Zaterdag [Febr.1927 De verwarde toestand Chisia De Belgische arbeiders ia Frankrijk Heldhaftige kloosterzuster Be Liaibïïi'gsche koolmijnen KAMER Dc valsche (bankbriefjes Landbouwbelangen Kerkstraat, 9 en 21, Aalst. Telefoon 114. XXX11P JAARGANG NUMMER 31 espial sa, ol sa Centiemen Uitgever J. Van Nuffel-De Gondt H. Agatha |Zonop7, lSZon af4,52 «Eerste Kwart, den 8 Publiciteit buiten het ftrr. AfiLST Agentschap Havas, fidcif (ïïaxlaan, 13, te Brussel. Rue de Richetieir, Parijs. Breams Butldngs, 6, Lendres E. C. 4. Deugtls-aamheid verheft eene natie, maar ondeugd maakt de volkeren ellondig. Dat zegt hot boek dei* spreu ken. Het roekeloos bedrijf van Adam, zijn vermetele opstand tegen den Mees ter van hemel en aarde, ontstak voor het eerst de rechtvaardige gramschap Gods tegen den monsch en deed over do wereld oen stortvloed van kwalen en lijden nodorstroomen. Die vreese» I ij li e straf met hare altijd durende gevolgen verkondigt luidop do waar heid van het woord, dat de aartsen gel Raphael sprak tot het huisgezin van Tobias Die hoosheid en zonde bedrijven zijn hun eigen vijanden Eilaas behalve de heiligen, heb ben zoo weinigen die beduchte les begrepen ol lang onthouden. En laat het ons maar nederig bokennen de heiligen vinden to weinig navolgers in onze dartele bedorvens samenle ving. Wat erger is, die samenleving zelf, de volkeren en natiën, de landen der ganscho aatde zijn opgestaan tegen den lieer on togen Christus zijn Ge zalfde. Het zoete juk van Gods mees terschap hebben zij gebroken en als een lastige keton ver van hen wegge worpen. Die waanzinnige miskenning van Gods onaantastbare rechton op de maatschappij heeft een tweede bron van rampen en smarten voor de rnenschlipid geopend. Want getuigt de II. Geest in het Boek der Spreu ken, dat deugdzaamheid eene natie vc-rhelt. Ilij voegt er bij dat ondeugd da volkeren ellendig maakt. Met an dare woorden moeten wij lijden eerst en meest om de zonde van Adam, wij moeten ook lijden ten tweedo om do zönuon der samenleving waartoe wij allen behooron. Om dit klaar en duidelijk uiteen te zetten zullen wij stap voor stap vooruitgaan en wel acht geven geen enkel schakel onzer redoncering te laten vallon. liet gezond verstand gaat wondsr- wel 't akkoord met ons heilig katho liek geloot om ons te vestigen en te bewijzen dat God Heer en Meester is niet alleen voor eiken menseh in hot bijzonder,maarookvoor alia mensche- lijke maatschappij of samenleving. Want de natuurlijke aandrift tot sociaal leven en werken, hijgevolg ook al de voordeelen, welke daaruit voor den menseh voortvloeien heeft hij van niemand anders dan van God zijnen Schepper ontvangen. Doch valt het onmogelijk die waar heid te loochenen, dan moeten wij ook besluiten dat de maatschappij voor eersten en grootsten plicht heeft het meesterschap van God over haar te erkennen, zijn oppergezag te eer biedigen en aan zijno bovolen te ge hoorzamen. Allo eeuwen door heeft men zulks begrepen, vermits alle vol keren, de heidensche zoowel als de christens, oordeelden dat de Staat don Godsdienst noodig had. De Grieken en Romeinen gavon den Godsdienst do eerste plaats in het recht want ze waren overtuigd met Plutarchus, een hunner beroemdste geleerden - dat het gemakkelijker zou zijn eene stad in de lucht to bouwen ais zonder godsvereering een staat op te lichten en te bevestigen Ilct kan echter gebeuren en zooals wij aanstonds zullen zien, het gebeurt maar al te dikwijls, dat de samenle ving dien eersten en grootsten barer plichten, het erkennen van Gods mees- Zersc/m;)miskent en met voeten treedt. Het kan gebeuren en