mAP tëi Donderdag Jan. 1927 -s/v N in he! ministerie Hel jnbetteest tan Paler Delehrsye XXXIII» JAARGANG NUMMER IS Kerkstraat, 9 ea 81, Aalst. —Telefoon 114. Uös&gglfcïlsica. 2® Centiemen Publiciteit buiten het ftrr. AALST Agentschap Havas, Adolf Maxlaan, 13, te Brussel. Rue de Riehelieir, Parijs. Uitgever J. Van Nuffel-1)a Genilt H. Fabrianiis SZonop7,37Zon af4,26i SLaatste kwart, den 26g (Vervolg) Patet* Baitiïaan (J. De Veuster, 18-10-89) Hens verhaalden de dagbladen, dat een jonge Belgische missionaris, lid van de congregatie der IIIIHarten van Jozus en Maria (Picpus), van het hoogst noodzakelijke berooid, zich hij de melaatschen van Molokaï opge sloten had, om zich geheel op te offe ren aan hun geestelijk welzijn, en hen te verzorgen in hun vreeselijke en afkeer wekkende ziekte. Ijlen huivering van bewondering greep allen aan. Èn toon, 16 jaar later, do telegraaf het nieuws mededeelde, dat die goede priester zelf op oen ver loren eiland van den Stillen Oceaan, als 'melaatsche, gestorven was, toen scheen het oude Europa, zoo dikwijls (toch van heldhaftige zelfopoffering getuige, een oogenhlik stom to blijven 'van verbazing daarna steeg een kreet van bewondering ten liamel die kreet, het eerst in Engeland ge hoord, vond weerklank in aiïe streken (der kristene wereld. Dat was de in druk, dien de liefde van het kind van 'Tremeloo teweeg gebracht had. Zijn vurige naastenliefde deed hem den wensch Uiten zich te magen opof- iferen voor het heil der ongéldovigen. Hij gaat honderden uren ver; hij gaat imenschen zoeken, die hij bemint» :zo:u!er hen ooit gozien te hebben. Den 19'1 Maart 1864 stapt hij te Honolulu iaan wal. De onmeetlijko Oceaan hoeft hem nu gescheiden van zijn Vader land, van zijn familie, van alles wat ihem.op aarde dierbaar was, Zijn oversten zenden hem naar eon distrikt, waar, sinds 7 jaar, goen priester bad kunnen verblijven. Pater Damiaan beminde, en, omdat hij beminde, kon den geen bezwaren, geen moeilijkhe- den hem weerhouden. Spoedig word een grootcr distrikt aan zijn ijver toe vertrouwd. In dit uitgestrekt gebied vierde bij den vrijen teugel aan zijn zucht naar zelfopoffering met stalen moed en onverschrokken standvastig heid wist hij aila plannen door te zet ten, dio hij in zijn liefde vjor de hem toevertrouwde kudde ontwierp. Meor- IHalen stelde hij zich voor het heil dei- zielen aan ernstige gevaren blcot. Hij was gereed zich levend met de me laatschen te begraven. Hij komt op Molokaï: in dat uitge breid hospitaal, waar de afgrijselijkste ziekte duizenden slachtoffers maakt in dat verloren ballingsoord, waar (Zooveel ongelukkigen, met den dub belen stempol der vervloeking naar :ziel en lichaam gebrandmerkt, zich •hopeloos aan den lijdelijkon en eeuwi gen dood overgaven. Daar treedt Pater Damiaan op als held der liefde, en de kreet, die aan zijn minnend hart ontsnapt, is deze-: Jozef, hier hebt eo werk voor geheel uw leven Met moed en ijver onderneemt hij zijn moeilijke taak. Met liefde buigt bij zich over de bedsponde der malaat- isehen, om hen te troosten, om hun (geneesmiddelen toe te reiken, om hun do IIII. Sakramenten toe te dienen. Hij is hun vriend, hij is hun vader. 