van L. DUPUIS, Jumet tyÉMen üe loss 4.50 fr.in alle apotheken STADSNIEUWS Ë3e" overlijden ran levins Esiclmoieslgg ffier&vet'rolffitigen in Mëacico wordt seffens verlicht en spoedig genezen door 't gebruik van de '-5 Mk Koesï, valling, csafarrtea, ontsteking der luchtpijptakken griep, influenza, keelkwale», asthma benauwdheid, heeschheid 08 doos 4,50 Ir. in aüa sputhakM 3;u iia=Louisa Dierickx langue Ostifral® da la Bestik Be Banpa d'filos! Bonneterie Bosteels-De Smeth Berlijn, 28 Fabruari Men meldt liet overlijden van Prins Lichnowsky, die bij het uitbreken van den oorlog Duitsclie gezant was te Londen. De Engelsche bla den doen uitkomen dat, hadde Duilsch- land eenige politieke mannen zooals Lichnowsky gehad, de oorlog nooit zou uitgebroken hebben. Parijs, 28 Februari. —De vervolgingen tegen de katholieken worden met de g oolste strengheid voortgezet. Volgens een snelberlciit uit Mexico, via Londen door den Parijzer Matin gepubliceerd, werden te Guadalajara ver- s heidene honderden personen, waartus- scl e i vele prtesters, aangehouden en opgesloten. Zij worden er allen van beschuldigd kerkelijke diensten bijgewoond te hebben Zekere liunner werden terug in vrijheid gesteld na tot geldboeten veroordeeld te zijn geweest. Voor wat de priesters aangaat, die zul len allen verbannen worden. VOETBAL Overzicht l!dc afdealing Oost-Vlaanderen 't Was eon prachtig Lenteweertje toen om 2 u. '10 De Motte de bat aan 't rollen zond. De oorsto aanvallen komen van Evergem, en de Aalstersclie verdediging hooft gedu- rendo oon tiental minuten do voeten vol. Do Eendrechters geweunon zich stilaan aan het engo Evergems plein, en dan keert "t spel. Du Wit en Zwarte weten nu de leiding van 'r, spel in handen te nemen en zullen ze tot do rust. behouden. Evergems doelwachter tweemaal verschalkende. Na de citroentjes welen do Wit en Zwarte er nog drie doelen bij te maken, en verlaten Evorgems' kamp niotmeer. Gedurondo 'do luats:o 15 min. schenen de Aalstenaars er een entraiuement partijtje van te' makoii. Zo luidden hot zeker warm Do voetbal scheen er ook van 't hebben want hij vond bot ook best alle oogenblikken een badje te gaan nemen in een dor grachten welke het plein omringen. Of was liet oin do gepaten teerde visschers aan 't werk te houden De engheid van 't plein belette alle schoon spel. Da-bal is meer luiten dan in -tfspöl, 't geen dan ook de S|>oktakelaelitigiieid van hot spel zeer verminderde. Vigor Ilamme schijnt zijn sliot naar 't doel to hebben teruggevonden. Uil. Gantoise op eigen vehl gaan kloppen mot II1 is zeker geen kleine daad. Do toekomstige tegenstre vers van Vigor houden zich maar sterk wil len zo or nog een untjo gaan weghalen. Ook R icing Lokeren wist Weidestede eene doorwegende nederlaag toe te dienen. De Racingers hebben er zeker genoeg van 't roo- d« la-jta.arnljo te dragen, on vonden het best lui voorsprong op Meulesteda maar met 2 punten io verm^erdoren. Excelsior bood Eec.loo een schoone tegen stand doch zooals voo/zien moest zich ten onder geven. Eecloo