esa Viaamsct! Missieheld ^ÊÊÊmmtlm Zodiiag 9 Jan. Maandag 10 Jan. 1927 Eujieo en liafmedy Oei Onarcieel vraagstuk Be Vfaamsche schilder» kunst te Londen De sigarelteiihandei in üelgie De kunsUapijlen van Mejufvromtcü De tSaedeleer De verwarde toestand in China J" (Iran li- verbod Moeilijke som mm&r van kanton. Groote eiodsdiensllge Gestorven op het Eilattd der Dood plechtigheid Rekening in Belgas H Kerkstraat, 9 en 21, Aalst. Telefoon 114 XXXllf. JAAKGANG' HUMMER 7 oUU (5U, A. U A dli. Hui Centiemen Uitgever J. Van Nuffel-De GencL H» Julianus |Zon op 7,44Zonaf4,11 H. Willenms gZonop 7.44Zanaf4,128 BEerste Kwart, den 10I Pater Vertonten, oen Vlaamsche zoon Ok, ja, ons Vlaamsehe Alissie- volk levert hot grootste aantal zonde- lingen in vergelijking mot de andoro landen. Dit is een groote waarheid en onze mensehen moeten dat goed begrijpen, want daarin ligt voor hen een plicht van modoworkzaamhoid. We hoorden veel menschen rulion en prutselon dat hot allemaal niet jloodi t was naar China en Kongo te vertrekken, dal O. L. lieer dat alle maal niet vroeg, dat ze ginder maar zdf voor bun zielen moeten zorgen Hoe jammer dat die menschen niet bewustzijn van het groot missiewerk, dat zo niot verstaan dat do zielen van al de menschen eeuwig zijn en van Goddelijke waarde, dat Kristus voor alle menschen gestorven is, Eu zoo gaan de zendelingen naar gewesten waar de ziel van hot volk nog huist in do lichamen van men- schenders- on eelsters. Pator Vertonten was 20 jaar werk zaam in Nieuw-Güinea, een Holland- sclie kolonie. Daar woont nog eon woest volk, ruw geweldig wreed. Een kleedij van vreesaandoende tooi omhult hun lichaam, zwijnstanden zijn door den neus gedrild en groote ringen versieren do oorlellen dio diup uitgerekt neerhangen. Hun hoofd draagt soms een hoela bosch en lange pluimen wuiven als waaiers boven don kop. De vrouwen hebben een eigenaardige opsmuk van bet baar zoo 'n tooi kost ben vele uren want de verschillende haarvlechten zijn zeer mooi gekruld on in do krullen.stcbau saanigovlochten gedroogde planten* strooisels. Zoo ruw die schors, zoo boos do ziel van dat volk. Da inboorlingen kregen den naam van Koppensnellers. Eon barbaarsobe gewoonte gaf hun dio titel do mannen, (le ouders, gaan in do omliggende strokon er op uit om als buit een monschenhoold mede te brengen dat ze thans versieren en oer goven. Verder is dat volk een slaaf der tooverij. Allo hun doen on laten wordt er door behaerscht 011 zoo voelt hot volk zich ongelukkig. Pater Vortenten heeft daar gewerkt. En 12 jaar hoeft hij daar gezwoegd vooraloor één ziol to kuunon bekoe len liet missionariswork aldaar der eersto zondolingen teekent do pater zelf af met het volgende het is zoo lastig ais met oen houten knuppel een zwaar-ijzeron balk door te houwen! Doch door do Goedheid, de Liefde van den Kath. Godsdienst hebben de zendelingen stilaan do zielen kunnen raken. Doch ondertusschen brak oen hevige ziekte uit die dreigde do helft van bet volk ta vellon. Door Pater Vortenten eu zijn medebroeders, langs den wog van de gezondheidsleer en diplomatie bij de Hollandsche