GEZIH100N en Kieuw I iften jaarsg voor den Paus lie godsdienstvervolging in Mexico minister VanderveSde te Parijs De verwarde toestand i» China Hel christen palroonscongres besprekingen In hel eere-iegïoen Rond hel Parlement SENAAT KAMER oorlog Mussolini over den Aislwerpen-ïtotlerdam Kerkstraat, ileiiSl, Aalst. Telefoon 114. XXXili* J AAKGANG N U M MEK 29 J3a@l3lacl 23 Centiemen Uitsever J. Van Nuffel-üe Gendt H.Blasius |Zonop7,21Zon af4,40 BEersIe Kwart, den 8 Publiciteit buiten het flrr. AALST Agentschap Havas, Adotf Iflaxlaan, 13, te Brussel. Sue de Richelieu, Parijs, v.-? Dreams Suildngs, Londres E. C. 4. - nirPr -rTT* VI t Deze beide eischen werden, sedert den oorlog, veel besproken. Reeds jaren vóór 1914 waren beiden, door de boogero geestelijkheid als een noodzakelijkheid aanzien. Wij herin neren den 'lezer dat Mgr Waffelacrt de ware loor van het werkloon in 3 stol lingen had uitgezet, en trekken zijn aandacht op de 3', welko luidt Daar do arbeider geroepen is, ten minste in de gewone omstandig heden, een familie te stichten, moet, in zijn onderliouds-noodwer.digheden, liet onderhoud van zijn persoon en van zijn huisgezin begrepen worden, naar do gewoao voorwaarden en voorvallen van bet loven 1. Nog nader uitgedrukt vinden we, in liet programma van den Bond der Talrijke Huisgezinnen in België, den- zelfden eiscii Invoering eener arbeidsregeling, die do vrouw thuis lioudt on de moeder terugplaatst bij hare kinderen. Daartoe uitbreiding" en verbetering dor gezinsuitkeeringen met geleide lijke toeneming van het aantal kinde ren, zoowel voor de Ioontrekkenden in nijverheid en handel (door middel van compensatiekassen) als voor do ambtenaars en bedienden van de openbare diensten Niet zooveel meer, noch zoo hals- starig wordt tegen dit princiep ge weerd, en het sociaal beginsel van het familieloon wint voortdurend veld. Ben arbeider huisvader bezit, buiten zijn waarde als arbeider, ook .een sociale waarde als huisvader, daar (zegt B. Van Weert) bet gezin inderdaad do noodige kring is, waar al de menschelijke krachten en be drijvigheden worden vernieuwd.'De huisvader, door zich te belasten met doze vernieuwing, verzekert, aan de samenleving, waarin hij loeft, de wol- vaart en de veiligheid voor de toe komst terwijl de ongehuwde en de gehuwde zonder kinderen, over het algemeen slechts voor bun persoon lijke behoeften to zorgen hebben. Do eerste staat in een zekere onder geschiktheid tegenover den andoren, en ieder menscb bezit gelijk recht op geluk, welvaart en onafhankelijkheid. Vermits de samenleving voordeel trekt uit de lasten, welke de huisva der op zich noemt, is hot billijk dat zij boni vergoede naar beigeen zij van hem ontvangt. Do werkgever heeft er ook alle be lang bij, ware bet maar ter vernieu wing en vastheid van zijn personeel. Er hoeft nochtans een goed onder* scheid gemaakt te worden tusschen bet eigenlijke werkloon van den ar beider en do familietoelage. Do kroostrijke gezinnen (schreef ook B. V. W.) hebben er een bijzon der belang bij, dat bet stelsel der kassen voor gozinsuilkeering, alge meen ingang vinden voor al de cate gorieën van land- en geestosarbeiders, die eon loon of oen wedde genieten. Zooals wo hooger schreven, al do leden van een talrijk gezin hebben eon gelijkmatig recht op oen menscii- waardig bestaan, te meer do groote diensten welke zulk gezin het land en den arbeid bewijzen, -Do ongeloovigeu hebben het recht niet een arbeider mat vele kinderen te misprijzen en hem toe te snauwen gij straftet u zeiven rad u zalven I Het talrijk kroost is een getuige nis van plichtvervuliing