Apostels zijn a. u. h l 192°- Zoidag 23 Jan. Maandag 2^4 Jaa- 1927 BeSanjjii k bericht lie ontvangsten der spoorwegen in Beeemb. ia het overlijden yaa Keizerin Charlotte 't Mexikaanseh Segicen Vervoer van goud ca zilver De godsdienstvervolging in Mexico Schrikkelijke gasver- siikking le Alecfaelen Naasten tiefde Eesi lOjasige advocaat De steeiikoolnüjverlueid -$ Kerkstraat, 9 en 21, Aaht. Telefoon 114, XXXIII" JAARGANG NUMMER S3 jDsasglolsacI. 20 Centiemen Uitgovor J. Van Nuffa'.-Ds Genii H. Raymondus IZo_iiop7,34aZonaf4,31 H. Timollieus, |Zonop 7,33Zonaf4,33 HLaalste Kwart,'den 26 Publiciteit buiten het firr. fifiLST Agentschap Havas, ftdolf Blaxlaan, 13, te Brussel. Rue .1c Richelieir, Parijs. Breams Buildngs, 6, Lendres E. C. fl. fiI-gaaagg^tfqus7£^jatf^gèag5gai3gaaggggBiSE^aaBM3a>ggaSSaSiSEva -V-y tt-w. -rvr-rr—7ri3T^£E&<gag5E!B3C*««-'?- au 7 T£ Van heden af zullen de rekeningen voor de annoncen, welke niet comptant op ons bureel betaald worden, ontvan gen vjorden door bemiddeling der «Üan- que d'&iost». De onkosten van zogel zul len den kalant aangerekend worden. Congressen van allen aard werden vóór en sinds den oorlog gehouden en zijn cr die weinig vruchten" afwierpen of niet veel aarde aan den dijk brachten, men mag toch ook houden staan dat ze iets deden ontstaan of iets verbeterden. Liegt maar cp, zei Voltaire, en er zal toch altijd iets van overblijven Me dunkt we mogen ook neerschrijven .en beweren Spreekt waarheid, doet de waarheid weergalmen en er zal ook iels aan de ooren komen, toch iemand zal luisteren en in oefening stellen wat men heeft voor gehouden, herinnerd en doen gedenken. Telkenmale ik een congres van werk zaamheden heb bijgewoond of dc werken ervan, heb doorloopen, heb ik mij dezen indruk niet kunnen ontzeggen Wat is dc krachtinspanning van het kwaad toch machtig.'en algemeen! Hoe snood toch zijn de naklank en de medeplichtigheid die zij in ons binnenste vinden Hoe veel- voudig en uitgebreid is het geweld dat zich daartegen moet verzetten Het ware bijna om zicii te ontmoedigen als men niet wist dat de krachtinspanning aileen, en niet de goede uitslag ons ge vraagd wordt, Kortom vóór alle uitslag werken wij voor de zaligheid der zielen En een apostel heeft het recht te wenschen dat zijn deen en zijn streven met miraku- lcuze vangsten bekroond worde En dan herinner ik mij deze woorden van Pater EymardAh om het volk tot het geloof terug te brengen schrijft men vele boeken en redeneeringen Het geloof redeneert niet zoodanig: het geloof, dat is dc gratie; zoekt en put het aan zijne bron, aan de II, Tafel. (Zalige Pater Eymard II, 125). Ik herinner mij Phiübert Vrr.u, de groote man der goede werken van Rijssel, diq, na eene der grootsche vergaderingen van de Katholieken uit het Noorden, uit liep Onze ware drijf- en voortbren gende kracht is jesus-Christgs, T is zijn H. SacramentO geef ons Jesus volko. meneren inniger dan ooit Ik herinner mij bijzonderlijk Z. H. Pius X die ten jare 1908 aan den bisschop van Metz schreefDe dagelijksche Communie is de eerste voorwaarde van alle christelijk leven. O I indien iedereen zulks verstond De heilige, de man der goede werken, de Paus zijn het hier volkomen eens liet beproeven hunne bevestigingen tc bewij zen dit ware u beleedigen. Reeds een-en- twinlig jaar zijn