Laatste tijdingen STADSNIEUWS Van Roy's Hoy al Ale GROOTEN AFSLAG de openbarFstadswerkem Verplichten# Koepokinenting Tissap st Tetetorerie d'Alest Bonnelerie Bosteels-De Smeth Sfai* 'i&s NetaHs Tibaat Os Ëaespa files! E)amen Kinderboeden GEZUSTERS WELLEKENS GEWONDEN Ê%!?pg PsMraSa de te B««dre WIEZE Binnen gekomen overgrooteri blok Kousen G. Wellekens-Meganck, Zcnnestraat, 38, Aalst ffitiilKCÏse wapens in 4'hina Londen, 13 Maart. Men seint uit Shanghai aan de Daily Tele graph dat bij de aankomst van een pakethoot talrijke wapens in beslag werden genomen. Die wapens waren bijna allen van Duitschen oorsprong. Buitschland ontwapent waarschijn lijk en ontdoet zich van zijne wapens! Aardbeving in Per zie Chicago.13 Maart.De «Chicago Tribune ontvangt een tolegram uit Teheran, meldende dat eeue aardbe ving verscheidene streken van Perzie beeft getoisterd. Onder meer zou de stad Nebanden gansch verwoest zijn. Men kent het getal der slachtofters nog niet, doch men denkt dat het groot is. Kort ballingschap Moskou, 13 Maart. Men meldt dat Trotsky weldra uit zijn balling schap zal terug geroepon w orden en dat op bevel van Staline een belang- ri'ke plaats hem zal aangeboden worden. 't Is om er zich niet uit te verstaan? S^ORT VOETBAL Overzicht 11"' afdeeling Oost-Vlaan leren Twee matchen wi.i-den fiospeeld, waarvan «•ene van belang voor de hoofdploegen. Audenaerde moest naar Hainme wiens pioen in uitstekenden form schijnt te zijn. Vigor wist do bovenhand te nemen van in den eersten time en stond bij do rust met Sdoelen vooruit. Bij 't einde was het 4—0 geworden. Audenaerde ziet daardoor zijn kansen om Eendracht den titel van kampioen te ontnemen, merkelyk verminderen. Excelsior ontving Waasmunster on kon niet beter dan gelijk spel maken. Do St-Niklaas- senaars schijnen of ontmoedigd of gansch builen vorm. Eend. Aalst C. S. Schaarbeek 3—2 Din match leverde schoon apel op, en toonde dat. Eendracht's elftal opgewassen is om toekomende jaar in Promotie goede fi guur te malton. Bij de rust was het 30 voor Aalst. Ma do koffie moet Aalst-na 10 minuten niet 10 man voorts spelen de afwezig heid van midden-voor do«t zich dan des te meer gevoelen daar o ze mannen meer en meer op hun gemak spelen terwijl Schaar beek er nu in volle vlucht op aftrapt. Onze bezoekers weten op vlugge wijze het spel met hun vleugels vooruit te brengen, iets waarvan Aalst, niettegenstaande de raadgevingen, geen gebruik genoeg wil van maken 't Is nochtans de beste wijze oin rap voor ft vy u digH doel té komen en de tegenstre vers den lijd niet te la^en ter verdediging terug te trekken. Een ander fout die onze voorlijn begaat is de passé te dikwijls ACHTER de medespeler te zenden in plaats van VOüR hem. De spe ler is daardoor verplicht zich om te draaien, en dit tijdverlies geeft de backken der tegen strevers golegenheid den man aan te vallen. Indien de medespelers het gedacht haddon zich vlugoenigo stappen terug te trekken om den bal VOOR zich te ontvangen ware hot maar een halve kwaal, doch dat doen ze ook niet Opgelet mannen daar is iets gewich tigs bij te leeren Aanstaande Zondag te Aalst om. 3 uur Eendracht I* Evergem