STADSNIEUWS Florentina GITS Violette is yesiortfes? Anelie Van Keer Ginema Mad<do» Sisiila vsi Hietaris Tiisfeasl Gommissia v. Openharen Onderstand Hoisnelcrie Bostecls*üe Smeth Stadig mi Hètaris itprsiir. Hofstede I Eogwgresd BANQUE B'ALOST Socléié kmym a Alosf, Rsia Neu/e, 2? EEti BpWIiül stadie van ffetans Csalrse Hasspe Oijsfrtls d© Is De Ban^e tfSLsf LAND GVS£QSRi HUIS TE WELLE i - 8r00! 1 a* Stadia vat? Melaris iliBÏ ë>S2S^. 5^3252353=5-:=- Men verzoekt ons het overlijden te melden van MEVROUW weduwe V2n Mijnheer Jan-3aptiste Verbiest geboren te Brussel den 26 September 1866 en overleden te Aalst den 1 April r1928, versterkt door de laatste HH.Sacramenten Lijkdienst en begrafenis Woensdag 4j len.... en De titel zegt U niets, maar leest en ga zult de geschieduiis van Violette kennen. - Violette is de naam van 'n hond, van 'n rattenvanger. De hoest was geboren in beitin van 1915, op het vliegplein van Idesbald, en dit wel gedurende een hevig bombardement der streek. liet bataljon van den ijzerweg. de genicman- nen, lagen toen aan den Groenendyk en fourrier Pierre Clot man, een Aalstenaar, vond het pas geboren beestje, stak het in zijn knapzak en hracht het groot. Hij gaf het. den naam van «Violette tot aandenken van de pachthoef' aar de geniemannea zoo talrijk waren geval* Violette werd liet troetelbeestje van April, om 9 1/2 ure, in qc kerk van den H, Jozef. De Vrouwis onder de Vigiliën. Vergadering len sierfhuize Dirk Mar* tenssiraat, 94, om 9 ure. De dertig Gregoriaansclie Missen zul len plaats hebben in dezelfde kerk van af Maandag 9 April (2' Paaschdag). Vrienden en kennissen die bi] vergetel heid geendoodsbericiit ontvangen hebben worden verzocht dit als dusdanig te wil len aanzien. Men verzoekt ons het overlijden te melden van MEVROUW echtgenoote van Kïjrsheep Jan Vcrbécck géboren te Erembodegem den 13 Decern. 1845 en overleden te Aalst den 2 April 1928, versterkt door de HH. Sacramenten. Lijkdienst en Begrafenis Woensdag 4 April 1928, om 9 3/4 ure, rn de kerk van St Martin us. De Vrouwmis aan denAutaarvan den H. Antoaius van Pa2ua onder den dienst. Vergadering ten sierfhuize Geeraerds- bergschen steenweg, 92, om 9 14 ure. Nadienst van Bermherligheid, Dijnsdag 17 April 1928, om 8 ure, in dezelfde kerk. Vrienden cn kennissen die bij vergetel heid geen doodsbericht ontvangen hebben worden verzecht dit als dusdanig te wil len aaMz'-en. ST. MARTENSKERK. Diensten van de Goede Week en Paaschzondag. WJTTIS DONDERDAG. 9 u. Solemneole Mis wVuiioiitlor uitvoering van Offërtóriüm en Postc- inunio van A. Volckaert, door liet gemtMigdvkoor. 5 u. namiddag. Doukero Motten. 8 n. Groole avond plechtigheid. 1. Miserere van A. Volckaert door liet ge mengd lcöor. 5>. Groot Sermoen door E. P. De Clippele S. J. 3. O Sahuaris, Van Hamrn, door gein. koor. 4. Luisterrijke ïlafnlieeuwenprocéSsie, waar., ó'n'dër zang van liet vólk Lof en eer zij J. C. 5. Bondslied op (1e wijzo van Naar Wijd en Zijd GOEDE VRIJDAG. 6 u. 's morgens. Uit- stolling van hot II. .Sacrament, 8 v. Dienst. Vereering van het Kruis door do p' iesuTS en vervolgens door de mansper sonen, waaronder uitvoering van Pupula- mens, A. Volckaert, door het gemengd koor. 4 1.2 u. s' namiddags. Donkere Metten. Solem me o kruisweg. 