regea- ring, werd dio wreede ziekte gestuit en zoo oen volk gered. Een Vlaming dio ginder zóó ver een Volk behoudt We hebben in dien zin Pater Ver ten gehoord. De Pater is tevens kun stenaar binst zijn voordracht taeken- c!o hij wit op zwart op een bord de typische fihuur van den inboorling met al zijn versiersels. Door lantaarn plaatjes liet hij ons ook Niauw-Guiuoa en zijn menschen kennen. Pater Vortenten is oen zendeling van het II. Ilart. Missiebond dor VI. Studenten te Leuven. Volgen? de Daiiv Telegraph zou er weer .sprake zijn van Duitsdh-Belgi- ecfhe ondcrllandelingen met 'het oog op 3?nipen-Malmeüy. Het nieuwsagentschap Bolga acht zich gerechtigd dit gerucht tegen te spreken. GEEN NIEUWE STABILISATIE Het Belga-A gents.hap deelt ons me de wat volgt Vrijdag is in de Nationale Gaanderij, te Londen, de ten toonstelling van Vlaamsciiie Schilderkunst geopend ge- Een dagblad iheeft relaas gegeven van worden, de geruchten die, naar het schijnt, in dej Nooit werd in Engeland dergelijke Beuroki iiigen in omloop zijn omtrenttentoonstelling gehouden, welke in eene nieuwe stabilisatie. 'pracht en kunstwaarde alios overtreft en Luide!is inlichtingen ingewonnen in de meesterwerken bevat van al de groot- de regeeringskringen zijn die geruc'frtens'e Vlaanisclic kunstenaars, van allen' grond ontbloot en 'heeft men j Vet bewondert daar schilderijen van ACHTERUITGANG AOOWEL VAN- DEN INVOER ALS VAJf DEN UITVOER Omtrent den sigaret;enhandel i!t Bel- gie lezen wij. in liet orgaan van de Ne- derlancfedhe Kanier van Koophandel te. Brussel o.a. hot volgende Het sigaretten verbruik in België, Wij lezen in liet Handelsblad Heihaaldelij'k schreven wij in dit 'blad over de merkwaardige kunsttapijten ver vaardigd door Mejiiiïors De Baedoleer,, dc deciliters van onzen vooraanstaanden neemt, in tegenstelling met het verbruik Aalstcrschen kunstschilder H. Vaieriu* van sigaren toe. Do eerste 8 maanden 'Do iSaedeleer. on. verzocht zó'to logenstraffen. |Van Ev"cki' Vander"fer<l mt-Nede-rland G.1753cg. in gevoerdj z'j" enkele Mcmplarcn dier De praitjes, volgens dewelke de EetetoQuinten .Mctsys, Erougl.e!. Rubens. Van Minister zidh naar Parijs zou -begeven Dyek, Jordaéns, V-uiers, Dc KoninCkJ iV.ÏT r ,-on Vi in daar met den heer Poincaré Geerader, David. Mao use. enz. niaandwi 4,127 kg.-tegen 4,(>90 kg. Er is ook eene afdeding van moderne Belgische schilderkunst, met doeken van Stevens, Felieien ïlops, enz. De (bijval der'tentoonstelling is dan ook een triomf. ILET BELGISCHE STANDPUNT Over het iot der negen-en-twintig Bel gische onderdanen, dio zich tc Hankow bevinden, maakt men zich in officieelc kringen te Brussel niet bijzonder "on gerust. Men meent trouwens in deze kringen in hetzelfde tijdvak van 1925. Hieruit blijkt dat vooral de invoer schoonheids liefhebbers in de zaal Oor tentoongesteld. Men ovenvege dat deze tapijten niets gemeens hebben met in eene commer- slerk is adhioruitgegaan, hetgeen zijncualisaliegeest uitgevoerd serie werk. oorzaak waarschijnlijk vindt in den] Het schoon'heidsbeginsel leidde ia stand der Belgische valuta en de hoogö