SUNLIGHT ZEEP Het Weesmeisje BIL ANK AILS SNEEUW L h I K &s fi fï 8 NüUWSTiJOffSËEPi Buitcnlanchche berichten Een Tie ilokst i op do iiuloi t In «I ring van '2.. H. dsn Paus. s Titoro Itomano» gee ft den an do redevoering, die clc Psjus crgaclenng van lie', d'ooesnari bo* lroeft gelioudon. >zc redevoering word' vrij Siber- •saevo Ossoi DROEVIG GEVAL OF DE FOOR TE HEYERLEE Zondag, Ier gelegenheid van de wijk- li.Qimis te Heycii.ee, bevond zich pe. kritiek geoo^ond op li ?l 1.1. congres ,van het llaliaunseli katholiek na'.io.naal Centrum. Dc Koning en de Koningin ftlaaudag «'en grool diner 8eg 'eere van den Franschen gezant leehl genoot e. l i ebb en sven Ier en zijne Ontslag Naar een Brusselsch blad meldt zou M. Lippens, nrimisler van Spoorwegen, enz., wegens zijne menig vuldige private bezigheden, ontslag ne- men uit zijn officieel ambt, en vervan gen worden door M. ücvèze. Aan de liefhebbers. De ontvanger 'der Domeinen te Oostende zal op 12 'April a.s. in openbare veiling dim klei- 3i,o torpedóbooten, de «V. 11», «V. 12» 'en «V. 3 is. verkoopen. Deze bootjes lig gen op hel oogenblik in dc dokken van Oostende. Vroeger lagen zij aan de Vlot brug te Antjwcrpen. Uitbreiding van het Parlementaire Gebouw. De, Eerste Minister heeft, den VoorziMer van de Kamer voorgesteld een commissie samen te stellen ni'et Ivo' oog op de uitbred'ing van liet parle mentair gebouw. Deze commissie welke onder voorzitterschap staan zal van den heer llalloux, zal dc noodigc voorstellen doen. Hoogstwaarschijnlijk zal het departe ment van Kunsten en -Wetenschappen dat aan hel. parlementair gebouw paalt grondgebied moeten afstaan. worden gevrijwaard. De zolder én liet dak echter brandden volledig uit. Ook, werd door water aanzienlijke schade aan gelicht. Om 10 uur was alle gevaar ge je_ j weken. i i J)e politie heeft het «gebruikelijke on ze eeïneente een neger, de genaamde <Oa- L iriv i o- i ei, -.-.ju derzoek naar de oorzaken va' i den biauu briel Tipele, 21 jaar oud, aikomstig van Verjaardag van het Fascisme. De negende verjaardag van de fascistische organisatie is in Iveel Italic met veel geestdrift gevierd. Mot groote plechtigheid zijn 80.000 'jonge lieden lot dc organisatie longda te n. Te Rome woonde Mussolini de plechtigheid hij. Maak hun goede spijs, spijs en Ma caronis LA LUNE. .7 «Carnegie Hero Fund Bij konink lijk besluit dd. 8 Maart 1028, is de be stendige ondercommissiie van het. Carne gie Hero Fund er toe gemachtigd om, hij dringend geval, geldsommen van niet rneer dan 5000 frank lc verleenen, Omlocp van papleren geld. Iïet aantal bankbiljetten in omloop op 22 Miaaij vertegenwoordigde dc som van fr. ;i 0,283,270,650. Een cresus overleden. Te Cannes Bonda, en wonende 10, .Schouwburg- straat, te Brussel. Op zeker oogeiiblik ging de neger zic.h iwat .vermaken en in éen foorkraam schieten. Kleine bengels van Park, tot 8 jaar oud, waren dén neger gevolgd en riepen terwijl bij aan 't schieten was'Zwarte neger Zwarte duivel S Makkak De neger werd teD iaiïge laatste woedend/keerde zich om en schoot in de richting der knapen, ]waar van ei' een, zekere Willy Everaerte, bet schot hl volle aangezicht kréég. De jon gen viel kermend van pijn ten gronde en -werd na verzorging, naar de ouderlij ke woning overgebracht. Middelerwijl werd de dader door de poïicie van Hever- lee aangehouden en naar liet. gemeente huis overgebracht, waar proces-verbaal ten zijne laste werd opgesteld. •Maandag werd hij in het klein gevang der Malïa-Theresiastraat opgesloten. EEN AALSTENAAR DOOR EEN VRACHTAUTO