tegenover God, zich zeiven en de maatschappij. Wie zijn plicht volbracht; mag om 't vervullen van zijn plicht niet gestraft worden. (Lod. Tengrooten- kuyzen). Om in de stricta noodwendigheden van een talrijk buisgezin to voldoen, moeien niet de loonen in die mate verhoogd worden, want op die wijze wordt de ongelijkheid terug ingovoerd. Velen doiike.i een loutere daad is van liefdadigheid of vriendelijkheid van oen of ander patroon. Die opvatting kan niet ge duld worden, want men mag een vader van een talrijk kroost niet als minderwaardig laten beschouwen, want bet is een feit dat kinderbeper king dient te worden to keer gegaan, daar een gebrek aan voldoende lo- vensmateriaal voor een land uiterst nadeelige gevolgen kan hebben. En die huisvaders, die om Godsdienstige redenen, of slechts om bet naleven der natuurwet, er aan houden een groote nakomelingschap te hebben, staan zedelijk heel wat hooger dan zij, die om egoïstische rodenen den kin- derlast beperken. (B. V. W.). Pro Familia. TWA ALFDE RUST. Hul Gesticht der Zusters van ivolre- Dame, karnen. 500; M. en Mad. dta Lhoneux, Kamen, 250; Mad. Gustaaf Bosteels, Aalst, 200; De Conferentie van de EE. IIIT. Pastoors van Aelbeke, Bel- legkem, Bisgegthem( Lr. uwe, Marcke en Rolleghom. 135 De Volksstem Aalst. 50; M. Paul Jean mart, Namen, 100; Ridder David, Flawinne, 100: Een kanunnik Namen, 00; E.H.R. GocUhaïs, onderpastoor, Gent, 100; Burggravin Da- vignon 100'; M. en Mad. Montens d'Öos- tenvyck, Verviers, 100; Dat de H. Vader ons zegene, Maldeghem, 100Baron Ju- lieu van Caloen de Basseghem. Brugge, 100; M. en Mad. iïalflanls-Simonis, Lubbeek, 100; M. Joseph Hëptia, Luik, 100; M. X. MiclhaeJsJ Aarlen, 100; Dre Arm. d'Espievres, Doornik. 100; M. en Mad. Diermin-Lam beli.nLa Glanerie, 300; Om 'God te bedanken. Doornik, 50 E.TT. Verhelen, pastoor. Begijnhof, Aalst ">0; Om eene groote gunst te verkrijgen, 50.; Mad, Berlrand-Cokon, Vorst, 100; Naamloos, Haeóht, 100 A.V.G., 'Wortel 50Zusters der Onbevlekte Ontvangenis, Apostoliinnen, Gent, 10Ó; Mad. De Söhaepdri jv er-MoensAalst, 100, C.M. V, Verviers, 20; Cat.h. Ardhambaux. 10; V.IL Batavia, Roesselaero, 25; Christus- KoningLover, 20; Ter navolging, Bh Denijs, 10Jageneau Pobbe. Hasselt. 10 S.D.. Doornik. 5: E.M.V. Simoens. be stuurder, Gent, 20; Naamloos, Hautra- ge, 10; A. Meniot Rüioux, Rosée. 25 Naamloos, Merendreo, 5. Vorige lijsten fr. 09,100.08. Totaal op heden fr. 72,355,08 STAS!L!S&TIIE Plaatst uwe beschik bare gelden in de Qentsehe Sank voor Mande! en nijverheid, Filiaal van de Volksbahk van Leuven. Afdeelingen Aalst, 27, St. Jorisstraaï. Dendermonde 1, Franz-Courten^traat Sottegem, Kasteelstraat, 10. Zele, Cesar Meeusstraat. Bijkantoren Hillegem-Dorp. Lebbeke Brusselsche steenweg* Lede Molenstraat. STIPTE GEHEIMHOUDING. 2326 yOLKOMBN ZEKERHEID, DWANGBEVEL AAM AL DE KATHOLIEKE PRIESTERS. Volgens een kabeltelegram van New- York aan dë Daily Mail werd lp Me xico groote beroering verwekt door liet feilt dat dc regeering aan al de katholie ke priesters van Mexico dwangbevel ge geven heeft, zich binnen de 10 dagen naar de hoofdstad te begeven om er zich aan te bieden in het ministerie van hinnenlandsche zaken. ,De regeering beweert dat liet samen trokken van de katholieke geestelijkheid in de hoofdstad, noodzakelijk gemaakt werd door hel optreden der priesters die het meerendeel' der opstanden, welke in verscheidene deelen des lands uitbraken, uitgelokt hebben Men verklaart dat een groot aantal priesters het noodige geld niet bezitten om hun reis te betalen, desniettemin luidt het regeeringsbevel dat zij ctte zich hieraan niet onderwerpen, buiten de wet verHaard zullen worden. Eenmaal in de hoofdstad zullen tij DE KWESTIE DBE PASPOORTEN Parijs. 