15 jaar leeft en werkt bij onder de ieprozen en wat zijn al die jaren, tenzij een onafgebroken zelfverloo chening, een voortdurende oefening der heldhaftigste naastenliefde Pater Damiaan is do man, mot glorie en met afschuw gehoond, die, uitgeteerd en lovend verrot is in het afzichtelijk verblijf zijner dierbare melaatschen, onder do reusachtige rotsen van Ivalowao. Met tiénen slag, maar ten koste van zijn leven, heeft liij dio plaats in gansch de wereld beroemd gemaakt. Niemand heeft grootero liofde, dan dio zijn leven geeft voor zijn vrienden. Dat heeft Pater Damiaan gedaan. Voor do melaatschen hoett hij zijn loven ton offer gebracht gesneuveld is hij op liej eervol slagvold der naastenliefde Slaat dio apostel niet voel hoogor dan de apostaat, die, heel zeker het weinige wat hij verrichtte, dsed uit lage eigenheide, dwazen hoogmoed Zulke vraag hoeft niet to worden gesteld. Jeak Maury. G, Lon aces E. C. 4. Breams Buildngs, M. .TA8PAR. MINISTER VAN KOLONIËN. In'gevolge het afsterven van den'heer Pech er neemt de Eerste Minister. M. Jaspar. de portefeuille van Kolomeën- De liberale Senateur. M. A authier, volgt M. Jaspar op als Mi nieter van bin- nenlandsdhe zaten HET Ci-E NOOTSCHAP VAN BOLLANDISTEN Dinsdag morgen, 10 uur, werd in de kerk van St. Mich iels College te Brussel de plechtige hoogmis opgedragen bij ge- legerwieid van de 50e verjaring zijner in trede- in 1iot klooster van den Antwerpe naar P&tér Delohaye. don geleerden Bol landist. Na dte dioogmis en het «Te ,Deum» had cene vergadering plaats in de feestzaal. Mén bemerkte daar M. Jaspar, eersten minister; oud-minister baron Descamps- Davidbaron Yeihaeghe, raadsheer bij bel. verbrekingshofMelót. afgevaardig de-bij den Volkenbond. M. Jaapar kon aan den jubilaris zijne benoeming tot commandeur in dc Leo poldsorde meededen. Redevoeringen werden uitgesproken door Pater Rector van St. MiohielseoIIe- ge, door den eersten, mi nis ter en door den j ubiiaris. 's Namiddags had een tooneel- t-oonkimdig foest in bei' college plaats. Men weef dat Pater Deldhaye sedert enkele jaren voorzitter is van het Ge nootschap van Bollandisten. Het is bekend dat dit. geleerde ge nootschap, wel'k voor drie eeuwen be gonnen is met de levens *3er heiligen, die iederen dag vereerd worden, uit te geven en te (bespreken, een der weten schappelijke glories is van BeJ.gie en van de Kerk. E. P. Deléhave. thans 67 jaar oud, aakt er sedert 35 jaas deel van uit. en is er sedert 1917 voorzitter van. Hij is TERUGKEER DER KONINGIN Gezien de angstwekkende berichten over den toestand van prinses Charlotte is de Koningin, welke tot Donderdag te Parijs meende te blijven, Dinsdag mid dag naar Brussel vertrokken, alwaar zij te half 0 is aangekomen. Het ontihijt. dat president Doumergue haar in het Elyseuuj. zou aanbieden, werd afgelast. GEEN HOOP MEER. ,De toestand der keizerin is buitenge-.,-, woon.bedenkelijk en wordt met het uurigezond en flink. erger. De grasperken van- het kasteel van Lac- Dr De Moor en de zeer eerw. h. pas-1 ken waren de geliefkoosde speelplaats der toor van Meysse verlaten de 'bedsponde koningskinderen, die 's Zondags met va- niet meer. der en moeder, naar oudmvetscUien trant, 't Is de longontsteking, Maandag!in dc straten van Brussel gingen wande- nadht ingetreden, die de vorstin allejlen- Over het jonge meisjesleven van prin Prinses Marie-Cliarloffe-Amcliewerd, De arme waanzinnige vorst geboren te. Laeken, op 7 Juni 1840, en eerst ondergebracht, m liet kasteel was dus i'ijf jaar jonger dan haar broe der Jveopold en drie jaar jonger dan haar broeder Philippe. Wanneer in 1843 de EngelscEhe prins- w vernaai Albert, echtgenoot van koningin jin ons arm landeken zijn voorgevallen, Victoria, zijn neef Leopold kwam bezoe- heeft prinses Charlofie weinig ol niets Tervueren, dal door brand vermeld werd, vervolgens in het kasteel van. Bouchout, dat zij nooit meer verlaten 'heeft» Van al de droevige gc neurienissen. dia" ken, schreef hij naar Londen De kleine Charlotte, is wel 'het. lief ste kind dat men zidh voorstellen kan... Leopold en Philippe yin uitzonderlijk groot voor 'hunne jaren en daarbij zeer hel oogenblikken kan doen sterven. De Koning wordt verwacht op kasteel lakeien en wachten zijn groot e tenue- Het is van af 2 uur