ASTER HONING VAN CUBA A R P A Werkhuizen A R P A ^7-JbJL.JEEFrW SGHELFOUT Molenstraat, 51, AALST, Molenüeies, BEZIET uwe TONG HEERENen DAM EN voor d© lever DE PILLEN ISounelerie Rosteels-De Smeth Mea vraagt Voor Schoenfabriek Landbesmers AUTOMOBILISTEN W <e es srfc vooraicSitig ■waarom. Eonsslerle R. Van tis VeMa GEBROEDERS ¥AN ROVER Ml HET HOES Maesl ItÉ 1 Biedt zijne ^4 Wj Psrmaand Brussel, Avenoe Fopsfij» N° 55, (Midi). I oor Uwe Electrische en Werktuigkundige instellingen wendt U in volle vertrouwen tot Telefoon'. 436, oooco Radio-Posten SZEC3E33FI. OOOOO BoftarAll morSen **et opstaan beziet uwe ILU1 u- *1 tong in den spiegel. Is zij met wit, geel of bruin beladen in plaats van eeno roze gezonde kleur te hebben? Eene bslr.cie tong geeft altijd eenen onaangonamen geur die door eenon hoop ongemakken en ontsteltenis- sen zooals hoofdpijn, nederdrukking, ziekelijke tint, knoppen en etterpuistjes, hoest en verkoudheid, zin king en ontsteking der luchtpijptakken, kan gevolgd worden. Dit alles zijn openbaarmakendo voorteekens van eene inwendige onzuiverheid veroorzaakt door de verstopping dewelke gemakkelijk en snel kan genezen worden door middel der Carter's Pillen voor de lever. inwendige zuiverheid is voei gewichtiger dan «bö do uitwendige zuiverheid.9 gevallen op de 10 der ziekten en onsto-ltenissen hebben hunnen oorsprong in de verstopping dien gevaarlijken staat in den- welkon uw lichaam do vergiftigde overblijfsels inhoudt en waarvan het organisme dagelijksoh zou moeten ontlast worden. Indien die vergiftiging niet dagelijksoh uitgelaten wordt, wordt uw bloed vergiftigd. Den blindendarm kan zich ontwikkelen en eene heelkundige operatie zal waarschijnlijk noodig zijn om het leven te redden. (1'° gevaren niet eener slechte gezondheid. Sïdayi Sedert vele jaren worden de Carter's Pillen door het heelkundige korps en door hot jmbliek der ganscho wereld gebruikt. Dio kleine pillen zijn oneindig beier dan do hevige purgoi-ronde zouten; zij werken op eeno zachte wij zo en mot zooveel kracht en vermeerderen de inwendige zuiverheid die gezond heid en geluk iu do wereld beteokent C|» a klein fleschje Carter's Pillen kan gemakkelijk in den zak of in een baudzakje genomen wor den. Eeno proef der Carter's Pillen zullen vriendinnen van uwe gozondheid voor het gansch leven worden. zijn verkrijgbaar in al de apotheken aan d n prijs van 9 fr. het fleschje van 40 pillen. Het fleschje dat 140 pillen inhoudt kost 27 fr. Uitsluitend Agentschap Maison Louis SANDERS, Bruxelles. Te koop le AALST De VaJkoneer, 17, Esplanade, Ronneboog, Nieuwslraat. DE VERMAARDE (Superfijn, Eerediploma, Voedingssalon 1927) aan 80 frank de 3 kilos. De fijne lioning aan 65 frank. De zuivere honing voor pasteibakkers aan 60 fr. Franko te bestemmiogastalie. Schrijv. Comp'oir des RSiels, Antwerpen 2049^ Erejnfeotfegamstr'aaï, t. s- vraagt dringend gsade boenen- en vasten, breisters, kinnen en buitenhuis. ïssi goede naaiers voor tonnis schoenen .(machine Black). Willem Wyckaert, Ninoofsche steen weg, 98, Brussel, ico MEN VR AAGT eene meid, goede getuig schriften, 23, Geeraardsbergschestraat, 23, Aalst. 