zit dus fel op Audenaer- des hii'ion. in Sottegem voorzag ik-een felle strijd, en zoo was hef, doe i 'i is 't bezoekend elftal (Temsche) dio er boven uit komt met ten nipte overwinning van 1—0. In Waesmunster moest de scheidsrechter de match schorsen toen Waesmunster de loiding had 31, daar do sj elors van Aude- naardo misnoegd, om sommige beslissingen, het plein verlieten. Dit zou hun kunnen 5—0 kosten. Geeraardsbergen won op Evergem Center met 31 na oen schoone weei stand der be zoekers. PECTOR DU PUIS Dit heerlijk middel is eene der meest gelukkige mengelingen van stillende en ontsmettende balsemen met uittreksels van verzachtende' en berstkruiden. Het wordt onder een nieuwen vorm voorge bracht dat het doet verdragen door do meest delicate personen. ZIJNE VERZACHTENDE GEVOLGEN ZfJN NIET VERSCHULDIGD AAN VAAR SCHADIGE BEDWELMINGS MIDDELEN, WEL ZIJN ZIJ HET GE VOLG VAN DE VERZACHTENDE EN BALSEMENDE PRINCIEPEN DIE SPOEDIG DE ONTVLAMMING DEIl ADEMHALINGSORGANEN DOET VER- Ce kinderen zullen 5 «©4 6 PECTORAL DUFUiS per dag namen De personen bekommerd om hunne gezondheid zullen er gebruik van maken ter doelmatige bestrijding van Elke Pectoral Oupuis is rjomsrkt P. 0. Fnrouemenr De zieke, van af de eerste dosissen, voelt sieh verlicht. De hoest, dio hem gestadig folterle, ein digt, heudt op. De verhitsiog é»r keel verdwijnt. De slijmen komen los eu worden gemak kelijk uitgeworpen. De longen kooien open. D« drukking verdwijnt. De ademhaling wordt regelmatig. DE GRIEP die aanvangt door rillin gen, door eene algemoeue onpasselijkheid, weerstaat a-iot aan de weldoende gevolgen Tan den PECTORAL DUPUIS. De be smettende kiemen die vaak ernstige ver wikkelingen veroorzaken, kannen niet leven en zich ontwikkelen in tegen-weor- hehJ van de ontsmettende balsemen die dit uitstekend middel uitmaken. Men moet zorg dragen ds PECTORAL DUPUIS zoo lang mogelijk in den mond te houden derwijze dat de balsemen lang zaam al de besmette organen do irdringen en dat de verzachtende princiepen dege lijk" hunne verzachtends gevolgen uit oefenen. <u,y..*t<J3AUMES CALMANTS ANTISEPTJO 'Af ^^PZAAÏTZS £ArOIL/£ArmS*&FCTO/lAL£S S Elke Peatoral Bupuis is gemerkt P. D* v- ei-* Op 11 Maart worden de uitgestelde mat chen gespeeld, er zal onder andere doorgaan de match Vigor ll.immo Audeuaerde. NHM. Eerst zullen we Tokio en Yokohama zien voor de schrikkelijke aardbeving, gepaard met overstrooming. welke het gansche ge west teisterde. Daarna laat hot tweede deel van dezen film ons de verwoesting dier ste den aanschouwen, onmiddellijk na de ramp en liet inrichten der eerste reddingswerken. In do film over Volkenkunde zien we een Japansche kolonie, het eiland Formosa. Hier is men in de gelegenheid oen vergelijkende studio to maken tusschen de zeden van dit primitieve geleras en de zwarten van Mi Jden- Afrilca, waarover we reods lal van banden te ziot] kregen. Hot plaatselijk hoschennkomitoit. Men rz ckt ons hot overlijden te melde» va MEVROUW weduwe vat I£. Emilics-Josepbus Boelaert echtgeuooto