Nog iets oyer wedervoorspe n Kr. Dinsdag, Febr.1927 Herderlijke brief Dc 8«ureuwet Belgische spoorwegen Een drieluik Hel treiabeek Steejikoolmau'kt Terugkeer der ministers van Londen Christene sociale patra- oale dagen te Brussel De godsdienstvervolging in ftlexicb Be nalatenschap van Keizerin Chariotie Bg liviervischvaiiffst tfog de verjaring van den ex-keizer In de spoorweg- maalschsppij XXXIII JAARGANG NU M MER 2? Kortstraat, 9 en 21Aalst. Tolofoon 114. ü3es,gr3o>X£i,CÏL 20 Centieman Uitgever J. Van Naffel-Ds Geneis H. Ignatus fcZonop7,24Zon af4,46 I Nieuwe Maan den 2 Publiciteit buiten het Arr. AALST Agentschap Kavas, Adolf ftlaxïaan, 13, te Brussel. F?ue de Richelieu, Parijs. Breams Buildngs, 6, Londrss E. C. 4. Ten allen tijde gevoelde de menscli In zich liet verlangen in de toekomst lo lezen. Daaruit is geboren de ster renwichelarij (of astrologie), die wil, uit don stand en den loop der sterren do toekomst voorspellen. Men dacht dat olko planeet, elk gesternte, zijn invloed op alle zaken uitoefende, op do mensctisn als op de wereld en do rijken.Doze leugenkunst, dozo hersen schimmige wetenschap had veel aan- hangors, tot in de 17° eeuw. Ontspro ten uit Glialdea da Chaldeeërs wa ren sterrenwichelaars bij uitmuntend heid - kwam de astrologie naar Westelijk Europa, langs Egypte, Griekenland en Italië. Elk prinselijk hof bezat zijn sterrenwichelaar, eenigon hebben bun naam nagelaten Galo.otli, Cóme Ruggieri en zelfs grooto geleerden hielden or zich niet mede onledig. Nu nog zijn ervan, on der hot volk, ten minste toepassingen overgebleven, bijzonderlijk voor w;at den landbouw betreft. Edoch, de astrologie, door baar eigen overdrijvingen in achting verlo ren, kon niet ondanks de ernstige wer ken van vele geleerden, die steun na men op de positieve beschouwingen, door Toaldo (zio Volksstem van li Januari) begonnen en verrijkt dooi de daaropvolgende opzoekingen van do Luc, Lambert,Tobie Mayer, en anderen, onder dezelfde benaming herboren worden, ondanks bet mees terschap van Herder (Idéés sur l'his- toire de l'humanité, Leipzig 1S28). Sedert den merkwaardigen vooruit gang, welke do wetenschappen hebben gedaan, in do laaisto eeuwen, is de natuurlijke astrologie (zop genoemd, in tegenstelling met do oordeel-astro- lugie) voor zooveel zij op do hemelli chamen toepasselijk is/door sterren» kunde (of astronomie) onttroond. Toegepast op de atmosfeer-verschijn selen, is zij voortaan door de weer kunde météorologie), vervangen, die, steunend op onbetwistbare bere keningen, de populaire pronostieken uitsluit. Wij nomen aan dat zulkdanige spreuken op geen enkel redeneeriug basis hebben, noch op geen enkel rechtstreoksche waarneming noch tans is ook waar dat de pronostieken', ineen algemeenen zin genomen, een actueele waarde hebben, ondanks den vooruitgang dor weerkunde. Deze is beter len gebruike der geleerden, gene zulien de wetenschap van het volk blijven. Do pronostieken zijn, tcgonover de stipte wetenschap het geen de wijsheid der naties tegenover do philosophic der zedenleer is. Verre zich elkander uit lo sluiten, bestaan beide wetenschappen integendeel om zich een wederzijdscbe hulp to bieden. Zooals eertijds gezegd, geven wij hierna onder alle voorbehoud, weer voorspellingen, voor do maand Fe- bruaar. L'en andere maat geven wij do opsomming van eukelo voorteo- kens, steunend op Zon- en maanver- schijnsels. Is Februaar zeer regenachtig, even zoo de lente en do zomer; maar is hij ganscli schoon, verwacht u aan een volgende droogte. Zoo de zon verschijnt gedurende de wijding dor kaarsen (2" Februaar, O. I,. V. Lichtmis) moet de winter beschouwd weiden als