IP*5 Diusdai Jan. 1927 T ear en de aul&taksen Katholieke jcugddagen DE BELGA van m. france; De Duitsche kabinetscrisis De koning in het huis der iuvalieden De verwarde toestand in China Ex-keizerin Charlotte ernslig ziek De draadiooze telefeon- verbindinn: met NewYork Hei melaaS-cariel Cos:gres van dea Nat. Süijdershond Dood van M. Lepreux Kerkstraat, 9 en 21, Aalst. Publiciteit buiten SBSSEESKieSE©^ het ArI*. AALST XXXil!" JAARGANG NUMMER 14 -Telefoon 114. - ZDg&^IfcajLs&ea. 20 Centiemen Er zijn eenigc waarheden die wij nood zakelijk onze Katholieken moeien op het hart drukken. Die waarheden hebben be trekking met de schoolpolitiek, want het schijnt dat zekere menschcn, in naam van den vrede, maar vooral in naam van hef eigenbelang de gröote beginselen der natuurwet en tier Kerk in zake schoolpo litiek vergeten. Met recht van onderwijs en opvoeding komt rechtstreeks toe aan de ouders. Zij hebben het recht scholen te bouwen om er een onderwijs te geven, dat met hunne verlangens overeenstemt. De Staat die voor doel heeft het algemeen welzijn mag in geen geval de plaats der ouders recht streeks innemen, hij mag alleen aanvul lend en steunend optreden, daar waar de ouders zelf dat niet geschikt kunnen doen. Het doel van den staat is beschermen en helpen. Daaruit volgt dat de staat mag scholen bouwen, zoo de ouders dat niet zelf geschikt kunnen, doch die school mag dan niet misbruiktworden om partij doeleinden te dienen. Ten tijde der liberale regeering nu werd dit schoolrecht door den staat misbruikt, de officieeie school werd de ongodsdien stige of althans de oversciiiliige school, eri daarom tiebben de Katholieke ouders van hun reeht gebruik gemaakt om scho len te bouwen en er een onderwijs te ge ven dat niet hunne princiepen overeen stemde. Dat was hun heilig recht. Dit eisciite van de Katholieken grootc offers van liefde, omdat de staat zijn plichten niet vervulde en hun zeil alie siaatstoelagcn weigerde. Sedert den oorlog nu, waar voortdurend van recht werd gesproken, willen en mogen de Katholieken dien onrcchistoesland in zake schoolpoiiiiek niet langer dulden. Zij moeien en de offi- ciceie en de vrije scholen ondersteunen, dan is liet ook maar billijk, dat de niet- Katholicke belastingbetalers hetzelfde doen, want de vrije scholen zijn ook scho len voor bcigische kinderen. De katho lieke ouders hebben het "recht hunne hinders een godsdienstig onderwijs te ven, en de staat heeft den plicht dit initiatief te. steunen, initiatief dat den S'aat bovendien vele kosten spaart. Met is waarlijk te verwonderen, dat wij nog steeds wachten moeten op eene schoolwet die de rechten der ouders eer biedigt. Agentschap Havas, Adolf Maxlaan, 13, te Brussel."... Rue de Richelieu, Parijs. Uitgever J. Van Nuffel-Ds Gandt lil StPieferssMeRomeg BZon op7,39Zon af4,23l «Laatste kwart, den 26a Staatsmoaopool in zake onderwijs is noodlottig. Hei onderwijs is het gebied der vrijheid; voegen wij erbij: der Vrijheid voor allen en der ware gelijkheid in rechte en in feite. Door hunne offervaardigheid hebben de katholieken een toestand geschapen, die het katholiek onderwijs van den ouder gang heeft gered. Dit was liet gevolg van een onrecht tegen hen gepleegd Die op offeringen wil men door weigering van toelagen boycottceren. Dit is een schande zooals te Brussel, waar Max aan belgi- sche kinderen een telloorke soep weigert En dat in naam der vrijheid en der vader landsliefde Hadden de katholieken in de oft'icieele scholen een programma gevon den dat hen bevredigde dan zouden zij al die opofferingen zich niet hebben moeten getroosten. Doch het onrecht van de Staat, door weigering van toelagen, en neutrale schooldwang, enz.., hebben hen tot die daden aangezet. Doch die onrechtstoe- sterid mag niet blijven duren. En de naastenliefde der Katholieken mag niet langer dienen, als tegenwicht van het onrecht. En de officieeie scholen mogen niet langer tèeren op de vrijgevigheid der Katholieken. Deze moeten