ze herhaald in zoo talrijke Katholieke vergaderingen en zoo dikwijls weergalmden zij van op de hoogte des Vatikaans! Indien iemand onder u nog twijfelde, dan ware hij enkel een begin neling in dc wetenschap en in 't uitvoeren der góede werken. En nochtans ik vind het goed er op terug te komen, want alhoewel er zioii geen vertwijfeling meer voordoet bij een theoretische voorstelling, is het praktijk onzer werken nog niet genoeg doordron gen van die gedachten die er wellicht de eenheid moesten van uitmaken. Alhoewel er zich, (e midden van een christen genootschap, dikwijls wreede en erge verwoestingen voordoen in de zielenwereld, heb ik nochtans nooit kun nen aannemen dat het daar een noodzake lijk kwaad zij, of dat men zich ten minste moet onderwerpen aan hei kwaad zijn aandeel te laten. Neen, Jezus heeft immers elke ziel te gen de aanlokscls der zonde moeten wa penen, zoo niet ware zijn werk verminkt ofwel ware hij zelf een dwingeland die liet onmogelijke eischt. Het tegengift van het kwaad bestaat en is on faal baar. Het H, Evangelie en het concilie van Trc-nten verkondigen het om het best; 't is de H. Communie, maar niet de H. Communie van tijd tot tijd genut. nooit immers heeft de H. Kerk iemand gewaarborgd dal hij met Paschen commu- nicccrendc gansch het jaar in slaat van gratie zou blijven maar de H. Commu nie als gewoon voedsel genomen. Men communiceerde niet vroegtijdig genoeg, niet dikwijls genoeg Ziedaar de oorzaak van de groote zwakheid *onzcr tijdge- nooten. Jesus-Cbristus cn zijn Vertegen woordiger op aarde bicden ons liet~gc- ncesiniddei aan. Is het inderdaad niet klaar dat dc altijd nieuwe «proep van Pius X, van Bene- dictus XV en van Pius XI niets anders is dan een nieuwe ontluiking der Veropen baringen van Paray De H. Communie is de verhevenste liefdeblijk van den Zaligmaker voor den mensch en eene goddelijke uitvinding om in het hert van den mensch een weinig liefde te storten voor God. Waar zal ons hert van liefde ontbranden, tenzij door de aanraking met den gloed zelve. Ook heeft dezefdc Zaligmaker, die dc devotie tot z'jn H. Hert als een onfeilbaar geneesmiddel tegen de lauwheid heeft ingesteld, in de openbaring zijner verlan gens een hoofdplaats verleend aan de H. Eucharistie. Ik heb cr dorst naar van de menschen bemind en geëerd te worden in het sacra ment mijner liefde Die woorden zeggen alles. En wanneer de heilige Magaretha vroeg hoe zij aan den goddeh'jken Miskenden de eerher stellingen, welke Hij verlangde zou kun nen aanbieden, dan ontving zij van Hem volgend antwoord Gij zult mij in de H. Communie ontvangen zoo dikwijls dé gehoorzaamheid het u toelaat De vcr- schiüige woorden van den Zaligmaker nopens dit onderwerp bijeenbrengende zou men er toe komen zijne verlangens in dit formuul voor te stellen dikwijlcr communiceeren, beter communiceeren, de slechte communiën cn de communiën uit onverschilligheid nagelaten, herstellen. Steunende op het H. Evangelie, ver klaart het decreet van Pius X dat de da gelijksche communie liet zoetste verlan, gen is van Jezus H. Hert: optatissima- het meest gewcnschte. Wie dan ook be geert Jezus te beminnen moet hiermede beginnen eens voor goed gedaan maken met den ouden slenter, 't is te zeggen de verwijdering van de H. Tafel en beant woorden aan den oproep van den