van RL icsc'phus-Frans Thlenpont geboren te Aalst den 15 Februari ISöS en er overleden den 26 Februari 1928. versterkt door de HII. Sacramenten. Lij 1- ei uit en begrafenis Woensdag 29 Febr. om 8 u e. in de Kerk van den H. Jozef, M'.n vergadere Spinr.erstraat, 12, om S ure, Vrienden en kennissen die bij vergele - beid geendoodsbericht ontvangen hebben worden verzocht dit ais dusdanig te wil len aanzien. Kerk dar E. E. P. P. Jezuïeten DE NOVEEN VAN GRATIE ter o re van den H. Franclscus Xavorius WvU'dt gecelebreerd van Zondig aanstaande 4 M: an' lot en met Maandag J2 Maart. Dj.el.iks to 5 uur en te Buur, plechtig Lof, Lofzang door het volk, preek en veree-. ring der relikwie van den Heilige. De Sermoenen worden gepreekt door den E. P. VERWIMP. Da Belgische Fiïm Universiteit onder de besch nning van de 1<\ tojrafische Kring De karnat alw k is voor onzegreep^eriug oen rustweek ge veest zood <f onze Hide voor stelling verschoven weid o> aanstaande Woensdag 29 Februari, lo 8 uur in de Made- Ion. Al zien tal van leden met spijt het einde van het eerste jaar stilaan naderen, minstens hebben ze het groot genoegen ie boatatigeu lat de laatste programma's nog beter zijn dan do eersten, een goed voorteeken voor het volgend jaar. In de laatste drie weken hadden we hot genoegen 40 nieuwe loden in e schreven wat wel het bewijs is dat onze instelling zijn verdienden bijval oogst. Hot 10de programma is vooral, japonees VOOR DEN DRIELING ONZER STAD Bedrag der vorige lijsten 350 fr. Derde lijst. M. Van de Perre Gustave fr. 100 Om gelukkig te zijn, Esptanadestraat 50 Onbekend. Nieuwstraat 10; Bravo voor het huisgezin, Dirk Mnrtensstraa' 15; Onbekend Aalst 40 Naamloos. Keizerlijke Plaats 25 Naamloos, Keizerlijke Plaats 25 Naamloos, Keizerlijke Plaats 25 Naamloos, Keizerlijke Plaats 25; Liedje gezongen by X., Zoutstraat- poort 7; Mare 20; Naamloos, Nieuwstraat 20; Onbekend 5 Tor «ere van den H. Joseph 20; Onbekend 10 Samen 747 fr, ONZE WEGENIS. Kamerlid Golenvaux bracht een gunstig verslag uit over het wets ontwerp tot instelling van een tijdelijk Fonds voor de wegen. Het herstel der wegen zal dus in 't kort, hopen wij, een aanvang no men. Tusschen die werken bemerken wij de herstelling der wegen St-Niklaas—Aalst en AalstNinove. STAD AALST. MUZIEKSCHOOL. GROOT CONCERT te geven ter gelegenheid der Prijsuitreiking aan de BEKROOKDE LEERLINGEN (Prijskampen van hetSchooIjaar 1926-27) op WOENSDAG 7 MAART 1928, om 5 1/2 ure zeer stipt in de Feestzaal van Stadhuis. PROGRAMMA; 1. Seméramis, openingsstuk voor klavier en. snaarspeeltuigen. Rossini 2. Solo de Concertvoor bugel, P. Rougnon* (M. J. De Schryver, zilveren eermetaal). 3. Concertinovoor klarinet, C,M. v. Weber. (M. Edw. De Schrijver, zilveren eeremetaal). 4. Concerto (le solo) voor viool, Ch.De Bèriot (M. W. Kiekens, zilvereu eeremetaal). I. Clcrir de Lune ILac de Genève), voor kla vier, Fr. Bendel. (Mej. G. De Kotelbutter, zilv. eeremetaal). Requiemvoor 3 basviolen, D. Popper. (Leeraar Fr. Backaert en zijne leerlingen, M. De Bruyne en A. Van den Berghe). 