Vaorfesksns oüb PronoeMsn li xxxui» jaargang nummer a Dinsdag Jan. 19 %7 JAPAN Voor ©naë soldaten De misï op de Schelde Tegen de taksen op de automobielen Perekwaiie van staatspensioenen staatsioonen en De verwarde toe&lasd iiï Ciiiiia Een nienwAmerikaanseh reuzenschip De socialisten en de regeering Gruwelijke Ujgerjacht De Senatoriale verkiezingen inFrankrijk as Kerkstraat, 9 en SI, Aalst. Telefoon 114. X>Ë&§g£>X^C3L 20 Centiemen Uitgever J. Van Nuffsl-D» Gandt II. Hortensia JZonop7,44Zon af4,14 Volle Maan den 17 Publiciteit buiten bot Arp. AALST Agentschap H&v&a Adolf ftlaxlaaa, Ie £ra83Cl. Rue d@ RsohsJfcu, De aanduiding van het weder, dal komen moet, heeft altijd 't privelegic ge had, de aandacht van het volk, en in 't bijzonder deze van den landman op te wekken- De geschiedenis heeft ons niet den oorsprong bewaard der verscheidene pronosticken, welke de atmosfeer veran deringen aankondigenzij zijn waar schijnlijk ontsproten uit de herhaalde waarnemingen, vooral op het veld ge maakt. De onwetendheid der volkeren heeft cr oen groot gedeelte van ver eeuwigd. De jaaralmanakken, zooais deze van Matheus Laensberg, hadden geen ander oorzaak van succes, dan hun dwaze pronostieken. die, toegepast aan iederen dag van het jaar, op geen ander basis berusten. De algemeene aanduidingen, gesteund op teckens, door de ondervinding juist bevonden, zijn de cenige voortcekens, betrek hebbende op de atmosfeervariaties, waaraan men kan geloof hechten. Men weet dat de landbouwers, de vcld- bewoners, de loodsen, zeer knap zijn in het vooruitzien der weer veranderingen. Strikt gesproken, bieden hun voorspel lingen geen mathematische zekerheid doch, daar zij dikwijls bewaarheid wor den, aanvaardt men ze als waarschijn lijkheden, als min of* meer sterke ver moedens. In de eerste tijden, regelden de land bouwers en de herders hun werk naar den bloei der planten, naar liet vertrek en den terugkeer der vogels. Op onze dagen zijn volledige opmerkingsysteems inge richt, ten behoeve van landbouw- en tuinbouw voordeel geleerden, bezitters van positieve wetenschap,«zijn er toe ge komen enkele algemeene regels te stel len, regels, gesteund op de aandachtige waarneming der verschillende natuurver schijnselen. Linnée, reeds, had een flora uurwerk opgesteld, welk het tijdstip van den'dag aanduidt, waarop zekere planten hun.kelk, of bladeren openen en sluiten naar zijn voorbeeld, werden, voor ver schillende klimaten, florakalenders ge maakt, weike opgeven het oogenblik van het jaar, waarop de plar.ten bloeien. Ver wante werken werden ondernomen, wat den zang, het eierleggenen de uitwijking der vogels, alsook het verschijnen van zekere visschen, insecten, enz., betreft. In afwachting dat de wetenschap ge noegzaam vooruitgang heeft gemaakt, om, met eenige zekerheid de atmosfeer wisselingen, zoo talrijk, te kunnen voor spellen, hebben, alle lezers er interest bij, de teekens te kennen, die reden geven dat dit of geen verschijnsel aanstaande is, dat deze of gene verandering in de atmos feer zich voorbereidt. Wij willen hier spreken van de algemeene pronostieken, die niets gemeens hebben met de alle- daagsclie voorspellingen, die men in een groot aantal almanakken vindt. Ontelbaar veel geleerden lieten wer ken na, vervuld met diepgaande of be spiegelende hoofdstukken handelend over wedervoorspellingen. Ze opnoemen van af de oudste, Aratus (Grieksch dichter, geboren ongeveer 277 jaar vóór Christus) tot het einde der Middeleeuwen, gaande over den Latijn Cicéron, Vlrgilitts, den Italiaanschen filosoof Niphus (15e, 16e eeuw)^flen Duitschcn astronoom Stof fier (zelfde tijdperk), den Franschen genees heer en astroloog Mizauld (1520-1578), zou ons te ver leiden. Van dezen laatste bestaat een zeer raar