DOODGEREDEN TE GENT Maandag namiddag, rond 11 ure, had op de Kasteellaan te Gent, een doodelijk ongeluk plaats. De genaamde Karel-Lodewijk De Stei'ck, wever, wonende St. Hubertstiaat lr geboren te Aalst, den 8 December 1889, gehuwd en vader van een kind, reed per rijwiel langs de Kasteellaan. Hoe het ongeluk gebeurd is, kan tol heden niet met zekerheid wora'en vast gesteld. De ongelukkige (werd verrast door een vrachtauto van do «Filatures et Tissages Réunis Het slachtoffer viel ten gronde en kwam onder een der wie len terecht welke hem over het hoofd bolde. De Sterck, door ooggetuigen opgeno- fen, had opgehouden te leven. Hij was op den slag dood. Het lij/k werd naar liet doodonhuis overgebracht. Dc ongelukkige spoedde zich huis waarts, om met zijne vrouw en kind, Maandag namiddag eens paar de foore to gaan. Het slachtoffer was werkzaam in de fabriek Baertsoen en Buysse. ERG GEVAL TE ST. KATHELIJNE WAVER Zondag morgen werd te St. Kalhelij- ne-Waver, nevens de spoöi'bdaii eén man bevonden, die zware kwetsuren had over gansch het lichaam. Hel bleek «lat deze gekwetste een inwoner was der gemeente Symons gehceten, en dat hij Zaterdag gvond, rond 10 ure uit den trein was ge sukkeld en den ganschen nacht, zwaar ingesteld. TWAALF PERSONEN VERGIFTIGD TE ROUX Te Roux zij«1 Zondagavond 12 perso nen vergiftigd, die op een F/ars te Kom- muiïiefeest vervalséhten alkchol hadden gedronken. Dezen "morgen schenen alle zieken buiten gevaar. Het- parket werd inmiddels gewaar schuwd en de vervalsohte ai kofcol werd in beslag genomen. LIJK OPGEHAALD TE BRUSSEL Maandag morgen werd de politie ge waarschuwd dat er in het Yergole dok te Brussel een lijk ronddreef. Het lijk, dit eener vróuw, werd bijgetrokken en gehaald. Kenzelviglieidsst ukkeiwaren er niet te vinden. Uit het onderzoek «s gebleken dat het lijk reeds geruimen tijd in het water moet hebben' gelegen en er waarschijnlijk zelfmoord in liet spel is. De persoonsbeschrijving der doode vrouw rondgestuurd. INBRAAK IN DE PASTORIJ TE NEERHESPEN Ken brutalediefstal werd. alhier in de pastorij gepleegd. De diefstal werd gepleegd in het studeervertrek, r.p hot eerste verdiep, waaruit een bureelmeubel, o.a. gestolen werd Drie duizend viji honderd frank in bankbiljetten, 500 fr. in speciën en die in eenige omslagem' staken bestemd voor goedé- werk en,(wei den mede genomen. Eeiï gouden me- da lie, oudheidkundig familiestuk, waarop de wapens Van de familie Van der Linden (naam van don pastoor) met Latijnscli opschrift Bex Duu, ter groote van een 2to c. niïkkelstuk, en een groote zilveren ntedalie, insgelijks een kostbaar familiestuk werden gestolen. Twee titels dér Belgische 'Nationale Spoorwegmaatschappij en twee obliga- tien van Belgisch Congo, laeeningeu van 1904 en 1909, werden buit. gemaakt:. De E. II. Vaudei' Linden, noch de meid hadden iets verdachts géhoord binst den nacht. Algemeen is men van gevoelen dat de daders goed met de ligging en j inrichting van de pastorij moeten be- Blijmoedig en opgeruimd haalt de huis vrouw haar schoon wit en welriekend lin nen binnen. Straks bij het strijken en opplooien zal zij er de schoone blankheid en de uiterste zuiverheid van bewonderen welke zij bekomt dank aan het gebruik van De Schat dei* Huisvrouwen. Jkend zijn. ingesteld. (l i ankiijlc is een dor rijkste nicnsclien Refcw8tst en lnllpeloo.