verlengd en streng. Men noemt Februaar, korte maand, do slechtste van allen, daar bet weder dan heel dikwijls guurder is dan in welk andere ook. Met O. t- V. Lichtmis, de groute pijnen (ter oorzake der snerpende koude die, gedurende dit tijdstip, zich doet gevoelen). Zoo do houtmijt, in den nacht van O. L. V. Lichtmis, aan de meubels knaagt, dan zegt mo;; van don dood gaat, Indien bet op de kaars regent, zal ook op den rijsbnssel water vallen (spreekwijze uit bet Luikerlana). Schoon woder op 2" Februaar, goede vlasoogst helder en schoon weder (zelfden datum), waarschijn» lijko sneeuwtijd rond Paschen. Hoe stormachtiger O. L. V. Licht mis, hoe schooner de lente. .Zooals men ziet, schijnt de weder- gestoldhoid op 2" Februaar, voor de volgende dagou, een grooto rol te spelen in de atmosfoervoranderingen. Nog enkele, voor denzelfdan datum: Zoo da das'zich, in de woelt vóór en na dien dag, in do zon verwarmt, trekt hij zich, voor 4 weken, ia zijn hol terug. Zingt do leeuwerik vóór Febru aar, zal do koude nadien hernemen. Is do kat in de zon,gedurende de kor- temaand, zij zoekt den baard op, in Maart, II. Dorotbeadag (6° Febr.) is de dag der hevige sneeuw. De hoornen, op 19° der maand overgeplant, staan onder de hoede dor 11, Veronika. Men wer.scht dat de 22° Febr. feestdag van St Pietersioel te Anlio- cliië, koud en helder weze bij doet verhopen dat wij alsdan van vorst bevrijd wezen in Mei. Zoo, op 24" Febr. de H. Matheus ijs vindt, hij breekt bet vindt bij er geen, bij maakt er. Wat gezaaid wordt op vastenavond (dit jaar: 1° Maart), blijft langen tijd groen. Jean Maury. V JDc Belgisch bisschoppen verbieden cle lezing der Action Francaise en der werken van Oh. Maurras. Tri oenen brief, onderteekend door al do bisschoppon van Belgie wordt, in aansluiting bij do veroordeelmg door den Paus, de lezing van liet dagblad «Action Francaise en van de werken van Cfli. Maurras, in den Index gesteld, aan al de ;eloovigen verboden. W\ BESPREKING IX DEN 1IAAT) VAX HET IXTBltXATIONVAi. AEBEIDSBUHEEL De ontvangsten voor de maand Dc-« cember 3 926, die de vorige week bekend-» gemaakt zijn, bedragen 224 milliner». Tiet beloop der uitgaven, thans eveneen» opgemaakt, bedraagt ongeveer 179 mil-» lioen. Dc uitslag is dus een netto opbrengst terdag hunne thesis ontwikkeld over de /internationale' ratificatie der overeen komst. van Washington. 'M. Pii bot heeft de bewering (betwist als zou de conferentie der ministers van ar beid der vijf groote ï.ujverh'eidsmogeud- hedeu, to Londen gehouden in Februa ri 1026. al de moeilijkheden, die de ra tificatie der S-uren belemmeren, uil den weg hebben geruimd. De spreker heeft- tal van. moeilijkhe den opgesomd, die nog bestaan: verdee ling en hcrimyimiing van arbeidsuren, betaling van overuren, enz. M1J iboi dood een -beroep op den ver doen mgsgcest van allen, 'ten einde aan al de betrokken landen toe te laten de conventie van Washington gelijktijdig en te goeder ti'êuw aan te nemen. Natuurlijk wierp M, Jotthaux sef fens de schuld -Van al do moeilijkheden, die de ratificatie ontmoette, op den rug der patroons. Hij riep al de verzoenings pogingen der werklieden sedert 1919 ais getuigen op en stelde de verklaringen der patroons van vroeger tegenover die van vandaag. olgens (hem heeft de conferentie van Londen beslist; dc arbeidsgroep vraagt dat de beslissing worde nageleefd en eisdht tevens naleving der beloften van 1919. Zondag morgen word het offensief der arbeidsvertegenwoordigers, door Jóu- liaux aangevangen, verder ontwikkeld door MiM. Poulion, een der leiders van dc Labour Partij, Oudegeest, secretaris der Syndicale Internationale en Muller, DuiisehJand. De toon van het debat was dikwijls lieel vinnig en voormelde sprekers be weerden dat: er in dc arbeiders wereld een toenemend misnoegen ontstaat, veroor zaakt door hot niet bekrachtigen der overeenkomst van Washington. De bestuurder van liet bureel, M. Al- bert Thomas.