werk Ephéméri- des perpêtaelles de Vair »,"in 1556, van de drukpers van Plantijn gekomen en nu bewaard in de Koninklijke Bibliotheek, te Brussel. Het le der 5 gedeelten heeft tot onderwerp, de teekens van den regen liet 2da de teekens van de vorst, van het ijs, van den sneeuw, enz. het 3e de tee kens der windenhet 4= deze van den donder het 5e deze der aardbevingen. Hetgeen vooral het werk van Mizauld kenmerkt en het door nieuwsgierigen doet opsporen, is het feit dat, na elk aange kondigd teeken, hij zich toelegt de oorzaak er van te trachten uit te leggen, alhoewel deze niet immer met liet gezond verstand overeenkomt, Uit de tweede helft der XVIIÏe eeuw dagteekent het eerste ernstig werk, dat, nopflns dc algemeene voorspellingen van den tijd werd ondernomen. Het is dit van den bestuurder van het observatorium van Padoua, den geestelijke Toalda (1719-98): Essai mêtéorclogique, sur Ia verita ble influence des astres, des saisons et des ehangements de temps. Daar Tcaldo had opgemerkt, dat, na 18 jaar, dc luchtverschijnsels in dezelfde orde terugkeeren, zette hij een .kring vast, genoemd cycle tcaldin De algemeene pronostieken, die men zekere populaire almanakken tegenkomt, zijn, voer het meerendeel, aan de werken van Toaldo ontleend. In plaats van zulk- danige brokken, betrekkelijk een onder werp, zoo noodig tot het dieper onder wijs van het volk, ware het niet nuttiger tot één grondig werk te vereenigen deze voorteekens, die het minst betwist wor den, geput bij de beste bronnen, ze te klJsseeren in een methodische orde, in een werkje, ten behoeve van het volk Binnen kort, nog iets meer over het zelfde onderwerp. JEAN MAURY. VW EBRSTE TROONREDE VAN BEI1ZER HUiOHfTÜ. In de troonrede, die de jonge Japan solie keizer 'heeft uitgesproken, wordt na een herinneri ng nan vader en grootvader gezegd. Een nieuw iioofdhuk in de geseme. THYSVILLK Er worden nog signalementen naar v r>F KONGO- •het ministerie van landsverdediging ge-]HET A Js.O. stuurd voor militairen, die in 1914, met het uitbreken van den oorlog en gedu rende den voogd hebben gediend hadden. Een dubbel dezer signalementen wordt ook naar den bevelhebber der gendarme- tocfh af. ja rie gestuurd voor de districten en kau-| In de buurt van het wrak van de An ions der dorpen waar bovengemelde per-dreas» echter, raakte dc sdhroef van de BOOiT VERDAAGD. Antwerpen, 9 Jan. De Kongoboot i oorlog, hun i%iment niet ver- jTlhysville moost gistemamidd ben, waarin zij in vredestijd;2 u. 30 afvaren, maar het \ertrek [door den zwaren mist verhinderd. 'Om 3 uur 's nachts vaarde de boot IZcndag werd in de lokalen van den Belgisehen Automobielclub te Brussel eene protestvergadering gehouden tegen isterna middag tede overdreven taksen op die vervoermid- werd sonen verondersteld ai ju te wonen. «Thysville» een drijvend w rak- Het Ten einde onrechtvaardige aanfcou-j sc&ip wierp het anke,; bij «Middelgat», dingen te vermijden, is het geraadzaam waar averij aan de sdhroef werd astge- die oud-militairen niet nan te gwen als deserteurs, dan wanneer een onderzoek vast zal be.weaen iiebbm dat bovengemel de personen niot in regel zijn me*; de mi litaire wetten. ■Zijn bijvoorbeeld in die gevallen, ze- steld. Dit andere bron meldt men zelfs, dat sdhroef verdwenen is. Er werd besloten, de «Thysvill'o» terug naar Antwerpen te brengen, waar zij in een droogdok drin gende herstellingen moet ondergaan. De «Dhysville» beeft aan boord 141 passagiers van 1ste klas146 van 2de - - - Te- van den oorlog in Belgisch Congo vonden, alsook zij die in Amerika }>e-neriffe. jgg_Hij heeft een lading van 4,000 ton. vestigd waren op het oogenblik der mo- 'Op het voordok zijn geladen vier colis- ju-. ,1..1-, .1^. „t Spn finnnncAcn-affDnc vnn 5 ton fin 2 