Fransch, nijschoo! S.«VA M' DE ELECTROTECH NI EK HONING VAN CUBA DE PROVEN 1)1 NE kan niet vervangen worden SGMELFOUT AALST, Molenbries, 26. Radio-Posten 44 SÏGER Molenstraat, NST1TUUT MERCATOR 33. ERNEST ALLARDSTRAAT, BRUSSEL Kolen Kolen fsEEi D3QHKAARDS MEEB lüSTITyyT MERCATOR Melkers - Landbouwers DE VERMAARDE Gsstsiila FB8©giss©s"i't .fepKiËSIif APhono PRYS:494.Fr.l |PRYS;a94.rr. Voor Uwe plectrische en Werktuigkundige instellingen wendt U in volle vertrouwen tot Telefoon436, RAAD EN NUTTIGE WENKEN WORDEN GRAAG VERSTREKT AAN RADIOL i EFH EBB ERS. Vraagt kostelooze Boekhouden, Engelsch, Duitsck enz., leert gij op weinig tijd met onze LESSEN PER BRIEF, inlichtingen aan 2202 MEN VRAAGT voor de stad daftige en propere keukenmeid reeds gediend, alsook iiovenmeid, goed loon. Schrijven teu Lureele onder dcletters J. J. DRINGEND GEVRAAGD ter Firma L. De Veylder-Hendrickx, Van der Noolstraat, Park, Aalst, goede fijne vielen en bcenen- breisters. Verzek'-rJ iverlc, Hoog loon. 48 MEN VRAAGT jonge werkmeisjes van 44 tol 1G jaar voor machienwerk. Goed !oon on vei'zeke d werk. Cie Cotonnière et Lai- nière, 6, Zsebcrgkaai, ter stede. 59 DRINGEND GEVRAAGD goede voe'en- ;breisto.s, boordjeszetslers on leermeisjes, te' Firma Frans Rombaut-Van Laetem^5, Esplaoadestraat, ter slede. 104 ONMIDDELLIJK GEVRAAGD goeden voeten- en beenenbreistc-is, ook boodjes- zelslars of leernuisj s, boog aanvaugsloon. Zicli wsnden Kieuwbeekstraat, 49, tor etedo. 112 WoRDT GEVRAAGD backnaaien, snij der, fraiser, pantoffel makers, leerjongens, leermeisjes en stikters voor buiten huis, bij Emiel Roel, 63, I.edebaan, ter stede. 118 SCHOENFABRIEK D iiaons-Meort, 111 en 114.1, Geutsche steenweg, ter stede vraagt een halve gast snijder. 107 T. S. F. Per occasie te hoop uitmuntend vkr lamps-to' s 1 in prachtmeubei, 1500 f .2*ch wenden Siaiestraat, 3, ter stede, 115 ONDERBROEKENFABRIEK; Brabant- straat, 43, tor stede; vraagt stiksters voor maohien Ovorlocq. 121 U3T TEB HARD TE KGOP« Een huis St-Camielstraat, 11. Een Huis, St.Jobstraat, 89. Eén huis, poolstraat, 87. TE HUREN een huis, St-Jobslraat, 85, met overname van meubels. Zich te bevra gen Nazarethstraat, 67. ter stede. 15 TE HUREN GEVRAAGD voorplaats in welgelegen burgorshuis, kunnende dieneu voor bureau. Schrijven bureel van het blad onder de letters I. H. A. 110 TE KOOJP Auto Fiat in goeden slaat, alle dagen zichtbaar, Geeraarclsbergsche steen weg, SI8, ter stedr'. 60 Voor uwe bestellingen van huiskolen, mussehekoppen, braisetten, anthracteten, 15/25, 20/30, 30/8 50/80, ookes, bouteis, smidskolen, triquotlen, enz. wendt u in volle vertrouwen tot het huis CORTHALS, Lee Charbonneries Zeebergkaai, 8, ter stede. Telefoon 160. 49 J FOUORSJANEHJO 8 Oasc!>adeti!it,2onder smaak D00313 fr. '4 aa.COasai-1S. 2. «rsucMre pisats, SressU v» b?osoig vcreaarreRiwa Apotheek De Valckenee'', Esplanade. 