Zalig maker, niet van tijd tot lijd, maar tlkcn dag, often minste eiken Zondag. En ver mits de H. Communie de ontluiking is van dc godsvrucht lot het H. Hert, brengt zij ons wij hebben er de zekerheid van de hoop op de zaligheid en die overvloe dige uitstortingen van bermhartigheid door de goddelijke Verlosser zelf beloofd aan dezen die aan zijn verlangen zouden voldoen. Verlevendigen wij hier onze vurigheid. Als ware Ridders de H. Eucharistie laat ons met meer ievcr nog dan in 't verleden deu kruistocht der veelvuldige cn der da gelijksche H. Communie door voeren. X. T)c totale ontvangsten van de Natio nale Maatschappij der Belgische Spoor wegen bedragen voor dc maand Decem ber (na- aftrekking der lasten). Reizigers Ir. 46,308,000 •Goederen 172,723.000 Uitzonderingswaren 5,362,000 PRINSES STEFAN IE MET KAAR BRUSSEL Tótaal Fr. 224,393,000 I-Iet paart in de vooruitzichten voor 1026 aangeduide cijfers voor December, bedroeg, rekening houdend met dc ver hooging der tarieven Reizigers Fr. 50,000.000 Goederen163,400.000 Uitzet ideri 11 gswaren 4,400,00 Totaal Fr. 219,800.000 Uil de vergelijking dezer cijfers blijkt Er blijven in België nog ccji 20tal overlevenden van net Mezikaanseli le gioen. Onder deze bevindt zidh de gepen- si on ncerde luitenant-generaal .Mory. l'hans wonende te Ata, en die geduren de verscheidene jaren in de pupillen school te AaM verbleef. Dit legioen dat in de laatste helft van 1864 naar Mexico vertrok, om er dienst te nemen in de rangen der Oosltnrijk- sehe-Fransehe-Belgisolie troepen tot lx> schermtng van het jonge keizerrijk, be stond uit 1600 vrijwilligers die' dienst namen voor 0 jaren cr. werden aange voerd door een 00tal officieren, onder be vel van luitenant-kolonel baron an der Smissen. 11 ut korps vergaderde te Oudenaarde om vervolgens in te schepen te S: Na- zaire aan boord van een Fransen vaar- dat de ontvangsten voor December de vooruitzichten met 4.693,000 fr. over treffen. De ontvangsten vaar de vier c-erstc maanden van liet dienstjaar (September tot December 19264 bodragen dus 335 millioen meer dan *6? vier overeenstem- mende maanden if. 1925. en (bereiken STASBLfSATIÉ Plaatst uw? beschik bare gelden in de Qentsche Eank vcor Handel en Rijverheid, Filiaal yan do Volksbank van Leuven. Afdeelingen f 'Aalst, 27, St. Jorisstraaf. Dendermonde# 1, Fran/. Cour tons tr aal Sottegeih, Kasteelstraat, 16, Zelc, Gesar Meeusslraat. Bijkantoren Hillegem-Dorp. Lebbeke Brusselsehe steenweg. Lede Molenstraat. STIPTE GEHEIMHOUDïNG. 2326 .VOLKOMEN ZEKERHEID, Hot Staatsblad van lieden bevat vol gend ministerieel besluit Gezien de wet van 3 Mc i 1924. be treffende den handel in liet smelten vap geldstukken Gezien liet besluit van 14 Mei 1925, waarbij de verplichting opgelegd wordt Prinses Stephanie- heeft uit- Rome een j jiej. vervoer binnen liet Rijk van goud- of zilvergeld bij zekere hoeveelheden ver voerd, te dekken door een geleibrief Overwegende dat de Nationale Bank telegram gestuurd naar baron Goffinct waarin zij uiting geeii aan haar droef heid en zidh verontschuldigd naar Brus sel niet te kunnen komen. OP HET KASTEEL VAN BOUCHÜUT Vrijdag (heeft prinses Marie-José een Mei 1924 wordt ingetrokken wat betreft i a.j. t>,.. Ij- binncn- w een geleibrief te dekken. Art. 2. Dit besluit treedt onmiddel lijk