namiddag men alle hoop heef- opgegeven en men voorzag dat prinses Charlotte ten 'hoog ste nog tot in den a zond zou leven. Te half 3 werden ai de dienstboden en bedienden «aar 'hot kasteel geroepen, met het oog op de k nust des Konings en dc op handen zijnd» gebeurtenissen. ses Charlotte zijn de inlichtingen geweten al even mix-, als zij iets wist va* alle blijde omstandigheden, al heeft zij in deze talrijke jaren wel eens heldere oogenblikken gehacl. Gedurende de bezetting heeft het kas teel van Bouchout. bewoond als het was door cene Oosten rij kscb e aartshertogin, wat zij door haar huwelijk met Maxi mi- liaan geworden was, geen last van den bezetter ondervonden. HET LEVEN IX HET KASTEEL TE BOUCHOUT. ♦Sedert 1867 heeft het gevolg der* oud-Keizerin getrouw verslag op gemaakt over het doen en laten der on gelukkige. In dat verslag kan men o.m. leizen dafe zij zekeren dag uitriep, ontremd door da 111 i schaarschwij komen eins tot haar hu- I welijk op 27 Juli 1857, met Z. K. en K. dat f[ aark/hertog Férdinand-Maximiliaan- .Tozef van Oostenrijk, enderkoning van Lombards e en Vcnetie, neef van keizer traagheid van een meid Ferdinand I en 'broeder van Frans-»!ozefI Als ik heersökte, was hel voldoend- die in 1848 den troon beklommen had mijn vinger op te lichten, om de meid en de voorlaatste keizer van Oostenrijk te doen komen toegeloopen zon zijn. Soms prevelde zij zinnen, zooals Maximiliaan was géboren in 1832 eri Neem geen aandaöhi Mijnheer, als Het is de zeer eerwk. Cools, pastoor Gloor zijne tante. Marie-Louise, die met «men» raaskalt. want als men oud is. is van Mevsse, die Dinsdag morgen prinses keizer Napoleon I was getrouwd geweest-, men dom en zot-..» de krankzinnige leeft Charlotte de H. Reejhlen toediende. DE DOODSTRIJD nog altijd... ja, mijnheer, gij bevindt u bij een krankzinnige». Keizerin Charlotte gaf zich geen rc- ook aan liet Fraasdho keizershuis ver want. De jonge Belgische prinses volgde ha- Men mag zeggen aai van l uur Dins-1 mi gemaai naar Oostenrijk en het was kensohap meer van 6e jaartallen, maar dag namiddag dc doodstrijd is ïngetre-- ^aateel van Miramar dat het jon-Ujj herinnerde zidh sommige verjaarda- n.*r ge paar zidh vestigde. gen zooals die van haar geboorte en haar Dc gcnocéheercn en bar op u" inejp0( was in 186-1na de eindelooze naamdag, seerelarisder eommaudementen van lla-| bm^eroorio^n in Mcxieo dat do m(>| Niet altijd was zij droevig gestemd em Keizerlijke Hoogheid, verlaten de sterfkamer niet me£r. DE KONINKIdJK£ FAMILIE AAN HET DOOlXSBKiX VAN PRÏN&E»S CHARLOTTE cetid'.heden, inzonderheid''Frankrijk, En- tusrahendoor had zijden u-oolij'kc luim. geland en Spanje, op liet onzalig ge- Eens kwam hare oude gezelsdhajxsjuffer dacht kwamen, den jongen aartshertog de la Fontaine, niet snel genoeg naar Maxiniiliaan de keizerskroon van Mcv:i- haar zin -toegeloopen iotn zij hyar riep- co aan te bieden. jMet een lachje stelde zij vast dat zulks Tengevolge van cene neerlaag van een m<d te^ verwonderen was van een «eeu- Ilefc was half 7, Dinsdag avoiul. t-oen Nranscli detachement dat ginder was terwenendejuffer. de Koninklijke familie aan het doodsbed van Keizerin Charlotte kwam.