w Nog iets over Sociologie Jan. 1927 Onze Missionarissen Nic u \vj a arsgi ft e n voor den Paus De verwarde toestand in China De Sehatkistbons Belgische belangen isi Cl um De ifulpv-getiüeii Be kafoinetsfcrisss in Dir'sehlanil Het weder in Europa Landbouwbelangen Oost-Vlaanderen De kleinste boekwerken Kerkstraat, 9 en 31, Aalst. Telefoon 114, XXXIII* JAARGANG N UM MER 21 Da HJtolSLtóL ES Centiemen Uitffover J. Van-Nuffel-De Getuit Pubücit-eit bulten het Sir. flfti-ST Wo Itebbon bat, in dit artikel over collectivisme. Tegenover den Staatsvorm, door de eeuwen ons nagelaten stellen do radi- kaalsto leerstelsels een anderen, welke tot bijzonder oogpunt het economisch domein zou hebben, Uitgaande van deze grond-idee dut bot behoud en de uitbreiding van bet individueel ba- staan, de voortzetting van bet geslacht, de zekerheid van het leven, van hot lichaam en der gezondheid moeten beschouwd worden als het eersto doel van allo staatsactiviteit, eischen zij, voor do collectiviteit do rechten op, dienend tot de voltrekking dezer doel einden. Do eerste der, aldus noodig voor te bereiden veranderingen zou be staan in den overgang, meer ot min volledig, van bot privaat eigendom in de macht der collectiviteit. Hot he- dondaagsch eigendom is een privaat recht; bet nieuweoigendom zou een publiek recht worden, en, om deze herschepping to volvoeren, stellen de eenen een revolutionnairen weg voor, t. t.z. de socialisatie van alle de eigen dommen, zonder eenigo vergolding, ton voordeelc der eigenaars. Anderen zouden aan deze laatsten een voldoen de rente toestaan, om redemalige be« .heeften te dekken. Anderen nog, ein delijk. komen voor met een algemeono onteigening, mits betaling eonar ver gelding evenredig met de gesociali seerde waarde. Tegenover dit laatste systeem kan men opwerpen, dat-de staat, welk ook zijn vorm weze, geen bezit uit de maan kan trekken. Zoo zie ik niet in waar liij do noodige hulpmiddelen tot beta ling der indemniteiten zou kunnen putten. Doch, aannemend dat do staat zich dezo hulpmiddelen aanschafte, zouden do vroegere eigenaars do waarde der gesocialiseerde eigendom men enkel onder vorm van verbruiks- goed kunnen benuttigen waaruit volgt een droog verlies voor de maat schappij. De sftcialisatio der private bezit tingen ware dus maar mogelijk ten koslo eener revolutie, of door iniddol van, misschien onherstel bare verliezen. Zoo wa ons bet eigen dom voorstellen, als in de macht der gemeenschap overgegaan, moot bij nog in dien toestand bobouden blijven. Om daartoe te komon stoilon de eenen do gelijkheid in bot verbruik voor, on, in dit geval, ware het oen onvrucht bare golijkboid van al do menschen, die, door do natuur, zoo diep-ver- schillend, zijn gevormd het ware, tcrzelderlijd, de vernietiging der sterkst werkende oorzaak der econo mische aktiviteit. liet is om aan deze hindernissen te verhelpen, dat zekere schrijvers liever de ongolijkheid in verdeeiing zien in kracht blijven, regiem dat nogmaals tot huitengewonesociale verliezen zou leiden, door da vervorming van een groot aantal kapitalen, hedendaagsch winstgevend, in Eenvoudige verbruik- ings- ol genot-goederen. liet is inder daad zekerheid, dat do socialo loden, door do verdeeiing begunstigd, en die geon mogelijkheid hebben bun spaarpenningen to zien vrucht dragon, geen roden meer zoudon hebben to sparen. Volledig on min of meer on middellijk verbruik dei' individueels aandeelen zou zich voordoen. Eindelijk, do erfenis zou moeten afgeschait worden, en deze verplich ting is zoodanig tegenstrijdig aan onze natuur en onze familiale inrich ting, dat do nieuwo leerstelsels ver plicht zijn deze laalsto te wijzigen cn de verandering