8 u. 's avonds. 1. Miserere van A.Volckaert door gemengd koor. 2. Sermoen. 3. Popule mens. /AT RDAG. 7 u. 's mors. Wijding van hoi Vuur. Paaschkeers en Doopvont, waarna S lemnoele Mis. PA A SC11 ZON DAG. 9 u. 's morg. Iloog- m s. Mibsa in honorem B. M. V. van Gees- backer. door het gemengd koor. 3 1 2 n. 'p nam. Solemneel© Vespers, 4 u. Plechtig Lof. 1. Fragment uit Katharina vau Tinei. 2. Regina cooli van Tinei. 3. Sermoeu dour den E. II. Kan. Coppens, P s oer Deken. 4. Tantum Ergo, van Duclos. de Cie, van het bataljon en daar do genie, inxon- der het spoorwegbataljon, zoowat overal moest ingrijpen was - Violette - weldra van gansch het Belgisch legor gekend. Violette werd ook door den gas gepakt in 1017 te Veurne, en daar het b ost van geen gasmasker was voorzien, zag liet nog al veel af, doch kwam er gelukkiglijk door. Violetta wai boos op de piotten en kon geono roode i'lochen zien, omdat het zokei811 dag, van n piot een pak slagen had gekregen. Sedert 1915 deed Violetta den oorlog mede, volgde het bataljon van don ijzeren-weg in al zijne verplaatsingen, liep langs do treinen op of zat lier als Baptist op de lobomotief. Dat was voor hom eene belooniug van belang. Alle man kende Violette, die toch zoo schnou, op zijn aohterpooten gezeten, kamarad kon doon... Naden oorlog kwant Violette met zijn meester naar Aalst, om daar uit te rusten van do kwade dagen die liij had beleefd aan liet front. Honden loven niet lang, en de/.on nacht is Violette gestorvon zonder eer, zachtjes als het een braaf beest betaamt. 'k Ben er van verzekerd, vele soldaten van het front zullen bij liet vernomen van den dood van Violette nog eens d= uken aan de wreode dagen van den oorlog, maar ook aan de goede oogenblikken, die ze sisten met Violette, waar aan ze zoo gehecht waren. Maar Violette zal blijven voortleven. Zijn meester zal hem do£n opvullen en zoo zal er dan toch ietR van hem overblijven, al ware liet maar de gedachtenis van de getrouwheid van het brave dier. 30 uiv enn i ©tl"ve7" s RONDE EN VALSCH GERUCHT. In den omtrek der gemeente Kerkxken, s!rooit men het gerücht rond, dat de zeven manden duiven welke ik gelast was op 3e Juni 1927 te vergezellen naar Brnligny in Frankrijk om za aldaar ie lossen op üe Juni daaropvolgende niet rn Bretigny iu vrijheid werden gesteld. Dit is valsch en torzelfdertijrl eerroove rl. Over deze lossing schreef den hoer Stalia- oversto van Bretigny aan de in deze zaak betrokkene Maatschappij. Op 5 Juni 1927 hebben hier bijgewoond het vrijlaten van zeven manden duiven verzon den uit Ninovo, hot voorwerp^uifcmakende van de verzending 11. 101 van 3—627. VerzenderDom. Do Goede, Kerkxken. BeBtemmeling Cyr. De Meyer, Bretigny Diensvolgens loef ik eene som uit van 5UG6 franken aan deze welke zouden willen en kuunon bewpzqn alsdat genoemde verzen ding duiven niet op 5 Juni 1927 stipt en in de beste voorwaarden ter statie Bretigny gelost zUn. CYRIEL DE MEYER, 703 Vergezelier, Wetleren* KATHOLIEKE 6R0HBWETTELIJKE VEREENI6IN6 «ar. liet Arrondissemeat Aalst. BUREEL GHOOTE MARKT, 26. AALST. (Oude Wacht). ZSTSfiGEK