BAHQUE D'fiLOST De Electrische Energie ~~STADSN1EUWS Cinema Palace, Aalst Bonneterie Bosteels-Oe Smeth HOMER ia iaisps Oost Nieüwstraat, 27, Aalst. Een Zaakkundig personeel slaat ten uwen dienste. EgS.V,"?C5Sg5Sg VOETBAL Vcrtrrt» échten voor Zondag 29 Januari Zwu'ag on vangt Eendracht, te Aalst. F. C. VV esmunster. Die welke alleen de rang schik kb g nazien zullen besluiten tot oeue ..gemakk' lijke overwinning der Eondrachters, doch Wi esmunster wist reeds de beste in .gevaar to brengen. Ze verloreu in d' eerste /rondo tegen Eecloo maar met 2—3, en ko- jben nu Z mdag 11. Goeraardsborgeii te klop pen 'mot 5—2 Wit en Zwarte weest dus Zondag op uwe hoede, geen overbetrouwen in eigen krachten 'wilt go geen bittere verrassing oploopen. Voorijjn werken met groote VLEUGEL VERANDERINGEN, en shotten naar 't doel. In dien zin moet ge uw spel verbeteren, wilt go in de gevaarlijke matchen welke nog to spelen zijn als overwinnaar uitkomen. Do h rdste strijd zal waarschijnlijk op E'cloo '8 plein doorgaan. Geeraardsbergen -zal er trachten zijne bijtende nederlaag van -Zondag uit te wisschen. Zal het hen lukken tk twijfel or aan Excelsior op eigen veld moet de twee pun tjes opstrijken, Eend. Evergem is niet bij machte zulks te beletten. Op Evergem Center zal de strijd min een zijdig wezen» doch hier ook moet het bezoch te elftal als overwinnaar tegenover Meule- stedo aangeduid worden. Union Gantoise Temscho Hier zal liet feit voor de U. G. van voor eigen volk op te treden, de schaal in 't voordeel der Goutsche ploog overhalen j 't zal best mogelijk niet '/.onder moeite gaan, gozion de strijdlust der bezoekers. Ilmume ontvangt Sottegem. De bezochten hehbmi een goede kans rie zege to behalen. Eindelijk hebben we Rac. LokerenAude- nnerde, een gemakkelijk zaakje voor Aude- mierde, op 't papier ten minste. Nu in wer kelijkheid zou dit op 't zandig Lokerens veld nieUzoiider strijd kunnen eindigen. Eendracht 's reservon spelen Zondag in Audenaorde, do vroeger uitgestelde match. Do reservon hebben ook nog hier to Aalst tegen Audenaorde, hun laatsten match, op te roden. NEM. £33335'SSBSiéZ^ Diocesaan Sporiverbcnd Voofuil-Aa j', 1 Racing Aalst, 8 Up c-en zwaarterrein stonden-Zondag ll.de ploegen Vooruit-Racing, onder de leiding van a biter Blanckaert. Het spo! h- d ceu snel begin want na 3 minu- t ii sjelons opent Diorickx do scoor voor Ra cing up center van V. d. Poorten, laatstge noemde zal enkele minuten later n. 2 binnen /.tab u, it een pr; clitig schuins shot. Ilot 8j ei gaat een weinig verdeeld op tot wanneer Lp IIbl 15 gelegenheid 'vihdt n. 3 te kassan. Vooruit wordt ingedrukt, eea eloelworstolling voor hun kooi ontstaat, doch Winter vindt de gelegenheid om neven te shotten. V. d. Poorten in i'orm ontsnapt terug center en De Bolle is er bij om n. 4 aan te leekenen. Nu is het de beurt van Vooruit om to ontsnappen, doch Boter- berghe is er op laesie knipje bij en ontzet, doch de 'bal komt terug on nu is het aan Rich. D'ilert om zijn kunde