=, tor plaatse was blijven liggen. De statieoverste der gemeente 3ïeeft de zaalk in handen, doch heeft nog niet kunnen vaststellen of de «man uit den trein is gevallen of gesprongen. De verongelukte wordt in zijne woonst verzorgd. Ier wereld overleden: Sir Mortimer Bar nel I Davis. Zijn vermogen wordt op ruilm miljard geschat-. Nog over den vliegtocht New-York- «Oostcnde. Het schijnt dat de vliiC(£- loehl Ncw-York-Oostende, waarover wij vroeger spraken, dozen zomer zal inge richt worden. Jfet reglement voor dezen wedstrijd word door de «Aéro Club van België opgemaakt; Dc voorzitter van de sport- 'kommissio, Baron van Zuylen, zal eerst daags naar New-York vertrekken om er den vliegtocht in te richten en er nader kennis te maken met de Amerikaanschc vliegers. Er zijn reeds 7 ingeschreve nen «Oslende Balnéaire» overhandigde een som van 1.300.000 fr. aan do Aéro Club» van Belgie als. borg voor den eer sten prijs. BOEI END VERHAAL 57ste Vervolg. XXXVI EEN GEZEL TN DE VRIJHEID Dc duisternis noodzaakte ons, aan den zoom van het bosah te blijven. Een wei nig van den rand verwijderd, werd' het er zoo donker, dat wij op den tast van boom tot boom moesten voortloopen. Wij wisten dat het woud eene groote uitgestrektheid had, want gedurende de drie laatste dagen van onze reis hadden wij het voortdurend in liet oog gehad. De tocht- viel ons zwaar, maar wij wa ren vroolijk van harte. De gedachte vri j té zijn en ons te kunnen onttrek ken aan de verbanning, hield om «taande en gaf ons kracht en moed. Toen echter de dag aanbrak, zagen tvij angstig om, of niet een kozak ons vervolgde, maar geen stip viel waar to nemen op dc uitgestrekte witte steppe; geen spoor van bewoning, geen men schclijk wezen tusschen oils en den zoom van bet bosch aan don horizont. Het is zonderling, zegde Gordon verwonderd, na rondom ons in dó Bneeuw te hebben gezien. Ik zie geen enkele voetstap. Ik las gisteravond op een papier aan den muur, dat er moer dan zeshonderd gevangenen in do «Kamras waren, ©enigen moeten ioch dezelfde richting gevolgd hebben als BRAND Een streng onderzoek i; IN EEN KLOOSTER TE ZWIJNAERDE Maandagmorgen is or in het klooster der Zusters van Sint Vincentius a Pau lo te Zwijnaerde, bij Gent, brand uitge broken. De brandiweer werd in allerijl gewaarschuwd! en 'kwam met voliedi bluschmaterieel ter plaatse gesneld. De ouderlingen en kinderen konden spoedig worden geruimd! waarna Jt blus- sdliingswerk voorgoed aanving. Dank zij de doeltreffende hulp van alle aanwezigen ikondon de zijgebouw en v.ij. Zij hadden keus tusschen twee richtingen... Ik vond het ook zonderling, maar ik was er toch blij om, want) het meeren- deel der gevangenen, die wij ontmoet hadden,- scheen mij groote booswichten te zijn. Er waren maar zeer weinig po litieke veroordeelden onder. Bovendien oordeelde ik. dat hoe minder sporen men in de sneeuw zag, hoe minder men er om zou denken, in die richting on derzoek te doen, omdat men daar min der gevangenen zou 'kunnen terugvin den. Gordon vond mijne redeneering heel aannameüjk, maar toch séhecn hij mij meer terneergeslagen dan gewoonlijk. Misschien dacht hij (ik kwam eerst la ter op dit denkbeeld) dat de andere ver oordeelden, geleid door oude recidivisten op «grodyaks». die meermaals waren ontsnapt en in de bosschen hunnen toe vlucht hadden gezocht, de andere rich ting genomen 'hadden, terwijl «lie de meeste kansen van ontsnapping aan bood. In waarheid hadden de gevangenen zeldzame uitzonderingen daargelaten,de grens van' het bosch niet overschreden en zich daar, onder bescherming van struiken of sneeuwhoopen, voor het oveirge van den nacht te slapen gelegd op dc dennennaalden wel wetctnde dat- de policie niet de minste moeite zou doen, om hen te