het gebeurt maar al te dikwijls, eilaas dat do maat schappij 1) door hare gezagvoerders en a/gereerdigden 2) door hare wet ten en voorschriften 3) door hare woorden somtijds en nog meer door hare daden do heerschappij van God afschudt en oen goddoloozen, hard- nokkigen strijd tegen Hem aanbindt. Welnu, wanneer de plichlvergetcn maatschappij in die uitdagende hoos-^ beid volhardt, dan moet God haar straffen en den smaad Ilem aangedaan wreken. Dat verlangt, dat wil, dat vordert zijno oneindige rechtvaardigheid. God zou toch waarlijk eene al te belachelijke figuur maken indien Hij te onmachtig te goedzakkig was om zijne heiligste rechten op den eere- dienst en de onderdanigheid de maat schappij te doen gelden en op te eisch- on, wanneer zo veracht of miskend worden. Wat de zaak echter aanmer kelijk vorergert voor ons, liet is, dat de samenleving moet hoeten, dat de maatschappij moet gestraft worden hier op aardo. Wanneer de menseh opstaat togen God en zondigt als eon enkeling als bijzondere persoon, wan neer hij zich vergrijpt aan Gods wet- ton engoboden door persoonlijke over tredingen die hem voor eigen reke ning, die kan God straffen, indionHij het goed vindt, in hot ander leven, daarvoor heeft Hij de gansche lange eeuwigheid. Doch geheel anders is liet gestold met de zonden der samen leving. Ten eersten aan de overzijde van het graf zullen er immers noch natiën, noch volkeren meer bestaan ten tweede aan de overzijde van het graf kan bijgevolg de maatschappij niet meeregedaagd worden voor de rechtbank des Heeren om te verant woorden voor hare godsverzaking of godsloockoning. Maar vermits do strenge, de oneindige rechtvaardig heid des Heeren voldoening eischt en eischen moet, zoo worden wij genood zaakt aan te nemen dat de maatschap pij hare schuld moet betalen tot don laatsteu penning, vóór den groeten dag der algomeeno vergadering, vóór hot laatste oordeel. Ha konden wij een oogeublik doordringen in de geheimen van Gods raadsbesluiten, in da geheimen der geschiedenis komen wij de laatste oorzaak opspeuren van zoovele ram pen en omwentelingen die de mach tigste staten en rijken hebben geteis terd on tot slof vergruisd, wij zouden honderd voorbeelden hebben en nog meer om te bewijzen dat het verwer pen van Godsheerschappij nooit straf feloos gobeurt. Niets is leerrijker in dit opzicht, dan de geschiedenis der •Joodsche natie. Vooraleer het beloof- dcLand binnen te trekken deed Mozos haar in Gods naam volgende belofte en volgende bedreiging Ziet ik stel lieden voor uw aanschijn een ze gen en een vervloeking do zegen indien gij u onderwerp aan do gebo den van den Hoer uwen God, die ik u heden voorschrijf, de vc-rvloeking, in dien gij weigert de geboden van den Heer uwen God te volbrengen en af wijkt van den weg, die ik u heden aantoon, om vreemde goden r.a te loopen die geniot kout. Deuteron XI^ö-ST. ('t Vervolgt). »/V* Het- persbericht, dat de besprekingen tusschen Shen en 0'M.allêy afgebroken zijn, is onjuist. Uit de tot nu toe beschikbare gegevens blijkt, dat in den loop van de ondeihan- delingen over deii verdere status van de Engelsdhc concessie te Hankow Ghen 't vraagstuk te berde heeft •gebracht van do zonding van Eng-elsche troepen naar öhina. Dientengevolge hebben de onderhan delingen een keer genomen en is het vooruitzicht op een spoedige onderteckc- ning van het ontwerp overeenkomst voor de vriendschappelijke regeling van de botsingen te Hankow en Ivioeklang vooiv loopig verdwenen. Volgens de Daily Telegraph heeft het Engelsdhc kabinet besloten de Brit- sehe politiek in öhina niet te wij zigen. De u Daily -Express meldt dat nieu we onderrichtingen aan O'-Malley zullen gehouden worden. De Daily Express voegt er aan O DE KWHSTIE DEK, REIZIGERS- l'A SPOOKTEN. Het nieuws van liet eventueel 'horstel van het paspoort voor de Belgen, die zich naar Frankrijk begeven had, naar meir weet, eeuc levendige ontroering ver wekt tusschen die welke zich herhaalde lijk bij ouze Franse he naburen begeven. Het past ongetwijfeld in herinnering te brengen dat er thans in Frankrijk groufo werkloosheid lieerseht en dat daar om de Fransehe regeer mg zooveel moge lijk tracht vreemde arbeidskrachten te .weren. h Is daarom dat het paspoortenregiem terug word ingevoerd. Maar men is dan verder gegaan als het doel dat men wil de bereiken. Inderdaad, men liecft reizigers, die van Brussel naar Parijs reisden, groote sommen doen .betalen cn veel tijd verlie zen. omdat zi j zonder paspoort waren. 't Is dan dat M. Vander velde stappen aanwendde bi i M. Briand die, men weet het, onmiddellijk de jongste beslissing van den Fransehen ministerraad wijzig de en het statu quo voor enkele dagen herin voerde. Wat nu de vreemde arbeiders betreft, vernemen wij dat M. Briand aan zijne colleges van buitenlaudeche zaken der naburige landen een schrijven zal rich ten, om hen mede te deelen dat er over vloed van werkkrachten in Frankrijk it en dat bijgevolg vreemde arbeiders thans geen werk in Frankrijk moeten gaan zoeken. Wi j meenen te welen dat de Belgische regeeriing verzekeringen zou ontvangen hebben dat geen uitdrijving van Belgi sche werklieden, diile zich in Frankrijk bevinden, zou plaats hebben en dat zij de vergoeding van werkloosheid zullen ontvangen, v - Willen zij naar hun land vrijwillig terugkeeren dan zal de Fransehe regeo- ring hen daarbij behulpzaam zijn. PASVISUM VOOR FRANKRIJK Wijj hebben gemeld, dat er sprake van was dat voor Frankrijk hot pas-visum weer zou worden ingevoerd. Wij verne men thans, dat d!e Frans the regeerino; naar aanleiding van de huidige econo mische omstandigheden in Frankrijk, inderdaad besloten heeft voorloopig het- pas-visum weer in te voeren. Ingevolge dit besluit zal van den 7n dezer af het vieum verebsoiht zijn voor iedereen, die zieh naar Frankrijk begeeft. De E. (Zuster Helena, goiioren Mej. Barré, in liet gasthuis van Bcnüay, El- zas. overleden inadat rij twintig jaar lang met do grootste toewijding on zelfopof fering de ongeluk-Eigen had verzorgd <Ec door besmettelijke ziekten waren aange tast. Die heldhaftige kloosterzuster is be zweken aan typhuskoorts welke zi j had opgedaan bij 't verzorgen van een zieke. De Fransehe regeering heeft aan Zus tor Helena na den dood de Gouden Me- datio der besmettelijke ziekten toege kend. VS'% De kolenopbrengst der Litnburgselie mijnen is gedurend het 1926» flink go- stegen, terwijl de voorraad of stock af nam. In Apiiil 1926 was de opbrengst voor ons land, 1,98-1,000 ton met een stock van 1,290,850 ton. Dc Engclsche mijnstaking begon ha ren invloed to doen gelden in de maand Mei. Voor dfee maand wjis de voorifbrengst 1,846.440 ton mot een stock van 947,590 ton. Zelfs in Juni. daalde de stock of on verkochte kool voorraad tot 468,710 ton en de opbrengst steeg tot 2,100,570 ton. Het stijgen der produktiaoijfers is difr jaar sterk beïnvloed door de opbrengst der Limburgsdhc mijnen In dc maand Mei 1924 bereikten de Limburgse}]c mijnen eene opbrengst toe dat do geruchten, ah zouden de naar j van 100.000 ton. Shanghai on we? zijnde Br'tscho tree-' Do opbrengst van 1925 schommelde pen, naar Hong-Kong en Wei-Hai-Wei,tusschen 100,000 en 80,000 ton per gevoerd worden, niet bevestigd worden.]maand, on de stock onverkochte koolj schommelde tusschen 1.25,000 on 165.000 ton per maand. De voortbrengst in December laatstle den is 202,560 ton mot een stock van 8,925 ton. De totale opbrengst der Kempische mijnen voor 1926 bereikte 1,135,260 ton cn overtreft nu 1,800,000 ton. Het getal arbeiders is natuurlijkerwij ze gestegen. Januari 1924. Ondergrond 6.147 bovengrond 2.915; totaal 9.062. December 1924. Ondergrond 6,787 bovengrond 4.458totaal 11.240. Dccemb. 