in werking. Hot Belgisch legerkorps verlofte in de menigvuldige schermutselingen van den guerillaoorlóg tegen dc Mcx ikaanrche rovolutionnairen, ongeveer 20 t.ii. hun ner offektief. De vermaarde slag was de ze van Tacambaro, waaraan nog een mo nument- herinnert in het kamp van Be- verloor alsook een gedenkteeken op. do het total van 394 miilioon (nabijkomend OridènnMdè. cijfer) tegen ob'J. Tv j Mgr Diaz, bisschop Tan Tabasco, dio 14 dezer uit Tadhachula in Mexico ver- j trókken was naar deGuatomalaanscho grens, oinda-t 'hij veroordeeld was tot ont voering wegens het verwekken van op stand, heeft thans van president Chacou toestemming gekregen om Guatemala! binnen te komen. Mgr Diaz is nu in de grensstad'A va tl a aangekomen. Hij weigerde zich over zijn uitzetting uit te laten, doch wilde wol meedeelen, dat hij voornemens is zich Woensdag in te schepen naai' Cuba. GANSCH BEN HUISGEZIN VERSTIKT VADER. MOEDER EN DE 2 KINDEREN. Een schrikkelijk ongeluk, door de gas verwekt, heeft Vrijdag, groote opschud ding gebracht in dc Moonsstraat en om liggende. Jn gemelde straat n. 31 wonen"dc ech telingen Comijn-Hendiinckx met 'hun ne kinderen. De vader Conujn Jozef, ge boren te Mochelen 20-9-1894, is schrijn-, werker in liet Arsenaal en ook muzi- De overlevenden, na ontbinding; van 3iel;'legioen, door keizer Maxivnitinann pcp kant; (luj maakt doel van het orkest -van zelf bevolen, keerden in 1.867 naa gie terug en ontscheepten 1c- Antwerpen. de 7a al «Geala»)dc vrouw Hen drie kx Veronica Irma, is geboren te Hymen:uti op 6-8-1891'. zij huwden op 17 April Hunne twee kinderen zijn Frans -To* zef. geboren op 2-9-19*21 en Alfot.s Cor- ncel geboren op 1-1-1924. Ziehier in welke omstandigheden bel ijselijk ongeluk vernomen werd Iibnd 12,30 ure middag werd de buur-» !3 der Moonsr xe- Te Parijs zijn cenige mensdhen getui gen geweest van. een prachtig voorbeeld van naastenliefde, scheip afstekend met de ikzucht van onzen o/iverkwikkebjken tijd. Chxr de Place Prosper Goubeaux kwam een eenvoudige lijkkocls gereden; [vrouw int het huis n. het verkeer werd eenige oogenHikken straat, die boven cp den zolder w; stopgezet om den doodemvagen te laten j gaan een gasreuk gewaar. Deze vrouw voorbij trekken. Er achter stapte eene'.gaat dit zeggen aan haren gebmir uit het vrouw uit de volksklas met twee kinde- jhuis n. 29. Deze man was juist van zijn ren,, welke zij zoo goed het ging mot'werk thuis gekomen m begeeft zich oj» baar regenscherm trachtte te beschuttenzijne beurt naar den zolder, waar bij voor de bui dio plassend neerviel. Dlie jodk het gas riekt, maar bestafigi. dat l:qfc vrouw was pas weduwe geworden en te komt vair hot huis n. 31. Hij ziet zamen met de twee jonge weesjes bradhli j óok dal dc stores der voorkamer nog aft- zij den al të vroeg ontslapen edlitgenool jgelaten zijn on dio toestanden wekken en vader naar zijne laatste rustplaats. bij hem achterdocht op. Een jonge heer, sierlijk gekleed, stapt] Onmiddellijk begeeft bij zioh naar uiteen pradhtauto, treedt op dc weduwe [de ouders der ttouw Comijn, wonende toe, zegt haar stil eenige woorden cn ge- j 'n de Arme Clarenst-raat, 4. en maakt leidt haar naar zijn auto, waarin zij mot j bun zijne vermoedens over. Jn 'het terug haar kleinen plaats neemt. Daarop zegtbomen verwittigt bï? eenen politicagent hij tot zijn dhauffeur «Volg de lij'k-!en verhaalt hem zijne vermoedens over koets tot aan het kerkhof cn daarna'een gebeurlijk ongeluk: de agent verwit- van België overgaat tot het opkoopen van [brengt go mevrouw naar huis». liet be-[Kg* daarop den an monst .zijnden poli- sommige goud-en zilverstukken I vel wordt opgevolgd, de eigenaar van jtiecomunssaris M. Claes. Artikel 1. 