achterhalen. Vluchten (was toch onmogelijk. Vroeg of laat- MOEDER EN. KIND OVERREDEN Zondagavond, rond 5 uur, wandelde Mevr. Plaekle met. haar 4jarig dochter-, tic op de DietsclTö Vest te. Lemen. Zij begingen de onvdorzidhtigheid! de wiel- rijclersbaan over te steken zonder zich. fe vergewissen of dezè veilig was. Alzoo werden ze. door den fietser aangereden en beiden erg gekwetst. DIEFSTAL IN DÉ GEMEENTESCHOOL TE OOSTERZEELE In den nacht; van Zaterdag laatst zijn er dieven binnengedrongen in de lokalen deij gemeenteschool (Vin- kemolen). De.dj.eyen hadden het ge munt op de spaarcenten der leerlingen. Ze zijn langs den sdhoolhof door den ventilateur eener 'klas, die in den hof staat gedrongen.- Eens binnen heb ben zij de lessenaars der onderwijzers onderzocht en in twee klassen hebben zij de geringe som van 8 totlO fr.medegeno- men. Deze staken--in eene bns, giften der "kinderen, bestemd voor goede wec ken. De heer bestuurder had eenige da gen te voren de koperen gewichten en de tinnen maten in zijne wo- ninfg gebracht uit. vrees van diefte. Men meldt- uit Tezioetlan (Mexi co) dat men een overlevende terugge vonden heeft van den 'brand i.u de «Au- rore»-mijn,waarbij. 37 arbeidersbedol ven werden. De overlevende werd op een diepte van verschillende honderdon voet,waar hij reeds 16 dagen lag zonder voedsel, teruggevonden Havas seint nit Verona- Rond hot-einde van de automobiei- wedrennen van Delpozzo is een auto om gekanteld mét het noodlottig gevolg dat twc-e soldaten van de fascistische militie gedood en verscheidene toe schouwers gekwetst werden. Volgens een snolberieht uit Sang- hai aan de «Times» werd oen dorp, ten Zuiden der provincie Kiang-Su- op on geveer 100 mijl van Bhaughai golQgen, door 'bandieten geplunderd. Na 35 inwoners gedood en een ze ker aantal anderen gekwetst te hébben, staken zij vele woningen in brand, 25 personen werden aldus levend verbrand. De Parijzer bladen melden clat verleden nacht twee jeugdige misdadi gérs van 17 en 18 jaar aaiTgchouden werden, die op 6 dezer, een jong meis je vermoord hadden in eene kamer «.lie zij wilden plunderen. Een vliegtoestel, geloodst door eene vrouw, miss Wenilred Jlrown.land de Zondag in een veld in -d'e omstreken van Dukingfield, in het graafschap Cheshire. De luchtvaartsier die de snel heid niet kon 'bedwingen, ikwam met het vliegtoestel teredht in eene menig te, die ter'plaats was gesneld. Eén kind werd gedood on zes personen erg ge kwetst. Een verschrikkelijk drama werd te Niederzougheim (Duilscbland) ge pleegd. Zekero Anton Horn heeft zijne moe der met. 'hamerslagen afgemaakt, om haar 7 mark te ontnemen, prijs van- een radiotoestel, dat hij zich tegen terugbe taling had laten opsturen en dat hij niet kon betalen. In een werkhuis, te-Leigh (Enge land), waren twee jonge meisjes bezig was te smelten. Plots schoten de klcede- ren van de twee ongelukkigen in brand; op cnikele oogenblikken waren zij aan levende toortsen gelijk. «Ondanks dado lijke hulp werd een der slachtoffers» Marguerite Hewitt, zoo erg veiïbrand, dat zij in de grootste pijnen, aan de ge volgen overleden is. Het tweede slacht offer, Bertha Moris, wordt in het gast huis verpleegder bestaat maar weinig hoop óp redding. Twee knechten, in dienst van' don Hongaarschen minister bij den Volken bond te Geneve, werden tijdens een woordenwisseling h andgemeen De een sloeg met een matrak gewel dig op den andere, maar deze trok plots een revolver en schoot zijn tegenstrever dood. Na langdurige ondervraiging werd beschuldigde opgesloten. noodzaakte de