Eenzaam en verlaten 15 M Donderdag Jan. 1927 Weeldelaksen op auto-voertuigen Hond het Parlement Het Belgisch antwoord De begreotiug van het SovietSeger De handel in Belgie COiVGO Het Britscli gedenk» teeken te leper De verwarde toestand 'in Ghin-a oorlogööonmm KAM Kit Godsdienst vervolging in Mexico Kerkstraat, 9 en 21, Aalst. Telefoon 114 Publicitoit buitan bat Arr. AALST Agentschap Havas Ao'oif Eiaxlsaa, S& to Srussej. ,U.-x^Ud Uitgever J. Van Nuffel-JJe Gencu iS fiOtiA Nsii,-' b XXXIII* JAARGANG 'NUMMER 53 !I>S&fljji3X£SL.Cl. S3 Centiemen fl B5T H. Veronica Zonop7,43Zon al4,17 Voile Maar, den 17 Ruc de Riciieüeu, e&?ys. gasjn.viv^sf>ai3i«ès^ Breams Buildings, WnTi 6, Laadrss C. 4. Eenzaam en verlaten liggen de drie eilandjes de Tres Marias waar onlangs een bende Yaqui Indianen naartoe gevoerd werden, omdat zo tegen do Mexikaansolin regoering in opstand waren gekomen. Abd-el-Krim, degrooto oproerling van Marokko, werd door do Franscbe rogeering naar het eiland Reunion gezonden. In de Witte Ze8, eilandjes, Ken en Solovetski en de Sovjetten hebben er eene strafkolonie ingericht. Do Fransehen bezitten nog hunne strafkolonie in Fransch Guyania, op het Duivels--oiland zoo beroemd geworden door bet verblijf van kapi tein Dreyfus en waar onlangs de Mariniers afvaarde met een droe vige lading van 340 ongelukkige gevangenon. Duivelseiland, Tres Marias, Solo vetski en Reunion zijn. door booswich ten bevolkt.' Nieuw-Caledoniê, Tas mania, St-llelena, Sakahaliu en Si berië zijn dergelijlio droeve oorden, waaraan oen mensóh met togezin denkt... Benige dier plaatsen zooals.Fun- cbal, St-Kélena, Seychelles en Reu nion ontvingen koningen. Wanneer Elba, Napoleon liet ontsnappen dan stond St-Helena gereed. Dat was in 1815. Wanneer Prempeh, de bloeddor stige koning vanAsbanti op de Goud- Kust, to voel bloed deed vergieten, stuurde man hem naar do Seychelles eilanden, waar het zoote klimaat hem moest bedaren. Ftin'chal zag den afgestelden keizer van Oostenrijk-Hongarië na den we reldoorlog. Hij stierf' in ballingschap en zijne vrouw en kinderen zijn nu in Spanje. Hot Chateau d'If, een kasteel waar de held van Dumas' novelle Do Graaf van Monte Gristo veertien jsar verbleef, ontvangt nu bezoekers uit Marseille. Toch was Monte Gristo in vroegere jaren een strafkolonie. Onder het Tsarenregiem trokken jaarlijks uit Rusland 1S.000 gevan genen den weg op naar Siberië. De Transibariaansche spoorlijn werd meestendeels door de gevangenen ge bouwd. Wat het verblijf in Siberië uiterst hitier maakte was do gevreesde knout de knout hield de ongelukki ge:) onder dwang een dikke stok 18 duitn lang, waaraan een riem leder vastligt, omtrent S voet van de hand vat is de riem in drie gesplitst, elk deel drie voet lang. De uiteinden zijn in knobbels gelegd en niet zelden wor- jjzeren haken erin vastgemaakt. De gevangene, die de straf moest ondergaan, werd met het gezicht neerwaarts op eeue ruwe tafel vastge knoopt. Bij den straf uitvoerder stond oen lderlt, die de slagen tellen moest. Moesten er honderd knoulslogen ge geven worden, werd ten teekon van keizerlijke bermliertigkeid den hon dersten slag weerhouden. Een nieuw Siberië kwam met het nieuw regiem. Solovetski, eiland in de Witte Zee telt nu onder haar be woners alle politieke gevangenen 0:1 misdadigers van het Roode Rusland. Vroeger stond er een klooster en een dierentuin. Het eiland is eene hol geworden. Er zijn er van 12.000 tot 15.000 gevangenen waaronder vreem delingen. Als een govangene daar ."toekomt, laat