dei* Senators en Volkvertegenwoordigers Den DINSDAG, den DONDERDAG en den ZATERDAG, telkons van 9 tot half 12 ure voormiddag, kannen do inwoners van 'fc Ar rondissement raad vragen en inlichtingen bekomen nopens Pensioenen, Werkmans woningen, Huishuurkwesties, enz. KERK VAN ST. JOZEF. Plechtigheid van Paschen. De P aschsoleinniteit, in de Parochiekerk van St ov.ef, zal, in plechtigheid, deos jaar ulot hoeven onder t9 doon voor dez© van het ver edeup. Zoo zal het koor, dat, onder de kundige leid g van den IS. II.Onderpastoor De Schrij ver, de gehicvigen zulk intens-godsdieustlge muziekuitvoeringen gaf, de plechtige Hoog mis van Zondag o.s. door da mis van Rava- nelio nog luisier bijgeven. Gadurendo het Lof van denzelfden dag, wordon uitgevoerd Ave Ver im (A. Moorfcgat.J Ave Maria (Tinei) II .oe Di*s (A. Moortgat.) Tantum Ergo (Bach.) Tusschon Vespers en Lof, zal de E. II. Van- de Roy oen bijzonder sermoen houden. KERK D2R EE. PP. CAPUCIENEN Disten der Goede Week W- ensdag 5 u. 's avonds. Donkere Metten. Witten Donderdag om 6 1/2 uur II. Mis. Gansch den dag blijft het Atlerhoiligs'e ter aanbidding uitgesteld, 's Avonds om 6 uur Donkere Metten en lcwaart voor 8u. Rozen, krans en liturgisoh gezang. Goede Vrijdag om 6 uur, Goddelijke diens ten oni 3 üur plechtig© Kruisweg; om 5 uur Donkere Mutton. De klaagliedoren van Jere- miaR o i do Responsoria, De Donkere Metten worden in het gregoriaansch gezongen. Still* Zaterdag om 5 1/2 uur, Goddelijke iienst»*. Pasohen, om 9 uur, plechtiire Mis cn des avouds om 5 1,2 uur, plechtig Lof metSer mom door E. P. Bertbold, NIEUWS VOOR BE DAM EN Laat niet na op uwe wandelingen een bezoek te brengen aan de prachtige uit stallingen van het groot Damen-ConR c- tiehuis DE BRAUWER, Nieuwstraat, 62 ter stede. Crsote keus. 72(3 Verzorgd werk Stoffen aan den meter lieden Dinsdag 3' April en Donderdag b. April, laatste Vertooningen van het groot succes 7 3 Des BooRrekkers wan desa Volga met bijzonder muziek. (12 deelen). Vrijdag toekomende ROY A L PA LAGE. TE AALST, Kerta ZoutstmaL n. 49-51 (Nevens dc Afspanning Do Meibo,tp?>); TE HUREN 09U schoon burners':uis, te Aaisf, Nieuwstraat, 10, nevens de n-oole P»-st, groot in gronde i aar 40 centiaren* Bewoond door Mevr. August Meganck-Van Mol. lngebrurktreding met 15 Juni a s. 524 gBjaaaCTiHrwiWHi dcr> S':ad Aalst De Commissie van Openbaren Onderstand der slad Aalst brengt ter kennis dutzij, ep Donderdag 19 April 1928, te 8 uur des avonds, in hare vergadering ra al Oude Vrcu wenhuis, zal overgaan,-hij gesloten aanbie dingen, tot de openbare aanbestedi; g van de volgende bouwwerken in liet Stedelijk Hospitaal uil te veeree Opbouwen van een afsluitingsmuur Oprichten van een doodenhuis met wacht zaal Opriehlen van solg ium. Plannen en kolii- r van laeten zullen ter inzage liggen, ten bureele der Commissie, alle werkdagen van af Dinsdag 10 tot Dins dag 17 April aanslaande, van 9 uur tot 's middags. D© aanbiedingen moeten, in den vorm en op de wijzo bepaald in het Kohier van lasten, uiterlijk op Dinsdag 17 Ap: il aanstaande, per aanbevolen brief, ter post besteld zijn. De aanbestedingen worden aan dc onder nemers van de stad voorbehouden. Nametrs