1U DRINGEND GEVRAAGD go >d vve en- breistors, bourdjeszetsters en leermeisjes, Ier Firma Frans Romb-ïut-Yan Laetem, 5, Espln-adestraat, ter stede. 104 Onmiddellijk gevraagd een goede oppindrr voor Maehien Kneip. Zich te bevragen Do Gtieeststraat, 14. T/S. 464 Da FIRMA AMANT Gebr. Nijverheid- str at, 9, ter slede, vraagt stiksters voor buiten huis. Het werk wordt ten huize gebracht. 432 MEN VRAAGT een goeden kadermaker, en een vijlder, in het Rijwieïfabriek DADA. .GonlschensLenwog, 63, ter stede. 130 FIRMA D'HAESE-BLOMMAERT, Zon- ues:r:sat, T/S. vraagt eene Jscqaardbreids'er n o een molorbreidsler voor vorton, 129 MEN VRAAGT breiiistcrs, bobgrster, opzeisier, leerm-isjes. Verzekerd werk gansch het jaar door. Zich aanbieden K. Ligutig en Cio, Moorselbaan, 141 bis t.s, 157 Reclitstreeksche invoer van Fricssche en Pooiache piantaardappelen. Alle soorten nog verkrijgbaar. 151 Maurice VAN NUFFEL, 36, De Ridderstraat, Aalst. Telelocn -34 vooraleer U een i ieuucn Autoband aan te schalfen Vraagt Prijzen in de Werkhuizen UIT TER HAND TE KOOP, Een huis St-Camielstraat, 11. Eon Huis, St.Jobstraat, 89. Eon huis, Koolstraat, 87. TE HUREN een huis, Sts-Jobslraat, 85, met overname van meubels. Zich te bevra gen Nazarethstraat, 67. ter stede. 45 TE KOOP nieuwe moderne ijskas, gas- vleeschpasleioven Relgica, Kluiskcnsstraat, 38, T/S. Men vraagt een leerjongen. 426 TE KOOP. Braven, dikken, sclioone» Poney, 7 jaar, met of zonder harnée, bij Jean Podevyn, Ouden Dendernuondsche steenweg, 19, Aalst. 427 TE KOOP Camion Fiat in goeden staat,allo dagen zichtbaar, Geeraarusbargsche steen weg, 218, ter sled?. 60 TE KOOP schoono Pistoolperen en Ap pels, inatfce prijzen. D. Bricout, Leuve- straat. Erembodegem. ALLE SOORTEN Noordsch Amerikaansch en eiken hout MEKANIERE ZAGERIJ Gabrcedèrs VLEÜRmSKX Geeraerdsbenjschesteenweg, 1995 Aalst Blafonlatten eu alle soorten mouluren. 31 Matige prijzen. Telef. 58S. Spoedige bediening. Tramstraat (Zwarten Hoek), tor stede,vraagt dringend eoede beenen- en voetenbrei- steis. 2634 Oliën :Oea,23uCa.©:Ea. lüleusfbeeksiraai, BS, AALST. TeSepfo. 5S0. Gp ISO Ki. van den Creolen Sieenwsg Drassel-Gent. AANKOOP %N VERKOOP VAN NIEUWE- EN OCCASIE AÜTOG. - ALLE REPARATION SPÉCFAL1TKIT' FORD EN CHEVROLET. DÉPANNAGE. Gansch Moderne installatie voor KersteSlen era Eaden vasi Batterijen 150 Occasie autcs FOSSD te koop, in goeden staat, aan buitengewone voordeeligc prijzen. Cin i paf he fr. - dA".. Per |pr|GAI.LAITSTRAAT-30 BRUSSEL j|| I Artiehel3 op Phono.N io^ lS-j'n bttn ö'i W.fr. par maand. ?Ofr periricandjj 4 te |6eo'mnen vet\ 15-fr. pei'JTJöönd. Wij verzenden in g'dnsch België en het Grooi'-HeNo^döm Ónze magazijnen zyn o pen ails d&ofen vs>,n B^tct S9uup Htftca\oo_d óraRs op cauvraoia, Son en Feesfdaoen 9101 j Omdat ge voor Uwe Autobanden te veel betaalt zoo gij uw aai^koop niet doet in de VernïeuiHing eïi Be:.;a;'E8ran ws-s3 slis snicSiaiiJsn. Waarbo g op Factuur. De nieuive Autobanden verkocht door oe Werkhuizen ARPA zijn wede' zijd's door de fabrieken gewaarborgd. 