8 Rijmpjes over het weer Zaterdag Jan. 1027 Landbouwbelangen De Fransehe irank De werkzaamheid van he! Parlement raadlooze telefoon Lo ndeu- N e w-Y orb De Clfineesehe Bisschoppen te Namen De scheepvaart op Antwerpen De verwarde toestand - in China In de Oösteodsche vischmijü De vreemdelinofe» in Frankrijk Nieuwe grotten gevonden YVekelijkseh Piaaljt S*WwBg - iWÊh^Msm r- XXXIIjaargang nummer S Kerkstraat, 9 en 21, Aalst. Telefoon 114. 3D£$»fï2>33X«&#GiL SO Centiemen Uitgever J. Van Nulïel-De Gendfc H. Gudula JZonop7,45Zon af4,10 HEerste Kwart, dett 10 Publiciteit buiten het &rr. AALST Agentschap Havas Adolf ftlaxlsafl, io Brussel. Rao ds Richelieu. Breams Buildings, S, Losdres E# 4» aBBHBHBl In hot Album dor Natuur wijdt D H. Epkama een opstel aan de Ne- derlandsche mateorologisclie rijmpjes. Aan de belangwekkende mododeelin- gin en beschouwingen van den schrij ver is liet volgende ontleend In bet jaar komen tal van kritieke dagen voor, waarvan het weer. voor een meer of minder daar van verwijderd tijdstip en voor kortoren of langoren tijd zal afhangen. Herhaaldelijk treedt hierbij een tijdsbestek van 40 dagen op, waarschijnlijk wel omdat hot ge tal 40 zoo veelvuldig in don bijbel voorkomt 40 dagen duurde toch.de regentijd van dan zondvloed, 40 jaren het verblijf van da Israëlieten in de woestijn, enz. Het voorbeeld, dat hier to lande het Lest bestemd is, is do bewering dat, wanneer hot op Sinto Margaretha (20 •Juli) regent, het 40 dagen (6 weken) regenen zal. Hetzelfde wordt Van Sint Jansdag (24 Juni) beweerd en ook van St Medardus (6 Juni). Veelvuldig wordt do eerste dag van een tijdsbestek als beslissend voor het weer gedurende dien tijd aanzien zoo zou bet weer op 1 Januari beslis send zijn voor dat van het jaar ik vond slechts het'rijmpje Schijn/: da-son op Niet ace ja ar Geeft het een goed appeljaar zoodat dus Nieuwjaarsdag als zeer belangrijk voor liet weer schijnt te worden beschouwd. Bij de Germanen begon het jaar op 25 December en voor dien dag zegt men op Kerstmis dc Jamei ldaar Ver wacht dan vrij een vruchtbaar jaar. Verder is algemeen bekend do uit drukking Keu groene Kerstmis geelt een witte fascheri of hetzelfde op rijm weergegeven Zit op Kerstmis dc kraai nop in 't klaver [p roen Op Paschen zal hij in 't sneeuwveld doen Van do Germanen is ook het middel afkomstig oin uit liet weer van do eerste 12 dagen van hot jaar, dus de dagen tusscben Kerstmis en Drieko ningen het weer voor alle volgende maanden af te leiden. In Lorcbaröië gel ruikt men voor ditzelfde doel de eerste.24 dagen vaii Januari. Is het weer op 25 Januari (Sint Paulus), gedeeltelijk heldor, ge deeltelijk bewolkt, dan wordt de hee- le verwachting als onzeker beschouwd. Trouwens ook hier ten lande moet aan hot weer op 25 Januari ten be hoeve van de weervoorspelling waar de gehecht worden, maar een regel daarvoor heb ik niet kunnen opsporen, hot rijmpje Vhscealms e'e Jan. met zonneschijn, Ocejt veel koren en veel wijn. hetwelk echter waarschijnlijk yan ihiitscfien oorsprong is. Weer een maand later valt op 24 Februari Sint Matthias (in een schrik keljaar op 25 Februari), waarvan ge zegd wordt Sint Matt h i js Breekt het ijs, Vindt hij op 'L water geen brug Dan heefl hij die brug op zijn rag. Wolke beide aangeven, dal op dien datum als het vriest de vorst zal ein digen en het laatste bovendien, dat in bot tegenovergestelde geval liet nog zal beginnen to vriezen. Maar ook andere datums dan die omstreeks don 24" der maand worden genoemd en wel in de eerste plaats 2" Februari (Lichtmis). Omtrent de verwachtingen