de Commissie: -Dc Secretaris, De Voomtter, J. Dc Wae'e. Od. Van der Ilavjcn. ZeïnnastrasaS, t. s- «raag! dringend goada breisters om 'as- ren vingers te breidGn, ook boordjsszet- stsrs om later op maohien te gaan ïeoi MARKTPRIJZEN DBNB1ÏRMONDB, 2 April. Tc koop gesteld Yae 33 Koeien; -15 Runders 25 Vaarzen. Verkocht 18 Koeien van 230J tot 4700; 24 Ilundera van fCO tot 2400; lGYaarv.en van2209 tot 4i'-00. AardappeUn de 100 kitogr. fr. 50, Boter de kilo 30- Kieren het stuk 0,70 E ARKT VAN ANDERI.KCIIT Sla ii/.en Cure..hem 2 April. Te koop 4 >3 Oftsen, op voet don kil 4,80 tot 7, 172 slieren 1,70 tot S4o koeien 4,-.0 tot 6,—. W KERK L N DIG E W A A RN KM 1X G EN' Hui» Kinderen PRAET, optioiens-speoialisUa» Aalsc, Lar.ge Zoutstraat, 6 3 April 16 ur© te WASyZSLE Do Notaris MOYKRSOEN (e- Lede, zal ieu overstaan van don Hoer Vrederech ter en namens wié het behoort openbaar verkoop©» 1. Een Hofstede en Afhangen te Wan- zole. -»U fieri hoek» groot 2 a. 62 ca. 2. Een perceel Bouwgrond te Wanzele «Uilenhoek» eenige sectie ex num. 505f, groot 3 aren 7 oentiaren. Boific koopoii bewoond en gebruvkt door M. Adolf Van ITauwe. Ingebruiktreding kortelings na de verkoopiug. Eenigo ZitdaK t DONDERDE 12 AF«clL 10SS, om 2 uren slipt namiddag, lei- Zitting zaal van liet Vredegerecht, le Aaish Kapollestraat. 667* Le Conseil d'Administration a l'hon- neur de porter a hi connaissance de MM. les actionnaires que l'assemblée cénérale ordinaire se tiendra le 19 avril 1928, a 10 heures, au Siège Social, 27, Rue Neuve. Ordre du jour 1.Rapports du Conseil «'Administration et du College des Commissaires sur les opérations de la Banque pendant l'exej- cice 1927; 2. Approbation du Bilan et du compie de Profits ct Pertcs; 3. Décharge aux Administrateurs et Commissaires 4 Nomination d'Adminislratcurs 5. Fixation du nombre de Commissai res et nomination de Commissaires. MM. les Actionnaires désircux d'y assister devront, conformément a l'articlc 30 des Statuts, déposer leurs actions, cinq jours au rnoins avant la date fixée pour cette assemblé^ aux' guicliets de la Ban que d'Alost ©u dc la Banque dc Bruxelles. De Beheerraad heeft dc eer ter kennis te brengen van dc Heeren Aandeelhouders dat de jaarlijksche Algemeene Vergadc- rirg der Veni'.ooten zal plaats grijpen den 19 April 1928, om 10 ure voormiildag, ter Maatschappeiijken Zetel, Nieuwstraat, 27, Aalst. Dagorde 1. Verslag van den Beheer- en Toe- zichtsraad over de werkzaamheden der bank in het jaar 1927 2. Goedkeuring van Balans en van de rekening van Winsten en Verliezen 3. Ontlasting aan Beheerders en Toe- zichters 4. Benoeming van Beheerders 5. Vaststelling van het geial en benoe ming van Toezichters. Dc Heeren Aandeelhouders die deze vergadering wenschen bij te wonen zijn verzocht, luidens artikel 30 der Standre- gelen minstens vijf dagen vóór de verga dering, hunne titels aan. de winketten der Banque d'Alost of der Banque de Bruxel les neer te leggen. 761 Gemeente Nieuwerkerken Het Geilede van Burgemeester en Schepe nen brengt Ier kennis der belanghebbende aanpalende ©igenaais, dat er op Maandag li Juni aanstaand©, ©m 9 ur« voormiddag, zal overgegaan worden tot de afpaling van den w©g n. 5 d©r Gemeente. Óp bevd: De Burgrmeesior, De Secrelari», L. CALLËBAUT. R. VAN LANDUYT. 