jhoofdzaak Mej. De Öaedeleer die hun ta in voerreèh ten, die van liet artikel wor- j pr jtontweipen vroegen aan onze kluis den geheven. j tanaars, aan dc H'H. Oscar Van do Yor- Ook de uitvoer geeft een verminderd jde, Valerius Do Saedeleer. Jules Boidez, cijfer te zien. Dc oorzaak hiervan isOcorges CreleiiGnsiaaf Van de Worsty- wellicht gelegen in den verminderden I\ G- Van Heeke, Edgar Tytgat, Os- invoer. waardoor meer sigaretten van ei-car Jcspers, en vooral aan Paul Haesaerts gen fabrikaat verbruikt worden. j w*er ontwerpen in de voorzaal der ten- In verhand met do fiscale maatrege-i toonstelling samengebracht zijn. Deze Ion. genomen door de Belgische regee- j&artons stellen een weelde daar van fij- het/ben om een onderhoud over eene nieuwe stabili satie te hebben, zijn louter uit dc lucht gegrepen. IHefc ware verderfelijk het publidk te laten onderstellen dat dc «belga» de waarde van e'en goudfrank van voor den oorlog heeftde belga heeft een waarde van 5 papieren frank, dit is heel duide lijk bij wettelijke teksten bepaald. Ten slotte, denkt de egeering er hoe genaamd niet aan om het even welke wijziging te 'brengen in dc stabilisatie, zooals '40 werd tot stand gebracht- UITGIFTE VAN AAN1DEELEN DER NATIONALE BANK. Dc minister van Geldwezen heeft de regeling goedgekeurd van een uitgifte van 50 millioen aandeelen van de Na tionale Bank van Belg ie. Deze uitgifte wordt voorzien in liet besluit tot ver- —J-' ook veisouuiaigu aoor ue minh-iauAn f:r' ^ijdö (vei wordt vor»'ge~iUild. Tj; j (]en verloop en défail wordt (^gOiondt tarnen geb:a;ltt Ringen» ?Re!ll»ro, inneihlin-| Belgie Heeft alleen te Tieulsin een Jialfdoor'middel van de Ijandeletl&s een l>e- n»ar «harles Leplae, «Amsterdam», «Boomen», Gar0u3.se«Labor», «Ze- rner», e.a. naar Paul Haesaerts, «Syme- kend wordt over den verkoopprijs. De h*ie», en «♦Sohuinsehe ruiten» naar Ar- nieuwe maatregelen zijn van toepassing«'km* an Huff el, «Do ontvoering» naar tv 1 -I -v iovruenn-, vu uc i'Kwi- verklaard voor de fabrikanten met in- j «fean Milo, «tSpoi-t» naar André IJhot» niv "Sr 1 t ^Ja" '!"-jeeho nota lnzaJco Ci,["a Hotrcfu zal liet gang van 16 September 1926 en voor de h «GcvcdUt» naar KiMbeüSi De &eda- Siuio O), 2.000 frank vr^Wd- De m-|antwoord van de BeUiseiic regéering!importeurs met ingang van 1 November 1 Her. sonrijvingen worden in den loop der vermoedelijk lieden Zaterdag'of begin 1926. Bij invoer worden do bandclette.;«I» «Do ontvoering» door Jean Mil» lliaana geopend. voiwildo WI*plL- rravaaA lert .1^ -31—1.4. r». -4. rv ivaWU» cfi .1 ing worden dë sigaretten op het oogen-kleursdhakeeringen, van in evenwicht >li'k zwaar belast; het invoeiTocht be-gehouden vlakken, van sierlijk georden- draagt in Regie 1,800 fr- per 100 kgr., |ao hjnen. Ook moj. Godclieve De Saedo- waarin begrepen liet aecijnsreoht ad. -fr.ontwierp tapijtrnotioven, wier artis- w 3 0,80 per gk.. hetwelk bij invoer in lietheke waarde, gelijke hoogte houdt met dat de meesje benolaen uit China ten-direct verrekend wordt. Dit recilit is A'ioder opgesomde kunstenaars- A 01 dentie-us en overdreven zijn