iize- denis der mensehelijke beschaving is j ]ccre reservisten die eene burgerplaats aangebrokenOns yolic volgt een vaste bekleedden in 'het ministerie van oor-r politiek van vooruit-gang en verbetering.log in 1914. of die zieli bij het uitbreken Iklas en 11 passagiers bestemd voor J maar deze vooruitgang moet stap voor stap gescheiden. Dc algemeene iocs land in de wereld heeft in de laatste tijden (heftige veran deringen ondergaan. De opvattingen der mensdhon gaan langs uileenloopende ba nen en het economisch leven van ons volk wordt soms beroerd door de bot sing van verschillende belangengroepen- j) Daarom moeten wij ons oog ge richt houden op den algemeenen toe stand van het land en die pogingen vooral steunen die gericht zijn op ver hilisatie en die door de consuls niet over gestuurd geweest zijn naar Belgie. Het onderzoek, desgevallend door de gendarmeriooversten te doen, zal zoo omzichtig mogelijk gebeuren. STABILISATIE Plaatst uwé beschik- Xlbare gelden in de Gentsehe Bank voor L-J Handel en Kljverheld, Filiaal van de sterking van liet. aanzien van ons gdhee- le land en volk. Dc wereld bevindt zich in een pro ces van evolutie eenvoud in plaats van pralerij, oorspronkelijkheid in plaats van blinde volgzaamheid, nationale har monie in doel en middelen en vriend schap met alle volkeren der aarde. Zie daar het doelwit waarnaar wij op den troon zullen streven...-. Zooals men weet is de vertraging van dc perekwatic dor pensioenen van gewe zen Staatsbedienden nier to wijten aan M. Jaspar, die integendeel bij al zijne collegas heeft aangedrongen om die li- kwidatie te bespoedigen. Alleen liet departement van spoor wegen is bij middel van afnemingen op zijne ontvangsten in staat geweest aan al zijne gepensioeneerden een voor schot van 89 te doen op de achter stallen van de periode 1 Juli 1924-30 Jum 1926. Overal elders heeft men moeten wach ten op de voorloopige kredieten van het dienstjaar 1927 om die voorschotten te kunnen doen- Wij vernemen nu, dat sedert 1 Janua ri de verschillende departementen de noodige kredieten bekomen hebben. Het departement van landsverdedi ging zal een voorschot van 9 tienden op de vermelde periode en rond 15 Januari reeds een 10Ó0 tal gepensioneerden uit betalen. De (Nationale -Kas van Oorlogspen- siocnen zal van af 1 Februari dezelfde voorschotten .kunnen doen. AI de gepensioeneerden mogen dos ho pen binnenkort voldoening te zullen be komen. Wat do perekwatie der loonen van de Staatsbedienden aangaat zegt men, dat 'het volgend ontwerp kans heeft van aan genomen te worden. De vaste wedden zullen op grond van een indexcijfer 500 vermenigvuldigd worden met 5 en nadien gedeeld doof drie. Dal maakt dat een staatsagent, die op dit oogenblik oen vaste wedde van ruim fr. 9000 verdient die vaste wedde zou zien klimmen tot 9000 V5:3 of 15.000 fr. Doch terzelfdertijd zouden 7 schijven van het schommelend loon«au worden afgehouden vermits het basis vijf Amerikaansohe dis tv Volksbank van Leuven. Afdeelingen T Aalst. 27, St. Jorisstraafc. Dendermonde i, Franz-Gourtenstraat Soüegem, Kasteelstraat, 16. Zele, Cesar Meeusslraat. Bijkantoren Hillcgem-Dorp. JLebbeko Brussélscbe steenweg;* Lcde^ Molenstraat. STIPTE GEHEIMHOUDING. 