Rood© Pillen Joseph HERMANS «n RISOTTO GftOOTEN AFSLAG Wood Milne DRONKAARDS meer KU NST-MOZAI KEN Uniskolen Ritmen gekomen overgrooten blok Kousen G. YVeIlekens=Meganck, Zonnestraal, 3HS Aals. i JKPkowoI PRYS <394.fr. U— f APhomo] PRYS:494.fr. A. DUCHAMPS EN L. HELMAN WISSELSTUKKEN NX Hieten 'en Zoien De hoedanigheid wijst uit of de prijs die ge voor uw wagen betaalt voordeelig is of niet. Mijnheer O. VERMEREN, Kerkstraat, 18, Aalst, II. René DIJ WILDE DRINGEND QEYRAAGD bekwamen been-houwer, bij de Wed, Van Leuven, Gentsche steenweg, 68, ter stede.531 Opening van een groot magazijn van Lederartikels voor Damen, Heeren en Kinderen Sacochen, Porte-monnaics, Porte-feuilles en alle andere artikels. Prijzen buiten alle konkurrentie. Alle reparation aan gekochte voorwerpen worden kosteloos gedaan. Henri BESH05X&TES, 520 Moorselbaani, Aalst. SCHOENFABRIEK vraagt bekwame sliksters voor fantaisiewerk,. Zich te wen den Geeraardsbergschen steenweg, 2153^ ter stede.335 MEN VRAAGT leerjongcns-bobijnders van 14 tot 15 jaar. Zich te bevragen Van Lar.genhovestraat, 18, ter s'.ede.536 TE KOOP cockesoven in goeden staat, merk Goasiauxe, Vrijheidstr., 31, t.st. 466 RROEIERIJ CHANTEC.LEK Leuvestr., Erembodegem, 3900 kipjes per weak, Witte Leghorn, matige prijzen. Mcn-gelievo op voorhand te bestellen. HEBT GIJ EEN MOEILIJKE SPIJSVERTEERING HEBT GIJ EEN GEZWOLLEN BUIK? IS UWE MAAG VERMOEID? HEBT GIJ SCHEELE HOOFDPIJN? HEBT GIJ SLAAPLüOSHEID Dat allea komt voort doordien gij verstopt zijt. Neemt zonder aarzelen GEVRAAGD voor klooster in West Vlaanderen goede en deftige knecht op de hoogte van de boerderij. Goed loon, kost en inwoon. Adres te bekomen Kerkstraat, 21, Ier stede. ZIEHIER DE ECHTE DOOS Zij ledigen en zuiveren den darm zonder hem te prikkelen. Zij ont lasten de maag van de gal, slijmen »rt vetstoffen welke haar stremmen. Zij reinigen het bloed van al de onzuiverheden die bet belasten. EISCHT DE ECHTE omringd door een rood lintje, gedolen met een waarborgloodjè. Elke pil is gemerkt L. DUPUIS, Jumot Lek op ï'De Roode Pillen zrjn niet ©pgeslagen, zij moeten 4,50 fr, de doos en 3,50 fr. de halve doos verkocht worpen. Wendt u iet ce goede apothekers die deze prijzen respektearen 5 fcgr geel Was, ItC fr.-. I does Skgr iiiivere Honig, 60 fr» Afslag met kwaliteit PöNCELET, Fontaine i'ïïvêqua» 4182 ALLE SOORTEN Noordsch Amerikaanse!] en eikon hout MEKANIE&E zagerij Gebroeders WLfLUFKIsACKX Geeraerdsberyschesifeniuey1995 Aalst Blafonlatten en alle soorten mouluren. 31 Matige prijzen. Telet'. 585. Spoedige bedieaigeu a POUÖRE JANEHJO if. Onschadelijk,sondsr smaak Doos10 fr. ffSfisfeskirl* licaa '4 F2.CORSBL!S,2,CrscsSUn »fests, Swsci GKii SPOeSiG VSRBETERING Apotheek De Valcfceneer, Esplanade. 