Center. Reis naar Sottegem op 25 Maart. Men kan zich laten inschrijven voor de bij zondere trein, in alle lokalen. Prijs 5 frank. Reklaam op afsluiting. De Aalstenaars welke zich eene goede re klaam willen verschaffen aan een voordee- ligHii prijs verhaasten zich hunne plaats te verzekeron. Zich wenden Hotel St-Jaen vanaf uur s' avonds. NEM. PALLIETER TE AALST Op Woendag 14 Maart, te half acht, richt de Vlaamsche Toeristenbond, in de Palace- Kiiifina, Schoolstraat, een buitengewoon Kunstfeest in. Felix Timmormaus, de popu- lairsie Vlaamsche schrijver, spreekt over Het, Land der Appelsienen Verder staan op 't programma prachtige films, bezorgd door de Italiaansc'he Toeristenvereeniging C. 1. T., Italiaanse!» opera-muziek door een uit stekend orkest kostelooze verloting van origineel niot in den handel aanwezige kunstvoorwerpen. Kaarten aan 6 fr. (voor V. T. B.ërs 3 fr.) in de boekhandels Crick, Teurrekens, Van Nuffel. Menschen uit Aalst en omliggende, in raas- sa daarheen. Weik middagmaal Duur vleesch Neen Macaronis LA LUNE. 6 Nieuwjaarsgiften voor den Paus Ontvangen ten bureele der t Volksstem» Ter eero van do H. Theresia vau het Kind Jezus 5 fr. P. B. Aalst 20 fr. TOEKOMENDE ZONDAG 18 MAART, te 3 uur, in de feestzaal van het S N T-J O Z E F CO L LE G E Aalst luisterrijk Toon- en Tooneelkundig Feest ten voordeele der Missiën. LES 3 SAGESSES DU VIEUX WANG drama in 4 tafereelen van II. Ghêon door de bakende tnoiiAnlmaatschappü LES COMPAGNONS OE ST-LAMBERT vau Luik. Rood Krulsvan Belgie. - Atu?a'ing Aalst Aan de leerlingen der Rood Kruisleor^ngen De laatste lessenreeks over Verbandleer vangt aan op Donderdag 15 Maart. Ge\vooi> lokaal en uur. Van 25 Maart tot 1 April, week van het Rood Kruis. Ziot de plakbrieven, Aan de belanghebbende rede, Vrijdag 11.. tijdens de gemeen teraadzittiog door den Heer Bastiaens, Schepen van Openbare Werken onzer stad gehouden, ontleenen wy een over^ zicht over de belangrijkste openbare werken in 1927 uitgevoerd, en deze die voorzien zijn in den loop van dees jaar. Een stad wint veel bij zoo haar straten be hoorlijk verlicht zijn en de kasseien het verkeer regelmatig en op voldoende wijs toe laat. Ook werd te Aalst, het oloktriksch net, aangevraagd door do stad, op een lengte van van 20494 m. gebracht. Verscheidene straten werden gekasseid, of hersteld of verbreed. Eenige cijfers in 1927 werden 1443,20 m. arduinen- on 149 m. ei- men ten borduursteen geplaatst 951 m. bui zen van 0,40 diam., 340 van 1 m eu 724 m. van 0,50, zij een totaal van 2015 m. waarbij 220 m.(voor de St-Annalaan) en 720 m. reeds voor 1928 moeten geveegd worden eu 41 ont vangers of vergaarputten. Alhoewel de onderneming der waterlei ding uitgeschreven was, heeft zij de stad -toch veel werk gevraagd openmaken van onderaardsche waterloopen, verbinding met riolen, metsen van kamers, enz. Herstellingen aan de stadsgabouwen (slachthuis, politiebureel Mylbeek, verande ringen aan het stadshuis aangebracht, Bel fort, Academie, Muziekschool on andere on derwijsgebouwen, vorplaatsmi van barakken en zoo meer), terug in-ordo brengen van het park en verfraaiing der stadshovingon en nog tal van