7. Vantaisie variée, voor hoorn, Merck. (M. G. Kieckeus, zilveren eeremetaal). Solo de Concertvoor fluit II. Kaiser. (M. II. De Schryver, I* prijs met de grootste onderscheiding, in deu middelbaren leer gang, £e afdeeling' 9 Fantasia appassionatovoor klavier, Ph. Loockx. (Mej. W. Renneboog, gulden eeremetaal) 10. Concerto, (ie deel), voor violoncel, C. Saint-Saëus. (M. M. De Bruyne, gulden eeremetaal). 11. In 't Woud, drie-stemmig koor, met be geleiding van vier-handlg klavier en snaarspeeltuigen, onder lekling van M. Ph. Loockx, Best. der School. F. Riga. 12. Prijsuitreiking. Aan liet klavier Mej. G. De Ketelbutler, Mej. W. Renneboog, M. de Bestuurder. INGANG VRIJ. Deuren gesloten gedu rende de uitvoeriDg. OFFICIEELE NOTEERING EN, PER BEURS VAN BRUSSEL medegedeeld door de filiaal dep Société Générale de Belgtque 38 Feb. 1928 KOKIPTfilMT. Société Générale (Capital) 2850 Banque d'Anvers Banque Siiio-BeJse Banqtie de Bruxelles Banque d'Outremer Sociéé Générale (Réserve) Cliemin Fer Bel 75 s Ch. Fer Congo-Lacs, cap. Ch. fer Katanga Maritime Congo CJi. Fer Réunis, capital fondateur Tramw. Bruxellois (diviij Ch. Fer Entreprises Economiques Elect. <S Tract., privil. ordin. 10700 Entrcpr. Elect.capital 2800 fondateur 20210 Railways, capital 1975 fondateur 8250 Intercom. Elect.capit. fond. 4450 Angleur-Athus Arraes de Guerre Ateliers Métall.prio Clabecq (Forges de) Cockerill A. C. E. C. lemappes (forges de) Ougrée-Marihaye Providence (forges de) Sambre-Moselle (ord.) Andre Dumont Beeringea Bois d'Avro/. Bnl Espér.Bafterie 3420 7725 600 3575 2145 1300 19550 6000 3095 3260 Union Minière, (priv.l - 7687,50 Union Minière. (kaa.j 10500 Englebcrf O. <S Fiis 5810 TERhfllUfll (le KwoLteerlugg Brazilian Buenos-Ayrescip, Buenos-Ayre,, ii ri.f| Concordij Conatantlnopfs cm. Héliopoli» Industries Chiiniquei Kalping Kasai Peiro/ina Prince .Te.irl Soengei Tanganyika Tubizs 7885 940 932.50 314 1485 3880 835 595 1010 1342,50 3400 3115 562 2095 2900 367,50 34000 2620 670 415 3910 8450 6600 455 Gosson-Lagasse Hasard Homu-Wasmes Levant du Fléna Uégeois Canipi.u Patience-Beaujofic Produits Flénu Um's-Ouest-Mons Corphalie Mines Minér. Mét. Overpeit-Lommel Vleille Montagns Auvelaii (Glacés d') Charleroi Glacés Midi Russie National es Beiges Libbey Owens Warrmont (Verreries) Val S' Lambert Carr. de Quenast - Merbes-Sprim., capital La Vesdre Linière Gantolis Slé Gle Produlls ehlmlques Auxitacs, capital fondateur - Citas Congo (Cie pr. Comm.) Tatertropicai Katanga, privilégiée ordinaire 1095 3700 1775 1095 14525 6400 385 3950 2660 1540 1630 4110 25100 5475 28875 1875 2590 405 10525 2005 16550 10475 691,25 106750 aangesloten bü de Banque da Bruxelles (kapi taal en reserven fr. 294,4-10.0001. heeft de eer hieronderder de koers der volgende waarden rued, te deelen, oppen, om 2 u. ter Beurs, Brus. 28 Februari 1928. KOiBPTAMT. Leening met premie 5465 Bons op 5 jaar 1923, 1« ssria Bons op 5 jaar 1924, 2< Bonsop 5 jaar 1924, 3« serii. TerresRougei Damas (kap.) Damgs (süciitaan ll. TERHIJIB, Barcelona- Tract. Mexico Tramway, Sidro (priv-J 28(10 4500 - - 100,55 230 450 2650 1525 3425 720 1350 875 Bonsop lOjaar Verwoeste Gewesten 1921 Verwoeste Gewesten 1922 Verwoeste Gewesten 1922 Consolidatieleeninga','j Banque de Bruxelles Panque Centrale Attversafse Banque Nationale de Belgiqti: Crégéco Crédit Foncier Africain, anc. Crédit Foncier Africain, non Tram. Bilbao(kap.) Tram. Bilbao(genotsaand) Economiques 3300 Financ. de Transports (ka?,C50D0 Cockerill 2650 Espérance Longdoï 5750 Ougrée-Marihays 3962,50 Bernisart 260 Courcelles-Nord 650 Charb. Hainaut(kiP.| 1300 Charb. Limbourg-Mettae kap. 575 Marleaont 6400 Ressaix 4060 Libbey Owens 31' O Carrières Unies de Porphyrs 3QOO Eclalrage de Chauf. par le ;ji 9600 Eleetr. Bas. Charleroi (bed-i 1525 Electr. do Borinage (bev.) 900 Electr. Est de la Belgkjué); mj. 1225 Elect. Nord de la Belg. (beV.) 1425 lntere. Beige d" Elect. (kap.J Entrepr. Elect, (kap.) 2800 La Lainiére J2950 Sté Gle Beige Produits CMrot j. 3450 Brasseries de Léopoidvitle, cap, 1875 Brasseries de Lécpoliville, dlv. 1850 Cominex 265 Géomfnes s 13750 Socoma 2650 Sogalfor cap 327,50 Sogalfor fond. 5250 Burbaeh 8900 Prince Henri 3n50 (ord.J Concord!i Petroflna Rand Mine, Russian Jil Constantinopel cj j id Héüopolil Indusiries Chlmlqus, Nitrates Railway, Tanganyika Tubize prfy. Kassai (;>artsj Crégéco Soengei LipoJt Financiers Sennah Rubbet Hévéa Kaiping Aljustrel Brazilian-Traef. Buenos-Ayres (ea.J.| Buenos (Jfvi Prince Henrt Parisbas 2170 tot 2140 1190 tot 1185 2720 tot 2705 2810 tot 2780 314 tot 310 1342,50 tot 1327,50 606,25 tot 605 54 tol 59 1480 tot 1485 1375 tot 1380 3880 lot 3870 835 tot 826 1470 tof 1450 562 tot 553 2095 tot 2130 - 1010 tot 1000 720 tot 715 3115 tot 3125 568 lol 565 449 tot 448 525 tot 525 595 lot 592,50 685 tol C62.50 7815 tot 7850 940 tot 930 932,50 tot 925 3410 tot 3340 4065 lot 4055 GEVONDEN op den Moleudrios ter slede, Porle-monnaie met geld. Terug te bekomen ten politiebureele. BERICHT- Opening van het groot Hoeden- en Klakkenmagazijn JAAK GHYSBRECHT, hoek der Nazareth- en Vrouwstraat, Aalst. Groaie keus. Komt zien I 409 MARKTPRIJZEN DENDERMONDE, 27 Feb. Te koop gesteld Vee 24 Kooien; 30 Runder, IS Vaarzen. Verkocht 14 Koeien van 2300 tot 4700; 17 Rundera van 900 tot 2S00j lSVnarzon rnnZZÓO tot 4' 00. Aardappelnn da 100 kilogr. rr. 75, Boter de kilo 30; Eieren het stuk 0,75 Erembodegemstraat, t. a. vraagt dringend gosde baanen- en voeten- breisters, binnen en buitenhuis. i&i Kleermakersgasten en halve gasten worden gevraagd, brj de Gebroeders ELIAS, Kaltestraat, 67, teratede. 449 TE BUKEN GEVRAAGD klein apparte ment of geheel huis, gaxen eltctriok, bij voorkeur stadswater, wordt gevraagd voor 1 April. Schrijven onder bureel van bet blad. de letters S. R. 447 WELGELEGEN en gekalandeerde Gafé over te nemen, gelegen in het midden der stad. Voor inliohlingen zioh te wenden 45, Nazarelhslraat, ter stede. 450

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksstem | 1928 | | pagina 3