76S OPENBARE VERKOOPING VAN TE LEDE. De Notacis ftïOY ER SO EN te T.edfi zal namens wi'o hetbehoort openbaar ver koop en Een perceel bouwgrond te Lede «Bèl- laertweg» met eene breedte aait de straat, van 11 in., sectie C, deel van nr. 282 en 283. groot volgens meting 3 a. 83 ca. Gebruikt door den verkooper M. Martin Hos.te. Lenige Zitdag FW&AWDAG 18 APRÏL 1928 om t uur namiddag Ier herberg gehou den door Frans Backers, te Lede, Drcef- etraat: TE EKEWfSIODEGEKI OFFICIEELE NOTEERING EN. DER BEURS VAN BRUSSEL medegedeeld door de filiaal der Société Générale de Bolgiqu# 3 Anril 1928 KOMPTAföT. Sociétf Générale (Capital) Banque d'Anvers Barque Sino-Belge Banque de Bruxelles Banque d'Outremer Socié Générale (Réserve) Chemin Fer Belgis Ch. Fer Congo-Lacs, cap. Ch. fer Katanga Maritime Congo Ch. Fer Réunis, capital fondatcur Tramw. Bruxellois (divii.J Ch. Fer~& Entreprises Economiques Elect, dc Tract., privil. ordin. Entrepr. Elect., capital n fondateur - Railways, capital fondateur Intercom. Elect., capit. fond. Angleur-Athus Armes de Guerre Ateliers MétaH., prio Clabccq (Forges de) Cockcriil A. C. E. C. Jemappes (forges de) Ougrée-Marihaye Providence (forges de) Sambre-Moselle (ord.) 668* Andre Dumont Eceringea Bois d'Avroy. Bne Espér.Balterie Gosson-Lagasse Barometor: 7;>2 Wtnd Zuul—West Thormomoter; 11 Vooruitz.: Veranderlijk aangpsloten l>ij do B.inqno dö Bruxelles (k?.p> tflul cn resorvcn lr. 294,440,000*. hcei't dc. ear hierondeder da koer? der volgende waa'd^n mede te deelen, oppen, om 2 u. ter Beurs, Brus 3 April 1928. KOmPTANT. 397 2890 9575 23000 610 4190 2510 136 20525 5815 3065 12475 11325 4250 2GOOO 2125 9025 6480 2055 3910 36125 3410 885 475 4625 7550 676 Hasard Hornu-Wasmes Levant du Fiért'j Liégeois CampinJ Patience-Beaujonc Produits FIénu Unis-Ouest-Mons OPENBARE VÈRKOOPING VAN Do Notaris DE VIS tc Aalst zal met tusachenkomst van Notaris GAUDRON te Erembodegem. openbaar verkoopen op WOS-NSÖfeG APR?L om 2 u. nam. te Scboohaafde Migroriries, l ij M. Prosper Dioricckx. 34 aren 81 ca. h?ste Ccrphahs larnl te Gyseghern, Kerkland, aan bet, Mines A4inér. Mét. grondgebieil van Ilofstade. Gebr. M. Se-1 Overpclt-Lommel raphieii Dc Crnock, verzoeker. G74, VieiUs Mon(a»n» - De Notaris GAuDRON te Erembonc— gem zal orenbaa: verkoopen op Brlaan-jV dag 30 APRIL 192S, om 4 ure nam. bij National BelgCS M. Petrus Ganserhan, Kapellehoek te Libbey Owcu3 - Welle. Marimont (Verrerics) Een huis roe! stal en hof to W-elle opjyalS1 Lambert den hoek van Kapeljfthoek en de Barcc'vk- r n»«»raRt L» VesJrs capital TE KOOP UIT TER HftftiD O EM RENT E ftAEI.TERT. On^ftveci* 16 aren 3d Cïi. tanJ. gescliikt Liniirj uantoin Sté Gle ProttuUs chltniquü (MlKBVcri i v-11 .ju iniur, gïJl llini, voor bouwgrond. Midden kouter, nabij Atixilacs, capital I Anrl*1t^ het kerkhof. Gebr. M. .Frans De Nevc Zich wenden lot Notaris GAUDRON, Erombödegem. 