar oud,- de oudste 'ten, welke bij de wetten aan personen der Belgische bisschoppen. Hij werd ge-rij toegekend boren op 18 December 1841, te Geyetin-i Mitsdien erkent volgons het welsvoor- gen bij Maeseyek, uit'een dier sohcoone jsiol de Mexicaansohe regeering geen families van «te lande», waar de Vlaam-1 aartsbisschoppen of bisschoppen, doel sehe reine zeden en bet zuiver katholiek wendt zij zich in zaken betreffende den geloof altijd in et re gebleven zijn. Op jeerediensfc tot de geest! j ijken naar gelang 28 April 1897 werd hij priester gewijd; jzij zulks noodig oordeelt, en na den dood van Mgr Dontreloux, j ^Volgens een ander artikel zal over zes werd ihij door Paus Leo X'M, die een;jaar geen enkele buitenlandsdhe gecste- dicp nfenschcn kci&ier was» tot bisschop lij ke meer in Mexico mogen verblijven, van Luik benoemd. j en zullen alle geestelijken van Mexicaa-n- Op Driekoningen. 0 Januari 1902, sdhe nationaliteit moeten zijn. ontving hij do bisschoppelijke wijding; ;t Is van het bestuur dat het gedacht uitgaat en het heeft een wcnsch voor komen, xlie de minister zeker zou heb-» ben uitgedrukt. Wat de betaling betreft der installa ties voor de gesprekken op grootcri af stand, wordt bevestigd dal al do sdlie firm as, die zouden gelast worden met. 'het leveren van kabels en apparaten, bereid zijn 0111 toe te stommen in zeer lange vervaldagen, tien jaar zelfs, ver deeld in twee perioden van vijf jaar. en sindsdien leidt Lij met een zacht va der! iike,doc-h ook sterke hand de schapen die in zijn uitgestrekt bisdom, aan zijne herderlijke zorg zijn toevertrouwd. Bij de meeste volken van Noord-Eu- Swfert België iii J s:;0 hjhe oëafihan- V?1" werd morlcelïjk. het geboorteeijier. Zulks JonjKt Lelijkheid verworven 'heeft. «CiV4 slechte eenmaal tc I.uik oen zilveren bis !°P «1'vaUende wijze ml de volgende te- schop jubilee gevierd. namelijk in 1877. toen Z.D-H. Mgr de Montpeliier 25 jaar don zetel van den 11. J^amtbertus bekleed i,„ i i t - -1 t' raiikrnk (rJzas- 2iJ 1 "v V"h'n; 'P1' e'ti-We l otli. i ,beg.»10.000 vervangen door Aigr Doulreloux, die op 0uitsc)ll .f032000 zijne bem-t den huldigen hooggexuerden jubilaris Jot «proigÈer kiv.eg. Moge deze, in de fviscftiheid der krachten, die hem steeds bijgebleven zijn. nog lange jaren aibeiden tot den groei en bloei van God- rijk «Ad muitos armos AA NTAL GEBOORTEN 1901 11» 13 192C Den 2 Januari, verjaardag der ge boorte van de H. Theresia van !het Kind Jcsus heeft Z.D.H. Mgr Heylen, in het Sanatorium van Mont-sur-Meuse, de priesterwijding toegediend aan E. H. 'Malhieu, van Orgeo, groot-oorlogsver minkte, die sinds tien jaar met een be wonderenswaardig geduld de kwaal door staat, die hij in het Yserslijk opgedaan heeft- Mgr Heylen bracht ook den nieuwen priester den bijzonderen zegeu van den Heiligen Vader, tijdens zijne laatste reis naar Rome bekomen. Het was eene groote feest voor de tal rijke zidken van het Sanatorium, en zij boden IE. H. Mahieu als geschenk een 0verschoon Beeld van dc H. Tberesia van 't Kind Jesus. 's Anderdaags celebreerde dc E. II. Mahieu zijne eersie Mis in de kapel van bet •Gesticht. De gelcgenlheidspreek werd door ;E. H. Thérin gehouden, die aan toonde'hoe groot, schoon en verheven het Christen Priesterschap, is. En 's avonds sloot een plechtig Tc Dcum» van dank zegging de sdhoonc pleebligheden, die op al de aanwezigen een diepen indruk achter laten, STABIL?S^T!E Plaatst^uw? beschik bare geldon in de Qentsche Sank voor Handel en Nijverheid, Filiaal van de Volksbank van Leuven. Afdeelingon Aalst, 27, St. Jorisstraat. Dender monde^ 1, Franz-Courtenstraat Soltegem. Kasteelstraat, 1G. Zc!e, Gesar Meeusstraat, Bijkantoren Hillegem-Dorp. Lebbeke Brusselsche steenweg, I.ede Molenstraat. STIPTE GEHEIMHOUDING. 