te toonen, hij loopt zelfs tot in het coutor, doch daar fluit de arbiter, naar deze6 meening waa het voor hands Hierop snelt Vooruit weg, hun eindshot vliegt op de dwarslat ton plotte, de bal komt terug en D'Hort ontzet doch hierop fluit de arbiter goal. Geen enkol linesmah had gevolgd en de scheids rechter had dit gezien van op een SOtal meters. Na de rust zal Moert n. 5 binnen zonden op center van Mathys via Ruelens. liet terrein wordt zeer slechter wordt weinig kontrool op den bal gehouden, bijzonder voor de goal. Winier zal n, 6 aanteekenen op voorzet van Ruelens. Diorickx mist een schoone kans. Na enkele corners van beide ploegens welke onbenuttigd blijven, zal Meert n. 7 maken en De Bollen. 8 op center van V. d. Poorten. De bal gaat nog wat op en weer doch brengt geene verandering meer bij Speelden goed bij Vooruit: de verdediging en A. Borms, bij Racing: do verdediging, de halfs, De Bolle eu Meert, alsook V. d. Poorten in den eersten time. Deleidiug kon beter zijn. VIarco. Nieuwjaarsgiften voor den Paus Ontvangen ten bureele der «Volksstem» H. Vader zegen ons huisgezin 5 fr. Opvoering van FAUST door do Leerlingen van het St Maartensge- siicht, ter gelegonhdid van liet naamfeest van don Eerw. lieer. Bestuurder en ten bate der Missieën, op Maandag 30 dozer, om 5 1/2 uur, in de zaal van bot Groen Kruis SchoenfahHak Etabtiseement FGSSELE, Gentsche steenweg, 523, ter stede, vragen sef fens bekwame stiksters, rentplaeer- stersj schaïmsïers en schoenmakers. Verzekerd werk en hooge Boonen. 171 TOONEELNIEUWS. Op aanvraag van den Nationalen Strijdersbond (Afdeel. Aalst), geeft den tooneelkring Werkmuusvrougd op Zondag a. s. een luisterrijk toonoelfoest. De spelwijzer geoft op: Een drama van J. Haugen «Do Houtzagers» on het zoo bekend lachsucces «Prima Donna» Aug. Hendrickx. BaltscJaieteii Zaterdag 28 Jan. prijskamp op den bak naar een konijn en een schouwgarnituur bij Riksken uit ilo Pist, Binnenstraat, 206, T/S, Begin om 7 u. Kampen om 9 1/2 u. 179 Maandag 30 Jan. prijskamp op don bak naar 100 fr. by Belton Leopold, Hovenier- straat, 60, T/S. Begin om 7 ure. Kampen om 9 1/2 ure. 180 OPGEPAST 1 Donderdag 26 Januari, om 8 ure, laatste opvoering van het grooto suc- - A R TIS TEN MA SKERS. - Vanaf Vrijdag 27 Jan. Kinderen toegelaten PAS OP.... ZE SCHIETEN Buitengewoon kluchtspel mot Wallace Bee ry en Raymond Nation. Maandag 30 Jan. om 5 en 8 u. Kindoren toegelaten. Begin van een niouwn Cinêroman, in 3 weken Kapitein Rascasse 177 met Gabriel Gabrio en Claude Merelle. WORDT GEVRAAGD voor Aalst en omstreken, vlijlig en deftig persoon om te reizen en ontvangsten te doen. Vast loon. commisie en reiskosten. Zich aanbieden tot de Maatschappij Singer, Nieuwsiraat, 3, ter stede. 184 MEN' VUaAGT k oeken ie rjongen 15 a 16 jaar. Zich ie bevragen Rijwiolfabriek, Nieuwstraat. 38, T/S.182 ONMIDDKLUK GEVRAAGD, goede voe- tenbreidsters (hiachien 12) ook boordjes- zetsters of leermeisjes (boog aanvangeluon). Zicli wonden Nieuwbeekstraat, 49, t. s. 183 MEID GEVRAAGD voor alle werk in huishouden me$ kinderen. Zich wonden 26, Dirk Martensstyaat, ter stede. 