andere nuttige on noodzakelijke wer ken hielden steeds de aandacht van het ste delijk bestuur van Openbare Werken gaande. Het was, voor don Hoor schepen eon gele genheid, openlijk hulde te mogen brengen aan de ieverige werking van liet personeel van openbare werken, tot welken graad zij ook beliooren. Terloops mogen ook herinnerd worden de toepassing van een redematigo loonregeling, betaald verlof, een pensioenregeling en fumi- lievergoeding. De Heer Bastiaens nam ook in vluchtig oogenschouw die werken waarvan de uitvoe ring dit jaar voorzien is. Zoo mooten nog enkele wijken en straten met de groote ver- .lichtingsleiding verbonden worden, 5.3oo m. nieuwe kassei aangelegd 32oo m. met nieu wen steen iierkasseid worden. Die beide werken zullen reeds een uitgave van onge veer ooo.ooo fr. vergen. Voegt daarbij het herkasseiden en verbroeden van andere we- penissen, aan de buitenkanten der stad, met ook de uitbreiding, van do waterleiding, niewe aansluitingen, W.C. verbindingen euz. Om verdi re en vooral ernstiger moeilijk heden te voorkomen, is het hoogst noodig nog meer zorg te dragen voor het onderhoud der stadsgebouwen: zoo verkeeren de Acade mie en de Muziekschool in een zeer erbarm- lyken toestand. Daar moet gansch het boven deel der gebouwen radikaai vernieuwd worden. Het huidig materieel en inrichting van den Aalsterschon reinigheidsdieust voldoen niet nié^r. Een verbetering zou bestaan in het aanschaffen van nieuwe wagens met groo- teren inhoud, en loopende op bils Zij zouden, na vulling, naar den stort ge trokken worden door een tractor. Deze laatste zal ook vau den aaldienst werkzaam wezen. Wenschelyk ware hot dat de stad beschik ken kon over oen specialen auto-camion, om het vervoer volledig te verzekeren 'on de werken te bespoedigen. Buitengewone werken zullen zich, in de eerste jaren zeker opdringen. Zoo voorziet do stad de verbreding van de Ste Annabrug, een overgangstrap aan dan Zwarten Hoek, het aanleggen vau een spoorlijn langsheen do Geeraerdslaan en Damkuai, alsook volle dige lieVkasseiding, het aanleggen van kaaien, don aankoop van kranen en het bouwen van stapelplaatsen en zoo meer. Hot bovenstaande, om aan te toonen hoe voor de verfraaiing eu de verbetering der stad wordt gezorgd, ten bate van do ge meenschap. Parochiekerk van 0. L. Vrouw Bijstand Op Zondag 18 Maart, luisterrijk tooneel- feest, ten voordeele der Goede Werken der Parochie, gegeven door de Meisjes der Patronage, in de feestzaal van den Katholie ken Volkskring, Moorselbaan. Opgeluisterd door symphonie. Men zal opvoeren- DE KAPEL IN 'T BOSCH godsdienstig tooneelspel in 5 bedrijven, van Wilhelm Pailler NA KINDJES DOOP. eon tusscheuspel, eu JUFFROUW ALPHABET, tooneelgrapje in een bedrijf. KLEERMAKERSGASTEN en halve gasten worden gevraagd bij de Gebrs ELIAS, Kattestraat, 67, ter stede. Goed loon. Werk verzekerd gansch het jaar. 582 De Catharinisteu. Feestz. Groen Kruis Op Zondag 18 Maart (Halfvasten) om 3 1/2 uur namiddag en Donderdag, 22 Maartom 7 ure 's avonds opvoering van - JEPPE DE BOER - een heel leuk blijspel met proloog-parade en 5 taferealen, naar Holberg, speciaal in LOKALE AALSTERSCHE HALFVAS TEN KL EUR omgewerkt dooi' De - Catfcarinistan en opgevoerd onder regio van Michel Van Vlaanderen. Prijs dor plaatsen 8, 6 en 4 fr. Kaarten te bekemsn in Het Paviljoen Groote Markt. Wie goed w il lachen Wie wil genieten van een Aaletersche klucht? Kome naar Jeppe. VERLOKEN beigen fautaisie-echarpo met witte caneaux, gaande van St Jorisstraat naar de Keizclijke Plaatsen Nir;iwetreit. Terug te bezorgen ButeriïiGlksa-— 5u, tar stede. 