van sneeuw heet het dan Lichtmis hel en klaar Dan komt er veel sneeuw voorwaar, of meer nanwkourig wal betreft do hoeveelheid Als met Lichtmis dc zon schijnt op den toren, Krijgt men nog zooveel sneeuw daarna- \als te voren, terwijl ten opzichte van de biënloeit gezegd wordt LichJmis hel ca klaar Geeft, een goed bijen jaar. Lichtmis nat en donker Maakt van den boer een jonker, maar de beteekenis van den laatston regel van dit rijmpje is verre van duidelijk. Ten slotte nog een, waaraan ook in vole streken geloofd wordt, namelijk voor 1 September, Sint Egidius Is 't l" September heerlijk weer, De herfst zal mooi zijn evenzeer. Zeker een zeer gewaagde voorspel ling, maar die overtroffen wordt door: Is 'l weer op Hemelvaart uitgelezen, Zoo zal 't den neelcii herfst voort re f- [felijk wezen Voor den tijd na Hemelvaart wordt in vele streken alweer beweerd dat, als bet dien dag regent, het in 40 da gen niet zal ophouden. Niet do miusle grond is. aan to wijzen, waarop al deze voorspellin gen zouden kunnen berusten, maar toch blijven ze in den regel als be slissend aanzien. kosspt BsSgisöla© waarden 1 Sinds de stabilisatie van den frank worden talrijke Belgische effekfen, Staatsfondsen en Nijverheidswaarden door vreemdelingen gekócht- 't Preferent-aandeel van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoor wegen wordt reeds aan de Zwiisersche en Hollandschc Beurzen genoteerd. De aanvragen der Engelsche en Amerir kaansche kapitalisten nemen toe van dag tot dag. De Belgen moeten in alienors.c plaats belang stellen in ecn groute nationale waarde alle deze. Dat zij die kapitalen beschikbaar hebben, een deel ervan besteden aan deze voordee- Iige plaatsing (8,70 t. h. vrij van alle belasting). Dat zij die deze aandeden bekomen in uitwisseling der schatkist- bons, zich er niet van ontdoen, ten einde dezelfde voordeden tc bekomen. DE INDEX. In een vorig artikel hackten wij het over stabilisatie. -Hier willen wij de kwestie van den 'index verduidelijken voor het gewoon publiek. Uit ons artikel over stabilisatie bleek dat de grondwaar de thans dezelfde is al» voor den oorlog. Doch in de gewone verhandelingen wordt wel is waar in franken gerekend, doch 't zijn papierfranken, franken met een zevende der waarde van voor den oorlog. "Wij zeggen dat het leren hedendaags zeven, acht. lieumalen duurder is dan voor den oorlog, al naar gelang de koop waar waarop de vergelijking gemaakt wordt. Wa nneer men clus zegt dat'het in dexcijfer 650-700-780 en welhaast mis- sdhien 800-1000 bedraagt, duidt men aan dat wanneer de duurte van het leven, voor den oorlog door het getal 100 voor-s gesteld werd, dit nu (kor de getallen 690- 700-730-800-1000 voorgesteld wordt Zulks is evenwel niet juist; voor den oorlog was hot goudwaarde, nu papier- waarde, waarde in franken die slechts één zevende der waarde van den voor- oorlogaöhen frank bezitten. Om loteene juiste vergelijking te ko men diende het .huidige indexcijfer bij gevolg door 7 gedeelddan zal mon in zien dat de duurte van het leven thans veel hooger is dan voor den oorlog, doolt dat zulks loeit aoo zeer niet 'hoeft af te schrikken. Fn dal onze redeneering juist is. blijkt Lm ovc; vloede uit den welstand, eene overdrevene luxe die al- Ion enernen en toon gespreid wordt. Veel geld wordl er gewonnen, ook uitgegeven, verleerd, al franken van 14 centimen en halt. Iedereen wie -voortbrengt- of handel drijft leeft ten huidigen dage in over vloed de landbouwer die zwavelzuren ammoniak, superfosfaat-, staalslak. sylvi- niel van 'Klzas, «hloorjwsaseh, veevoeder, enz. enz. aankoopt