- vatte daarop de bespre king' samep en trachtte de geesten te be daren. Volgens hem beslaat er meer re- den tot hoop dat tot ontmoediging, te V ij waarschuwen cl* onze lezers voor meer daar liet princiep der overeenkomst dat met ingang van 1 Februari een reeks j van Washington door niemand meer wijzigingen worden gebracht aan de wor(jfc aangevallen. EEN" GEEN DOMPERS Dees dagen deelden de dagbladen mee dat een genaamde M. Nolens tot voorzit ter was benoenul der Wederlandsche Ar- beidskonferen ere. Een socialistisch dag- Gcnêve, 30 Januar i. Voor den'blad, de benoeming vermeldend, voegde raad van het Internationaal Arbeidsbu- erbi'j v reel hebben M. Lambert Ribót, in| Die Nolens is een belangwekkend j van ongeveer 45 millioen met een uit'ba-» naam van de patroonsgrocp en M. Jou-1figuur: 'hij heeft deel uitgemaakt van al,tings coefficient- van 79.99 haux, in naam der arbeidersgroep, Za- dc wederlandsche konfereneo.es en er In December 1925 was dc netto op- steeds een rol gespeeld! waarover dc werk- brengst slechts 10 millioen, met een uit- lieden zi'cüi mogen verheugen. batings-coeffieicnt van 92.41 I>it is klaar gesproken. Het blad had Het totaal der zuivere opbrengst voor ook mogen aanhalen, dat dieM. Nolens,de vier eerste maanden der uitbating niemand andei's is als Mgr Nolens, lid,van dc Nationale Maatschappij der Bei der Tweede Kamer van Holland. Dat isgjischc Spoorwegen (September tot De- een I cember 1926) bereikt dus 262 millioe* 'Onwillekeurig worden we ertoe ge- tegen 3ü millioen voor dc vier overeen- braoht to denken aan oen ander figuur, J stemmende maanden vanl925. De uit- namelijk Mgr Seipel. kanselier van Oos-batings coëfficiënt voor het aangegeven ten rijk, die onlangs terug het bewind tijdperk was vastgesteld op 7.0,92 ifca. van zijn land in'handen iieeft genomen, jl926, tegen 93.57 bi "1925. Den 2 Juni 1926 werd Mgr Seipel ont-| Dc tot hiertoe uitgeschrevene uilba- var eial: gen <üoor den Frauschen radrkaal-so- i tingskosten voor 1920 ibelielben een ge- istischen minister, M. Painlevé, nuddeltc van ongeveer tien millioen por die hem als volgt toesprak maand der hernieuvvi ngskoslen (niet in- Door uwe toewijding aan de open-1 begrepen het gewone onderhoud)Van- bare zaak, Monseigneur, en door uwe.af 1 Januari 1927, wordt elke maand va* edelmoedige belangloosheid, hebt gij dc de ontvangsten een som van 25 millioe* aehting gewonnen van alle landen, als- afgetrokken ten voordeele van een alge- ook het vertrouwen van Europa 1 meen -hernieuwingsfonds, waarvan, I* Dat r.s twee juiste verhouding, de in den loop der In Duikchland heeft een der Reichs-maand veroorzaakte werkelijk kosten tea ministers zich weten te handhaven 'in al laste komen, de kombinaties, hoe veelvoudig ook. die er sedert den wapenstilstand tot stand kwamen 't is Dr Brauns, de minister van arbeid. Dr Brauns. wiens diensten ten zeerste gewaardeerd worden, is een katholiek priester. Dat is drie. Een schoon drieluik voorwaar cm geen dompers. WV' Deze markt blieft verder evolueeren in de rich ting ctner stabilisatie op lager prijzen. Er is nog geen «crisis, maar in zekere categoriën begint de verkoop al les behalve vlot te gaan en dalen de prijzen naar verhouding. Voor zekere Henegomvschc kolen- soorten bedroeg de prijsdaling op cle Dc ministers Vandcrveldc en Iluys- mans zijn Zondag 11 uur