men hem da kleederen, dio hij droeg bij zijna aanhouding. Sommigen waren in den zomer en in 't Zuiden van Rusland aangehouden, 's Winters daalt de thermometer tot 22 graden heneden zero. Geld er. kledingstukken naar de gevangenen gezonden, bereiken hen nooit. Eiken dag wordt den gevangene oen pond zwart brood uitgereikt en over ande ren dug eon kom bevuild warm water waariu een stukje visch zwemt. Dwangarbeid wordt van do gezonde gevangenen vereischt. Vrouwen zijn r.og meer te beklagen dan de mannen. Ze moeten om 5 ure opstaan, op rang staan om het appel - en om 7 ure het gevang vorlaten om oen werkdag te beginnen van 10 uur wasschen, turf of' derrink gereed malton of stee- nen bakken. Lastig werk, zooveel ie meer dat ze armzalig gekleed zijn, zonder schoenen aan de voeten soms. Eenigo vrouwen worden in de hospi talen on restaurants gebezigd. Vreeselijk lijdt men er van de kou de. Handen en voeten zijn vervroren, en het lijden veroorzaakt er vele zelf moorden. Nu en dan ziet men esn der gevangenen aan een boom verhangen. Hoe streng ook het regiem is op die gevloekte eilanden, vindt men nog hartlooze bewakers die het leven der govangenen nog hatelijker maken. Traveler. POLITIEKE VERGADERINGEN Bij de katholieken De rechterzijde van clen Senaat heeft heden een vergadenng gehouden, ten. Hei ^utlsblad van heden c-v einde een opvolger aan te duiden voor M. gênd ministerieel besluit Tbeunia. gekoopleovdo senator, die zijn Tot mtyocrmg dor loczichtemaatrege- ontslag heeft ingediend- M. Ëeser, burgemeester van Heyna- ten, uit liet district Euuen, zal als kandi- Kanier wielbanden en andere loebdhoorten, zijn de volgende maatregelen genomen 1. Do eigenaars van automobielen die Het* Belgisch antwoord aan "het' economische 'bentel ie't'creiken en Britsdli memorandum, nopens de aan- j stabilisatie te voleinden, gelegenheden in Chinax werd Dinsdag! Vervolgens hn-J nog een gedadhlon- door M- Vandervelde ter 'hand gesteldwisseling plaats over oen poliliekcn toe- aan den En gelachen gezant te Brussel, j stand- 'Hot dokument zal eerst openbaar ge maakt worden na enkele dagen, wanneer do Britsdhe regeering van hetzelve zal hebben kennis genomen. len, voorzien bij het koninklijk besluit en bij Ihet ministerieel besluit van 29 De cember 1926 (Staatsblad van 3-0 dito), daat worden voorgeteld. Zulks om een 'ietr&kelijk de heffing der weeldetate bewijs van syraftehie to geven aan de van 10 t.h. op automobielen, op hunne bevolking van Nieuw-Belgie Bij de liberalen. De liberale linkerzijden van en nomen De linkerzijden hebben 'hulde ge bracht aan de gedachtenis van M- Pe- dher en hebben do groote diensten be groet die deze minister heeft bewezen. Zij bevestigen hun beraadslaging van 1 December 1.1. en verklaren dat zij voort gaan aan de rogeering mede te werken in de grenzen bepaald in de mi irister:eole verklaring, ten einde het financieele en 702 MILJOEN ROÈBEUS. -Op welke wijze de soViëis hun pro gramma van algoheele ontwapening uit voeren Hun leger, in plaats van afgeschaft te worden, is sterker en madhtiger dan dit van de czars ooit geweest is. .De volkscommissarissen hebben dc begrooting voor 1927 ingediend. Hel bud-jet van tiet rood leger is verhoogd met 109 miljoen roebels, zoodat "het to taal ervan nu 702 miljoen rodbels be draagt. Het algemeen bud jet der soviëfcs. dat in 1928 dc som van 4 miljard 921 mil joen roebels bedroeg, is voor 1927 ge klommen op 7 miljard 760 miljoen roe bels. Het land van belofte en liet para dijs op aarde Wij ontvangen do