aan 7 maal hoogere prii/en dan voor den oorlog ontvangt wederkcerig voor al zijne voortbreng-! selert minstens zeven malen meer gold Zijn Heel its de loontrekkenden en de kleine renteniers, in een woord al deze <tie niets kunnen voortbrengen of tc verhandelen hebben, welker inkomen niet met de duurte van het leven geste gen is. die met angst hel indexcijfer hoe ven tc zien stijgen. .INTEN-6IE"\'Hl.i, MEN VIJL ACHTERUIT MEMMEN'. Verschillende belangrijke financieel^ persorganen verklaren uit goede 'bron te weten, dat de jTansohe regeering zidh vooreerst niet alleen krachtig zal verzet ten tegen een verdere stijging van den frank, maar zells niet ongeneigd zou zijn. om tot een lichte daling mede te werken, ten einde aan de zoozeer getrof fen industrie legem oei te. komen. De tendentieuze berichten betreffen de een te verwachten verdere stijging van den frank, die de laatste weken ver lammend op .het zakenleven hebben ge werkt ondanks de actie van do Bank van Frankrijk op de wisselmarkt-, zijn blijk baar uitgegaan "van een aantal specula tieve groepen, die op dc effectenbeurs nog steeds belangrijke baisseposities heb ben. De belangrijke beslissing van de re geering, waarbij dc belasting op dén handclsomzet voor exportgoederen wordt afgeschaft, bel eekent voor (lc begrooting voor 1027 ecn vermindering aan inkoms ten. die op hij na een half milliard frank wordt geschat- To dit verband merkt dc Paris du Midi op, dat het beter zou zi.hs geweest, den frank minder hoog op te voeren, in plaats van nu reeds te moe ten beginnen met verlagingen van he- lasting. Ti j dons den gewonen-zittijd 102-5-1926 van 10 November 1925 tol 30 October 1926, 'heeft de Senaat 7-1 en de'Kamer 113 zittingen gehouden. Tijdens diezelfde periode worden door beide Kamers 102 wotïen gemaakt. Het record in het wijgen tijdens de openbare zittingen werd gdklopR door Jan Prolo, van 'ooruil, alias R. Ycr- caimnen- Die man heeft- zijn mond niet opengedaan en heel zijn openbare par lementaire werkz: amheid hoeft zich be paald tot liet mMeonuerteekenen van een wetsvoorstel lot bevordering van de aanwerving van het personeel voor onze vissehcrsvloot. STABILISATIE Plaatst uw-? beschik- l bare gelden in de Gentsche Bank vgop Handel en Nijverheid, Filiaal van de Volksbank van Leuven. Afdeelingen Aalst, 27, Ê;t. Jorisstraai'. Dender monde 1, Franz -Gourtenstraat Sol legem, Kasteels traat, 10. Zele, Cesar Meeusstraat. Bijkantoren Hillegem-Dorp. Lebbeke Brusselsclie steenweg. Lede Molenstraat. STIPTE GEHE1MHOUDING. 2326 .VOLKOMEN ZEKERHEID. Gisteren morgen, ten half 9, heeft men ie Londen dc eerste aanvragen op- geteekend voor de nieuwen telefoon dienst die vandaag geopend wordt, te L>nden om 13 u. 45.. te New-York om 8u45. ITü dienst is vow het oogenbli'k be perkt tot enkele uren daags, 't .is te zeg gen dat men te Londen kan telefonee- ren, tusschen I3u45 en 19 uur en te New-York tusschen Su.45 en 13 uur. Zoowel te New-York als te Londen is de vraag voor gesprekken aanzienlijk geweest- Te Londen is het getal vragen voor gesprekken met een maximum van 3 minuten zoo groot geweest, dat men ze onmogelijk alien tien eersten dag zal kunnen verzdkoren Tusschen de vragen te Londen is die van den Lord-Mayor, sir Rowland Bla des, die den burgemeester van New-York wil opbellen. Natuurlijk zal dit gesprek wel door gaan. terwijl het eerste gesprek dit blijft tusschen Koning George on President Cooüdge. leder gesprek van 3 minuten kost, zooals men weel 15 pond sterling. Met ons ziek franksken zouden we weten wat het ons kosten zou ook