2326 yOLKOMEN ZEKERHEID, DE BELGEN VAN HANKOW IN VEILIGHEID Belga seint uit Brussel. iVolgens telegrafische berichten die het departement van boitenlandsche za ken zooevcn ontvangen heeft, was de Bel gische kolonie te Hankow op 7 Januari ongedeerd- In geval van nood zouden 'trouwens onze landgenooten aan boord van Amerikaansdhe oorlogschepen eene schuilplaats 'kunnen vinden. DIE TOEOTA.M) TE HANKOW ERG GESPANNEN IReuter seint uit Hankow, De toestand is uiterst gespannen. De Engelsche concessie is géheel in handen van nationalisten. De bankzaken zijn ge heel gestaakt, ondanks de verzekering van de nationalisten, dat zij de orde zullen handhaven. Men wacht met ongerustheid de komende gebeur tenissen af. Renter's correspondent en anderen zijn in hechtenis gen<3men door het pi ket voor hot gebouw van de Asiatic Pe troleum Company, doch men hoopt, dat zij spoedig woei' in vrijheid gesteld zul len worden. Hoe het in de beide andere concessies gesteld is, weet men in do Engelscbe niet; wel dat het vertrek van dc vrou wen en kinderen was aangekondigd. In totaal hebben 00 Amerikanen, vrouwen en kinderen Hankow ontruimd DE ENGELSOHEN ONTRUIMEN HEEL .ZUID-VVEST CHINA Reuter seint uit Peking r. De ontruiming van verschillende plaatsen in Zuid- en West China is be gonnen. VIJF AMERIKAANSOHE DESTROYERS NAAR. IIANKOW Parijs, 9 Jan. Uit Shanghai wordt aan de «Chicago Tribune geseind datT sen spoorwegwagons van 5 ton en 2 ijze ren pontons van 5 ton- In de ruimen veel spoorwegmateriaal, waarbij een ke tel van 10 ton, bestemd voor de Formi- nière. Aan dek zijn nog geladen, twee tron- gons van ijzeren schepen, en twee auto camions bestemd voor de Brasserie Bei ge, te Leopoldville. ALS OPVOLGER VAN DEN VER ONGIBLUKTEN SHENANDOAH Het Amerikaansöh Huis van Afge vaardigden heeft een amendement op de marine-begrooting aangenomen. Krach tens dit amendement zal in plaats van de verongelukte Hbenandoah een nieuw luchtschip worden gebouwd. De kosten worden geschat op 4,500,000 dol lar. Hel aannemen van dit amendement werd vooral toegejuicht door de voor standers van een grote vloot, daar het betreffende bedrag de raming over schrijdt, welke president Coolidge als grens voor de bewapening ter zee wilde stellen. Charleroi, 9 Jan. De federatie van de'het arrondissement vergaderde lieden morgen onder voorzitterschap van M Paul Pastur, voor do 'bespreking der kwestie of de deelname der socialisten al af niet gewensdht is. Er waren 50,207 stemmen voor en 19,492 tegen. De onthouders zullen later afzonder lijk vergaderen om Woensdag hunne zienswijze te doen kennen. indexcijfer op 500 en niet op 300 vastge steld wordt. Dat maakt voor een wedde van 9000 fr. een bedrag van 7v400 of 2-800 fr. Ondersteld nu dat al de andere veran derlijke vergoedingen blijven bestaan, zooals woonstvergoeding, kindertoeslag, enz, cn ondersteld ook dat de berekenin gen voor liet schommelend loon ónver- kow aangekomen zijn- DE TOESTAND TE SHANGHAI Dc •mogendheden zullen geen bedreiging tegen dc,concessies dulden. Londen, 9 Jan. De briefwisselaar van de «Observer» to Peking besluit uit de door hem ingewonnen inlichtingen dat de mogendheden tot overeenstem ming gekomen zijn om iedere bedrei ging tegen de vreemde concessies van andord blijyen, dan zou bedoelde Staat agent een m eer-in komen genieten van! Shanghai als een oorlogsdaad yuim 3000 frank. [schouwen. delen, die als eene stremming dienen aanzien te worden voor dezen belangrij ken tak onzer nationale nijverheid- Nadat verscheidene redenaars dit pro test hadden toegelicht, werd een motie gestemd, om de heer Eerste Minister te verzoeken voorloopig die taksen te schor sen, tot een betere regeling zou getroffen' worden. Heden Maandagavond heeft, zooal» gemeld, een ander groofe protest-meeting plaats tegen die taksen in de Magd'ale- nazaal, Duquesnoystraat, te Brussel, waar verscheidene vertegenwoordigen dor organismen die do {'.utomobielnijver- heid tot doel hebben, liet woord zullen voeren. TWEE JAGERS VERSLONDEN Twee 'Engelsche kolonisten van Dhan- load, in Indic, waren op tijgerjacht uit gegaan. Zij hadden het spoor van een tijger gevonden. Om het beest beter to kunnen treffen waren zij in een lboom geklauterd. Wjeldra kroop de tijger uit hot dichte struikgewas en werd op ge weerschoten