14. s». KNIPPEN. vraagt het prospectus van onze lessen PEP. BRIEFin NAAIEN PATROON- Wij zullen u tevens kosteloos een schoon modeblad zenden. Schrijven 2202 Ernest Allaa-dsfraat, S3, Brussel die wensohen vaarzen op echte goede vet heiden te laten loopen in 't seizoen 1928, wenden zioh aan hieronderstaand adres. Roodbonto goedgekeurde slier kosteloos (er beschikking. Aannemingen bepaald en beperkt. Voor de liefhebbers enkele inlichtingen te kunnen geven, ziehier e^nige voorwaar den De run dera loepen op haijne weiden aan Coolsenhof, Dendrrwindeke. Zij mogen: er op van 15 April tot einde October eerst. De prijs is 510 fr. te betafën op 't oergen. blik der VQQrbe houding ven de plaats. Dezeu die mij zolf willen spreken kunnen mij treffen den Zondag namiddag. CH. DE CLERCQ, 43 Coolssnshof. Denderwiudeke. (Superfijn, Eerediploma, Voedingssalon 1927) aan 80 frank de^S kilos. D9 fijne honing aan 65 frank. De zuivere honing voqr pasteibakkers aan 60 fr. Franko te bsstemmingsstatie. Schrijv. Compïoir des Miels, Autwerpen 20499I Glasblazerij LODELINSART OUEST Alle soorten van flesscheu voor wijnen, bieren, likeuren, minerale waters. Fabrika- tie van bakken en houten rekken voor ver voer van flessehen. Frabailoerkassen en kastjes. Telefoon Cbarlo-oi n. 1413. 2320 PawTlsew Prachtvol HvnST.'cf N«UWK««/S r 1 G«tóverd I T?05tc mcT,_ ro.cro 12 sftiftksn Prachtvol Kunstig tiauMXüMG Gds.'vzrd To "cm mt IS stikken S6c?aailic.ar^4/ï: ^0/ontvangt «n 20 Fr. Fcn Maamd J open goüdojgsti, Feestdag^ MflSSGMiMP.ES Brusssll, h h Gftu.öi,fsr«ftAT-3Q| ÓcTaalbzai-CJifc byorTvangsi <tn 20 Fr. FSR MAAWa H optn Zorxdvgs ti> Ftezjdï&r SMfllSGNMaES i B««SS£L. GALL6I?ST7tA£T>3!3 Men begrijpt het verdriet, zelfs de w^ihoop van den fokker die zijn vaJfken op den goeden weg niet kan brengen. Het dier heeft geenen eetlust meer, verliest het zoo lastig bekomen gewicht, en d© pootziekte verklaart zich. Welke teleurstellingMaar zie, de P rovend ine heeft dit alles snel fn eenige dagen veranderd7 en het zwakke varken wordt levendig en sterk en bekomt bij ziender oog. Met PpevendÊnö winnen Aarzelt dus niet n van Prc- vendina te voorzien en nooit zult gij u berouwen dit geld uitgegeven te hebben, want da goede uitslag is verzekerd. Laat u niet overtuigen door een na maaksel van het produkt die u zou aangeboden worden. Het is de Provendine die gij moet eisehen om zeker te zijn van fcö gelukken. d varkens uitermate aan. MT 7448. M. Célestin THIRION, 37, rue Tienne, te Villers Potterie, schreef den 12 Juni 1927 Ik had een varken die altijd op hetzelfde punt bleef, het wou niet vooruit, ik gaf het Provendlne en nu is het uitermate bekomen. Ik gebruik niets meer dan Provendine voor mijne varkens, want het is het voedsel die hun redt Mr 75430 M. Oswald GROSSE, van Villers-Salnt-Amand, schreef den 2 Juli 1927 Sedert drie maanden leden mijne varkens aan die schrikkelijke pooiziekte, op zulks punt dat zij om zoo te zeggen niet meer aten. Na alles vergeefs beproefd te hebben nam ik mijne toevlucht tot de Provendine. S dagen waren nog niet verloopen of ik bemerkte eene treffende verandering. Tegenwoordig ben ik zoo verwonderd over de goede uitslagen bekomen dat ik het produkt niet genoeg zal kunnen aanraden Be Provendine wordt verkocht bij alle apothekers, drogisten, graan handelaars, in doozen van fr. 7.50 en 15 fr., do groote doos bevat drie maal de hoeveelheid der kleine. Wij verzenden nooit tegen verrekening g elke bestelling moet vergezeld zijn van het bedrag vermeerderd van fr. 3.75 voor verzendingskosten. Fabrikast Maison Louis Sanders 22, rue de la Glacière, BRUXELLES. De Provendine wordt nooit per gswioht verkocht. Eisoht het woord Provendine op de verpakking. Te koop ie AALST: De Valkenoer, '-7. Esplanade; Re eboo Nieuwsiraat. De Kezei, B.dei-straat Tavmans, Grooia Markt; Van Suteivwinkel. 