2326 VOLKOMEN ZEKERHEID. Du arbeider Harry Domela, die, zooals gemeld, als \alsche prins van 'het huis Hohenzollern de nationalisten in geest drift. bracht in Thuringen, is tusschen Kerstmis en Nieuwjaar te Keulen en om streken opgedoken, en heelt Ihct klaar gespeeld, lidhtgoloovige lieden, ditmaal eenvoudige herbergiers en kellners, voor zich in tc nemen. Hij gaf zidli thans wederom uit voor d'en Kussischen prins Hubert von Liven, van het 4e regiment cavalerie te Potsdam, cn zei de, een intie me vriend van den zoon vim den ex- kroonprins te zijn on te Keulen invloed rijke beschermers te hebben die na de omwenteling in Rusland aÏÏes op roya le wijze voor fiem zouden (betalen. Hij speelde denoenvoudigen zielen een kleine comedie aan de telefoon voor, door te trachten, den te Bonn studeeren den zoon van den ex-kroonprins op te bellen- Hij beldek ven wel weer af. voor dat de verbinding tot stond kwam. Voorts speelde een ongetwijfeld vcr- vaEchte brief van een der Hohenzollerns een gi-oote rol. Toen in een der bladen zijn portret werd gepubliceerd in verband met zijn oplichterijen in Thuringen, vestigde men zijn aandadht op de sprekende gelijke nis tussclicn den prins von Liven» en •het portret. De oplichter slaagde or niettemin nog in, zooveel tijd te wiauon, dut bij zich uit de voeten kon maken. Toen de poli tie verscheen, was de vogel gevlogen. Belg ie 200.000 D e uw»ark7 oiOOO Gr. Bril, 1.062.000 Noorwegen 06.000 Nederland 168.000 Zweden 139,000 Zwitserland 97.000 7 90.000 768.000 .1,838.000 1,290.000 i 1,000 1,002,000 G1.000 173.000 i 30.000 89.000 158,000 .71.000 815.000 5^000, 178.000 106.000 .73.000 Het ontwerp onderworpen aan het bevoegd beduur. Men weet dat -het gedacht cenev regie, voor hetwelk minister Anseele gunstig was, herhaaldelijk in den ministerraad bekampt werd door die regceringsleden, welke partijgangers waren cencr natio nale maatschappij, in den aard van die der spoorwegen. Het sdhijnt- nu dat de kalbineteraad dc mogelijkheid der stidhting cenpr zelf standige regie heeft ingezien- In alle ge val, het gedacht is "mot meer verworpen. Doch de zaak is nog zoo ver niet ge vorderd als eenige confraters melden. Volgens deze zou het ontwerp van re gie al worden neergelegd wanneer ip 11 januari dc Kamer terug bijeenkomt. Er zou reeds een overeenkomst getrof fen zijn niet vijf nijverheidsmaatschap pijen, twee telefoon maatschappijen van Antwerpen* en een drietal van Charle roi, Dour en lEupen, die, de twee eerste, de apparaten, de drie andere, de kabels zouden leveren voor het uitbreiden van het net. I)e Slaat zou dan de kosten de zer werken terugbetalen op vijf jaar tijd, door zes-maandelij ksdhe afbetalin gen. De eerste ibetaiiyg zou gebeuren, zes maanden na afloop der werken. Dit stel sel zou den Staat toelaten dc uitgaven voor do uitbreiding van rijn net. te be talen met de meerdere inkomsten, die 'hij zou hebben, door deze uitbreiding zelf- OP JACHT NAAR IJSBERGEN Verleden week vaarde 'het schip «Tampa» ten Noorden der groote ban ken o}) de (hoogte van New-Foundland. Geheel den winter hadffde «Tampa», een kustwachter op wacht gelegen 0111 «ruu- ruriitersin hunnen loop en hun stielt je te ontmoedigen. Met do Lente op aan tocht, houdt hij. de wacht op de gevaar lijke ijsbergen öp 13 April moet zij. of haar züstcr- sdhip, de Medoc», zich. bevinden aan 41 gr. 4(5 breedtegraad Noord en op 50 gr. 15' West bonden Ier plaatse zelf waar de Titanic» 14 jaren vroeger haar on dergang vond. 