en de toe- 00p verschuldigd door de binnenland- i «Buiten de ontweipen zijn de volgeni- „i, i Ide tapijten in de expositie, die ons onlo- OQ1, a -ï i -rv 1 vv-.A u,;(,r uiiuuei van ue uanufienes ren ?k r?i i- i inschrijA..ng deelnemen. Dedozijn policiemnnnen; die, om alle inei-;lasting geheven, welke direct gedrage oude aktionansien krijgen een onver-, denten te voorkomen, op bevel van de re- wordt door den verbruiker en die Cjerc- vreemdbaa* redhl opgrondslag van een geering te Brussel, onlangs zijn ontwa meuw aandeel voor twee oude. Aroor liet'pend. Wat de Britsche memorie cn cle Pran- saldo bestaat er geen voorkeurrecht. volgende weefc' geli'iktijdig gereed ko- k ,,x xrcrirnitei" en J-'auJo woroes. rneegodeeld.' a r. Onjuist is. naar men van officieuze zij- dc verzekert, dat Belgte. na eerst in prin ciep de Britsche memorie te hebben ,Dc «'Gazette van Mohne» is niet zacht goedgekeurd, thans den invloed van de voor de drankbestrijders in Amerika. Zij Éransche nota zou ebben ondergaan. schrijft Alien drank was uit 'het land verban nenten minste op drukpapier.- Ons volle ging voortaan in een aardsdlr paradijs wonen. Aan moorden en dief stallen en aanvallen op de zeden ging een einde komen. De gevangenissen gin gen geledigd, en de gestichten voor zin- neloozcn en andere gees leskranken even- zoo. Aan do politie was voortaan een 1 ui- lekker (bestaan '.beschoren. Rechters en gerechtshoven zouden maar weinig meer te doen vinden. Dc banken des lands op de doosies sreukkt in het entrepot. Doworden stijiscOioon figuren gegroepeerd, tC5. thetisehc weergave te rien. Het Belgisch antwoord zal in alle onaf- hankelijikheid en alleen met het oog óp,_.-.— de Belgische belangen worden opgesteld,nen. iDofi zonder daarbij natuurlijk de internatio nale belangen over het hoofd ie zien. DE SCHULD DER SOVJETS... A'olgens do Morning Past van Vrijdag, wordt in zekere Londensdhe middens dc schuld van de moeilijken toestand in China geweten aan dc ma neuvers der Sovjet-agenten aldaar. In die zelfde middens wordt er dan ook op aangedrongen, opdat., indien zouden opvullen met de spaargelden dor !2 'P aangenrongen, opüat, indien trocgere dronkamds, dio voortaan ümn Euda,id vooi^ngmct Engeland m den zuurgewonnen pree niet langer zouden JrreC!™^° te bekampen, al do pohtiekeion verkwisten. Wat een droom van fe-luk, I®J?n^e^(;1^e»ön^oor4i1g^ ^cr Sovjets- i,u it uit net, lunoetsriri tminHcrAiiio/l thetisehc weergave te 2Jen. Tapijten weven moet als een «zaak» niet als een dilettantistisch tijdverdrijf In een dorp in "do omgeving van aanzien worden, zelfs r,l is dio zaak bui- wü zullen de stad niot noemen telde!*® ™obtstreeks winsluejag ongeval, Lou- dozer dagen een onderwijzer vast, dat rtrr egoisua&o kunst ia tapijten weven een zijner leerlingen niet was vei'soiie- n!e' c1'door betracht wordt liet bo- non. Des middag» ontving hij van dbj118®???.