178 MEN VRAAGT boenen- en voetenbrei- siers ter Firma D'Haese-Biommaert, ter stede. 17ö BONNE EMPLOYEE slóno-dactylo, con- naiss, frang. flam, est demandó?. Eer. bur. journal P. N. (débutantes s'ubstenir). 175 ËpembödegemïsSB^aat, s vraagt dringend goede baenen- en voeten breisters, binnen en buitenhuis. issi FIRMA D'HA-ESE-BLOMMAERT, Zon nesiraat, T/S. vraagt eeno Jacquardbroids'er n ook een molórbreidster *oor vaten, 129 MEN VRAAGT jonge, werkmeisjes van 14 tot 16 jaar voor machienwerk. Goed loon en verzekerd werk. Cie Cotonnière et Lai- nièro, 6, Zeebergkaai, ter stede. 59 TE HUUR. „GEVRAAGD gemeubelde slaapkamer voor gebruik een of tweemaal per week. Schrijden ten bureele dezer onder de letters A. Bi G 181 d^]L jLO jO. 3EC diaciiH^seksti'sat, 51, AALST. 3E1 St 33. Cl. ©32. Telegsh. 5SS- Op IG3 m. van den Urooten Steenweg Brussei-Gent. AANKOOP EN VERKOOP VAN NIEUWE- EN OCC VSIE AUTOS. - ALLE REPARATIËN SPECIALITEIT FORD bn CHEVROLET. DÉPANNAGE. Gahscli Moderne installatie voor Kerstelien en Oadsn van Batterijen 150 Occasie autos rORD te koop, in goeden-staat, aan baitongewone voordoeligo prijzen. aangesloten bij de Banrpie de Bruxellcs (kapi taal en reserven fr. 294,440,000), heoft de eer hieronderder do koers der volgende waarden mede te deeien, opgen. om 2 u. ter Beurs, Brus. 26 Januari 1928. KOMPTANT. Lecning met premie 5440 Bons op 5 jaar 1923, l'scrii Bons op 5 jaar 1924,2' Bonsop 5 jaar 1924, 3'serij. Bons op 10 jaar Verwoeste Gewesten 1931 Verwoeste Gewesten 1922 Verwoeste Gewesten 193J _440 Consolidatieleening5>/, Banque de Bruxelles 22'.0 Banqitc Centrale Anversois: 13-5 Banque Nationale de Bèlgiqui3650 Créqéca 7°6 Crédit Foncier Africain, ane. Crédit Foncier Africain, non 1325 Tram. Bilbao(kap.) Tram. BitbaotaenotsaanJ) - 825 Economiques 3125 Financ. deTransportsFup.) 63000 Cockerill 2075 Espérance Lon?doJ Ouqrée-Marihay! 3275 Bernisart 260 Courcelles-Nord 250 Charb. Hainaut(kap.| '275 Cliarb. Limbourr-Meusekap. 530 Mariemoni 6300 Rcssaix 4 50 Libbey Owens 30o2 Carrières Unies de Pofp'iyri 3300 Eclairage <2 ChauL nar ie ;ai 9250 Electr. 'Bas. Charleroi (be'/.j 1300 Electr. du B or triage (bav.) 900 Elecir. Fist dela Beigique); rerj. 1225 Eicct. Nord dc ia Belg. (ae.'.l loOO Interc. Beige d'Elect. (xapi Enirenr. Elect, (kapj 2525 La Lainièra 12000 350 3510 1825 2550 Sté Gie Belgs Produiis Cril.ni 3500 Brasseries de Léopoldville, cap, 190O Brasseries de Léopoldville, div. 1875 Cominex 311,25 Géorainei 18500 Socoma 2825 Socoma nouv, Sogalfor ca? Sogaifor io.id. Burbach 8Si(K> Frince Hart Terres Rouges Damas (aap.) Uamas (siicntaa:'. II TERMIJN. Barcelona-Trail.2310 tot 2295 Mexico Tramways - 1050 tot 1030 Sidro (nriv.) - 2845 tot 2830 i„. j i 2910 'ot 2895 ConcordiJ ,^'8 tot 318 Pctrofiaj !37otot.370 Rand Mines 657,50 to: 055 Russian Oil 54^iot 54 50 Constaatinopel mi 1545 tot 1520 ij 1440 tot 1415 Héiiopoll» 3955 tot 3885 Indusiries-'ulmlqun 738 tot 727 Nitrates Railways 1450 tot 1450 Tanganyika 630 tot 6e8. Tubize priv. 1600 tot 1580 Kassai (rart.) - S42 lot 949 Cré"éco - 768.75 to! 770 Soengei Liooi! 