1925 Ondergrond 7.455: bovengrond 3,918; totaal: 11,373. Döccmb. 1926. Ondergond 11,236; bovengrond 4.418; totaal 15.654. Dus ruim 15.000 arbeiders vonden werk in de Tjimfbiirgseh? kolemujverheid. Nijverheid welke 20 jaar geleden niet bestond. ZITTINGEN van 3 FEBRUARI. Morgendzitiing. De zitting vangt aan om 10 ure onder voorzitterschap van M BRUNET. LIKWIDATIE DER TITELS ONDER SEKWESTER.' M. II OUT ART, minister van finan ciën kondigt aan dat de regecring in za ke van het wetsontwerp op de likwidatie der titels ondersekwester, zich aansluip bij do amendementen voorgesteld door- de middenaf deeling. M. JANSO'N, liberaal, vraagt enkele ophelderingen over de toepassing dei; wet. M. Al'AÜWERiMANSverslaggever, geeft aan spreker de gewensdhte inlich tingen waarbij M. Houlart zich aansluit: Dc artikelen van het ontwerp met dt amendementen der middenafdeeling worden aangenomen. WACHTGELD IN IIET ONDERWIJS De Kamer bespreekt vervolgens een ontwerp houdende hei'aanpassing van het wachtgeld voor de ieden van het on derwijzend personeel der lagere gemeen- Po prokurem- dos Koning* van het le" cn aangenomen scheien en der ge- arrondissement Gent t tngt ter kennis,meente-bewaarseholen, in besdhrkbaar- EEN MEDEDELING VAN DEN PRÜKUREUR DES KONINGS TE GENT. tngt dat een valsch bankbriefje der Nationale Bank in de stad Is uitgegeven geworden. Dit briefje levert de volgende kenmer ken op 1) Namaak nagenoeg overeenstem mend met de echte bankbiljetten 2) Juiste nummers 3) Kleur veel lichter cn grijzer; 4) Geen watermerk. Het briefje bestaat uit twee blaadjes, welke rug aan rug zijn geplakt na het drukken. Het is bekomen door fotografie draagt heid op 1 Juli 1924. M VAN HOECK, fkalh.). vraagt dat bij uitbreiding het ontwerp worde toe passelijk gemaakt aan 'liet personeel der aanneembare scholen. M. HUYiSMANS, minister van weten schappen cn kunsten, zegt dat het ont werp alieen kan van toepassing weze* voor dc personen in beschikbaarheid ge steld door den Slaat. ANDERE WETSONTWERPEN De Kamer keurt nog goed zonder be spreking de wetsontwerpen betrek heb- de nummers 1S40 G 0868 en 4598*68. bende op liet aankoopen doorliet depar- Het draagt ook onder dc beeltenissen tement val» Dandsverdedig. te doen met van. den Koning on de Koningin, het het oog op de-mobilisatie van liet legej-e» jaartal 1919 en in oen bovenhoek van machtiging voor do regecring om realt- het kader, de voorzijde omlijstende, de teu te -heffen wegens het moten vai cijfers 040324. Het is hoogst waarschijnlijk, dat al dc valsche bankbriefjes van dit soort de zelfde nummers dragen. EEN AVlONDPR AATJE JAN Dag beste 1 rans en familie. Hoe gaat het hier Me dunkt dat ge ge zellig zit te praten. FRANS. Wel Jan. kom binnen... wat ben ik tevreden a eens te zien't is toch zoo lang geleden Komt zet u maai bij ons; wij klappen hier over kraaien cn duiven; met uw bezoek zal het wat ernstiger worden, d?.ok ik. JAN. 