't Was die ramp van de «Titanic dio de naties aanspoorde om van April tot in Juli eene zcèpafroc-1 je uit tc zenden op het pad der steamers. De Vereenigde- Staten aanvaarden den dienst en d n 1 sfc andere ianden hielpen de onkosten dra gen. Zoo krachtdadig was te werk ge gaan dat de reizende ijsreuzen geen en kel leven meer ontnamen sinds 1912. Do «Tampa» en de «Medoc» bewnk n dë ijsbergen op hunne beurt, daar waar de warme golfsiroomen legen de ijskou de bergwei iden vToerrrDe ben In nn ing moet de ligging der ijsbergen zorgvuldig - waarnemen, dit overseinen naar de rei zende schepen, de ijsbergen doen ont ploffen 011 ineenstorten als het kan. Tweo maal daags zenden zi j dmadlooze berich ten uit over de zee en naar het Water- kundig Bureel van Washington. Mist en wedervcranderingen worden ook over geseind. Ijsbergen vernielen is een gevaarlijk" spel. Gewoonlijk draagt- een kleine boot met zwaar ontplofbare stof geladen deze naar bereikbare plaatsen op het ijs. O.» an dere plaatsen worden mijnen ter zee ge laten. Soms is de berg te massief, le reus achtig groot om vernield te worden. Een ijsberg wa* gezien .van 65 voet hoog en 169Ö voet lang die naar men schatte uife 36 millioen ton ijs moest 'bestaan, waar van dc acht-negendeu onder 'het water buiten -het zicht der schepen bleven. ïn deze gevallen volgt de cutter deze vlot tende reuzen tot dat zij door de warme golfstroom ing verbrokkcllcu cn dan ge makkelijker vernield worden.. Dees jaar vvii Dr Howard T. Barnes der Mc G-ilï Universitei beproeven, om ijbergen in hun land van afkomst in de Gletchers van Groenland te vernietigen'. De ijskap is daar 7000 voet dik. Dc zoom verbrokkelt cn deze zoogenaamde bergen' nemen hunnen vaart r.aar de kusten van; New Founland. Dr Barnes hoopt dat hij daar de afgebrokkelde randen met ther mite zal kunnen verbrijzelen. Thermite is een scheikundige stof die eene steitke hitte ontwikkelt als zij mefc ijs in aanraking komt. Het- Weensohe blad Die Stundo Mij kunnen melden, dat dit alles deelt een telegram van ziin Berlijn-eb nvhnrur i-4 Tgi* i*; t.nn i.,.:. i ...Ir i s- r voorbarig is. Er is alleen een voor-ont werp opgemaakt, ore te dienen als basis van Let eerste onderzoek. Het is dit voor ontwerp dat nu wordt nagezien door liet hooger licet uur. Tol hiertoe is er evenwel geen spraak geweest noch van de stichting van eenen beheerraad, noch van cenige modaliteit van uitvoering. Alleen schijnt men bot eens over de deelneming van het personeel in de winst der exploitatie; voor de toepassing zou men als basis nemen datgene wat in dc Nationale Maatschappij van Spoorwe gen geschiedt, krachtens een artikel van hel statuut van hol personeel. briefwisselaar mede, die verzekert, ver nomen te hebben dal Curtius, de rijksmi nister van economische zaken, door den rijkspresident met de samenstolling van bet- nieuwe kabinet is belast. Dit bericht is op zijn minst voorbarig, maar dc kans is groot, dat de keus van von Hindenburg in dc eerste plaats op Curtius zal vallen. Deze zou dun een ka binet trachten te vormen uit. de burger lijke partijen. Indien zijn pogingen echter, tengevol ge van de afwijzende houding van bet centrum, schipbreuk v oohten leiden zou dc Rijksdag misschien worden onthoop den.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksstem | 1927 | | pagina 1