vergelijkende sta tistiek der handelsbeweging in Belgie voor de 11 eerste maanden van hc-t jaar 1926. Hier uit blijkt dat de totale 'handels beweging in die periode bedroeg Bij den invoer 31,143,395 ton ter waarde van 20 milliard 310,837,000 f. tegen 80,090,075 ton ter waarde van 15,683,748,000 fr in 1926, zijnde eene vermeerdering van 1,052,720 ton en van 4,426.589,000 fr. voor 19-26- Bij den uitvoer 20.945,570 ton ter waarde van 16 mil liard 850,766,000 fr. tegen 19.407,307 ton ter waarde van 32.936,746,000 fr. in 1925, zijnde dus eene vermeerdering van 1,538,268 ton ter waarde van 914,020,000 fr. voor 1926. Het versdhii ten voordode van den invoer bedraagt dus in 1926 nagenoeg 11 millioen ton en ckca 3 J4 milliard Dit is hel. deficit dei' Imndelsbalans. Men mag edhter die cijfers niet: al te absoluut opnemen en kan ze nader ont leden. Aan gefabriceerde producten hebben wij in 1926 Ingevoerd 867,821 ion ter waarde van 4485.052,000 fr. en uitgevoerd 4.928,701 ten ter waarde van 9.358,279,090 fr. En wij stellen er bij vast dai: do uitvoer in vergelijking met 1925 vermeerderd is in tonnen 604,000 en 2.156,728,000 fr. in waarde. Onder dit opzicht bobben we dus vooruitgang aan te stippen ook al blijft de algemeene handelsbalans nog erg de- ficitair- De gelieven tolrechten bedroegen in die pen ode ruw 659 millioen in 1926 te gen 521- millioen ifi 1925. zijnde dus eene vermeerdering van 138 millioen. liet leeuwenaandeel van die vermeerde ring valt on <lo minerale producten zijn de 1 16 millioen irs 1926 tégen ruw 39 millioen in 1925 zijnde eene vermeerde ring va.n 77 millioen. ST&BILZS&TIE Plaatst uw3 beschik bare gelden in de Gentsche Bank voer Handel en Nijverheid, Filiaal van da Volksbank van Leuven. Afdeelingen 1 Aalst, 27, St. Jorisstraaf. Dendermonde i, Franz-Courtenstraat Sottegem, Kasteelstraat, 16. Zele, Gesar Meeusstraat. Bijkantoren Hillcgem-Dorp. Lebbeke Brusselsche steenweg^ Lede Molenstraat, STIPTE GEHEIMHOUDING. 232G VOLKOMEN ZEKERHEID. DE «THYSVri J.K YERTtRiSKT DONDERDAG MORGEN De Compagnie Beige Maritime du Congo deelt ons mede dat, nadat de pa kketboot «Thysville» .Dinsdag morgen in het droogdok werd onderzocht, bevon den is geworden dat, buiten twee gebro ken schroefvleugels, ook dc schroefas ge kromd is. Daaruit blijkt dat, buiten de vervan ging van twee schroefbladen, zooals eerst gemeld, ook de beschadigde schroef- as moet vervangen worden door de waar- looze as die men aan boord 'heeft-. Daar- die vervanging veel werk vraagt zal de paketbooi niet tegen "Woensdag morgen vertrékkens klaar zijn. Bijgevolg heeft de Compagnie Beige Maritime du Congo besloten dat het ver- trék der «Thvsvillé» zal plaats hebben Donderdag, te 19 uur 's morgens stipt, Hangar 22 (iSteen) De passagiers kunnen Donderdag morgen van af 7 uur aan boord komen Wat zulk een ongeval aan eene scheep vaartmaatschappij kost vertegenwoordigt voor burgersmensc'hen een schoonc for tuin- vcraar niet meer kennen, mogen zich be perken de nummers dezer wielbanden op het kenteeken aan te duiden. In do gevallen waar. ten gevolge van beschadiging, sommige nummers nog slechts onvolkome-nlijk leesbaar zouden zijn, dan zal de inschrijving zich tot de nog zichtbare cijfers begrenzen- Op hetzelfde bescheid zullen insgelijks de nummers der reserve- of verwisscl- wiclbaaden aangeduid worden in bezit van den eigenaar dos voertuigs op 1 Ja nuari 1927. De personen die twee of meer rijtui gen bezitten waarvan de wielbanden on derling kunnen verwisseld worden, mo gen op het kenteeken van elk rijtuig al de nummers aangeven van de in hun be zit zijnde wielbanden, welke aan dit rij tuig kunnen vastgehecht worden. 