dor eerste te verho pen, Aldus zijn zij geleid projecten voor to stellen, gaande van het enkel voudig huwelijk (slechts éénmaal gehuwd), gemakkelijk oplosbaar, tol do vrije liefdo on hot colioctiot iiuwe- wolijk, (.t.z. tot do geslachtelijke echt tusschcn al do mannen en al de vrou wen oener gomoenscbap van oen ge geven uitgestrektheid. Agentschap Kavas, fldoir Rlsxlaan, 13, te Srussel. ïïue de Richollou, Parijs. i ügtc Breams Buüdncjs, 6, Londres E. C. 4. I-TC- .wareaagsmKCTa'iana II. Marcus Zonop7,3!Zon af4,36 Laatste kwart, den 26 Daar zttlkdanig regiem onmiddel lijk ilo vraag betreffende de kinderen stelt, vragen bun opstellers dat de huishoudelijke opvoeding der kinde ren door do gemeenschappelijke oplei ding vervangen worde, ten koste van den Staat en van andero publieke instellingen. Zoo het toegelaten ware zich voor te stellen, mot eenige waarschijnlijk heid, dat de toekomst van hel menseh- dom onze zonen en onze dochters dit gemeenschappelijk bestuur kan voor behouden, dezo verwarde vermenging, dozo vereonigingen gesloten en ont sloten naargelang de sexueole passies of der ondeugd zoo liet" mogelijk ware to golooveu aan oen zuiktlanigen terugkeer tot de oorspronkelijke dier- lijkheid, zou men moeten besluiten tot de ijdelheid, der eerbaarheid onder kaisclibeiil, tot do nutteloosheid der pogingen ons geslacht te verbeteren en te komen tot onze eeuwige laag heid. Meesteres van alle bezit, inriclister van ons economisch lot, zou de col lectiviteit da voortbrenging moeten verdoelen naar het gelijkheids-princiep ol naar een ordening der ta bepalen noodwendigheden. Doch het is niet voldoende het recht tot den arbeid of hel recht tot het integraal produht van den arbeid uit te roepen, of eenvoudig het recht tot het bestaan. Daarbij zou den nog do noodige hulpmiddelen moeten gevonden worden om er in Ie voorzien. Ook zien wij, in dit geval, de maatschappij de uitroeping van dit bedrieglijk ijdei recht (wanneer de kas zal ledig wazen, welke waarde zou dit recht hebben l) door de wo- ningvrijlieid, de protessioneele vrij heid en de syndicale vrijheid betalen; wij zien de werkorsmassa overgele verd aan da «chefs» welke die ab stracte en bolle zaak, de collektiviteii, zouden vertegenwoordigen wij zien baar oen stijve tucht onderworpen, noodzakelijk tot hot behoud van een zulkdanig gemoenebest. Ais slotsom, biedt dit regiem niets anders aan, dan liet onder-afhanke- lijkUeid-plaatsen van den man door don man, en, daar de voogd niet meer borgstelling van moraliteit, verstand en rechtvaardigheid schenkt dan de pupil, kan men da schrikkelijke mis bruiken voorzien waartoe de integrale toepassing der nieuwe leerstellingen pas zou geven. Ware het niot wonschelijker dat de collectieve verantwoordelijkheid do individueels verantwoordelijkheid, in het meerencieel dor govallen, vervan- go De uiteenzetting van die won- schelijkheid kan wol liet onderworp van een ander artikel vormen. Jein Maary. zich in de Belgkdhé concessie, welke zco- als het departement van buitenlandsche zaken reeds verklaard heeft, slechts door Orirtcezen bewoond wov.it. VERTREK VAX MTSSIOKARKS3EN KEVENÏ® LIJST. Graaf en Gravin Jean de Hemptinne, HE CtOEVRRNEl R VAK" St. Denijs-West-rem, 300; P. en Mad. de! SJANGHAI VERSLAGEN 200; Aan den Paus der' Londen. 