^ Daar waren de Koning, de Koningin: pas van Parijs aangekomen) piins-d-co- pold en prins KareJ. Zij hébben een kwartier doorgebracht op liet kasteel van Bouchout en zijn dan terug naar Brussel vertrokken. De prinses, met den doodsreulel in de ontegenspixfkelijlc een dergenen die In J n in llet fcovl. fin ïHTori fir hof meest toe hfibrien dn laatste jaren er het meest toe lidbben bijgedragen om den welesehapipelijkcn naam der Bollandisten hoog te houden en alom te verspreiden- 'Zijn langdurige en heerlijke weten schappelijke loophaan is waartijk benij denswaardig voor vele geleerden. Niet liclht za.l men zijn bijdragen overschat ten in de vier jongste in folio's der Acta ♦Sanct-orum en in de Amdeeta BoHandia-' na. Het laatste, in 3925 verschenen, boékdeel der Acta is grootendeel zijn werk. Bovendien heeft hij meerdere werken over de heiligen en hun eere- dienst- in de vroegere eeuwen der Kerk in het lidht gezonden, welke door vak mannen ten hoogste, gewaardeerd wor den. E. P- DelcSiaye is een waar toonbeeld van een katholiek geleerde, wiens gezag door allen, ook door andersdénkenden erkend wordt. 'Zijn rustelooze arbeid on de- uitgehreidilieid zijner kennis worden slechts geevenaard door zi jn wetenschap pelijke eerlijkheid, zijn klemmende kri tiek en historischen zin. Aan aijne jonge medewerkers geeft hij het voorbeeld van een leider, (tie alleen het welslagen be oogt van het werk waarvan hij de ver antwoordelijkheid draagt. Voor al zijn mcde-kloosterfingen is hij een voorbeeld van werklust en plichtbesef. Is hot te verwonderen dat spijts zijn religieuze besclieklenlK-itl de vleiendste onderscheidingen hem van verschillende kanten zijn toegekend Sedert meerde re jaren is hij werkend lid der Konink lijke Akademie van Belgiëhij is ook geassocieerd lid van het Inetitut de France «Doctor honoris causa der Hoogesetholen van Oxford cn Ijeuven. behoudens andere eemtitelts- Ook hebben offieieele ondoTScSieidrn gen zijn vaderlandsclio houding tijdens de Duitecfhe bezetting, waaronder hi j tot 30 jaar dwangarbeid werd veroordeeld, beloond. Maar van al deze 'onderscheidingen is de eervolste ongetwijfeld de genegenheid doir. Twee eeredames. Juffrouw Goedde en juffrouw de Brand tier. Dr \rerliaegen, baron Goffmet en de Kolonel van het huls der Keizerin verlieten de sponde niet. In den namiddag hebben de dienst boden eene laatste maal de stervende mo gen zien. STERVEND. Prinses Charlotte heeft een zachten doodstrijd, iZr, sterft langzaam en pijnloos weg. Te 9 uur duurde de doodstrijd voort. Om 11 uur 's avonds bleef de toestand der zieke ongewijzigd. Het personeel van liet kasteel schaart zich rond dc sponde en wacht op het nakend einde. Dokters Verhaeghe en Demoor alsook de E. K- Cools, pastoor vaar Meysee, zijn aanwezig. DE KEIZERIK OVERLEDEN Na eer. kaïmon nacht te hebben door gebracht, is keizerin Charlotte Woens dag morgen, om 7 ure zachtjes overle den. IIAAR LEVENfeDOOP. Onder de tragische vrouwenfiguren, wier beeld door de geschiedenis bewaard gebleven, zijn er weinige waarvan de trekken zoo scherp afgeteekend zullen blijven als die van de ongelukkige prin ses, aan wier troosteloos loveti dc dood tüians een einde zal stellen. Op 9 Augustus 1832 was T-bopold I. koning der Belgen, in den echt getreden met- Louise-Marie, prinses van Orleans, dochter van Louis-Phiiippe, koning der Franechen- Uit dit huweli jk sproten 1 een die vroegtijdig .stierf, twee prinsen in leven bleven, de latere koning Leo pold II cn de graaf van Vlaanderen, en eene dochter, prinses Charlotte, die tot behartiging der belangen van Fransche Op zekeren dag drukte z' j haar yer- onderhoorigen, beging Franki'ijk denwondering uit omdat bet haar der juffer on vergeef lij ken misslag te verklaren datjdae een prujk droeg, niet grijs werd. Eij het niet wilde onderhandelen met pre- j zegde toen het volgende si dent Juarez, die toen aan het bewind j Ziedaar dé^mffe der ouden, maar ras en stuurde naar Mexico een leger,geen jonge oude. van 35.000 man. I Eenige jaren geleden stemde zij er Pudlja werd op 18 Mei 1.863 veroverd.'nog in toe. zelf veel zorg aan ban- toi- op 30 Juni daarop volgend deden de let te besteden, en haar morgenkleed t e- Franscflie troepen hunne intrede te Mexi- gen huislui letten v.lu het