2. Dc personen die nijveiheidsvaartui gen bezigen (vrachtwagens, camionnet- ten. auto-taxi's, enz.) en die een zeker aantel reserve- of verwisseiwielbanden be zitten, aangekocht voor 1 Januari 1927 tegen betaling der ovdrdradhttafks van 2 t.h., ch niet do weeïdetaks. kun nen, met het inzicht later 'het bezit dezer wielbanden op 1 Januari 1927 te bewij zen. eene lijst derzelfde in duplo opma ken met vermelding van de moitkon. af metingen en nummers der wielbanden en aanduiding van overgemaakt te wor den naar liet adres Ministerie van Financien, beheer der registratie. Wet- straat,14, Brussel» .Een der dubbelen, be kleed niet den stempel van het Min- van Financiën, zal den betrokkene terug be steld worden. 3. De personen die in hun handel of nijverheid, gelijktijdig minstens twee auiovoertuigen gebruiken, waarop de zelfde wielbanden kunnen gebezigd wor den, kunnen nalaten c-lk voertuig met. liet bewijskrachtig stuk van de betaling der weeïdetaks op de wielbanden te voor zien, op voorwaarde bedoeld stuk te ver- Aan het grootsake monument der Britsdhe gesneuvelden, dat te leper, aan de Meensdhe Boort, wordt opgericht, i s reeds met zooveel spoed gewerkt, dat dc onthulling zeer waarschijnlijk nog in den loop van 1927 zal kunnen geschie den. 'Op het monument worden do namen gebeiteld van 55,000 Britsdhe soldaten welke in de omstreken van leper het le ven lieten, doch later niet meer konden worden geïdentificeerd. De andere Brit- schc gesneuvelden, ongeveer 200,000 in getal, rusten in zestig goed onderhouden begraafplaatsen van liet Iepersdhe. vangen door eene op formaat zegel doorlogsgeteisierdenbij de spaarkas harer- herionderteekende attestatie, getuigende1 kunnen ook titels der oorlogsrclia- dat zij minstens twee voert-meen met Ljo ingewisseld worden en wel voor een verwisselbare wielbanden in dienst hdb- bedrag van 5 millioen per maand. Zoo ben. Elk voertuig zal dienen voorzien te worden met zulk eene attestatie, en de liolrokkenen zullen gehouden zijn, op el ke vordering der toezichtsagentën, het bewijs van betaling der taks ten huize te verstrekken. Elke valsehd attest olie (er zaak wordt gestraft met de bij het koninklijk be sluit van 29 December 1926 opgelegde boete- EEN AMBRIiKAANSOHË VROUW TE ÜAiVKOW GEDOOD. Zij werd gvsieenictd. Shanghai, 11 Jan. Hier zijn 60 Amerikaanso'he vrouwen en kinderen uit Ilankow aangekomen. Onder deze vluchtelingen waren er die moederden dat een Amerrkaanschc vrouw, op 3 Januari te Hankow door het öhineesdhe gepeuf»el met steenworpen gedood wrerd. ■NiA AR SANOHAT- Londen, 11 Jan. -r- Admiraal sir Re ginald Tyrwhitt, de bevelhebber van het Britschc smaldeel in de Öhineesdhe wa teren, heeft gisteren Shanghai bereikt op zijn vlaggcscbip Despatch Admiraal Williams van de Ameri- kaansdhe vloot wordt, op den kruiser Pittsburg binnenkort te Ölianghai verwacht. Hij zal zicüi daar voegen bi j reeds aan wezige Amerikaansebe oorlogssdhoperi. Ook de Fransehe, Italianen en .Ja panners hebben reeds oorlogsschepen am de Jangtee-monding.. Ziting van Dinsdag 11 Januari. De zitting wordt geopend om 2 lire, onder voorzitterschap van M. Bltl/NET- Dc Kamer gaat eerst tot de trekking der leden der afdeelingen der Kamci; over. 