39, Lanjr. Zoutstraat, To HERZELT3: H.De Vöyst-Vao de Svpo.6&, Groeniaan. Ta DENDERLEEUWAssotie- rickx. Ta VLIERZE1.E. kinderen L'o Groote, Dorp. 77 z' Hadden ook een lekkre keuken 26 En men snoef' er goede reuken Als men in de plaetse was Wacr dat stont de waeffel-kas. Visch en eyers met g'heel manden, Moest men voor die nonnen standen 't W. s een taefel wel geschikt En voor 't klooster wel gelukt. Die den Heerewaer beminnen Komt den Heere hun ook te gunnen 't Gene men hier nooöig heeft Waer men mé zeer deugdzaem leeft. nota. De Theresiaenen zijn naer Aelst geltomen in het jaer 1632, naer clat zy uyt S'hertogen Bosch gevlugt zyn. Hunne herhicas eene Dome, konstig gemaekt, geweyd zynde ten jaere 1722. door den heere proest van Aftleghem. Zy zyn afgeschaft door Josephus den tweeden, den 9 mey 17S3. (15) In een deel van dit klooster plagt te zyn een spinhuys, opgeregt in het jaer..., eerst in den kelder, onder het stadhuys, ende in het jaer.... qetransporteert in het voornoemt deel van het 'klooster, maer dit spinhuys ten onderen gebleven zyndeheeft men in het jaer.... opgeregt eene Accademievoor de teekentkonst, onder de direc tie van Sieur.... Van Bisschom, architect ende beldhouder. yebortig van Mcchelen, ende eenen assistent, D'hcer Joannes Hoffmans: de opper directeurs zyn Mynheer Daniels en Mheer de Craecker(16) OOOOO L M i i i' 'i ii'li 'H 27 (15) De proost, van Aflfligem, OJo (Nikolaas) de Craecker, een Aalsten aar. ()6) Spinhuis ingericht in de kelders van liet Stadhuis in 1780, ten jaro 1794 in 't oud klooster der Theresiaiien, waarin ten jaro 1805 do teeken academie kwam, onder 't bestuur vau den beoldhouwer Guillaume van Buscuuu PIERLALA GAET NAER HET STERRE KLOOSTER. 'k Gaen nu regt naer 't Sterre Klooster, (17) 't Was my dikwils eenen trooster, Want den Prior, myn cousyn, Gaf my somtyds een fles wyn. Ah I het waeren braeve lieden, Ja. ook plagt daer te geschieden Lof en hoogmis, allen dag, Daer men zeer veel volk in zag. Zy begraefden veele lyken,1 't Zy van arme, 't zy van ryken Dit was hun als eenen stiel Zy begraefden self de ziel. Hunne klokken, als zy luyden, Sterre Kenne wil beduydèn Dog een ieder was gesticht, En volbragte wel zyn pligt. D'arme lieden hun gebueren, Moesten 't sekers wel bestieren, Als dit klooster was te niet. Dat zooveel voor hun toeliet. D'eerste plaets der Guillel'miten, Die zy plagten te genieten, Was een oud.1 priory, Nu de Kruysboegs Schittery. (18) Ja, daer plagt een Kluys te wezen Van wie Aelst heeft onderwezen In 't geloof en in de deugd, Tot 't bekomen d'shemelsch vreugd. (17) Ten einde der Pontstraat, aan de Houtmarkt. Afgeschaft door Jozef II, daags na Beloken- Paschen van 1784. (18) Het Sint Jorishof, van Hellinckx, op den Plavandernu het Esplanatlepleln. 