model «prin- co en Maximiliaan werd tot keizer uit- ses» te verwisselen, haar kort gesneden geroepen. taren op te knappen, en voor haar hoofd Prinses Charlotte, thans keizerin van .deksels bestaande in muteen met linton Mexico geworden, vergezelde haren ue- van de kleur barer kleederen te zorgen, maal naai- de staten die hem door de Zelfs haar schoenen waren geassorteerd mogeruflieden waren toegekend en nietaan haar klcederen. Zij luisterde a;;n- door de bevolking zelve waren aangebo- jdaehtig naar de voorlezing barer eereda- dcn men cn speelde soms alleen piano- Ihier in» Belgie werd een vrijwillig ex-! Haar dagelijksdlie bezigheden beston- peditiekorps gevormd, dat de Belgische den in naaldwerk en borduren, Om zich vlag in dit noodlottig avontuur ging te verzetten speelde zi.j soms kaarten. Do mengen en dat. zoogezegd, meeging om eersten van elke maand deed zi j een der keizerin tot lijfwacht te dienen. (tochtje met een roeibootje m den vijver Kolonel baron van «lór Smissen. ont-irond het kasteel, ving het bevel over dit expeditiekorps-Meestal eohter zweeg zij, verdbept in Öp 1-1 April 1865 verdedigde een gedachten, maar soms begon zi j met een Belgisch bataljon, dat onder het be- ingebeehlen persoon te klappen in het vel stond van majoor Tijdtga.t, Ta-jFransch, Italiaanse!», Spaanse!Duitseh cambaro, en was verplicht na uitputting of Engelsdh dooreen alles wat zij dan zijner munitie en na verlies van de moes-zegde, was zoo verward dat men er nicls te zijner officieren cn ten groot aantal,kon uil maken. soldaten zich over te geven. Over Mexico en Maxim iliaan heeft zijj De dood van Leopold I dagteekent van .nooit aan iemand gesproken, maar als 10 December 3865. Keizerin Charlotte zij. alleen praatte deden sommige /in schrijft uit Yucatan dat zelfs in d'e meest ren vermoeden dat haar geest zic-h nog afgelegen gewesten van Mexico den naam bezig hield met die oude treurige go- van "haren vader met oeifbied werd uitge-j beurtenissen, sproken. Bijvoorbeeld afe zij uitriep Het ligt met in ons voornemen heelj Mijnheer, men heeft gezegd, dak het noodlottig avontuur van Mexico te «men» een geniaal gohad heeft-.. Het herinneren, dat afliep met liet gevangen was een groot huwelijk. Mijnheer cn nemen van Maximiliaan die op 19 Juni .dan,., de krankzinnigheid. Het zijn dc 1867 op bevel van Juarez te Queretarogebeurtenissen die er de oorzaak 'zijn.-. G;ij, mijnheer, zi.jt de oorzaag: welke hij geniet vanwege Paus IN us XIJ heden harg beide broeders overleefde, werd gefusilleerd. - v Wat er overschoot van de Franschevan den moord. Indien hij door Napo- iroopen en van liet Belgisch expeditie- jleon geüiolpen wiue geweest, korps ondernam op weinig zegerijke wij- Van de tegenwoordige gebeiudonissen ze den terugkeer naar Europa. (scheen de Keizerin zien geen rekenscnap Lang voor de ramp had Maximiliaan te geven. Men heefi haar den dood van zijne jonge vrouw naar Europa icrugge- haar familieleden verzwegen, maar or zonden en 't is op het kasteel van Mira- zij er een vermoeden van had. dal zij mar dat de 27-jarige prinses, die- al hare niet meer in het leven waren, weet men droomen had zien verzwinden in dit niet. zoon Moedig avontuur, hel hcriéht van hel j Men heeft haar ee.hler wel eens lus.- die tragisch einde van haren gemaal ontving, rén zeggen Ik zal ook s!ci\on- Leo- De schok was haar te verschrikkelijk' Dit geeft een ueehl var. liet leven dat en hij het vernemen van dien wreeden dc ongelukkige dochter van Lcopoh. T. slao- verloor zij hare geestesvormogen-s,leidde en van den locsiand van haar vei- idie'zij npoit nicer terug heroverd, heeft, ^landelijke vermogens.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksstem | 1927 | | pagina 1