niet langer met de liefda digheidsbus aan de kerkdeuren rammelen, om de eischcn van het recht te overstem men, maar ze moeten hun recht epeiscben met kracht, en eerst dan beroep doen op liefdadigheid wanneer ze eerst met alle zelfverloochening om huil recht hebben gestreden P. B, Indien er ooit eene protestbe tooging j B roams Buildngs, êïJgV-; Tree - 6, Londres E. C. 4. EENE VERKLARING Zooals wij in een votvg nummer meld- Bruseeï, lö Jan. Dezen morgen een volledig succes kende dan is het wel!bad in hol instituut der Dames de Ma- deze gisteren Zondag, te Antwerpen door Tie de slotvergadering plaats der studie- de verschillende auto- en motovereeni- dagen van de Brusselsdbe afdeeling van den werd Zaterdag hel eerste biljet go- gingen op touw gezet tegen de hooge en,het Katholiek Belgisch Jeugdverbond drukt van 100 Belgas of 500 franks, oio venederende taksen. voor de eenheid der Kerken. [ook op Ihet briefje vermeld staan. Al wat-een motor e.wielen had, was Tussehon de aanwezigen bemerkte! M- Franck (gouverneur der Nationa- gemobiüfieerd geworden om eendrachtig men Mgr Beaupin, van liet diocees van protest aan te teekenen tegen de hooge Parijs, kanunnik PicurJ, algemeen aal- en bijzonder tegen c;e laatste iu voege ge- moezenier. braëhle taksen op automobielen Al vroeg kwanten uit. alle richtingen en langs alle straten taxi's, luxe-autos. camions, moto's in dc richting der Na tionale Bank en Zuidstatie toegesnord om er de aangeduide plaats in te nemen en er zoo do vorming e:i liet vertrek van den stoet af te wachten. DE OPTOCHT. - Bond 11 uur zétte do machtige stoet De officieeie school die,merken wij wel op, uit zich zeif niet ongodsdienstig is, werd eerst bewerkt door hét liberalisme, nu door bei socialisme, ten einde ze voor pariijdoeleinden te bemachtigen en zoo voor liberalen of socialisten een kosteloos en vrijgezind, of ongodsdienstig onder wijs te verkrijgen, da! met de centen van aiie belastingbetalers wordtonderhouden. Dit is een onduldbare onrechtstoesiand voor dc Katholieken. De Katholieken zijn ook Bcigische burgers, zij ook hebben liet recht van den Staat te genieten, het is toch wel het minste dat de Staat doen kan, de Katholieke schoicn subsidieeren terwijl de Staat anderzijds kan verplicht worden, officieeie scholen de Katholieken Ier beschikking te stellen, waar, in waar heid, een godsdienstig onderwijs wordt gegeven en de atmosfeer der school gods. dienstig is. Die toelagen moeten dan ook gaan aan alle scholen, aan Volkscholen Vakscholen, enz... Want liet onderwijs op alle gebied draagt bij tot het algemeen weizijn en moet dus algemeen gesieund worden. Wie dat tegenwerkt pleegt onrecht. Eene gezonde schoolwet, die jammerlijk if onder Katholiek bestuur, nnnit nwri zeif onder Katholiek bestuur, nooit werd verkregen, zou moeten uitgaan van de gedachte, dat het eerste recht en vrij. lieid van opvoeding en onderwijs toeko- niet aan de ouders. Uitgaande van dit standpunt zou de Staat moeten bouwen naar geiang de aan vraag van een zeker getal ouders eu toe lagen verleenen naar gelang liet getal leerlingen. Die scholen zouden voorgeze ten zijn door een schoolkomiteit bestaande uit vertegenwoordigers der ouders, van de Kerk en van den Staat. Dit komitet zou dc aanvragen doen, de onderwijzers be noemen, cn zoo zouden alle wetten en vrijheden worden gewaarborgd. Scholen en onderwijzers zouden dus bepaald wor den door den eigenlijken toestand der be volking, eenieders rechten zouden geëer biedigd worden, en de school zou niet overgeleverd worden aan die vuile pom perij eener hatelijke politiek. Wij zagen met vreugde dat Prc.f, Kreglinger, met de Mttiilt, de L'loile Bdtje en deGtzcUt niet ongenegen is op dit gebied en in die rich ting eene definitieve oplossing van het netelig scli ooi vraagstuk te zoeken. Daar mede zöu eindelijk een einde gemaakt worden aan eene politick die in ons land zoo mecnigen vooruilgang siremt en die de gansciie politiek richt op gods dienststrijd, in plaats van den economi- sclien vooruitgang, liet rechtstreeksche en onmiddellijke doel van den Staat te be hartigen. Dat alle partijen liet woord van den socialist De tSog gern nieuwe kul meisvormer President Hindenburg heeft heden eerst graaf Wfcstarp, don voorzitter der Duitsch-nationalcn, en daarna den on der voorzitter van den centrumgroep. M- vou Guérard.. ontvangen. Een beslissing over een nieuwe op dracht tot 'kabinetsvorming is nog niet genomen. 