onthaald. Als een bliksem sprong hij in het struikgewas terug. Meenende 'liet- dier doodelijk getroffen te hebben, sprongen de jagers uit den boom Ben hunner, Lewis, kroop in -het- struik gewas, doch de tijger lag er op loer 'en stormde op Lewis af. Deze schoot, doch dc kogel kon den sprong van het wild beest niet tegenhouden en Lewis viel in zijne klauwen en werd verscheurd. Dc tweede jager, Bathgate, sprong er met zijne bijl naar toe en sloeg het beest op c'len kop. Het wendde zich oni en sprong op Bathgate, die bewusteloos ten gronde rolde. De tijger liet hem liggen, want de tijgers raken niet aan bewuste- looze mcnsöhei'. of lijken en sprong te rug op Lewis. Toen Bathgate lot bezinning weer keerde, zag hij den tijger met Lewis in den muil wegvluchten. Bathgate keerde naar het dorp terug gaf er het noodsein. Een klopjacht werd ingericht, en men ontdekte liet lijk van Lewis. Dc tijger •was niet te vinden, ofschoon hij nog in den omtrek rondzwierf, want kort nadien tü. be-heeft hij nog eciiQ Indische vrouw ver- Isdheurd. ZIJ HADDEN GISTEREN PLAATS IN 31 DEPARTEMENTEN. Pari is 9 Jan- Hedon Zondag heb ben sena tori aio verkiezingen plaats go- luid in 31 departemïO'Oi!, waar 10S so-» na toren gekomen meoN.: worden. EERSTE UiTSLAGEN Parijs, 9 Jar.. In liet M-ssei depar tement werd M. Guv de Wend el gekozen Ier vervanging van graaf de Berthier. overleden. In die Yienne, wordt M. Pèret. voor zitter der Kamer, met de twee mede can- daten zijner lijst gekozen- M Francon:- Albert, oud-ministor werd verslagen. In de Yogeezen werd de lijst der «Union Nationale» gekozen. In de Basses-Pyrénées werd M. Barthou minister van rechtswezen herkozen. In Tarn-et Garonne, is M. de Selves, voorzitter van den Sr-naat, in ballotiec- ring- In de Sarilie werd M. «JailJaux herko- zen. In de Yar, werd M. René RenouR herkozen. In de Basses-PyremNs werd M. Léoiji Bérard herkozen. In die Seine, werd M*. l urre Lavrd, oud-minister van rechtswezen herko zen. In de Rhone is cr ballotfeiring vool- al de zetels. In Puy de Dome werd M- Clémentel oud-minister van goldvewu heiko/.m- In Seine-et-Oise is er ball cheering voor al de zetels. ,In Pas-de-4-alais werden de vijf uitiré- tredende senators der lijst Jonnart. lier» kozen. In dc Boven-Rijn werden de vier ré- publilkeiiische kandidaten, waarbij ge neraal Bourgeois herkozen In de iSeine werd aUeea M. Pierre La- val gekozen bij dc eersre sfemming er, ballotteering voor de 9 andere zetels. In de iSomme is er baiioteoritig vo» r M- Klotz. 40 UITSLAG li N Te 14 u. 15 zijn 40 uitslagen binr>£ gekomen, waarvan 10 bailo' -> v iiigi n. Werden gekozen 21 uittreden Je cv, 9 nieuwe senators. De republikeinen winnen 2 zetels; de links-republikeinen verliezen 1 zetel; de onafhankelijke ra- dikalen winnen er twee; de radik&al-so- eialisfen verliezen er aier; de socialisten winnen er één. 104 UITSLAGEN.^ Parijs, 9 JanTe 15u.lo, zijn 104 uitslagen bekend van de 108 te bezetten zetels. Werden gekozen 46 uittredende s<v nators en 17 nieuwe; er zijn 41 ballqltee- ringen, De republikeinen winnen 5 zetels do linksche rcpuhilkeincn verliezen 1 zetel; de onafhankelijke rad'.kalen winnen SE zetels; de radi'kalen en iadikaal-socialis- ten verliezen o zetels; de socialistische re publikeinen winnen 1 zetel; de socialia- ten winnen 1 zetel. DE UITSLAGEN N V DE EERSTE STEMMING. Parijs, 9 Jan. De uitslagen van dè eerste stemming zijn als volgt Te bezette zeiels 108- Balloteeringen 44 (een uitslag onU breekt) Werden gekozen 2 conservateura. 17 republikeinen. 14 linlksche republikeinen. C onafhankelijke radikalen. 20 radikalen en radikaal-socialisleni 1 socialist republikein. 1 u socialisten.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksstem | 1927 | | pagina 1