58(5 flaemeenftepaarii De Gemeenteraad zal vergaderen Vrijdag 16 Maart 1927, te 5 ure namiddag, in do gewone zittingzaal ton stadhuize. Dagorde 1. Openbaren onderstand. Rekening 1926. Begroeting 1928. 2. Overeenkomst met den Staat voor de Ringlaan. 3.Spaarkas rekening 1927.Begrooting 1929. Grondrenten. Aflossing. Rekening M«gauck. 4. Lager onderwijs. Aanneming van klassen. 5. Kerkfabriek. Begroeting. Rekening. 6. Brandweer. Begrooting. Rekening. 7. Statuut. Werkliedeu. 8. Wensch van zesmaandendienst. 9. Ongeniale yau fabriekselouwen. - Stad Aalst Do Burgemeester dor stad Aalst maakt be kend, dat er voor het jaar 192S veertien koste looze openbaro zittingen van Koepokinenting zullen gehouden worden in de Militiezaal ten Stadhuize. telkens van 2 1/4 tot 3 1/4 uur na middag, in de volgende orde Eerste iitting 14 Maart voor de kinderen geboren in 1919 die verleden jaar aan onzen oproep niet hebben beantwoord, Tweede zitting 15 Maart voor de kinderen geboren in 1926 die do eerste inenting nog niet ondergaan hebben. De acht volgende zittingen zijn bestemd voor de schoolplichtige kiudsren geboren in de jaren 1914 en 1920. Deze zullen per school opgeroe pen worden op dc volgende datums: 81, 22, 28 en 29 Maarf; 4, 5, 11 en 12 April. De viei' laatst el zittingen zijn uitsluitend voorbehouden aan de kinderen géboren in 1927 en Zullen plaats hebben in de volgende orde 18 April. Van letter A tot De Mot inbegrepen 19 April. Van De Naeyer tot Luycx inbegr. 25 April. Van Maes tót Uyttersprot inbegr, 26 April. Van Vap Aereehot tot de letter Z. De ouders zullen ten huize eene uitnood/ging ontvangen, die op de openbare zitting (noet vertoond" worden. Er wordt aan de Ouders nogmaals herinnerd dat de pokinenting verplichtend is op eene boet van 190 frank. De ouders mogen ook hunne kinderén laten inenten op eigen ko'steu ten huize.van eën ge neesheer en moeten acht dagen nadien het getuigschrift .door den geneesheer af te leve ren, ten Stadhuize medeóeelen Bureel 4 (bovon le deur rechts) tussclien 9 en 12 u. voormiddag. De Burgemeester, E. MOYERSOEN. Anciens Etabl. doCecquéau Leirens& Cie Sociélé Auonynve a Gand. Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister a l'assemblée générale ordi naire, qui se tiendra au siège social a Gand, Al'ée Verte, 237, Ie mardi 3 avril 1928, a 15 heures précises. Ordre du jour 1. Rapport du Conseil d'Administra- tion et du Collége des Conimissaires 2. Approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêiés de 31 dècem- bre 1927; 3 Décharge a donner aux admistra- teurs et comniissaires 4. Nominations statutaires 5. Divers. Pour être admis a l'assemblée, les ac tionnaires sont priés de se conformer a Particle 34 de statuts. Les actions doivent être déposées c'inq jours francs avant l'assemblée a Gand, au siège social, 237, Aliée Verte; a la Banque Beige du Travail, Rue des Foulons, 1. a Alost, a la panque d'Alost, rue Neuve. a Bruxelles, a Ia Banque de Bruxelles, 2, Rue la Régence; a la Banque de Paris tt des Pays Bas, 31, rue des Colonies. 