'Men rekent alweer met een langen duur der crisis, aangezien de Duitseh- n; ionalen in geen geval genoegen zul len nemen met een mindèiheidsregee- ring. Het centrum komt niet voor Dinsdag opnieuw bijeen, en M. Stegerwald, een der kandidaten voor bet Rijkskanselier- séhap is heden rustig naar den buiten gegaan. In eten loop van den namiddag heeft president Hindenburg de huidige kan selier Marx ontvangen. 3n parlementaire kringen wordt al gemeen gedacht hit Dr Marx met de ka- bi netshervormiiig betast zal werden MARX CA BI NEUSVORMER. Marx heeft gisteren avond de opdracht aanvaard bet cabinet samen te stellen. Marx zal morgen met verschillende partijleiders de mogelijkheid bespreken voor het vormen eener regeering tus senben dc middenpartijen. De Koning heeft Zondag het nieuwe Huis der lnvaliedcn in de Jozef li-straat te Brussel ingehuldigd. Men weet dat dit Huis is opgericht met de opbrengst der tombola, uitgege- gevén door de Belgische Federatie van Oorlogsveren i nklen De Jozef Il-straat was versierd' en bet nieuwe gebouw prijkte in rijken vlap gentooi, wanneer te 3 uur de Koning toekwam vergezeld van generaal Bie- buyek. Tusschen de aanwezigen bemerkte men gravin Jeanne do Mé-rode, eere- voorzitster der Federatiede voorzitters van Senaat en Kamerdc ministers Jas- par en Hymans; de ouu-min iaters gene raal Kestens, Devèze en P. Jansondié gezanten der groote mogendheden; go-. neraal baron Jacques de Dixmude; de burgemeesters der stad Brussel en' der omgeving- De Koning mis het voorwerp eener grootsdie ovatie bij zijne intrede. Op de welkomstrede van den voorzit ter antwoordde de Koning inet eene re devoering, waarin hij zijn geluk uitdruk te zich te midden zijner dappere wapen broeders te bevinden. Hij sprak tevens rijn; groote voldoe ning uit over de feestelijIdheid van den dag. die als ihuldeblijk was van gansch liet land aan de dappofSte onder zijne zonen. Midden eener dubbele haag van vaan dels bezocht de Koning de verschillende zalen. zich in beweging, geopend door 'het mu ziekkorps van de werkhuizen Minor- va», waarop duizenden rijtuigen volgden. Vooraan in de stoet werden ook tal rijke spandoeken gedragen, waarop o.m. de volgende opschriften pc hooge taksen maken hot taxibe drijf onmogelijk. Mij eisehon redht vaardige taksen zon der vernedering'. oOO.OOO arbeiden cn bedienden leven van de Automobiel nijverheid, en men wil ze broodrooven. Op gansch den doortocht was een tal rijk publiek geschaard om den stoet, to zien voorbijtrekken- ïln het provinciaal Bestuur werd door een afvaardiging een vertoog afgegeven. ;Dc betooging mag hoven alle verwach ting gelukt genoemd worden, en 't lijdt geen twijfel dat zulke betoogingen toch ecoigen indruk zulleu uitoefenen bij de Regeering. Het iiu'idhtingseomileit dient om d't succes geluk goweedut, des te meer daar hot er toe gekomen is in enkele dagen zulke eendrachtige beweging to bewerk stelligen. DE REGEERING GEEFT TOE. De Eerste Minister en de Minister van Financiën (hebben Zaterdag morgen eene delegatie ontvangen l>staande uit verte genwoordigers van de Royal Automobile Club, de iSyndifkale Kamer van automo bielfabriekanten en de Federatie van ga ragisten. Graaf de Liodekcvke, die de afvaardi ging aanvoerde, maakte het vertoog van den toestand, waarin de automobilisten waren gebracht door de fiscale maatre gelen der regeering. De delegatie onderwierp een vooront werp van taxatie en onderwierp voorstel len van een tijdelijke bestand in afwach ting eener totale hervorming