®®0, gMaoensdhap. moeder van den jongen den volgenden! ^•u.derijen oö.cmeesterstukken f>rlef' j door de artisteu vervaardigd werden Meester, ge moot Piot verontadmï-euJff in den SeestLvan schoon beid- digen. dat Ihij" vandaag niet in school •:wdkk®' mct "lct Het oog op versiering komt.' Hij heeft zijn vader, die portierï?1;cn.'n vete gevallen storend zijn i« is op dc fabriek, moeten vervangen, om-1ce?. in,eneur- Moi een goede lapijt ia dat gij hem gisteren een te moeilijke op-1 zulk®.nlel Seval- f'l vemjut liet en. draohl Ihebt gegeven. Gij hebt gevraagd, i8®1!'. f. aL een stijlzuiver meuoel. hoeveel tijd een man noodig heeft, die! He, ook als «zaao» dat rnejufyrou- driokwaart mijl per uu.- loopt, om twee-!^en Ilc hebben mgericit, en-cen-lialf maal rond een terrein te loo-!maar.we nwHn, Ekcnu® t ilt .z"1!'-3 pen, dat vior mijl in het vierkant is. Imee!' ue" .^«^«"voohen dan in e-a j 1.1-2,. i j i modoraon zin gebeurd-'-;. Riet 's te klein om dat te doen cn nu isj uit het Engelsöh grondgebied geweerd zouden worden. R USekSöILE OHFTCLEREN- IN A an de 2-000 Russische officiers die weelde, voorspoed En 'hoe bitter de ontwaking Er wordt meer geschreven en gewreven over Pro hibitie dan over eenig ander vraagpunt. Prohibitie speelt den grootcn rol iiViede- reïiezinng tcnvijl andere vragen van ontslagen worden, heblien er 500 ge- 11.,ng op doiiachtergrond worden ge- vraagd om te mogen dienst nemen bij schoven, bedert zeven jaren leven we in de Kantonneesche Irecpen. De toelating den kemel zonder draak - voor hen die werd gegeven en de otfiaier» zijn deJ met de mmdelen Witten om aedi den dagen vertrokken. Po 1.500 anderen Stemt S„ te 1 g1al voorloopig een burgerlijke bedic- L tet°i dral* SO" jiiing bekomen met de belofte spoedig in ™»1 1 L2 a £m 00lt,;®n ^-jhet roodo leger ingelijfd te worden. v r-vimrlii't- T^PA^a ^&n t yerlodm Do Kanlonneezen zullen waarschijn- fiinte «i ,VA. ,0:'.UT. S gd>ru*> lijk binnen 'kort organs aan don slag fig- - 1 ™i.® dezer gezegende KOn yt( Il weet dal hun tegenstrevers van jaren doodelrjk vergif, zelts wanneer ze matig worden gebruik». Onze gevangenissen vota- dronkaards worden maar niet gesloten, cn in de ia*,- pitalen voor alkoólickon zijn er meer pa tiënten dan ooit. De bootleggel- oefent, zijn winslgevenden stiel uit op groote sohaal cn baast ongehinderd. En het op- pcithoofd van het federaal prohibitie le ger stelt nu voor dat het gouvernement, zelve in de Whisky slijterij en handel 'gevolge van de erge Giiineesdhe verwik- zou treden. En waarom dit Om een kelingen. Deze vloot, tc Port-Adgar-Ro einde te stollen aan uen verdoken whis ky verkoop. Ongelooflijk en todh waar. zijn vader er van morgen o-p uit gegaan. I^011„ 'J0 l«l''oonstelling waai Maar hij moet langzaam loopen en de' an v°rvvczeii ij - e sanoonheidsvisioenea weg is lang. lik hoop dat hij van avond ^ongobraoht zijn. J.D.S. weg lang. i!k iioop dat liij terug kan zijn en Piet morgen weer naar de'school kan komen- Ken volgenden keer zoudt' gij een taak moeten geven, waarbij' gerekend wordt met eene vrouwdan zou ik liet kunnen doen. Het is te lastig, dat mijn man zich moet laten vervangen en dat de kleine niet naar school kan gaan. Uit Manilla- IMülippijnscnc eilan den wordt het afsterven gemeld van den E. P. Felix Milan. S. J-, die sedert elf jaar