3800 tot 3780 Financiers 679 tot 673 Sennah Rubber 674 tot 571 Hivéa 5S3 to. 577,50 Kaiping 552.50 tot 550 Aijustrel 615 tot 610 Brazilia::-Trail. 7830 to! 785a Buenos-Ayres jiip-l 900 tot 896,23 Buenos (iirl 830 tot 88:175 Prince Llinr! 3610 tot 3o50 SSS AGGN i'SCIIAPPES E.V BIJKANTOREN Dsndirleeuvj, (Statieplein», Dendermonde, (Brusselstraat), Geeraerdsbergen (Groote Straat), Gerzele (Kerkstraat), Nederbrakel (Neerstraat), Ninove (Beverstraat), Sottegem (Kasteelstr.), Wetteren (Statiestr,), Aspelaere, Aygem, Berlaere, Bae!eg»3m, Baesrode, Cenderbautem, Galmaarde, Haeitert, Idegem, KerkPtken, Lede, Lebbeke, Liedekerke, Oordegem, Oosterzeie, Ophasselt, Meire, Michelbeke, Munekzwalm, Sarlardinge, Sle-Maria-Audenhove Ste-Maria* Lierde, St.-Lievens-Essehe. -"v— —o Handelsregister van Aalst N° 14 o— Aangesloten bij de BANQUE DE BRUXELLES Kapitaal en Reserven Fü*. 85 I s 1 40,000. DE BANQUE D ALOST waarborgt U altijd Beste Voorwaarden 2. Vlugge en beleefde bediening. 3. Stipte Geheimhouding. 4. Volkomen zekerheid. PIERLALA GAET 38 NAER DE CAPUC1NEN. 't Is dan tyd van vooi s te treden, Óp te scherssen myne leden, Hier niet meer te blyven staen, Altter sirakx elders toe te gaen. Trek ik naer de Capucinen, (23) Tot wat voordeel zal 't my dienen Dog 't is mynen goeden moed, Die my daer naer henen doet. Pierlala, 't zal u mishaegen, Gy zult uwen gank beklaegeni 't Zyn ruïnen op ruien Datgy op die piaets zult zien, Ah gy anne Capucinen, lk beklaeg zeer uw' ruïenen Uw convent is als een lyk, Ja, Jerusalem gelyk, Als het den propheet beschreyde En zy iklagten overleyde He: iseenendroeven pand, 'Ach, 't is een beakkert land. r eze Paters met hun kappen, Leden eeriytis verre stappen, Zoo ten dienste van de kerk Als tot ander heyiigwerk. Vt' Hun' habytcn vvaeren lasten, Die een ieder niet en pasten, Want zy waeren zeer gênant Ende ook geheel pikkant Op do Graanmarkt, waar thans de Legorpupil- lonschool is. Vestigden zich te Aalst, den 3 Mei 1614. Onder do FraDSche Omwenteling, den 28 Februari 1707. verjaagd. Alsdan werd het klooster herschapen in een krijgsgevang. Zelfs, nog meervervult met pi kers, 39 Zoniiycis alzoo groot als knikkels Het was een boetveerdig 'kleed, Dat bediede rouw en leed. Hunnen Baert was ongeschoren, Fraey, gelyk, en lang van vooren 't Was een Eremyten dragt, Daer de weireld nü me lagt Want de weireld is bedorven Hv beschimpt dat is verstorven Nu word de cenvoudigheyd G'acht voor eene zottigheyd. G'heel het Capucinen leven Was voorwaer exempel geven Van gebrek en van verdriet, Want dees' Paters hadden niet. Sint Franciscus van Assisen Vreesde sekers niet het vriezen, Daer dees Paters in 't gemeyn Altyd zonder schoenen zyn. By de Paters Capucinen Kost men zig van snuyf bedienen. Want men vont daer