14. t-a nagemaakt NIET geëvenaard Aankomst van hei schip Magaretha allerbeste Belgische buiskolen, Criblé Grand Buisson aan 19,50 fr. de lGOkgrat.' hel schip genomen, Damkaai, li. De lesdagen zullen beginnen van af Maan dag 12 tol Zaterdag 17 Maart inbegrepen. Genen de gcede hoedanigheid onzer kolen hopen wij dat u ons met uwe bestellingen zult vereeren. Emid. De- Moor en Zoons, 510 Damkaai, 11, Aalst. Werkhuizon ÜCsifsirasat Magazijnen on Bureel Geeraardsbergschestr, 37, Aalst Voor den aankoop van zijden, mercerises, cachemircnwollen en katoenen KOUSEN, wendt u naar het welbekend RosiSenSiuisje waar men u eene rijke ve.is heidenheid zal aanbieden en or.danks. de zeer lage prijzen eene schoone en sterke kwaliteit verzekert. |jr M? KREiiigS pAVJ.£.kCE.N~| Prachtvol 3 laWiHA. NauwntuKia CkleVerd 1 Toera ""'ifistWUten S/>ttaa (i>anr 44 Jr ontvangt I en 20 Fr. PER MAflNU 1 ootn Zondags t-y Fttstda&n I MoisonMoes 1 Brussel - f GALLaiTSTRAAT-2ü W iï6F™K«^tl PpsS&lejY PnfyQHTVJli. 1 KvnSttg jcmyA mtMMKCiiMc. Getafva-d ïocró «f óstaalbaar fr iyontvangt en 20 Fr. PER Maand optn Zondags try Fttstdagftn ■Vloeren, .Kolommen, X Trappen, Dorpels Schouwen, Muur- i>ekleeding,»lle soor- »en Pompbakken.enz ZAAIERS en HAKKEN VOOR GROENTENKWEEK spoedige bediening on in -volle vertrouwen VORIG HUIS C. DUCHAMPS 61', Rue du Chceur, BRUSSEL Telefoon 674.54 Telefoon 674.54 XX WERKPLAATS voor a jÉMz'. HERSTELLINGEN Vrangl onza katalogus o' 20 doer iedereen voordeelig to bekomen cm te bouwen, huis, grond of land te koopen zijn zaken uit te breiden, enz. Alia Geldiecnrngen cp Hypotheak Gemak van afbetaling.Gratis inlichtin gen. Landbouwers e nWerklieden zeer gunstige voorwaarden. Spreekuren van 4 tot 7 ure, 's Zondags van 9 tot 12 ure. DrG.G. VAN BERGEN &Ad.VERACHTERT. Graanmarkt, 12, Belegstraat, 19, AALST. 1123 ANTWERPEN. in goedkoops prijzen, is even ongelooflijk als dat men U eenzelfde gewicht aan goud voor zilver zou geven. I)e vraag op de wereld markt naar goede kwali- teitstabakken overtreft ver het aanbod. Bijgevolg de prijzen voor goede kwaliteitslabakken blijven duur en de rookers die in goedkoope prijzen, groote sigaren vragen, komen meestal bedrogen uit. Wij leveren in verschil lende kleine modellen een hoogsiaande kwaliteit, ge maakt uit blaadjes tabak die juist te klein waren oin dure kostbare sigaren te rnaken. Eischt overal de 'wqcbrTn.ftE Het doel van de constructeurs van de Chevrolet is geweest om een wagen te leveren van de hoogst moge lijke hoedanigheid tegen den laagst mogeïijken prijs. De voldoening van meer dan 2.000.000 eigenaars, en de steeds toenemende verkoop zijn het meest overtuigend bewijs dat de Che vrolet zijn doel geheel bereikt heeft. Om V te gerieven zal uw verdesler de afbetaling op termijn regelen door tusschenkomsl van de General Motors Acceptance Corporation. Verkrijgbaar bij A. ROELANDT, Lederhandel, Molenstraat, £3, Aalst Laat U riet mot eon onb-kend merk afschepen. CA RAI BE betookont dat eïj kwalileit omvangt. ALI.EENVERKI OPEK VOOR AALST ha'. CEZ0NDST3 en ZUIVERSTE aller BRONWATERS. To lerkrijgen in het oai gekend buis \an Wijoen cn Likeurea G. VANDE MAELE EsplaitadesirecU, Aalst* Op unvraa* bestelt men tea huiu. 460 'J'«T«eoa 2814 Officieelen agent voor Aalst en rmstrokoa Garsg» Van de Nootatraat, 33, Aals!, Telefoon 3SJ

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksstem | 1928 | | pagina 4