583 Le Conseil d'Adminisiraiion. MARKTPRIJZEN DENDERMONDE. 12 Maart. Te koop gestold Vee 26 Koeien; 37 Rundera 22 Vaarzen. Verkocht 17 Koeien van 2200 tot 4S00; 21 Runders van 9C0 tbt 2400; 14Vaarzen van?100 tot 4 00. Aardappelen (le 100 kilogc. fr. 60, Boter kilo 31; Eieren het stuk 0,70 Ërembodegei^straai, t. s- vraagt dringend gosda bwtien- en voeten breisters, binnen en buitenhuis. ïs&i MEN VRAAGT goede lintzagers, rond- zagers e i knsaenmakera, in tie zagerij Ustfe d'Erenfbodegem, Kapel Tenuureu. 585 KOPERDRA A IER-IJZERDRA A1ÏÏR ▼raagt plaats in Aalst, Scnrijven ten bureolp van het blad onder de ieit-rs A. A. A. 585 BEDIENDE vrij eenige urén per dag, ▼raagt plaats voor boekiieu :on of derge- lijksch. Sobrijven ten bureel* onder de letters R. B. 580 GEVRAAGD meisjes, good kunnende points-clairs maken en ine us'tereii. Zich aanbieden mei staal Korte Zoulutraat, 3, tor stede. 581 TE AALST, Kev ie Ssut&lKdd 49-51 (Negens de Afspanning D© Meibo«»Ck>). TEHUREN een schoon bargershuis, te Aalst, Nieuwstraat, 10, nevens de groote Pt ét, greet in grertde 1 aar 40 ctfntiaren* rifwoend d*. «f Mevr. Augurk Megaack-Van jMül. in gebruiktrediOg met 15 Juni a.s. 524 aangesloten bij de Banr/ue da Bruxelles (kapi taal en reserven fr. 294,440.000), heeft dn eer hieronderder do koers der volgende waarden mede te deelen, opgen. om 2 u. ter Beurs, Brus. 13 a a rt 1928. KOMPTANT. Leening met premie 5 458 Bons op 5 jaar 1923, 1* serie Bons op 5 jaar 1924,2* Bonsop5iaar 1924, 3« ssriï. Bons op 10 jaar Verwoeste Gewesten T 921 Verwoeste Gewesten 1922 227,50 Verwoeste Gewesten IJ2J 455 Consolidatleleening 3 97 Banque de Bruxelles 2950 Fanque Centrale An verso! 1550 Banque Nationale de Belgique— 3300 Crégéco 685 Crédit Foncier Africaln, anc. Crédit Foncier Africain, non 1375 Tram. BiIbao(kap.) Tram. BilbaoCgenotsaani) 850 Economiques 3375 Financ. de Transports .',<13.1 G95U0 Cockerill 2650 Espérance Longdor 5800 Ougrée-Marihays 4662,50 Bernisart 250 Courcelles-NorS 687,50 Charb. Hainaut('<a7.! 1400 Charb. Limbour^-Meuse 'cjj. 550 MarieraoiU 6125 Ressaix 4000 Libbey Owens 3 50 Carrières Unies de Porphyrs 31C0 Eclairage éc Cliau?. par le 12750 Electr. Ba3. Charleroi (bev.j 1550 Electr. du Borinage (oev.) 950 Electr. Est dela Belgiqne))i/f. 1350 Elect. Nord de la Belg. 1600 lnterc. Beige d'Elect. t 1550 Entrepr. Elect. (up.J 3250 La Lainièr» 15000 Sté Gle Beige Produits Ciinij. Brasseries de Lêopoldville, cap, .2000 Brasseries de Lêopoldville, div. 19^5 Cominex 255 Géomi.iii 16250 Socoma - 2550 Sogaifor cap 317,50 Sogalfor tonJ. 5500 Burbach Prince TerresRoujsi Damas (^ap.) Dauias (siicntaaati. TERffiiJN* Barcelona-Traet.2430 tot 2395 Mexico Tra.n ways 1220 tot 1240 Sidro(7ri/| 2820 tot 2810 (orJ.j 2920 tot 2ÖU5 Concoriii 315 tot 315 Pctrofi li 1390 tot 1370 Rand Mi.iei €06,50 tot 607.50 Russian Jil 61 tot 61 Constantinopel 1545 tot 1530 id 1445 tot 1430 Héliopok'i 3975 tot 3925 Indus.ries Chi.mlqaiS 907 tot 897,50 Nitrates Railways 1495 tot 1490 Tanganyi.d 609 tot 596 Tubizepri/. 