Een isvanda (Mi Dinsdag Jan. 1927 De kabirtei'skrisis in Duitschiand Weekstaat der Nationale Hwgt dic over de oorlog». Dank van Bolgie Voiksiilosafie lie od sdie oslver volg i ng in Mexico De verwarde toestand in China Verjaring der kroning van h. II. Paus Pius XI Met nalatenschap van Keizerin Charlotte De Anierikaansche troepentransporten Nieuwjaarsgiften ■voor den Pans 5s??s^ XXXIH' JAARGANG HUM M-E'R SO Kerkstraat, 9 en 21, Aalst. —Telefoon 114. IE3£*,§3j33IêIcS. 23$ Centiemen Agentschap Havas, Adoif rfc.;;!aan, 13, te Brussel. Uitgover J. Van Nnffel-De Gen;lt 1II. Paulas Bekeeringi 1 Zon op7,32Zon af4,341 gLaatete kwart, dei» 268 Fcbbcitoit buiten het Apr. AALST De gansche wereld door wadljreren Katholieken, ja zelfs Protestanten om Sint I'ranciscus van Assisië. da grooio leider van zijn tijd, die zijn stempel onuitwisehbaar drukte op de bescha ving der christen volkan, te vorinifsn til te .verheerlijken hoog hoven de ellendige zelfzucht van eon wereld zonder ideaal. Bij dit vroom herdenken der 700° verjaring van Francisr.us' afsterven komt het voor alsof de lieftallige li- guur van den heilige onder ons was teruggekeerd het schijnt alsof de Poverello in ons midden verblijft en zich mengen komt in onze handelin gen. Wanneer do Profeet van Uinbrië ons aankijkt on toespreekt, dan gaat er een licht op in onze beneveldo geeston, dan klinkt een wekroep in onze ooren, dan beseffen wij dat ook onzo tijd zwanger gaat van grooto gehourtenissen. Met do twee discipelen van Emmaüs, wan neer zij hun geheimzinnige leidsman op Paaschavond ontmoetten, richten wij onze blikken tot de gezegende verschijning, met dbn vurigen wonsch op do lippen Blijf met ons, want de avond valt en de dag naakt ten einde». Wat ons zoozeer tot Sint Fran- cisciis trekt en ons zoo innig met hem verbindt, 't is dat we juist leven in een tijd van geestelijk verval die voel gelijkenis aanbiedt met het tijdperk waarin bij loefde 'tis dat wo voelen 011 begrijpen dat thans, evenals in do l;i= eeuw, alleen de Franciskaansche geest redding brengen kan. Do grooto Bedelaar van Assisië die, als volgeling van den Gekruiste, den standaard der armoede hoog hield, heeft mlllioenon monsehen gelukkig gemaakt. Hij trok door sleden on dor pen, hij leerde aan de wereld een nieuw soort handel, de schoonste en rijkste, een handel 0111 Homelsch ge win E11 iedore avond keerde hij triomfeerend naar de kerk van Maria ter Engelen terug, omringd door zijn geestelijken overwinnaarsbuif. Da monigte die dezen zoeten fluit speler dor minne 011 deze vlam van urmoedo dio al het overtollige des levens verteerde naliep-, volgde de haar eigen logica die ze doortrekken kan met ijzeren konsekwentie tot hot machtige ol het noodlottige toe, naar gelang zij voorttrekt achter den heili gen HelcTof achter den demagoog'. De menigte zoekt het geluk, zij kan niet anders, doch hoe vaak zoekt zij te vergeefs en klinkt do stem der bedro genen over de aarde. Zij eebtor die Franciscus volgden zijn altijd verrijkt geweest. Want, wij mogen dit wel zeggen, zonder iets aan de diepte en de uitgestrektheid van zijn Evangelie to kort te doenBroeder F rans schonk de heiligheid in volkscben trant. Zoo zeer wist hij in volkscben trant te spreken en te doen dat het volk r.iet twijfelen kon aan do echtheid zijner woerden en daden. Er zijn er dio zoggen dat, moest Sint Franciscus onder oas téruglceo- ron, bij aanstonds naar bet dichtstge- legen politiehureel zou gebracht wor den, want zijn zoggen en do3n zouden hotsen tegen de verordeningen en zijn papieren zouden gowis niet gausch in orde zijn. Laat ons elkander niet bedriegen. Moest