24 Jan. Uit Sjanghai ver- t i d j", Bay. Evergem. Mgr Leinperein-. der laters \an den i K^tlholiekC werking. Gent. 300; Daraeii luidt. dat de goevemeur dozer stad. gev IT. Geest, Apostolisch I'rc-fekt van Aoord ^.jarja Ukkel,&200; H. de Raedt, neraal Soen-iSjoean-Fang in de provinelo. Katanga, vertrekt. oensdag 20 Janna-1 200LfS.. 200Dr :Ed. t loethabTije-kiang, een geweldige nederlaag, ri, niet de An vers-rille» terug naar zijneY/olverUienn 200* M. van den Corp ut-. heeft- geleden. Hij moest zich terugtrek-»' Missie. Hij wordt vergezeld van E._Broe-j iSverwCmvoordigei\ 200; Burgraaf ken lot; Toeng-loe. der Wiro, van dezelfde Congregatie. Onder'het zadht en krachtdadig beleid van Mgr 'Lemjpereur, ontwikkelt zidh dc Missie van Katanga op bewonderens waardige wijze. KthS-SI SCHEI TROEPEN AAN DE GRENS. Peking, 24 Jan. Git 'Mandsjoerij® neldt men, dat aldaar 20-000 R ussische I volksvertegenwoordiger,. 200; Simonis, gewezen voorzitter van den Senaat, Vcrvieïs, 300 Mgr A. de Boek, vi kans-gei leraal, Gent, 100; Mgr Can ti ll eau, vikaris-generaal, Doornik, 100 M; André Simonie, senator, Verriers,!00soldaten aan de grens hebben post gevat M. Pierre David, volksvertegenwoordiger «»m dc aktie van Tsjang-tso-lin te bc* Verviers, 100; Mad. Hervé-Buysse, Ap- leinmeron. Maandag morgen hoeft in den ze^jpelterre, pop - du Welz en zijne doch-j Feng-joe-ksiang heeft schietvoorraad' van 'het Fonds tot Delging der HtaaL-1|(T Gent. 50Leve Rrjslus-Koning. 100van de Russen ontvangen. Een gedeelte schuld, n. 19. Kaïiselari jstraatBrussel de derde trekking plaats gehad van de nieuwe bons 5 1920, verwisseld tegen gestempelde -Set i at k ist'bons. Woonden de trekking bij M. Heek eis. lid van den beheerraad van het Fonds EENE TERECHTWIJ^IKG Dagbladen beweren dat, wat do on langs door de regeering genomen beslui ten aangaande den wederafstand van de Belgische concessie van Tien-Tsin be treft, de 'heer Vandervelde, minister van buitenlandsdhe zaken, eigenmachtig ge handeld'heef l, zonder de meening zijner collega's in te winnen. Op het departement van buitenland sche zaken wordt verklaard dat deze be wering niet juist is. De voorstellen welke onze minister te Peking aan den minister van buiten landsche zaken heeft doen toekomen, vereisshten een spoedig antwoord. Dit werd door M. Vandervelde in overeen stemming met M. Jaspav, eersten minis ter, gezonden. Het was trouwens geïn spireerd door de politiek door de Belgi sche regeering ten opzichte van China aangenomen. Dit antwoord werd in den minister raad, die enkele dagen later gehouden werd. door al de leden der regeering goedgekeurd. Van den anderen kant zijn de bewe ringen volgens welke dc Belgische con cessie van Tien-Tsin door Europeanen bewoond zou zijn aan eone verwarring te wijten. Het is juist dat wij te Tien Tain eone Ivamer van koophandel en verschillende financieelc en industrieele instellingen hebben, maar jdj bevinden Gent. 50; Mad. Wed. Stockman, Ever gem, 100; G.A.C., Gent. 100; Naamloos Deynze, 100; Mej. Thounissen, Ukkel, tot Delging M. Derudder. lid van den j pppM en Mad. Öchuermans. 60 Raad van bet rekenhof. M. Monseu, M. en Mad. Devos-Gevaeft. tent. 100; ervan kon hem echter niet bereiken Verscheidene kinderen. Gent, 100Mad. j daar de zending vastgevroren geraakte. Verhaegen-Limpens, 100 Een katholiek U-- BI liT.LN IlAiNiDSöHïE OORT/XIS-' SH Ursulinen. Savëthem, 100; SCHEPEN m DE CHJNEESCHE WATEREN. Ixmden, 24 Jan. (Renter). Vol-' gens een statistiek van 'I Ministerie van M.-Speec-jMaiine hebben op 'het oogenblik volgen- gemeen bestuurder der openbare schuld]ca0,.j provincieraadslid, 10Ö: M. Hen-'de Mogendheden oorlogsschepen in do en dc heer algemeen bestuurder van hcL,]r;|- ^egel.H) gp Niklaas, 100; Mo CÖi.Clhineesdio wateren fonds tot Delging. Rotten, 100; B.8.V.. 100; Naamloos, 'Groot Britannfe 10 kruisers, 20 ka- De trekking bedroeg 20 millioeng-Mingen, 50; Een dei'de-Ordeline tSer-honneepbooten, 3 aviso's 9 torpedoboo- frank. |v;et Leln'en> 50M. en JLul. taaes"d'Er-'en, 13 «Itiiibooten, 2 niolnr-lcaiionneer- De uitgekomen nummers zullen in het chenteal, Antwerpen, 100; Baron en Ba- booten, 1 torpedojager, 1 vliegtuigendra- Staaièblad bekend gemaakt worden ^„niea L.' 