eens Hallo, New-York, te kunnen spelen. J3r is con bijzonder afgericht porno-1 noel om zoo snel mogelijk de verbin ding te geven met dc aangevraagde 'per- i soneri. Fl'kc minuut die verloren gaal is1 iuiiroers een paar ponden waard, j Hel laatste bezoek der Ohineesehe Bisschoppen aan België heeft Donder dag plaats gehad te Namen. Zij zijn uit Luik aangekomen om 10 u. 15 min. en per auto naar het bisdom gevoerd. Na een mis door het Kapittel gecele breerd, werden zij om 11 uur officieel ontvangen door Mgr Iïeylen- Van op den predi-kst-oel heeft Mgr Heylen hen wolkom ge wensen! Een Chincescli bis schop heeft geantwoord. Een collatie werd in hel bisschoppe lijk opgediend en daarna werden de bis schoppen processiegewijs naar de statie geleid, vanwaar zij naar Parijs vertrok ken zijn. ALAliMliEKEN.DE GERüüIiTEN GELOGFXSTBA FT- Het Loodswezen stuurt hot volgend bericht Onrustwekkende geruchten worden ver spreid betrekkelijk de vaart op dc Schelde ten gevolge air tegenwoordig heid van het wrak van de stoomboot Andreas», gezonken op dit van do stoomboot «Alps Muruy. ter hoogte Boe- rensdians. Te dier gelegen'!ïeid wordt Ier kennis der belanghebbenden gebracht dat. tot heden toe, geen enkelo .naatregel is moe ten getroffen worden door het Loodswe zen om de scheepvaart te beperken. Deze kan geschieden en geschiedt, zoowel bij naoht als bij dag. door de schepen van grooten als kleinen diep gang, juist zooals voor de stranding van de stoomboot Andreas DE ERiTSOHE VROUWEN Efti KiNDE- KEFi OnTRUIS75S?J K&NKÖW, E-TCHAMG EK ^!OU-KSAi^G Reuter verneemt uit Sanghai, G Januari: De vrouwen en kinderen van Britsche nationaliteit, welke te Hankow, te E- Tcang ca Kiou-Kiang gehuisvest zijn, moesten gisteren avond, als voorzorgs maatregelen, die plaatsen ontruimen.. Te Hankow werden de mannen in ver zekerde plaatsen van den «Bund» bijeen gebracht In de Fransehe en Japansche concessies is alles rustig. Te Shanghai is alles normaal. Het wordt den vreemdeling kenbaar gemaakt dat, indien zij door dc straien van Hankow willen gaan. het op gevaar van hun leven is. Dc opbrengst vau yorsche visdh gedu rende de maand December, beliep 4.066,226:86 frank, of 927,828 IT. meer dan in dezelfde maand van 192ö. In. de ze opbrengst komen «dc vreemde schepen tusschen met .1 namtdijk 20,342 fr- voor Frankrijk cn fr. 22,600 voor 'Hol land. De Belgische schepen "hadden vol gende opbrengst stoom sloepen, l'r. 2,680,763,80 fr. motorsloepen fr. S31.7(15,50 zc-ilseiK-pen 504,941 fr. In gewicift werd voor 1,096,800 kgr- viscth verkocht. oor het gansche jaar 1926 was opbrengst 46,862,685,10 fr.. met ecii \erineerdering van 3,599,419,70 fr. op 1925, dat fr. 38,272,-205,40 opbradlit dus voor dit jaar 22 je meer Tn kilo grammen uitgedrukt is er vtrniindering vermits 1925 15.537.550 kgr. boekte en 1926 maar 14,703.600 kgr., dus 5 jo minder. Doze vermindeiing is uitsluitend toe tc schrijven aan het feit dat- gedurende het tweede halfjaar veel schepen 'hun visOh hebben verkooht in Engeland. Im mers, dc schepen zi.ju niet in getal ver minderd en de opbrengst der vischplaat sen was ten zeerste be-redingend. De opbreng»! volgens dei» aard der seihepen. en de nationalüeil- verdeelt zielals volgt Belglsdlie stoMiisloepen. 