do heilige opnieuw in orrs mid- don verschijnen is hij wel van ons weggegaan dan zou de schare opnieuw onweerstaanbaar worden aangetrokken door het bekoorlijke, het schoon-monschelijke in den glans dor waarachtigheid dio zijn wezen uitstraalt. Het ligt in onze macht om Sint Franciscus nooit te doon heen gaan van ons; do massa zou ons aan stonds volgen wanneer zij do Francis kaansche waarachtigheid van belijden en doon uitstralen zag in al onze werken. Mocht do grooto Heilige van Assisië Rue de Richelieu, Parijs. Breams Suildngs, G, Londros E. C. 4. gevierd worden zooals hij het verdient en zooals hij zelf feesten kon om voel wéér te hernieuwen In dien geest beschouwd, zal de uitbeelding van zijn DIEPE LEVEN door onze verdienstoüjke Rederijkkamer De Gatharinisten eene kuustpras- tatie werden van feooge geestelijke waarde, eene bron van heil en zagen. Aldus blijlt Sint Franciscus onder ons en trekt hij met ons den komen- don tijd tegemoet. Dom Bosco. Dl. NIEUWE VOORZORGSMAATREGE LEN TE FEKTNO (Reuter.) De Amerikaansdhc over heden (hebben den Amerikaanschen on derdanen lalcn weten, welke teekonen zullen worden aangebracht- op die ge bouwen der legatie, in geval er in de stad onlusten moesten uiibrdken. Voorts werd den Amerikanen medegedeeld, dat zij an geval van onlusten moeten samen komen op drie punten .vanwaar zij onder veilig geleide naar de legatie zullen wor den overgebracht. ODRLOC^SCTIMW OP WEG KAAR (MINA (Reuter) De vier kruisers Fro- bidher», «Delhi». «Danal» en «Dragon» van hei eerste eerader zijn gisteren te Port-Baid aaugdkofuon van La Val cite. Na gebunkerd te hebben, zullen zij on- verkaring van de Vereemgdc-Staten (ie? ze gedenkwaardige wixvrden in deui Rijksdag sprak, iete van de uitvinding De verhouding tegenover 'het geheel i en do toepassing van net draadlooze kom- 'W'V— en alleen. Die verhoudingen waren, op de vori- gen weekstaat, resp. 53,11 t,h. en 58,81 t.'h. dus woinig verandering. De bij zonderste veranderingen, die men bij het vergelijken van dezen weekstaat' met dien van 1:} Januari 1927 aantreft, zijn rmg zoo wat van allen aard tc yr». Wat is het beste raiddel om bekommew MARX CONFEREERT 'MET DE BUIT9ÜH-NAT i.ON A DEN Dr Marx heeft van morgen president, 'Hindenburg in kennfs gesteld met het middellijk' de reis voortzetten, gisteren genomen cent rumsbesluit on hem meegedeeld, dat hij in den geest van dit besluit de opdracht tot regeringsvor ming aanvaardt. Dr Marx heeft vanmiddag 4 uur zijn eerste nieuwe bespreking met de Duitsdh nat ionalen. De Duitöch-nationalo Rijksdaggroép 'heeft dezen morgen een zwak bezette vergadering gehouden waarin in af wachting van Marx' pogingen, geen be sluiten genomen zijn. Er werd echter op gewezen dat het door de 4 oentrumsafgevaardigden uiige-, weekte m inim urn-program geen (beletsel voor zakelijke samenwerking biedt. De kansen op liet optreden van een reactionaire 'beweging in Duitschlan.d schijnen zeer toegenomen, en dit is voor bet buitenland van overwegend belang. •55. H. DE PAUS SPR EEKT. Z. II. Paus Pius XI heeft in bijzonder gehoor ontvangen den Mexicaansdhe bis schop van Leem, Mgr Valverde y HTelez, clic vergezeld was van een aantal missio narissen van den II. Geest, wier kongre- gatio van Mexicaansdicn oorsprong is. Mgr Valverdc is een der drie Mexi caansohe bisschoppen, die in October laatst naar Rome kwamen, om den Paus namens het gelicelo Mexicaansdhe epis- kopaat te komen danken en voort om Zijn Heiligheid grondig ever de toestan den in Mexico in tc lichten. Het gehoor had plaats iii 'de kleine troonzaal. De H. Vader diep bewogen herhaalde telkens weer, hoezeer hem de Mexicaansdhe katholieken nauw aan het 'hart liggen, en hoezeer hij deelneemt in hun beproeving. Met bewondering aan schouwde hij, en met hem de gehccle wereld, hun onwankelbare geloofstrouw en lijpi heldenmoed. de volgende De wissels en gouddevlezen ojhet bui tenland wijzen op eene vermindering van 93 millioen. De portefeuille-wissels op Pelgic en op 't buitenland is met 75 nr'il- ren 't Werk. Maar verstaal, gij dat. Wierken is niet alleenlijk bezig zijn. 