't Is mogelijk Frans. Ik houd nog al aan een landbouwpraatjc, omdat er bij u toch altijd wat te ieeren is. FRANS. Zoo vriend, en waarover wilt gc dat liet van avond gaat JAN. Zie Frans, er is veel te zeg gen en te vragenmaar als ik rechtzinnig,T r/ mag spreken, zou ik een en and'er willen j binOing N^oord-Zind. weten over de verzorging der weiden. Ik ben toch zoo bekommerd om vroeg gras tc hebben, want dn Maart. April en zelfs Mei, is er dikwijls tc kort aan groen voeder. En wanneer ik uwe weiden bezie zeeschepen en het. afleveren van de daar op betrekking hebbende bescheiden. De zitting wordt geheven om 12 uro. Nam iddagziiiing. De zitting vangt aan om 2 ure onder voorzitterschap van M. BRUNET. DE VOLMACHT DER REGEERING'. M. J ASP AR legt ten bnreele der Ka mer het verslag neer der regeering over hare handelingen gedurende het tijd stip (barer volmacht. Dit omvangrijk do- kument zal in druk gegeven <en rondge deeld worden. Het debat over ihet ver-lag zal plaats grijpen op Dinsdag 15 Februa- ri. J STEMMINGEN De Kamer stemt hoofdelijk de schillende wetsontwerpen in den der morgondzitting goedgekeurd. DAGORDE, De dagorde der eerstkomende wordt vastgesteld als volgt Dinsdag Interpellatie. Woensdag, voor- en namiddai ver loop week Ver- Dondierdag .voormiddag A'ersehendo- ne kleine wetsontwerpenNamiddag 5 Verbinding Noord-Zuid en begroetingen* DE LANDPACHT. Do Kamer zet thans de bespreking dan moet ik todh bekennen dat ge boven- voort van llict wetsontwerp op de land-» ligt. Iedereen zegt dat ge wat meer weet pacht. Men is gekomen aan artikel 11. /Dit artikel luidt als volgt Höt verpachten van hunne landeigen dommen zal door den Slaat, de Provin ciën, de Gemeenten en de Ó]>enbare in richtingen gedaan worden door middel van openbaar opbod. Echter, laten deze besturen', ten minst# tweo jaar voor hek verstrijken van ieder# loopende pacht, bij aangclcekenen brief aan den padhier weten of zij geneigd zijn. de pacht te hernieuwen, dit met vermel ding van den prijs en do voorwaarde* welke vooraf' onderworpen zullen geweest zijn aan de kennisgevingen en de goed keuringen zullen bobben ontvangen, voorzien bij de bestuurswetlen. De pach ter neemt oen besluit binnen een termijm van 30 dagen. Indieu zij het niet eens worden, ge schiedt do verpachting door middel va* openbaar opbod en de pachter, die regel matig zijn verplichtingen heeft naga- leeft het recht van voorkeur voor de* prijs door de aanbesteding bcretkt. De artikelen 1775 cn 1776 van he£ Burgerlijk Wetboek worden toegepast op de padhlen van do landeigendommem der openbare besturen. Na nog enkele opmerkingen van M- Carlon de Waart wordt dc zitting geben ven om 6 uro. dan andere boeren. FRANS. 't Is wel vleiend voor mij Jan, maar ik zal u zeggen dat ik altijd aandachtig luister naar den raad van landbouwkundigen cn landbcuwleeraars, en ook dien raad volg. Daarin ligt geheel het secreet. Welnu, vriend, van af eïndb Novem ber bob ik al mijne weiden (bemest met superfosfaat en sylviniel en ook met zwa velzuur ammoniak.Ik heb geen staalslak- ken gebruikt om reder, dat dk geen enke le vochtige of zure weide bezit. Waarschijnlijk hebt gij daaraan niet gedacht. Welnu, alles is niet verloren. Aange zien uwe weiden ook nog al droog zijn kunt ge zoo gauw mogelijk per hectare 400 kgr. superfosfaat, 500 kgr. sylviniet en 300 tot 400 kgr. zwavelzuur ammo- nonaak strooien, en daarna eens duchtig eggen; dat zal de mes!stoffen een weinig dekken, en de. ontbinding der vruchtba re elementen in den grond bevorderen. Is 't verstaan Jan JAN. Heel goed, Fran3, ik zal er voor zoroonnog deze week. FRAN4 Zoo moet het. zijn', vriend en go kunt gerust op wel gel ukken reke nen JAN. Hartelijk dank, Fran= Tot- later. DJXI.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksstem | 1927 | | pagina 1