014 te EKPE tondatcur Chas Con;;o (Cie pr. Comm.) liitcriropic.il Katanga, privilégiée ordmaire Untoa Mhttèrs, (prir 3 Union M inter?, (aap.) Engicbert O. 6r Pils 1230 5500 2100 1300 23000 8550 480 1600 5525 3565 1190 4005 4800 25500 5825 510 28750 3010 230- 2810 2100 442,50 3500 10200 4000 1935 1205 15225 780 137750 120000 8375 11530 De Notaris T E KIST' 1c Erpe zal na mens wion liet Ofehórtrt openbaarlijk ver koopen: STAD .AALST. Eon schoon Bur^erstvuis ook dienstig p -r voor handelshuis, gesfaan m rie Eifiu- bogemslraal n. 8, nabij hel. Park. ge- Buenos-Ayfesoi kad. sec. 13. dec! van n. 518Ï3 groot 87BaenOSrAyre»li /U| centiaran. j Concordij Eenige Zitdag: I Constaniinople en WCEKSDAte 4 APBSL 19S8 HaliopOi!» uren namiddag ter herberg 1,1 Industrie, ChlmiqaM XERaU.H (is k jotteerlngB om 3 uren namKldag ter herberg In de Nieuwe kaai gehouden door den heer Prosper De Kegel, te Aalst, Burge- (r"" meester plaafs. 493 GELD. Bij Notaris Meert le Erpe, grooie en kleino kapitalen te verkri.igen aflosbaar in het geheel of met gedeelten, Ook om huizen (e bouwen en te knopen aan 6,25 fr. 2657. Kasai PelroHu Prince Hj.irl Soen.qei Taaganyik* Tubize 8220 1090 1030 310 1580 4060 949 632;50 1087,50 1345 3360 3150 591 2730 Leenlni» met premie 5 Bons op 5 jaar 1923, i«3rrl3 Bons op 5 jaar 1924, 2' Bonsop 5 jaar 1924, 3'sari,. Bons op 10 jaar Verwoeste Gewesten 1021 Verwoeste Gewesten 1922 Verwoeste Gewesten 1921 - Consolidatleleening i Banque de Bruxelles Panque Centrale Anversohs Banque Nationale de Belgiqm Créqéca Crédit Foncier Africalu, ane. Crédit Foncier Africain, non Tram. BiIBao(kap.) Tram. BilbaoCsenotsa.in!) Economiques Financ. de Transports (cap.) Cockerill Espéranee Lonqdos Ougrée-Mariliayi Bernisart Coureellcs-Nori Charb. Hainaut' rai.l Charb. Limbour^-Meuse 'n.j, Mariemoat Ressaix Libbey Owens Carrières Unie» de Porphyrs Edalraqe 31 Chaul. par Is ;tt Electr. Bas. Charleroi (bi/J Electr. du Borina«e (be/.) Eleclr. Est dcla Belgique)r|. ElecL Nordde ia Beiq. (se/.| Intere. Belqe d'Elect. cspi Antrepr. Eiect. (cap.; La Lainièri Sté Gle Bil-e Prodsils Cbinlq. Brasseries cie Léopoklvilte, car. Brasseries ue Léopaldvilie, di/. Cominex Géominji Socoma Sogalfor cap Sogalfor load. - Burbach Prince H:n?! Terres Rouge» Damas (leap.) - Danias („suxunll. T-A-VP JM, Bareel saa-Traav Mexico Tra.awa/1 Sidro(pri/.| (orJ.I CoHcarJli Petrofini Rand Mlriai Russian JU Constanilnopel ra id Héliopol'i Industries Glalomasi Nitrates Railwa/t Tanganyika Tnbize pri/. Kassai sarts) Crégécs Soengei Lipost Financ iira Sennali Rabbar Hévéi KaipJn» Aijustrel Brazilian-Tract. Buenos-Ayres I tapt Buenos (ii/J Prince Heart Parisbas 450 100.25 100,4V 175 218.75 -448, 97',.'. 3575 ISO® 34::- 72ft 1344 SSI 825,0 36dfi 68014 4637:0 325 750 1575 650 8250 5Ü0O 3050 4Ü0G 14750 1775 975 1300 1640 4175 145C0 4050 2100 2100 19750 2300 350 11000 3310 2500 4700 2920 to! 2900 1660 tot 1660 2990 tot 2970 3100 lot 3085 310 tot 315 1340 tot 1345 611,25 tot 612,50 58 lot 57, 50 1580 tot 1570 1475 tot 1465 4060 tot 4025 949 tot 936 1545 tot 1575 594 tot 594 2730 tot 2720 1087.50 tot 1080 722,50 tot 713,75 3150 tot 3145 600 tot 599 466,50 to! 461 570 tot 576 632 tot 630 770 tot 761,25 8220 tot 8190 1090 tot 1080 1030 tot 1025 3360 tot 3360 4190 tot 4170

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksstem | 1928 | | pagina 3