een potties, Wel voorzien en sterk, maer vies. KOTA. Do Paters Capucinen zyn V Aelst gekomen den 3 mcy iGI4ende ontfangen in het huys van den heere Joannes de la Quadra; daw naer in het huys van den heere Joannes Couche, io el kers huysmet twee huyzen daer by, gekogl is van de heeren bestierders van het land va)i Aclst, door het bevel van hunne hoogheden Albert us en Isabellaom hun klooster daw te bouwen. Den 3 meye id 5 wierd met groote solemnitcyd het kruys geplantende den 3 mey 1623 wierd kunne kerk gexoeyt. Het volgende jaer was hun klooster voltrokken. Boven hunne poorte stad nog heden te lezen het volgende opschriftR: 40 D Administratorcs Comitatus Alostani monitu Principum R: RPatribus Capucinus Monaster htm, hoc exstruxerunt in honorem u Dei cl Sancti Francisci, absolution anno 1624.» De dak van de Capucine kerk is afgebrochen om de capelle van Schoonaerde te voltrekken, die afgebrand was Was er dan geen haüt te vinden. Dat men moest dees' kerk verslinden En ohtblooten van haer kap 't Was wel eenen siegten stap. (24) (24) Het. opschrift, gegeven door Luyckx, Is foutief. Men leze D. D. Administratores com- mitatua Alostani monilis principum R.R. Patribus Monasterium hoc extrnxerunt in lionorem Dei omnipoteutis et Sancti Francisci, absolutum. Anno 1624. PIERLALA GAET NAER 41 DE SWARTE ZUSTERS. DeSwart' Susters, goede vrouwen, (25) Staen my nu nog te beschouwen; Maer geen zuster is er thuys. Neen, ik hoor' daer frans gespuys- Wol, wie durft sig hier vertoonen En wat volk blyft er nü woenen Pierlala, 't is eenen tyd. Die ons geeft veel nieuwigheyd. 'k Zien hier mannen met hun sweerden, 'k Zien hier stallen vol van peerden Dit is niet van Moniea, Maer het komt van Gallia 't Zyn Gendarmes dezer steden, Die dit huys zyn ingetreden 't Zyn de wachters van het land, Die bevryden onzen pand. Ik wil' ook aen deze menschen Vrede ende voorspoed wenschen. Pier, gy moet nu voors gaen zien Naer ons goede Swarte lien. 'k Heb die Zusters thans gevonden, Die door iever zyn verslonden, Om van huys tot huys te gaen Voor de zieken by te staen. Deze woonen hier ten besten, Thien mael beter als ten Vesten: 't ls den Heer, die dit voorziet, Als men doet dat hy gebiet. (25) In do Kapellestraat, ton jare 1474 opge richt. De Zusters werden deu 22 September 1796, door do Fraiisclien, uit hun eigendom verdrevon. In 1807 eropgericht in het voormalig huis vau Mevrouw weduwe Wouters de Dalme. Vertegenwoordigers voor /*a!st en Omliggende der Motorhn A. C. E. C. (Charleroi) de beste Verdraaibare Hoevamoioren. Alle Benoodigdheden voor Electrische Inrichtingen aan P zen builen alle Concurrentie. Samenwerkend Vennootschap JK. S-J T Bureclen, Magazijnen en Werkhuizen Ledebaan51. Winkel Esplanadeplein, 4. Telefoon Aalst 168. Postchepk 24500. Telegram-Adres Elecirische*Energle.Aalst. Rebobineeren van Motoren Alle Artikels voorT. S. F. Groote keus van Radiotoestellen ons

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksstem | 1928 | | pagina 3