'Voormeld besluit van 14 den praëhtauto wenkt een huurkoetsier. In de Muonsst-raat teruggekeerd zie! dé bezoek gebraëlit aan het kasteel van Bou-1 dc verplichting het vervoer bi e'hout en heeft een kwartier vertoefd bij!lands van goud- of zilvergeld door de lijkkist dor-overleden keizerin Honderden menschen zijn Vrijdag naar Bouchout gegaan om.langs de sterf kamer te dcfilceren. De poorten van helt 3casteel werden te 2 uur geopend. Het was een onderbroken gaan en koeren van mensehen die een laatste hulde wilden brengen aan de overledene. Het stoffelijk overschot der keizerin rust in oen klein salon beneden op het gelijkvloers. Op de schouw staat een groot Voot dc rechtbank te Parijs stond de zer dagen een Pool terecht, een werkman die in eene fabriek ijz- v had ontvreemd. stapt" in liet rijtuig en doet zidh wegvoc"- j bedoelde gebimr eene kennis deze gaat rei) 1 mede binnen in n. 29 en eene ladder Dat alles bad slechte enkele sekondenwordt oveI' nulur Sezel llot gevraagd, maar 't was genoeg om enkele personen toe te laten te zien dat er nog brave lieden in ons beroerd wereldje huizen. adder venster van huis n. 81. Door het venster ziet hij de twee kinderen in het bed liggen slaat de ruit kapot, begeeft zich in dc voor kamer, waar hij ook man en vrouw roer loos in het bod ziet liggen. Daarop loopt hij naar beneden en bo- vindt in de kleine achterkeuken het' kraantje geheel openstaan van 'liet gas- vuur met den darm in caoutchouc er af. bed van bloemen schijnt te liggen. Daar tussclien een groote krans waarop de let ters staan Stephanie 19 Januari 1927». Daar naast een anderen krans met «Jo sephine» en zelfde daium. 'Er zijn ook bloemen van den Koning, van de Konin gin en van bekende Brasselsche persoon lijkheden. De burgemeester van Meysse, M. Put- temans, is met de schoolkinderen oiir. een laatste hulde 0-comcn brengen aan dc betreurde overledene. ROUWBEKLAG. Koning Alfons van Spanje stuurde aan de Koninklijke familie van Belgie een ster EEN GEWICHTIGE VERKLARING M. Roisin, voorzitter der Koolmijnver- Aan de hand hield luj ton jongentje vaneeniging van Charleroi cn »Samber hoeft [Onmiddellijk doet hij het kraantje toe, leen jaar of tien, fijn gezichtje, netjes ge- d^ volgende belangwekkende verklaringjzet dem'en en vensters open, neemt een 'afgelegd voor een do kinderen uit liet Toed cn' Wij weten met wat de Engelsehe brengt ze ö>ij een gèbuur om hun zoo opbrengst in 1927 zal zijn, daar de tot mogelijk nog dc kunstmatige ademhaling nu toe ontvangen inlichtingen onvolle- toe tc passen. dig zijn. Er wordt eohUv gesproken van Drie geneésheeren komen dadelijk ter verlenging van den arbeidsduur in En- plaatse, doch zij kunnen onkel den dood geland. Volgens ons gedacht zal dc ver- der vier slachtoffers bestatigen lenging niet meer zijn dan oen half uur. Zeker zal zulks een terugbots hebben op dë markten. He! schijnt dat dc Engel- sehen eerst voorzien hebben in hun bin zilveren Christusbeeld, omringd van licht. Dc lijkkist is uit mahoniehout ver- v j i -r> -\ r vdi'*"' Toen de naam van dun Pool werd af- a,,!'