'fc Is: nuttig zijne krachten inspannen, 'ERNSTIGE ONLUSTEN TE SHANGHAI. BIJ DE 150 GEKWETSTEN Er Oidbben eergisteren ernstige onlus ten te Sanghai plaats gehad, die ontke tend weiden door (het Chineeeche perso neel van de tram, dat rpeds ecnigc lagen staakt, en nu met plunderen trachtte aan dc kost te 'komen. IDi' waren spoedig een 5000 man bij een die een dreigende houding aanna men, zoodat dc politie met vele verster kingen aanrukte om hen te verjagen. Er ontstond een hevig gevecht waar bij 50 Ohineezen ernstig en oen honderd tal licht gewond worden, en 12 politie agenten. meestal door steenworpen bui len gevecht werden gesteld. Ton slotte liet de politic een paar ma- dhiengeweren aanrufkken, met behulp waarvan de stalkers werden v erdreven m BRrmTHE TROEPEN. In Delhi is bericht ontvangen dat een regiment (Engelscihe troepen en een in- lamdbdh regiment uit Punjaab zich ge- De verjaring der kroning van II. den Paus moet door de katholieken be schouwd wprden ais 'het a nationaal feest der Kerk .ft Zooals de burger- va a eenzelfte land er elk jaar aan houden hun vorst of hun Staatshoofd toe te juichen, zoo ook is liet *oor de kinderen der universeele kerk een plicht de kroning van Z.H. den Paus door een te es! te gedenken. Opdat voortaan in Bolgie dit feest met gepaste plechtigheid gevierd worde, is er een bestendig komiteiï ingericht, onder de hoede van Z. Exc. Mgr Aüeara,^Pau selijk Nuncius to Brussel, van lïlï. DD. HH. den A artsbisschop en dc Bissdhop- pen van Bolgie, evenals van MM. graaf *t Kant de Roodeboke, voorzitter van den Senaat; Jasparj eerste minister; graaf de 'Broqucvillo, minister van landsverdedi ging: de Staatsminister Liebaert, graaf Carton de Wiart, 1 a ui Sogers. Van dc Vyveke. Alidhel, Lc-yie, burggraaf Ber- rver, Itenkii;, Theunis en Poullet. Dit komiteit, onder het voorzitterschap van baron Beven s, Staatsminister- en ge wezen Gezant van Belgic bij den H. Stoel, is samengesteld uit 'M!M. graaf Ka rei de Merode-Westerloohertog d'Ursel. senator graaf Leo d'Ursel, gewezen Ge zant van Belgie bij den H. Stoelbaron de Trannoyburggraaf Joseph du Pare; Mgr Ladeuze, reetor-magnifieus der Iloogesdhool van LeuvenMgr Evrard," pastoor-deken van Sfce GudulaMgr Zeek pastoor-deken van Antwerpen; Mevr. de Trooz, voorzitster der katholieke vrou- wen: Jufvr. Baers, algemeen sekretares-j se der vrouwelijke maatschappelijke werken: Z. E. H. kanunnik De Nay er, bestuurder van het St. Lodewijksgesticht te Brussel; E. Pater Misson, S.J., ree tor van hel St. Mioliielskollegesenator de Pierpont, algemeen voorzitter der konferencies van den II. Vincenfcius a Paulo; E. H. Oardyn, van de cTiristene arbeidscentrale; Vauccpiez, gemeente raadslid te BrusselValentin Brifaut Rcné Dclforge, voorzitter van den Bond der Katholieke Dagbladschrijvers Hoyois, voorzitter van de A.C.J.B.E. j P. ermeulen, liesfuurder der Werken van de BrialmontstraatZ.E.H. kanun- j nik Codheteox, bestuurder der katholie ke vrouwen, en Eevvv. Broeder 'Maxime, bestuurder van 't Joiisgeataclit te Brus sel. Het komiteit heeft Donderdag namid dag zijn eerste vergadering gehouden in de Nunciatnuh Er had eene bespreking