34 De voormalige pomp op de Veemarkt. Teekening van Bouwmeester Jules Gcethals. PIERLALA GAET NAER 35 DE CARMELITEN. Pier trekt naer de Carmeüten, Want 't begint hem te verdrieten 't Was een order vvyd vermaerd, Ja, van d'eerste van der aerd'. (21) 't Waèren Paters vroom van leden, Die hun beste sekers deden, Om de Pastoors van het land Te verleenen onderstand. 't Was wel aengenaem om hooien, Als zv zongen hunne chooren 't Waeren stemmen vol geklang, 't Was een goddelyk gezang. 't Waeren goede predicanten, En zy gingen 't allen kanten Waer den Prior hun naer zont, Gingen henen daer terstond. Deze Paeters vol van iever, Hoorden bicht hoe meer hoe liever, Niet alleen van Borgery, Maer van alle Boerdery. Voor hun moeyt' kwamp men veel stukken, Met goed jonst aen hun te schikken Van de verkens van den boer, Als zy deden'hunnen toer. (21) Op de Veemarkt,waar nog hunne voormalige kerk staat, heden in Stadsschouwburg her schapen. De Paters kwamen hier uit het woud van Muylem, in 1497. Den 28 Februari 1797 werdeu zjj uit hun sticht door de Frauschon verdreven. Den Schapelier hoog geprezen, 3J> Stont in dat Couvent in wezen: 'tWas een luysterlvk ciraed, Dat belette menig'kwaed 't Was een Broederschap verheven, Dat veel stichting heeft gegeven 't Was ten goed en heylig werk, En voordee'lig aen hun kerk. Als een lyk daer kwamp t? zinken, Hoorde men c'e klokken klinken 't Is ducaton, Patacon Want daer voer bejjraeft m'er om. Schoon men had maer slegte beien, Men kost daer zeer snaeri^' eeten Zoo het was maer taefels tyd, Had men grooten appeteyt Want het waeren graege maegen, Die hun beentj'ens konden knaegen Het was eenen lust om zien Aen de tafel deze lien. Men niogt op hun bier wel roemen, Dat Canaster plagt Ie noemen Het v/as drinken ende spys, Selfs op eene lange reys. Die wel werken moeten eeten, Ja, ook nemen goede beten Want 't is nocdig voor den mensch, Dat Iiy eet en drinkt naer wen sell. Hunnen Pandhof, wilt bemerken, Was x o! vogels en leeuwerken led r had daer zynen nest Enue woond' er cm ie best. De flawyn was eens gekomen, 37 Die 's' all' 't leven had benomen: 't Was eentiingen cnverwagt, Want 't geschiede by den nagt. Het was spy tig en te de iren, Dat men die niet konde weiren 't Was daer mé dat Isidoor All* zyn vogelen verloor. nota. De Carmeliten ofle Lieve Vrouwe Broeders zyn t'A eist gekomen den 23 januari 1497 met de toestenrminoe van den Bisschop van Caemerykuyt de bidplactse of Kluysterken te Muylem. Daer plagt te staen boven hunne deure het volgende opschrift Hic Conventus trans- latus est ex Muylem in Aloshtm, Auctoritate Philippi Duels. Comitis flandriaAnno 1497, 23 January Daer plagt een capelle te staen toeyewcyd aen de h: Catharina, alwaer nu de kerke siaet van de Carmeliten. (22) (22) Onnauwkeurig opschrift. Het moet zyn Hic convenius translat us est ex Muylem, in Alostum, authoritate Philippi Austriaci, ducis Brabantiae, comitis Fiundriae. Anno 1497. Januarii 23.»

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksstem | 1928 | | pagina 4