1 Februari. M. Vanden ol- de vergezeld van M. Van Langenhove, •zijn cabinelsovorste en van den Belgi sche gezant, werd bij M. Briand, minis ter van buiterilandsehe zaken, ontvan gen om '15 u. 80. Hot onderhoud heeft drie kwart uur geduurd. M. Vander velde heeft aan M. Briand dc ontroering medegedeeld verwekt in Belgie bij 'het vernemen dat de paspoor ten en de visa's voor Frankrijk terug zou den ingesteld worden. Het over en weer gaan eiken dag van reizigers tusschen de twee landen hs inderdaad heel belang rijk geworden, vele Belgen naar Parijs gaande voor hun zaken en het tegenover gestelde voor de Franseken. Zulk een maatregel zou ernstige moeilijkheden daarstellen voor dc ha.-delsbetrekki ngen j tusschen heide landen evenals voor de ree! tstredkstite betrekki ngen M. Briand heeft do Belgische uiteen zettingen met de meeste welwillendheid j aanhoord en hij zal er .m'ededeeling van doen aan zijn collega, den minister van j arbeid. Hij heeft nochtans nu reeds doen voorzien dat 'het statu quo zou gehand haafd worden. Nadat M: Vandervoldc den minister liartelijk bedankt had. Öiebben zii zich nog onderhouden over velschillende kwesties de beide landen aanbelangende. M Vandervelde zal Woensdag naar Brussel terugkeeren. DE Hot christen patroonscongres dial Za terdag en Zondag te Brussel gehouden werd en waarvan we in ons Dinsdagnutu in er spraken, werd gesloten met het al gemeen aannemen van volgende beslui ten. 1. Samen werking tusschen patroon en arbeider op alleenaatschappebgk gebied, •zooals op econörrirsóh gebied. 2. De maatschappelijke wetgeving moot beter ingestudeerd worden. De 'Staat moet het privaat initiatief eer biedigen, steunen en aanmoedigen. De' Staat is een slechte beheerder, slechte nsij- veraar, omdat zijn werking demoraliseert ontmoedigt en alle goede gevoelens doodt omdat zijn Ibeheer gelijk is met verkwis ting. De patroons moeten derwijze op maatschappelijk geibied ieveren, dat de tusachenkomst Tan den Staat nutteloos wordt, gemaakt. 3. De patroons moeten elkander steu nen met raad en daad tot de verwezenlij king van alle sociale hervormingen, strekkende tot den vooruitgang hunner eigen zaken en tot het stoffelijk en zede lijk welzijn der arbeiders. 4. Het loon der arbeiders moet bevat ten, niet alleen het dagloon voor hot ge leverd werk. maar ook de tegemoetko mingen in al de sociale wenken van voor uitzicht, voorzorg familie, enz. BRITSC'HY'HlNEEiSCTIE Een gunstig verloog De besprekingen tusschen O Mailey en CUieng, minister van Buitenlandsehe Zaken van Canton, zouden een gunstig verloop hdblben. Het resultaat is zoo bevredigend dat Oheng besloot de Engelscfho voorstellen in het. Chineesdh te laten vertalen om ze aan de bevolking mede te deelén. 'Naar verluidt zullen- de voorstellen van Chamberlain deze wéék te Peking en te Canton afgekondigd worden. fDe Engel soli e pers behoudt 'het stil zwijgen. De openbare meening schijnt evenwel pessimistisch tegenover de nieu we voorstellen te Staan. DE VERDEDIG ING VAN SHANGHAI Volgens een telegram uk Shanghai an do Evening Standard doet. het gCTUcht de ronde, dat het consulair korps heeft geweigerd vreemde troepen toe te laten in de internationale vergunning. Diensvolgens zouden twee Hindoesche bataljons, die reeds hunne tenten had den-hadden opgeslagen op het koei's- plein. de vergunning verlaten. Te Konden hecht men geen geloof aan dit bericht. PEKING DOET DE TAJpÖEN ONTVANGEN. De minister van