plaats over de plechtigheid van 12 Fe- bruaiü te Brussel. Wij zullen binnen kort het programma meededen, dat opgesteld werd. Van wege Z. Exe. Mgi- MI CA RA, Pauselijk Nuncius. lioen verminderd. Do voorsoliottcn op om lets verwezenlijken Dat verouder. Bfelg-isdhc openbare fondeen zijn met nog steU: kenill£ (praktssciho of andere), vol. 13 millioen achteruitgegaan. .harding cn verstandige regeling (wat er. Die verminderingen worden vergoedgtunsatic). Met andere woorden, me» door een vermindering op 'liet golieel van I man» zijn om tc kunnen ver. dc verbintenifison op zicht. Deze laaietc ^en* bcliejien oj> den vorigen weekstaat, 10,117 millioen; ze zijn gedtoald tol 9.984.000 millioen. Dc biljef.tenomloop is met 8 Spreken de roode kopstukken somü rechtzinnig Ja, maar voor den drommel, millioen afgenomen en de loopcude ro-!gelijk het mot anderen gebeurt, 't i keningen der partikulieren geven eene soms. om hun eigen fouten aan 'het licht vermindering aan van '190 millioen. De 4e brengen. loopende rekening der Thesaurie is met 99 milloen gestegen. STAB1L58ATIE Plaatst tiw£ beschik bare gelden in de Gentsche Bank voop Handel en KijverheSd, Filiaal van d« Volksbank van Leuven. Afdeelingen f, Aalst, 27, St. Jorisstraat. Denaermonde 1, Franz Courtenstraal Softegeru, Kasteelstraat, 1G. Zele, Cesar Meeusstraat, Bijkantoren Hillegem-Dorp. Uebbeke Brusselsche steenweg, Lede Molenstraat. STIPTE GEHEIMIIOUDIXG. 2326 YOLKOMEN ZEKERHEID, IIOE DE DUITSOHE DUIKBOOTEN YEBSCEBCALKT WERDEN. Na de deelneming der Vereenigde-Sta- len aan den wereldoorlog heeft het de aandacht getrokxen dat van uiterst om- <je algemeene uitdrukking voor alle lij vangrijke troepentransporten uit de Undö den. alhoewel nochtans ook 't begrip naar Europa geen enkel schip door de vari verdiensten aan dit woord verbon- Duitsche duikbooten, die nochtans op de den is. loei- lagen, is getorpedeerd. Bij do be-1 i/jf, zouden zich wel eens ferm kunnen handeling van bet. krediet voor nieuwe bedriegen en 't gebeurt foitol I i k kruisers'heeft thans admiraal Jofcn Hal-[zij dje ,ionl. .]laa( aewo|,] eigcnreebtmle- ligan in het Amerikaanselie congres ging tot hun doel willen komen daaromtrent opheldering gegeven. Gaan de socialisten niet wat mank aar Naar hij meedeelde hadden de gcal- dat been N. lieerden, om bewegingen der vijandeMj- j 1_' ke duikbooten na te gaan, draadlooze kopipasstaties aan dc Zuidkust van Ier land, aan de Engelsohe en aan dc Fran- sche westkust opgeriolit. Daar de Duit- adlie duikbooten hun beslaan niet ken den, geregeld in di'aadlooze veifbinding met elkaar of met de Durteeihe kuststa lies stonden en zelfs nu en dan voor de Onlangs (6-12-26) ging het nog van 3 Stellen we 't belang der roode ]>artij niet boven dit van het land; we bobben zulks genoeg aan de burgerlijke par tijen verweten; Wel te verstaan, van do katholieke partij kan dit niet gezegd. Dit doet denken aan dien Frans rite man, die over eenen Duitedher spreken de, uitriep Hoort Hij gewaagt va* zijn geweten van welke misdaad gaat hij zich beschuldigen Hebben de mensahen ongelijk te 1-1 a-« gen over «'t Kruis» Dubbel ongelijk Immers, niet alleen hebben ze het in' de wereld gebracht door 't kwaad, maar ook rechtstreekse!», eigenhandi.g Want, waai' stond ij.