voormiddag, langs den luchtweg uit Londen vertrok ken en te 2 uur te Brussel aangekomen. Aan een vertegenwoordiger van Belga zegde M. Vandervelde, dat hij met Sir Austin öbamberlaiu over de Ohineeseho crisis, cn de ontwapening van Duitseli- land had gesproken. Het gesprek duurde vijf kwartiers c* de Belgische gezant, baron Mondhcur, nam er deel aan. Minister Huysmans sprak met 'de* hoogsten lof over cle tentoonstelling van Vlaamsdhe Kunst. Belgie kon niet beter vertegenwoordigd zijn dan door de twen ontsier lelijke ambassadeurs Pftter jon,"Sic nijverheidsbeurs tc Charleroi 40 jpauwo] Rubeng 0„ Antoon Van Dyck, I'i'.'iï: I- lYOli Iat\ noil /.vrtnn I- 1 /-.«IVM «1 c» I frank per ton, wat geen kleinigheid is Men voorziet trouwe ns dat in Februa ri a s. de daling op de nijvcrheicbkolen nog meer zal toenemen, wat ongetwij feld eene welkome tijding zal zijn voor tal dienstregeling der treinen. Zaterdag morgen, 10 uur werd de eer ste reeks geopend der voord-achten van dc Journées soca'lcs patronaies inge- •icht door de Union des Patrons dhré- t-iens Een talrijk publiek wc oude de ope- nii-gszitfcing bij, dewelke voorgezeten werd c'.oor M. Dallemagne, vöorzittter van het Veihond der Scheikundige Nijver heden van Belgie en voorzitter van de Union des Patrons Chretiens Deze sprak de openingsrede uit en wiens invloed vandaag nog even groot is als over drie eeuwen. •Zaterdagavond hebben de minister» gedineerd bij den Belgisehen gezant. Dc Begeering van Calles wordt steeds, ernstiger door de herbaalde opslaujlc» van nijverheden, zooals b.v. de cement fabrieken en de steenbakkerijen^ Ook de ai k i i i at a -ii iMketten en de bollen worden minder ee- Als bestuit deed M. Albert Thomas1 -i i i ivraaed cn zien hunne priizén dalen. Hen oeroep op den Y0.'zoenmg?gcos: van, j,; iluiskolen zijn el 'ool! al voor(eeke. nijverlidAvrede en^et" wlitife S1™'1'™ /,al!"g: dc va0;ra<kn Roeienbedreigd. Calles zoekt ach hiertegen te zoneter sociale reditvasrdigheid moge-11T" vermindert van dag tot verweren dooi- allebisschoppen en pries. 1 - iters van ase gebieden in'hechtenis te no- Hot tijdperk van boogen en voordee- men, waar zich een opstand vertoond e* ligen bloei, dal onze sicenkoolnigverheid 'ze als gijzelaars te behouden. maandenlang gekend heeft, loopt lenj Zoo werden in öombrèrete (Zacateeas)' emtio en we gaan nu cene periode van de burgemeester van de plaats en 7 bur- lage prijzen en aangroei der voorraden gers van aanzien, door generaal Tulogw tegemoet. Ortiz kort- en bondig neergeschoten, al- lijk was. De zittijd werd hierop geslotenT raad zal op 28 Maart te Genèvc nieuw vergaderen. Deze nalatenschap bedraagt, volgens inlichtingen die geloof waardig blijken te zijn. 10 miljoen frank goud. oDe Belgische "Staat, zal 5 millioen af wees op het belang dor sociale dagen, die houden voor hol Delgingsfonds en sac het gemeenschappelijk onderzoek der grootc nijverheids- en economische vraagpunten van den dag zijn. Daarna werd overgegaan tot de be handeling der verschillige punten Op het dagorde vermeld. MO R GEN ZITTING VAN ZONDAG De vergadering lier roemt hare werk zaamheden Zondag te 10 uur. De grooto zaal is g&nsdh gevuld met belangstellen den. Lezingen werden "gehouden door de HH. Delcroix c-n Defourny over wat de werkgevers op sooiaal gebied verwezen lijkt hebben en over de verspreiding van liet i h j verf eidskap i taa 1 In den namiddag spraken de ÏIH Mil le over de rol van don ingenieur Peters, over de werking van de studenten inge nieurs, te Leuven. Z. 31. Mgr Van Roey woonde de slot zitting bij en wenachte de vergaderin; cessierechten. Er zijn C» ergonamen de Koning, zijn