financiën van Peking heeft bij de toUfenstcn aangedrongen, opdat zij een aanvang zouden maken niet bet innen van de taksen van 2 Ig en van 5 ten honderd op den invoer. Tusschen dc nieuw benoemden in het. Eere-Legioen, komt de naam voor Aan mez, ondervoorzitter. DE UER1IOOG4NG DER TRAKTE MENTEN DER AMBTENAREN De oplossing welko veel kans heeft1' aangenomen te worden door den minis ter beslaat in een algemeeno vërhoogin® van 20 van liefc vaste gedeelte der te genwoordige salarissen. D'E' SALARISSEN DER MIJNWERKER# Wegenis de veithooging van het index cijfers zullen de mijnwerkers vanaf a.sv Maandag een verhooging van 5 ver-» krijgen. EEN PROTEST MEtEOTNG TH BRUSSEL. Een protestmeetóng tegen do misbrui ken der ambtenaren var- het nnaisteria van geldwezen, zal heden Woensdag* avond gehouden worden in de zaal dcc Groote Harmonie, Magdalenastraat t« Brussel» VW ZITTING van DINSDAG 1 F EBA Onder het. voorzitterschap van den heer grfiaf 't Kindt de Roodenbeke, wordt de zitting to 2 uur aangevangen. De Senaat'bespreekt voort de Wijziging der bepalingen van Hoofdstuk VI, titiA V van Boek I van het Burgerlijk Wet boek «D'e wederzijdsche rechten en plichten der éclifcgenooten Langdurig gaat deze bespreking vöoi*t artikel per artikel. Te 5 uur was men gekomen aan artv kei 242 en de besproking duurde voort. ZITTING van DINSDAG 1 FEB! De zitting wordt geopend om onder het voorzitterschap van ure, M. Pir- Mevr. Uabritile-Glaudi ie Ohabai, in het klooster Zuster Maria-Perpetua, der Or de van Mariu-Jozef, Zij is benoeind tot ridder. Zuster Mara-Perpotua is de overste van de Zusters d'io dc vcrbeteringsdhool St. Lazare, te Parijs bedienen. Ziij heeft schier haar ganscih leven doorgdbraciit in de gevangenissen ten dienste van de ge vallen vrouwen, eerst in provincie, ver- Er is zeer weinig publiek. DE OüDERDOMSPE'NEhÖENEN Men hervat dc bespreking van do in terpellaties van MM. (Mcjckmans, Van Belle en D;ebunne, over den toestand waarin zich oude arbeiders bevinden, c«l de noodzakelij kiheicl om het bodrag va* deze pensioenen te verhoogen. M. DEHOR beknibbelt do manier waarop deze pensioenen worden betaald* volgens te Parijs. De cerbiedwaardijge Hij zegt, dat duizendc belanghebbende* kloosterlinge heeft in hare lange loop-1 gedurende dit gure jaargetijde nog og| baan onschatbaar veel goed gedaan en!hun pensioen wachten, talrijk zijn de vtouwgu .die, bij het. ver- Spreker vraagt dat eene commissi# laten van het gevang, de lessen en raad-1 van 10 leden zou benoemd worden, wei- ge vingen van Zuster Maria-Perpetua in- ke over 2 maanden verslag zou lÈtbren- dadhtig, terug de goede baan betredengen. Hij zou willen, dat de ontvangers hebben. De regeerihg van de Fransdho der belastingen enkel bp vertoon van het Republiek, al m ze er verre vanaf sa-certitökaat het pensioen zouden moge* mengesteld te zijn uit kleriikalen Beeftuitbetalen. toch noodlig geoordeeld eene opeöbareM DELAOOLETTE zegt dat Lid's hulde te 'brengen aan een leven vol zelf-'een bediende heeft gezonden naar Brus- opoffering, zelfverloochening en toewij- seb en dat de 7000 dossiers in enkele we ding. En zoo zal dezer dagen de benoe-|ken her/ïen. Hij vraagt of zulk» m'ingtot ridder in het Eere-Legioen van ,in andere gemeenten niet mogelijk zo* Zuster Maria-Perpetua in het Staatsblad afgekondigd worden. zicli dagelijks moeten aanmelden bij liet dat kindertoeslag ministerie van binnenlandsche «aken. DE OORLOG IS NIET Ul'ÏGSSGHAKELD ZEGT HIJ M. Mussolini heeft een opsteller van de Neuc Freie Presse het volgende verklaard over liet- vooruitzicht van ko mende oorlogen. Eerst