2420 tot 2350 Kassai (jartsJ 1112,50 'ot 1092.50 Crégéco 683,75 to: 675 Soengei Lipset 2730 tot 2735 Finance's 523 tot 523 nna'.i Rabbi? 400 tot 389 Hévél 490 tot 485 Kaipin» 638,75 tot 635 Aljustrel 760 tot 747,50 Brazilian-Tra:*. 7450 tot 7425 Buenos-Ayres:i i.i 960 tot 945 Buenos (Ji/i 945 tot 935 Prince Hear! 3380 :ot 3370 Parisbas f 125 tot 4100 GROOTE KEUS VAN 5. 6 LERA A R DSBER GSCHES TRA A T, b TER STEDE De Lan en welke m g geene goede huid kolen, inussc ekoppen, aulbracieten, enz. gevonden hebben, kunnen die bekomen ten welgekende liuizo AMANIi DE KEGEL ZOON, Burgemeesterplaals ter stede. Telefoon 523. 94 OFFÏCIEELE NGTEERLLJ CN DER BEURS VAN BRUSSEL medegedeeld door de filiaal der Soeiëté Générale do Belgiquai 13 Maart 1928 KOrWPTAWT. Sociét-5 Générale (Capital) 2675 Banque d'Anvers Banque Sino-Belge Banque de Bruxelles Banque d'Outremer Socié Générale (Réserve) Chemin Fer Bel^ïs Ch. Fer Congo-Lacs, cap. Ch. fer Katanga Maritime Congo Ch. Fer Réunis, capital fondateur 3346 2310 2875 7775 33900 610 3800 2105 2155 1405 20750 Tramw. Bruxelloi3 (divli.) 6175 Ch. Fer Entreprises 3185 Economiques 3375 Elect. Tract., privil. 11725 ordin. 11500 Entrepr. ElecL, capital 3260 n fondateur 23600 Railways, capital 2130 fondateur 9025 Intercom. Elect., capit. fond. 5725 Angleur-Athus 1^25 Armes de Guerre 3200 Ateliers Métall., prio Clabecq (Forges de) 34600 Cockerill ^655 A. C. E. C. - 7/o jemappes (forges de) Öugrée-Marihaye 4610 Providence (forges de) 9375 Sambre-Moselle (ord.) 69:'0 Andre Dumont 461 Beeringea Bois d'Avro/. Bne Espér.Batterie 3^5 Gosson-Lagasse 1770 Hasard Hornu-Wasmes 155uü Levant du Flêm 6500 Liégeois Campiii 4a0 Patience-Beaujonc 1375 Produits FIénu Unis-Ouest-Mons 28b5 Corphalie "T Mines Minér. Mét. Overpeit-Lommel 4090 Vieills Montagns 3960 Auvelai» (Glacés d') 24973 Charleroi Glacés 5310 Midi Russie Nationale» Beiges Libbey Owens - Warimont (Verreries) ValS* Lambert Carr. de Quenast 2285 Merbes-Sprim., capital La Vcsdrï 3325 Linière Ga.itoii! 9700 Sté Gle Produits chimiquïs 3675 Auxilacs, capital 1985 fondateur 16850 Citas 1345 Congo (Cie pr. Comm.) 11425 Interiropical 717 50 Katanga, privilégié© 136000 ordinaire 1150U0 Union Minière. (privj 7730 Union Miniêre, (ka).) 10850 Englebert O. Fils 6375 (TERMIJN (ie kwotteeringB Brazilian 7430 Buenos-Ayres a 1% 960 Buenos-Ayresii i 11 945 Concordia 315 Constantinople c\x 1545 Héiiopolii 3975 Industries Chimique» 907 Kalping 638,75 Kasai5 - -1117,50 Petrofina 1390 Prince diifl 3380 Soengei 2730 Tanganyika 609 Tubize 2420 I960 WORDT ALOM GEPREZEN OM ZIJNE UITMUNTENDE FIJNE HOEDANIGHEID Voor den aankoop van zijden, mercerisós, cachemirin, wollen en katoenen KOUSEN wendt u naar het welbekend Kousenhuisje waar men 11 eene rijke veasckeidenheid zal aanbieden en ondanks de zeer lage prijzen eciio schoone en serke kwaliteit verzekert.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksstem | 1928 | | pagina 3