ét ooit geschreven dat, om de grooto misdadigers te straf* fen. men ze moest kruisigen Barbanrsdlrheid en haat deden kruisr ?t foltertuig uitvinden. Doch heidene* zijn geen kristenen. En zoo stierf Onze 1/ieven lieer op eeif kruis. Maar ook daardoor bleef «krui-» ZESDE LIJST. Le Rays Wal Ion», 400; Naamloos, H.B. 1,000; M.A.V.M., Nukerke, 150 Volgens ft L'Evcntail zal de nala- tenschap van wijlen Keizerin Charlotte reed moeten maken om op het eerste in zes gelijke deelen verdeeld worden, toeken naar Shanghai te kunnen ver- onderdo kinderen van haar broeder Leo- trokken. DJ3 TOEbTAND MT>RDT SLECHTER RB HANKOW. T'it Pökin wordt aan Reuter geseind pold II en deze van haar broeder Philip, graaf van \r laan deren. Bijgevolg van den oenen kant prinses Stephanie, prinses Clementino en de dochter van A'olgens een telegram van particuliereprinses Louise, van den anderen kant do grap Fransohc staties aanriepen viel het j Mcj. E.A'. M., Nukerke, 250; Mad. Jus- niet moeilijk hun positie vast te stellen, tin Landrieu en kinderen, Gent. 200: M. daar elke boot zich met een bepaald ken-|A. Boete, An werpen, 200; M. Vander- woord meldde. Inderdaad kreeg diet ma-jheyde. Kortrijk, I50< Instituut der Jo- rine hoofdkwartier der geallieerden te sephieten, Geeraardsbei gen, 200; M. D«i Brest niet slechts gegeven over het aan- Coster, oud-Kamerlwl, Asscïhe, 100 M. tal duikbooten in de vaart maar ook over.H Du cast el, Meenen, 100; Naamloos, de route, die zij volgden. Fayt, 100: Eene cbrislene familie uit De duikbooten operectden in een reeh-i Brugge 100; M. A. Nou, Nijvel 100 ten hoek tussehen de FraDsdhe en de;Mad. Sdhottey-VandermeterschOostea- Spaansdhe kust om de elkaar kruisende1 de, 100; M. de Ponfchière. Luik, 100 grooto (handelsroute naar Gibraltar en Burggraaf en Burggravin do Bare do Co de Azorèn in de Golf van Biscaye iomogne, Fooz-Wcpion, 100 M. en Mad. controleeren. Daarbij plachten soij een Emile Atlont, 100M. on Mad. Jos. Va* afstand van een 100 mijl tussdhen -doSpiïbeeek. 1(K> M. L. Moens de Hase, kruising der routes en de Franscbé en Aalst, 101 M. en Mad. Jean Verhaege. %)aansdhe kust ongecontroleerd tc laten. 1100 M. en Mad Verwilghen. 9t. Niko- Daar deze gewoonte bei 'hoofdkwartier te laas-Waes. 100; AI. en Mad. Leon Joly, Bi'est bekend was en hei tevens bij be- Nagant, IOO AI. en Mad. Cordon nadering wist waar de duikbooten zich Lichtbuer, (tentbrugge. "100; Ter nagc- t>evonden en welken koers zij hielden,dachten is van Léonce Fvèrc. Gilly. 50; kon het de torpedojagers die de trans- Al. en Mad. Sylvain Lebbe. AVaereghem, portsrii^pen tot 500 mijl van de kust te- 50; Al. en Al ad. Henri Lebbe, id., 50 gemoet voeren cn dan het draadlooze Uit Bierghes, 25 Onbekend. Borger- sein «contact» naar Brost zonden, de/bout, 20; Al. Clement Lueien, Beanbru, route aangeven waar langs zij dc trans-J zijde uit Ilankow is de toestand aldaar sledlitcr geworden, 011 is men (bezig met de verwijdering van een duizendtal Engel sdlic eri Anierikaansche onderdanen. Tot Keuing cn zijn zusters Henrietta en Jo sephine. Het fortuin van de keizerin, "dat voor den oorlóg vrij groot was, is thans eeh- nu toe geen pfficieele bcycötiginng van iter gevoelig geslonken doordat het groo- dit beridlit, 'lendeels in Staatsfondsen belegd was. porschepen zonder gevaar konden eseor- teeren. Zoo is het gekomen voegt de New- Yorksriie correspondent van de «Vossi- sc-he Ztg.» hieraan toe, dat geen traus- portschip is getorpedeerd en a.llc Ame- ritkaansdhe troepen veilig in Frankrijk geland zijn, ofsriioon do kanonnen niet door dc lucht gevlogen en de soldaten niet pver zee gezwpnyncu it'ju Jlad Overdracht der vorige bisten fr. *39.713.80 Totaal fr. 43,063.80 Men kan do insri-rij vingen zenden aan het Bureel van het Blad ofwel ster ten op de postcheckrekening. N. 382,70 van AL Loon Mallie, f-ekretaris van den Bond der KatlipIiekQ X>agbl acbdn'i j vers van pelgic.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksstem | 1927 | | pagina 1