zei d'e li ij dat hij niet dacht, dat dc groote oorlog de laat ste is geweest. Verder verklaarde hij liet verschijnsel van oorlogen onuitlegbaar in zich zelf. Ik ben overtuigd, zegde hij, dat de oorlog niet uitgeschakeld is en dat hij op ons kan losbreken als een orkaan. De ze bevinding is niet nieuw maar zij mist niets aan actualiteit M. Mussolini heeft de bewering tegen gesproken, als zonden oorlogstoebereid- selen slecht zijn, maar hij heeft 'het als verderfelijk bestempeld, zekere paeifiti- sdhe woorden te uiten. In zekeren zin zoo zeide hij, is elke uitdrukking van dc begeerte om te be staan Ibij eene natie een voorbereiding tot den oorlog». M. Mussolini heeft onder de voorbeel den van oorlog -toebereidselen genoemd, jde Franscbc eerbewijzen voor het graf van Napoleon. Zoo mogelijk, den oorlog te belet ten, is een plicht, maar daarom is het grootste genie noodig M. Mussolini' zeide ook dat het fascis me gelijk is aan de demokraten, en dat ,de twintigste cenw de eeuw van liet fas: [cisme zal zijn. HAVEN BEWEGING VAN ANTWERPEN Gedui'endc dc maand Januari werd de haven van Antwerpen bezocht, door 954 schepen, metende te samen 1,959.25o ton daaronder zijn begrepen 8 zeilschepen, metende 2914 ton en 946 stoombooten, metende 1.956.341 ton. In dezelfde maand van 1926 waren aangekomen 844 schepen meteudc 1.831.814 ton. Er is dus eene vermeerdering van 110 schepen, en eene vei meerdering van* 127,441'. tol. 1'IAVENIBE WEGING VAN ROTTERDAM. Gedurende de maand Januari 1927 kwamen te Rotterdam aan 11.27 schepen, metende 1.780.850 ton, tegen SCO schepen, metende 1.361,147 ton, derzelfde maand van 't vorige jaar, zij de eene vermeerdering van 267 sclie- pen en eene vermeerdering van 419,707 ton. ANTWERPEN-ROTT'ERDAM. De vergelijkende tabel der beweging in deze twee havens, voor de eerste maand van 1927 is als volgt Antwerpen 951 schepen, metende 1.959,255 ton. Rotterdam 1127 schepen', metende 1.780,850 ton. Als men dc tonneinaat van Antwer pen herleidt tot die van Rotterdam, dan overtreft in Januari die van Rotterdam die van Antwerpen met 115.488 ton. zijn- Daarop volgt, een discussie tussohen M.. Jacouemotte (com.) en M. Delattre over de kennis der Russische taal zoodat ein delijk M. Jacquemotte tot de orde moet worden terug geroepen. M. I)©LATTRE vraagt dan, dat voor de oudste gepensioeneercïen eerst zou ge zorgd worden en dat de Belgen die i* den vreemden hebben gearbeid op den zelfden voot als de andere Belgeu zoude* gesteld worden. M. CAR LIER zegt dat de bevoorrech te klasse iiri een geest van menschlievend- heid moet tusschenkouien ten voordeel# der oude werklieden. M. M'ETjöKMANri ze t dan opnieuw, zijn interpellatie uiteen. M. WAUTERS (minister), belooft n«- ta te nemen van dë interpellatie en in d# mate dat de begrooting zulks toelaat vol doening te schenken op do eerste plaat» aan de ongelukkigste pensioengerechtig den. OTEMMING VAN VERTROUWEN Nog een twintigtal Kamerloden zijn aanwezig, als men overgaat tot de stem ming wan vertrouwen naai' aanleiding van den uitleg van M. Ja spar in eena voorgaande zitting afgelegd. Het ver' l-.al- wen wordt gestemd met 20 stemmen te gen 2 (deze dei' communisten.) Verder interpelleer!) M. Van Tloc-y- landt den minister van landbouw over •liet ongeluk, dal onkelen tijd geleden lieefi plaats gehad met de overzetboot Cri iybeke-I T oboken-Kapell en De minister belooft dat maatregelen zullen genomen worden om in het ver volg zulk gevaar te vermijden en dc zit ting wordt te G ure geheven.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksstem | 1927 | | pagina 1