10-192.800 kgr.: meteen onbrengs!: van frank 30.875.079.10Belgische motorsloepen, 8,017,000 kgr.. met fr. 10.270.829.40; Belgische zeilschepen, 1.838,800 kgr.,' met fr- 5,215.866,30. i'va.nHtJhe seliepen •58-950 kgr.. mei fr. 22'bi70.70 Fngel- ého. 75.100 kgr.. met fr. 208.693,60 llollandseliCj 20,950 kgr.. met 60.140 fr,. HET TOEZICHT AAN DE GKENfe*. Parijs, 6 Jan. De minister van -Ar beid heeft omstandig de kwestie der werkloosheid onderzocht. Sedert ver scheidene weken werd geen enkel guns- tig gevolg meer gegeven aan de vragen om vreemde arbeidskrachten te ontslaan. De bijzondere grens kom mi ssa rissen heb ben onderrichtingen gekregen om den toegong tot het land le verbieden aan do vreemde mibeidev- die geen regelmatig werkkontrakt bezitten. De in Frankrijk gevestigde vreemde werklieden, die werk loos zijn, zullen overgebracht worden in de nijveiheidsgebicdcn waar werk voor handen is. met dien verstande dat daar mede de belangen der Fransehe arbei ders niet geschaad worden. Blijkt er geen werk voor de vreemde werkloozen bc- sdhikbaar te zijn, dan zal men den to- rugkeer naar hun vaderland mogelijk maken. Te Aywailie, nabij Luik, op enkele meters afstand van liet Jkrui-punt der wegen op Harzé en Ahvans, heeft men grotten gevonden, die, naar men zeg", prachiig zijn. Van als men binnenkomt, treft men een meer aan. 100 meters lang op 8 m. R>reed. Dan een gang, aan 't eind waar van een soort vrouw en standbeeld oprijst cn toegang gevend tot eene zaal van middelbare grootte, ganseli bezet met stalaciieten en siaïagmkiea van wonder- derhai-c schoonheid- De delvers zijn in do wolken, dooh. worden nu tegengehouden door een zeer boogen muur. Men hoort evenwel heel goed achter die muur liet geruisen van oen waterval in eene zaal, die, te oordeelen aan den weerklank, ontzageiijl: moet zijn.' De ontdekking van die grot is eene» fortuin voor Aywailie, dat zoo schilder achtig aan boord der Amblève i» gel<> gen. De Herderkens en do 3 Koningen. Die beide bedevaarlsgroepen, welke het Kindje Jezus komen vereeren, ver- toonen punten van verscheidenheid cn van overeenkomst, en rijk in lessen. V ERSC H EI DEN H E DEN. De herderkens zijn arm, onwetend én ongekend de eer sten worden zij aanvaard. De 3 Konin gen, welke rijk, vereerd cn geleerd zijn, komen slechts na hen. De herders hoeven zich niet ver le ver- plaatsen Jezus is hun midden geboren, zij waken op een duizendtal stappen van den stal. De Koningen moeten de las ten van een lange reis onderstaan. Niets bekoort dc herderkens om hun bezoek aan de kribbe te vertragen. De Koningen hebben familie, koninklijke schatten en vaderland tc verlaten. De herders hadden een engel tot bode. de Koningen slechts een spraaklooze ster. Al de herderkens trokken op. Dc Koningen waren maar met drieën. Dus reeds van af Zijn Geboorte, ver kondigt Jezus gelukzalig, vóór alle an dere, de kleinen, dc armen, de misdeeldeu van deze wereld Doch, ook gelukzalig de nederigoü des herten Onder dit oogpunt welke OVEREEN KOMSTEN, waarlijk treffend, tusschen de herders en de Koningen Allen waken :c!e herders, wijl zij huu kudden hoeden de Koningen, uie de sier verwefbhten. Allen gehoorzamen zonder verwijl dc herders nemen het besluit tot vertrek, van zoohaast zij des engels oproep hoorden: Gaal De Koningen zeggen ins gelijks Wij hebben zijn ster, in 't Oos- Fe.n, gezien en we zijn gekomen». Van beide zijden is het denzelfden spoed. Allen offeren wat zij hebbende her ders, eenvoudige giften, zooals hun ge bed, maar. met hunne giften, hun hart; de Koningen, rijkdommen en hun hart daarbij. Het is het hart, welke dc waarde der gift uitmaakt, het eenvoudig hart, recht, nederig, oprecht, zuiver oi, door de boete, gezuiverd. Gelukzalige herderkens, gelukzalige Koningen, omdat «gelukzalig de armen, gelukzalig cis nederige tl lScrutator.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksstem | 1927 | | pagina 1