'AL DE VOORZ'ITTFH spredkt ver volgens de lofrede uit van de overleden, keizer van Japan. Gedurende den on® opgelegden oorlog heeft Japan ons met zijn vloot ter zijde gestaan- -Zijn aanden ken moet door ons geoerd worden. M. J ABP AR, eerste minister, sluit zidh bij deze woorden aan. •M. BRiUilvET, voorzitter, spreekt dan de lofrede uit van den overleden minis- ter van koloniën!t Was, zegt hij, een eerlijk man in den ibreedsten zin def woorcte. M. JASPAR. namens de regeering, M. PIRivliïïZ namens de redhterzijdew Max HALLET namens de socialisten en LEM'OtMINlER namens de liberalen, sloten zidh aan bij de kulde van den voorzitter. DE OORLOGSSCHADE De dagorde vermeldt vervolgens in« terpellatie van M. Allewaert tot den mi nister van financiën, over de verhagin- gen voorkomende bij het uitbetalen der oorlogssdhaae en over hel gebeurlijk uit betalen der intresten aan de geteistèrdem M. ALLEWAERT zegt dat de minis ters veel beloven maar weinig uitvoeren. M. DTEROKiENB dringt aan op spoe dige likwid'atie. M- DEBÜNiNE (soc.) zegt dat do rij ken hun oorlogsschade uitbetaald kre gen dodli niet de geringe mensehen. De waardevermindering van den frank doet de geteisterden veel schade. 'M. A1IS3LAEN (soc.) spreekt in den zelfden zin- M. HOUTART, minister van finan cien, antwoordt dat de Staat vijf mil lioen uitbetaalt in speciën aan de oor- KR ZOUDEN 7 AAlïT&BteSÖCHOP- PEN EN 2S BISSCHOPPEN AANGEHOUDEN ZIJN. Wij hebben in dit blad melding ge maakt van het bericht dat Mexicaansche bisschoppen aangehouden werden. Nu behelst een later Reuter-berioht dat naar het gerudht gaat, zeven Mexieaan- aartsbisscihoppen en 23 bisschoppen in 'hedhtenis gesteld zouden zijn. Wat ibeteeffc ^.D-H. Mgr Tabasco, ver meldt Reuter nog', dat deze naar een on- bokend«$plaate is overgebraefht. Men meent dat hij uit het land gezet zal wor den. De aanhouding geschiedde in 'het bis- sciiofipelijke paleis. Tal van andere priesters en ook een aantal niet geeste lijken werden eveneens aangehouden Onder die aangehoudenen was ook een ■correspondent van een der grootste nieuwsagentschappen, dat in totaal tor maand tien millioen fr, kunnen worden uitgekeerd. Meer kunnen wc wegens de financiee le moeilijkheden niet doen- INTERPELLATIES DE VOORZITTER kondigt aan dat een vraag tot interpellatie is ingekomen van AI. Van Cauwelacrt betreffende dt traagheid in het uitvoeren der werken die in de Schelde noodig zijn voor dé veiligheid der scheepvaart. Een tweede interpellatie, uitgaand® van M. Samyn tot den minister van spoorwegen, over het zinken van den steamer Alps Maru en over de go- varen die daaruit voor tie scheepvaart oj» de Schelde kunnen voortvloeien. DE OORUX3SBGHADE Dc interpellatie over dc oorlogssehada wordt daarna voortgezet- M. HOUTART zet zijne rede voort e zegt dat dogenen aan wie men geen geld kari geven, titels ontvangen. Eonigen tijd geleden werden de beta lingen in specien geschorst, doch sedert heeft men ze wederom hernomen. M- DEBUNNE. Is liet geen schandé dat geteisterden aan dewelke de Btaat- se dert 1919 sommen sohuldig is van 550Ü en 6000 frank, nog steeds niets hebben: kunnen trekken. M. HOUTART. Mijn departement houdt zooveel mogelijk rekening mell den. nood der geteisterden. Af. .TACQMmTE (comm.V zegt dafi de Staatskas geplundei d werd door d® burgerij onder voorwendsel van oorlogs schade. Af. ALLEWAERT (kath.) meent dafc de minister niet afdoende heeft geant- Amertkaansdlie welke echter later werd vrijgelaten, toen «1 het verzodk daartoe was ihgekomen van jwoord. den Anierikaansdlien gezant. v Dc zitting wordt gohevcn Ic 4 ure uo1»

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksstem | 1927 | | pagina 1