I T T t I 1 1 1 -vV- c" leeu omdat een leider van dc opstande-» lingen, Ignacc Serrano, kort geleden, zich in die plaats opgehouden had, en burgers tot liet géven van geld gedwon- Het Staatsblad van Vrijdag bevat een gen had. Do burgemeester wees erop dat koninklijk besluit voor de regeling der'de regeering dé plaats volkomen zonder riviervischyangsfc. Daarin wordt o.a. ge- j soldalen gelaten had cn dal daardoor d« zegd [bevolking niets tegen de opstandeliuge* Allerhande risehvangst is ten allen ihad kunnen ondernemen. Alles tevcr- tweo zusters, en de drie dochters van lieopold H, prinses Stcfanie, prinses Cle mentine en wiijlon prinses Louise, voor dewelke hare dochter, prinses Dora van Slees wij k-Holstei n erft Men gelooft, dat zij elk 5 a 600.000 frank goud zullen erven. "Wij deelden mede dat de GSe verja ring van den ex-keizer te Doorn gevierd werd. De Duitsche pers van rechts wijdt, er groote artikels aan. De «Deutsche Zei- tung schrijft Ileil den keizer en noodigt lid Duitecho volk uit, al zij ine klachten in te ijde verboden in de sluizen, alsmede op geels. De generaal liet dc acht mannen: minder dan 30 meter si room opwaarts en'neerschieten, trok echter dan met zijn stroomafwaarts der van yisehladders troepen «ogenblikkelijk Terug naar da voorziene stuwen. Verder is in gansch het land alle andere vischvangst dan die met dc hen gelroede, niet voorzien van kunstmatig lokaas, uitgezonderd de vlieg zonder ge wicht noch bijvoegsel, \erboden op hoofdstad, zoodat de stad opnieuw zon der hulp van krijgslieden bleef. minder dan 30 meter stroomafwaarts van! DOE LOON EN VAN 'T PERSOONF/EL de sluizen, stuwen, verlaten, afvoerkana-Zooals gezegd, vergaderde de gehjk- len, afdammingen en fabrieksmolengo-tallige kommissie Zaterdag inorgend oi* ton. Dit verbod strekt zidh uit tot do het onderzoek der wedde- en loonsrege- vischvangst. met do hengelroede, godu-jli-''g van het pei-soneel voort te zetten, cndehef tijdperk van 1 April tot en metZij heeft uitspraak gedaan ten voordeel© van het volgende princiep, dat nog in onderkom missie moet bestudeerd wor- 31 October. Het gebruik van het kléin werpnet, van het groot werpnet en van de zegen is den: perdkwatie op grond der wedde* ten allen tijde verboden in al de wateren!van 1924, te vermenigvuldigen met 1.65 spannen om den terug- onderworpen aan dc wetten op die rivier- jvoor de bedienden en met 1.60 voor dt geluk met het houden van die studieda-keer tot do monarchie te bewerkstelligen.viselivangst, met uitzondering der wato- werklieden. Het mobiel cijfer zou bere- pon. Mgr Van Roey inoerlipde de werk-i ÏM Km ZoAmip publiceert oen met vergum,mg kend worfen op pronui (Ier oude wedden, never? 'aan in liun tociaic'werkinp en lanee levensbcs.-brijviup van AV'ilIiclin lil De minister van landbouw kan, met;vanaf index »IO in j.laala van „OU. Al- drukle de lioop uit dat dere bijdrasKn'cn de Heiéhsbole tolk der nationalis-j^t oog op een gewoateujk op plaatselijkzoo zouden zevci. st-lnjven van -0 puntcm zouden dienon tot hei behoud van denilLcl:o domineoV drukt den vurigen"ut, do visdhvangst of sommige wijzen .wegvallen \oor een zeker getal bijzon- .sorialen vrc-le wcnsc'h uit dut het Pruisen en het,van visschen alsmede het gebruik van dere gevallen, zullen cle venvorven reoli- Het uurwerk; «proken ten slotte dc HII. Bhilippart Duitsehland der llohenzoUcrn moge ver-sommige tuigen of Aan sommige lok a- ten geerbiecl.gd worden. De toepassing [en Dallemagne. [rijzen 1 fzeu, tijdelijk toelaten of verbieden [zou geldig zijn vanaf (leu i Januaii,

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksstem | 1927 | | pagina 1