'van -dér Eist. 106Albert Q„ hjslen dezer trekking worden ter •»-! Audenacrde. MO; Adolpli M„ d.. 50 schikking gehouden van dc 'helangheb-, M Tsdiaogeny. Brnwsl MO; Dr van ger. 2 servey's, 3 launches. Te sguion C5r A'ereenigdekStalen 1 kruiser. S ka. beuden Ion zei-1 van liet fonds lot Del-l.aneenln-ivcT, 100; M. Gaston Gelief, 501nonneerbooten, 12 torpedolxioten, 2 mo ving, bij dc winketten der Nationale- U ir,n- KI[ Raridaen» i'orkanonneeibooten. 1 vaidit. Teaunccj Rank, alsook bij de bankiers en wissel- jooV ïhmioof bALi. S4 30 A 124. - agenten. Il-Iarmignie, Brussel, 100: M. en Mad. E.| JaPan 9 kanonneerboolèn, 3 torp&* De Groote, .Sottegem, 400; God zegeneuoboolen, 2 kruisers. Te samen 14. de-mijnen en bevrijde de Kerk in Mexi-' Frankrijk 1 kruiser, 2 kanonneer* co. '100; Eorw. Zusters Apoertolinnen 'rj<x^cn- !,a,aou "Wei teren. 1O0: E.H. Oost eels, bestuur der. id.. 100; Een priester. Tessender- loo 500; M. Aehille luèman. Aalst, 60; Hart van Jesus, zegen mij. Ceurne, 50: M. cn Mad. Albert Rasnoet; 100 A.M.D.G., Doornik. 100; Zusters Derde- Ordelingen. Doornik 100; beu evens gif ten van mindere bijdragen. Totaal fr. 50.466,10. Do iei'iigbetalingen der uitgekomen nummers aal geschieden van af 1 Fe bruari. in de Nationale Bank te Brussel en in de provinciën. - - VW NIEUWE i-TTJGINCi. ITet ministerie van nijverheid, han del ii grbeid. koptegt hL volgt cte in- dex-getallen op 15 Januari aan Antwerpen en omgeving 793 (Dec. 781). Brussel en omgeving 805 (Dec. 787) Gent Provi ncie A ntvverpen Provincie Braha n i West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Henegouw Luik Luxemburg Iirmburg Namen Gemiddeld mdex-gekl voor België 15 Januari 755 (15 Dec. 741). 767 (Dec. 753). 767 (Dec. 7-57). 770 (Dec. 757). 742 (Dec. 732). 752 (Dec. 739). 778 (Dec. 765). 746 (Dec. 730). 748 (Dee. 730). 748 (Dec. 735). Italic 1 kruiser, 2 kanonneerbootea. Te samen 3. STUÖENJMS DOSTEEN HUI -PM 1ST ÖMEEUW EN 'STORM IN S-TCILTE. Ui! Rome wordt bericht dat de sneeuw oveiwloedig in verschillende streken i> neergevallen, bijzonderlijk in 4 enetie. I)e stormwind heeft op verscheiden® punten de telegrafische verbindingea verstoord. Op de '8iciliaansche kust woedt een. BESPREKINGEN TU.^GHEN DR. hevige storm die de scheepvaart ten MARN. EN LJE NATIONALISTEN, jzeerste bemoeilijkt. Dc onderhandelingen tusschcn M. j Bij Lecce is een klokketoren ingc-» Marx en de rechterzijde zijn Maandag stort, tengevolge van heMcmpeeGb begonnen. De nationalistische frak tieIn Galabrie hecrschen ook erge regon- 743 (Dee. 728). heeft als vertegenwoordigers, voor deze stormen en windslagen. In Zuidelijk T'-i~: bespreking aangeduid Graaf Westarp Italië heeft het slecht weder instortingea cn MM. Wallraff, Hippel, von Goldac-'venwrzaakt op banen en spoorwegen. Li kor en Treviranus. I Aneone en omstreken zijn over- Volgens de Montag de Zondag-[stroomd; te Uffogliana, in de provincie uitgave van de Lokal-Anzeiger hooptPesaro, heeft ecrie instorting plaats ge in geen land ter wereld worden zoo M. Marx het nieuw Kabinet Donderdag had, waarbij twee huizon werden ver- sterke bemestingen toepepast als in Bel- k oor Ihet parlement te brengen, maar de-^deld en drie personen lij de ramp om- gtc. Ook worden nergens zulke (hooge op- jze hoop sdliijnt moeilijk te verwezenlij-kwamen. brengsten bekomen alsiiiorte lande. Dit:ken, aangezien het parlement om reden] Ook op St. Mulo heeft een hevig on wil geenszins beduiden dat wij daarom]van de verkiezingen voor den I^anddagwoder, gevolgd