op het- eiland Culan uit gansdher hart de zielszorg.! waarnam van de arme melaateclicn, die aldaar zeer talrijk ver blijven. De moedige apostel was rektor van een koliege in Spanje toen hij de toela ting vroeg en bekwam om zijn krachten te besteden aan hot nelzijn der verwor pen melaatsehenDoor zijn onverpoos- do werking werd het eiland Cullan, tot dan toeliet eiland der dood» geheel cn, eene sohool voor den hemel. Om zijn grootsehe zending van barmhartigheid Önderiussdhcn veropenbaart de Metro- schen Oceaan. Zij bestaat uit- 'hot vlag- des to .'beter te kunnen vervullen, had de politan Life Insurance Company van I ?chip «Brueo» (1800 ten, vijf kanons goede 1 't Noorden hopelooze pogingen aanwen den om het verloren terrein terug te winnen. MACHTIGE ENGELS CUE VLOOT GEREED. De 8e destroyersvlaot van het En- gelsdh Admiraalschap heeft bevel gekre gen zich gereed te houden om naar hot Verre-Oosten te vertrekken, en zulks ten -vifc- Ro- sytfh (Schotland) geankerd, maakt- deel uit van de oorlogsvloot van den Atlanti Vrijdag namiddag had. onder grootcn toeloop van geloovigen, in de Sint Goe- dele Kerk de toewijding van het land aan (hel II- Hart plaats, door Mgr Vaa Roey, Aaitsbissdhop van Mechelen. Op /liet hoog koor hadden -plaats ge nomen prinses Marie1 José, graaf do LaiB noy, grootmeester en gravin de Rohiano, grootmeesteres van het huis der Konin gin» jonkvrouw do Laiitsheerc, eereda- mc der prinses. Om half 9 (had, in tegenwoordigheid van Mgr -Van Roev. het plechtig lof voor mannen plaats. New-York den uitslag van een onder-jvan 4 duim 7 oneen kanon van 2 duim), zoek dat tot nadenken noopt in 1926,'jen adht destroyers ««Serail», «Sera- vier jaar voor de prohibitie, was het per cent sterfgevallen van alcooism 5-8; in 1924, vier jaren na prohibitie in voege ging, was dit per cent gestegen tot 7.1. Daar 'hebt ge de vruchten en yoorbeel- den van d'ie vrome wct> pis», ccSidar», «Somme», «Sterlin», «Storncloud», «Sepoy» en «Tracian» zij zijn ieder mot drie kan ons van 4 duim bewapend. De totale bemanning bestaat uit 965 koppen (officieren en matrozen^. Do Amsterdamsdh o Ba nkvereen igi n» heeft hare klionten veriocht van af Ja nuari al hunne rekeningen met Belgio in belgas op tc maken. Du Hollandsche bankiers Lebbe* voor de Belgen, d'e franks in Holla.id hebben, de rekeningen \an ambtsweg® in belgas herleid. Het is nuttig zulks Ier kennis van nij- 'ater al dc \ersehillende talen veraars ou handelaars te brengen, geleerd, die op her eiland gesproken wor- Ook in andere landen is dez Afd? be den- Voor elke groep predikte hij dan weging gaande. ook in dc eigen taal. Voorts had E. P.l Zij consolideert den toestand van on- Miliiai oj) het eiland verscheidene scho- zen wissel, alhoewel zonder praktisch ge len opgericht. Zijn naam zal prijken volg voor de (belangen van partijen, ver- dor.v de dagen heen, nevens dien van!mits de waarde tussdhon belga en frank Pater D ami aan cn var; E. P. Balesiaanj wettelijk gevestigd werd in verhouding UnuVy 'tvan 5 tegen X,

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksstem | 1927 | | pagina 1