honger hen, zich over te neven. Kij zouden -volgens hunne schil derachtige uitdrukking, naar Ihet gezang der vogels blijven luisteren, zoolang zij aan den honger konden weerstand bie den. t Toen het klaar dag werd, traden wij ook het 'bosdh in en gimgen er zitten) on der de beschutting-van een groep pijn- boom en Wij 'hadden het "niet koud, want het waaide niet.en d<$ snelle tocht had ons verwarmdmaarwij waren uitgeput. Reeds hield onzer' maag ons de vraag voor Wat zullen'wij eten? Wij zegden niets; weerkeerig vree- zendc onze gevoelens te verraden. Ein delijk ring Gordon na rond te hebben gezien aldus aan Het is rustig hier - Ik knikte toéstemmend. De stilte van het woud was letterlijk afschrik kend. l.k zie Mietri dat beweegt en er moeten toch beesten zijn. Taras heeft jnij gezegd, dat er wol ven zijn in de musische bosschen. Zijn die eetbaar? Ik heb ze Jiooit geproefd, ant woordde Gordon ontwijkend, de onaan gename gedachte/ die mijne vraag bij hem opwekte, trafhtende te verliei'gen maar ik geloof niet, dat zc gemakkelijk' klein te krijgen zouden zijn. Als wc (ïnaar een konijn - konden vangen of een oude raaf, dan zouden wij gauw een vuur gemaakt hebben. En dat zou smaken. Werktuigelijk had hij zijne pijp ge stopt en maakte zich gereed aan te, ste ken. Hij hield echter op en telde met somber nitelijk de stekskens die nog in zijne doos waren... Eens zouden die uitgeput zijn en wat moest er dan van ons geworden. Als wij het eens met eene cigaret probeerde!-, zijde hij mij. De tabak 14 in ieder geval een aangename vertroos ting. maai* als de maag leeg is... Hij hield mij zijn tabalkzak voor, maar ik weigerde. Om de waarheid te zeggen, ik ge loof ook, dat ik er eerst later weer ple zier in zal krijgen. Hij stak den zak weer bij zich. Ik merkte op dat er bijna niets mëei* in was. Toen wij de'koude meer liegonr.cn ie gevoelen, 'hervatten wij onzen tocht, voortdurend' onder de boomeu in de hoop, ecu of ander dier te bemerken .dat ons tot voedsel zou kunnen dienenwij verlieten echter den zoom van liet woud niet. Gordon had zidli voorzien van een sterken stok, maar ongelukkig genoeg bemerkten wij den ganschen dag geen' sikel levend wezen; alles wat wij te eten vonden was een weinig bevrozefi mos. Wij gingen nog steeds voort langs den zoom van het bosch, toen de dag ten einde sjioedde. Toen bestegen wij ecnen 'hoop sneeuw, tegen :de hoornen opgewaaid. Voor ons strékte zich do grenzelooze steppe uil, niet haar hori zont van pijrmoomen. Wij moeten thans eens gaan den ken aan ons bivak voor den nadlit,zeg de Gordon verder.'het 'bosdh ingaande. Een goed vuur zullen wij ten minste hebben. Het brandhout ontbrak niet. De bo dem was bezaaid met dood bout; takken van de boomen, gescheurd door de ruk winden van steppe of - gebroken onder den lart van sneeuw en ijs der vorige 'winters. Wij maakten er eenen brand stapel van en daarop deed Gordon mét de grootst mogelijke voorzorgen oen hoopje droge bladeren en pijnappels ontvlammen. Ik begreep toen, iwaarom hij zidli den ganschen dag had onthouden van roo- ken. Ons leven hing af van onze solfer- ■tekekens. Als de 'kleine voorraad op was voor wij in slaat warén ze te ver nieuwen, zouden wij van koude omko men. Zoodra het vuur hoog opvlamde,groe ven wij vlak er tegenover oen smalle gleuf, ongeveer zes voet lang, in het c'ikko tapijt van dennennaalden en bouwden ér van takken en mos een soort van dak boven,om ons voor koude te be hoeden. ft Vervolgt.)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksstem | 1928 | | pagina 2