28 Waer zy 't laesie zyn gaen woonen, Kwamp men 't gasthuys aen te toonen, Dat ter Sterren wierd gezeyt, Maer vernietigt naer dien tyd. nota. -In het jaer 1268 is het- Klooster der Guiiïelmiten door Margarita, gravinne van Vlaenderen, gestigt geicecst in de plaetse van de oude prorye van den hbyligcn Usmarus. Deze plaets is gelegen bw/ten de Cattestraet poort, ahoaer nu is de Schittery van S. Joris, welke plaets of veld met den agterliggeilden meirsch den nnem heeft bekomen van dezen heuligen ende den akker van den h: bsmarus ge* noemt wiei^d. In liet jaer 690 heeft dezen heuligen daer een Kluys gebomot, aliocier hu woondetot dat liy Abt van Lobbes geworden is ende daer naer eersten Bisschop van Noyon. Van daer vertrokken zynde, heeft hy daer eene pnorye gesteltfdewelkedaninhct jqer 126S verandert is in het klooster der GuiUiclmiten. Voor de stichting van het voorzeyd klooster was daer eene Capelle toe geweyd aen den voor noemden hexjligen, de welke op Beloken Paes- schen met grooten toeloop van liet volk bezogt wierd. Men heeft deze plegtigheyd blyven onderhouden by de GuilUelmiten, naer dat zy in het tweede klooster binnen de stad gekomen waren waer uyt ook op dien dag de Sterre Kennisse qesproeten is, en de Guillielmtten vierden ook op dien dag hunne Kerlnoeydinge feest. Het eerste Guillielmite klooster is door de Gentcnacren, Aelst belegerende, vernietigt ge weest stellende aldaer hunne legers. De Beroer- tens dan gedaen zynde, heeft men op dien grond van het 'vernietigt klooster .de capelle van den heyligen Usmarus erbouicten de bezoekingc der zeloc is blyven dueren tot het jaer 1579 naer welken tyd de reliquien geslelt zyn by dito Guillichnitenin hun nieuxo kloosterahoaer men de voornoemde solemniteyd heeft blyven onderhouden gelyk hier vooren gezeyt is. In het jaer 142S is het gasthuys van Onze Lieve Vrouwe ieiSterre gegeven geweest aen de Guiiïelmiten tot het maehen van hun klooster binnen de stad. Dit gasthuys was gesticht geweest door Diederick van Alsatien, graeve van Vlaen deren, ende liet wierd opgepast door eenige OO^OO broeders van den dei'den regel van den heyligen 29 Franciscus, de welke men Lollarde broeders noemde. Dit Gasthuys diende tot het ontfangen der vremdelingende welke door de stad pas seerden. Men heeft uyt dien hoofde van het gasthuys ter Sterre-,in het welke de Quilliehniten gekomen zyn,aen de zelve ook den naemgegeven van Sterhecren. De Stcrheeren hebben de laiynsche taele aen de jonhheyd gelèert tot dc komste van de Paters Jesuiten.Hi lieLjaer 1459 hebben de GuilUelmiten van Aelst eenige keer en uit liun klooster gezon den naer Beieren, om aldaer het Klooster der GuilUelmiten te stichten. In het jaer 1534 is in de kerk der Guiiïelmiten begraeven geweest 7heodöricus Mertens, eersten drukker .zoomen zegt, van Duylstand. Vranhryk en Neer dei landen. Maer naer het vernietigen van dit klooster door Josephus II, is zyne graf stede verplaatst geweest in de hoofdkerk, in de capelle van den heyligen Sebastianus. (19) De Sterhecren zyn gesupprimeerd geweest daegs naer Beloken Paesschen, in hel jaer 17S4. (19) Nu do Kapel, toegewijd aan het II. Hart van Jezus, in do Hoofdkerk. De grafzerk werd naar hier overgebracht ten jare 1784. Motoren A. C. E. C. L. M. B. en alle andere merken. Pompen Hermés Radioposten "Irefla" Moderne Hoevemotoren op Kruiwagen. Werkhuis Kseüerï, Telefoon Aalst 601 Bureel en Magazijnen SseeraaB-dsbes'gsclitesïs-aiïtt, 4-7, AAl—ST"- Telefoon Aalst73 Voor Uwe Electrische en Mekaaische Benooiligheden raadpleeg or.s. CT7-ro:i ^saaaur.z*.. Herstellen en Rebobineeren van Motoren. Alie Speciale Apparaten worden door ons persoonlijk -geplaatst.U hebt dus de volledige waarborg van een goede en degelijke inrichting,

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksstem | 1928 | | pagina 4