van storm, aanzienlijko de uiterste grens van voortbrengt bereikt van Tlmringen. besloten heeft zijne schade aange-ric-nt. hébjben; anderen ineer dan wij hebben werkzaaihheden van 26 tot 31 Januari zulks reeds ervaren. Persoonlijk .venneer- j te onderbreken, derden wij de opbrengsten van landbou wers, die de beste oogsten der streek reeds AsSlS^ntlot* VS!1 winnen, door het. gebruik van verbeterd plantgoed en zaaigraan, door toepassing eener meer evenwichtige bemesting, en 'door de bemestingen nog te veisterken. iZeket* bestaat, eene zekere grens die hét onzinnig ware te overschrijden, doch jeene toegift van iu«<t is loonend. zoo- jlung de geldelijke waarde der meervoort- brengst de onkosten overtreft. De lezer I oordeel© zelf of wij in hierna aangehaal- de Ibemestingsproef winst verwezenlijk ten of niet. Verloden jaar bemestten wij aardappe len met, op perceel I. getuige, IT. fosfaat- en pofasehmest, IH id. en 300 kgr. zwavelzure am moniak. IV. id." en 400 kgr. zwavelzure am moniak, V id. en 500 kgr. zwavelzuren ammo niak. Wij oogstten in op perceel I. 32.000 kgr. II. 38.400 kgr. II r. 40,000 kgr. IV. 45,600 kgr. V. 52,000^kgr. knollen. 1 n eene andere proef op aardappelen HE AANSTAANDE ZITTIJD. De eemte zittijd van hel geroditerlijk jaar wordt geopend, Maandag 14 Fe bruari, onder voorzitterschap van den h. raadiieer Vcrbeke. Tijdens dezen zittijd zal dc zaak op geroepen worden ten laste van Aug. ödliepens, de moordenaar van Mariè- Pruce Van Landsöhoofc, wonende Kor- trijksehen steenweg .te Gent. Het kleinste werk dat ooit uit de per sen eener boekdrukkerij kwam is onge-jverslonden, twijfeldeen Goddelijke Comedde van' Andere berichten maken er melding Dante, dat niet grooter is dan een uur-van dat hulpploegen talrijke reiziger» werk-breloque, en dat wen dan ook niet ontdekt hebben in ingesneeuwde treinen, zonder vergrootglas kan lezen. Het werd die vreeselijk van de vei?t hadden te lij- gedrukt door MM. Sal min. gebroedere, j den en van wie sommigen doodgevroeêtf te Padua, en doorM. Gnocdhi te Milaan waren, terwijl de sterfte onder de gevate- uitgegeven. •Men kont nog verscheidene uitgaven IN DUIT8CHLAND. In het Zuiden en het midden van het Zwarte Woud heeft het opnieuw erg ge sneeuwd-. Tot aan de Rijnvlakte is thans, alles met sneeuw bedekt. Naar gemeld wordt ligt de sneeuw op den Feldborg- een nieter hoog. 1IN RUSL AND. Ernstige sneeuwstormen. gepaard gaande met een koudegolf, teisterea Rusland. Volgens berichten ir de Russisch® bladen hebbc-n er vele dramas plaats. Te Rosnof worden door policio da lijken gevonden van 29 daklooze kinde ren dio waren doodgevrozenZe ware», onder spoorwaggons gekropen om ecu beetje warmte to vinden. Uit Samara wordt guneld, dat de wol ven 30.000 stuks lovend vee lidbbea. genen, die de wegen trachten vrij te ma* ken van sneeuw groot is. Twee honderd vissobers zijn in di jongste stormen omgekomen. UN LlNiGLLAND. Een hevige sneeuwstorm hooft FoveiÉ die men terecht miscroscopisdhe noemen mag. Een meesterwerkVan dien aard is dc 'Bijbel, ten jare 1S76 gedrukt door de gebruikten wij als stijgende dosissen'Oxford Press: hot. boekje is 110 milii-Ihigehmd gewoed, voornamelijk in hot Jiiilpmesl chloorpotasdh en zwavelzure mei er hoog. 55 millimeter breed en elko. Oosten en in hei Noorden. Er hebbeói potasoh van Elzas. i bladzijde bevat twee kolonnen van 70 vorscveeidene ongevallen plaats gefliad.- De bekomenc uitslagen waren even- lijnen; het ingebonden bock is 13 milli-j I^angs de kust ondervond dc scheep'-» eens bevredigend. Intensiever. J meter dik en weegt 95 gram. vaart veel last.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksstem | 1927 | | pagina 1