van het huidige stelsel- Het werd overeengekomen dat de tijd. aan de automobilisten verleend voor de betaling der taksen voor 1927, zou ver lengd worden lot 1 Februari. En dat een afvaardiging der geïnteres seerde groepen zich onmiddellijk in be trekking stellen zou met de afgevaardig den van het ministerie, om eene oplos sing te \dnden, die alle iu 't spel zijnde behingen zou vrijwaren, tevens de ver wezenlijking verzekerend van het doel dat do regeering had bij liet invoeren van taksen. Het woord werd geboerd door Pater Beaufays, over, dc eenheid der kerken volgens Ihet Nieuw Testament- tEerw H. Leeloreq, over de toenade- ring tusschen de Oosiorsche cn Wester se lie Kerken; Kanunnik Picard, die bewees dat, zoo de Roomsch-Katholiekon lessen van my stiek kunnen nemen bij de Oosterlingen !de schismatiek en moeten verstaan dat het Pausdom de hoeksteen is der gees telijke organisatie. TEGEN DE VREEMDELINGEN TE CANTON, (Reuter) -Te Canton werd de bctoo- ging tegen de vreemdelingen, die. van daag moest gehouden worden, tot morgen uitgesteld. DE lEiNIGELBCHE VL00TMA.CHT IN DE GHI'NBESOHE WATEREN (Reuter) Het eerste es rader krui sers van de vloot der MiddeHandsdhe Zee heeft bevel gekregen, zich gereed te hoi den om zoo noodig, naar China te ver trekken. HONDERDEN MISSIONARISSEN VLUCHTEN NAAR DE KUST- (Reuter)Buiten de Engelsclie kooplieden, elite genoodzaakt waren-, hun ne zaken iu den steek 1c laten, bevinden zich thans ook honderden zendelingen uit tie steden van het binnenland op weg naar de kust. Hunne scholen en zieken huizen werden door de Cliineezen in be slag genomen cn voor militaire doelein den gdöruikt. De kerken van dc christenen wer den ontheiligd door benden dwepers, op geruid door de bolsjewistische rad draaiers. In den ïcop der vorige week heeft men zeer ongunstige verandering in de houding van dc Chincezen, en in [sommige getallen ook van de Japanners ten aanzien van de Engelschen opge merkt. Die houding getuigt zelfs van verachting. Zaterdag, zoo wordt ons uit Meyase ge meld, is <èe ziektetoestand van de ex- Keizerin Charlotte zoodanig verergerd, dat Z. E- H. Cools, pastoor tc Me-vs.se eu aalmoezenier van liet hof van Bouchout, haar de H. Olie heeft toegediend. Sinds twee maanden heeft dc ex-Kei zerin Charlotte hare kamers niet meer verlaten. 'Zij lijdt aan rhumatismale aandoen igeu, welke des te gevaarlijker 7ijn geaien den hoogeu ouderdom van de zieke die in 134.0 werd geboren. Donderdag reeds gaf haar toestand aanleiding tot bezorgdheid, het (kloek gestel der zieke, wellu enkelen tijd ge leden een ernstige aanval van griep trotseerde, bleek echter ditmaal veel minder tegen de (huidige ziekte opgewas sen- Zondag middag was haar toestand fel verergerd, zoodat, een noodlottig einde kon worden verwacht. Dc Koning, vergezeld van Baron Gof- finét, is Zondag op bet kasteel aangekd- Zijn vertreiCy wevd met de uitvoeringjmon; andere bezoekers zijn gevolgd, om De uitslagen van de eerate week dat de draadiooze telefoondienst Londen-Now- York werkt, worden als zeer bevredigend beschouwd. 27 oproeper; werden bcflian- deld op den openingsdag en dit aantal was meer dan dubbel zoo groot op elk der zes volgende dagen. Jn geen enkel geval was de ontvangst slecht. Ver- seberdene belangrijke handelstransacties met New-York zijn, naar men zegt, tele fonisch afgewerkt. Vrijdag' werden er aanvragen geboekt van ïxrnden naar verscheidene andere plaateen in den staat New-York,, m welke de dienst is uitgebreid. Uitbreiding naar provinciale steden in Engeland is binnenkort te verwach ten. Ie Bank) verzekerde dat de briefjes bin nen de acht dagen zouden worden uitge geven. Het is onnoodig er op te wijzen, voegde de heer Franok erbij. dat. da nieuwe biljetten zullen worden uitgege ven in vervanging, naarmate dc oud'a binnenkomen, daar de metaal-dekking 60 per cent dezelfde blijven moet. Het publiek dient er ook wel op merkzaam op gemaakt worden, dat de rol on de waarde van don frank