. igvi. 'geroepen, antwoordde liet ventje vo^i' Twee kloosterzusters zitten biddend op 1 J een vootibankje, naast dc kist die op een Present, mijnheer, zei de kleine. Maar gij zijt het toch niet, die ijzer ontvreemd hebt, vroeg de president. Neen, mijnheer, dat is mijn vader. Maar vader is een Pool en hij verstaat het Fransëh niet goed, daarom ben ik over gekomen, om hem te Hielpen. Dc president vroeg toen of zijn vader bekende, 'ijzer gestolen te hebben. Het kind herhaalde fluisterend dio De heer politic-commissaris Claes dio van af 3,30 ure in het huis n. 31 tegen woordig was met drie rechterlijke agen ten om het eerste onderzoek te doen, had nenlamisdlie behoeften, cn zulks met de .dadelijk het parket verwittigd dal. ter beste soorten kolen, zoodat men thans plaatse kwam en vertegenwoordigd was nog niet mag gewagen van de Engelsehedoor de lhooren Ooms, procureur des Ko- iEn dc rechter, die \an meening was!! Ter oorzal-fe van den rouw aan het Hof zijn de feesten, aangezegd in het Ilaliaansohe Gezantschap cn in de Pool- sche Legatie afgezegd. Ilel Ilof van Luxer,iburg neemt voor vraag aan zijn vader, on antwoordde' konkurrencie. Men dient te onthoudenjningsDieudonné, substituut; Notelteirs. daarop |dat. voor dc slaking, de Engelschen jgriffier en Dy Oh. Louveaux, wu'isgcnces- Ja, mijnheer, maar papa zal het .slechts tegen de vreemde kolen voort bren- heer. nociit moer doen, nooit moer j gors konden konkurrecren.mits geldei ij- Hot onderzoek bcfetatigde dat liet droe- kon steun van. wege hun regeering. Al-'vig geval aan een louter ongeluk te wij- ecl mijnen twee shelling,ten is: er werd vergeten het gaskraanIje oerdo steenkool, andere [toe te draaien cn door de gasdrukkiüg zal en eenige bekwamende darm van de buis geduwd zijn. vonnis waarmee#het ontroerde publiek!zelfs 4 shelling. Die toelage is nu heele-j Het ongeluk heeft veel ophef gemaakt: van harte instemde. maal afgeschaft. Voor de distrikten die in de stad en gansdl? dèn namiddag stond Zeg uw vader, dat hij nu niet weel, zelfs tot 4 shelling kregen, zou do toe- een massa volk voor bet huis dor vier Begint, hoor. zegde do rechter nog. stand niet verbeteren met een half uurongelukkige slachtoffers. O, zeker, mijnheer, anwoorddë do meer to werken. Overigens zal er nog ge-j Hel huis dat dc cchtgenooren Comijn-* knaap, en nadat hij wederom fluisterendruimen tijd een groot getal Engelsehe Hcndridkx bewoonden, was hun eigen de laatste vermaning van den president] mijners werkloos moeten blijven ten-jdom; zij waren ook verzekerd sedert i - - ae jxoiiiiikujko mmum van heigu- 7.^ cje p00j ge^n beteren advocaat kon!zoo ontvingen vee c.egram van ïouwbeklag bij het af- vjn<jeil veroordeelde liom tot acht dagen pev ton uitgevoe ven van tan «Motte. voorwaardelijke qeWugennBtruf. eenIontvingen niets 8 dagen den rouw wegéns liet afsterven aan zijn vader had overgebracht, verlie- gevolge van 't*sluiten yan sommige put-j April 1926 bij dc maatschappij van Keizerin Chariot to, |ten beiden verheugd dc rechtszaal. itcn. [Royal Beige» te Brussel,

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksstem | 1927 | | pagina 1