in niet® worden beïnvloed of verminderd door do uitgifte der nieuwe biljetten. De ver houding van den frank tot den Belga ia vast en wettelijk bepaald 5 frank voor één Belga; één Belga voor 5 frank. Daarom draagt het nieuw biljet ook d« melding zijner waarde, in Belgas en iu Franks 100 Belgas; 500 Franks- Maar was het wel noodig, biljet ten te drukken met uc vermelding der waarde in Belga Voorzeker, bevestigde M. Fran et, omdat de Belga alleen gekwoteerd is op don wisselkoers door gansch de wereld'. De Belga 'bewijst ons, ie dien titel over groot© diensten, want hij doet -dagelijk« en regelmatig de volledige hervorming uitschijnen die is voorgekomen in de» munfctoestand van Belg'c 'Edoch juist omdat dc vreemdeling enkel de kwotoe- ring' vail den Belga' inziet, is het on ontbeerlijk dat de Belg die reist en Bel gis dh geld ïnedeneemt, een biljet i» luinden hefebe dat- ook de waarde in Bel gas aanduidt. .Zonder dat zouden er zich stilaan ernstige moeilijkheden eu onge makken voordoen want de oningewijd© reemdelhig kan vergeten dat 5 frank niet een Belga- en dat die verhouding vast Heeft Engeland niet bet pond cn do shilling. Bezit de Argentijnse!ie repu bliek niet sedert jaren de goud-peso en do papier-peso. Het is niet onmogelijk dat, na en ge le jaren de twee wedomjdschc waarde» bepaald worden aangenomen. Na het biljet van 100 belgas zulle» wij het briefje krijgen van 30 belgas cn dan... zal men later zien. Brcuckére overwegen, jdcr «Braban^onnc» begroet. linliciitingen iu tc winnen. Dc Nationale SVrijiJereijonol liee'l Zon dag zijn jaarlijlKcii congfea geTioudcn onder vooraüterschap van M-Dc I'raeterc. Iu do rnorgenzitting werd dc finan cieel? loeatand besproken. Daarna aanspraak van den voorzit ter, die aankondigde dat üiij geen vcj'- niemving van mandaat aanvaardde c-n meedeelde dat in den loop van het jaar GO nieuwe aftieelingen waren gesticht. Hij noodigde zijn opvolger uit het be gonnen w-erk veort. te zetten. Zonder strijd werden de voorgestelde bestuurleden gekozen. Ecu telegram van gelufcwonschen werd aan M. Thoodor gezonden. Na lezing van verscheidene verslagen werd de zitting le half 1 gehet en. In dc namiddagzitting werden de werkzaamheden van het congres voort gezet, Parijs, 16 Jan. De onderhandelin gen lussehen liet melaalcartcl (Duitseh- land, Franikrijk, België en Groot Her togdom Luxemburg) en dc vertegenwoor, digers der Hongaarsdho, Oostenrijkaoli» en Teheco^-'lowakst-he metaalnijverheid hebben lot- een overeenkomst geleid. De bijtreding van Oostenrijk. Honga rije en ïdhecoSlowakije tot het metaal- cartel zou in begin Februari plaats heb ben. Het globaal ijzerprodukliecontingent aan die drie mogendliedou toegestaan zou 2.1.00.000 ton bedragen. Wat de onderhandelingen met de ver tegenwoordigers der Engelsohc metaal nijverheid betreft, deze hebben nog tot geen akkoord geleid- Engeland vraagt namelijk 'n jaarlijkseh pioduetieeontin- gentvan 9,500,000 ton, wanneer het Car tel sledhls éen 8.00.000 ton in aanmer king kan nemen. Men denkt noclbans dat de ondeihan- delingen wc-lbaast zullen hernemen. M. Lepreux, onclergocvetncur der Na tionale Bank van Belgie, ia Zaterdag morgend te Brussel in dcis ouderdom van 70 jaar overleden. Dc al lijvige heeft tij dens zijn langdurige loopfoaan groote diensten bewezen aan 'liet land1. Voor aleer gehecht te zijn aan de National© Bank, waar hij aller achting wist te win nen, was M- Lepreux bestuurder geweest der Spaar- cn Lijfrontkas. In die hoe danigheid heeft hij hot zijne bijgedra gen tot de instelling van organismen van maatschappelijke voorzorg, zooals do de pensioenkas dei weduwen, woezen, enz. i Binst do oorlog weigerde M. Lepreux zidli te gódragen naar de onrechtvaardi ge eischen van den bezetter, die hein naar Duisóliland deed overbrengen. Verleden jaar had de ondergocverneur de 20e verjaring gevierd van zijn intre de in dc Nationale Bank.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksstem | 1927 | | pagina 1