Een sensatiewekkende gebeurtenis Stale vas i Notaris MEESIT een sehega HOFSTEDE Sliiiiie van üolaris Moyersoen Sfads@ van Netaris öaisdresi EENE HOFSTEDE IS, !M BE 80®,600 REGERMARYEL3 Lange Zoutstraat, 12, Aalst Studie fan Maris IEIM1 HUIS TE WELLE HOFSTEDEKEN een scliasn BÜSSEiSMUlS Tras® IiyiZEI rilt TÜIN Studie van ieester Herssens een welgelegen HEBBERS Studie vasa Notaris Bi VIS sehoone WOONHUIZEN PERCEEL ZAAILAND Studie Van Marls TilSJIUÏ HANDELSHUIS WOONHUIS Stadie ran Notaris Oe Wind! WOONHUIS met TUIN EEN HOFSTEDEKEN Sts^dli van Msasier Breekpi WOONHUIS V'l'iT Iffilrt ■K53HBW 5 -js.vs te ERPE Dc Notaris MEERT lc Erpe zal na- Jtttus wien Let behoort in het openbaar yerkoopen STAD AALST. Koop een. Een bezonder welgele gen 011 wel gekalan deerde herberg, ge naamd «Café Le Lion d'Or aan de Brcedestraat, nabij de Nieuwe kerk, de werkhuizen «Le Lion d Or» en het Yoel- balplcin. gekad. sec. D, deel van nrs. 660k, 6651, 065m' en 7 28a, groot 1 aar 56 centiaren. Bewoond door den heer Philemon Roelandt. GEMEENTE HERDERSEM. Koop twee. Een allerbest perceel land op Sternekken, aan de Molenstraat, gek ad. sec. B. n. 147 groot 25 a. 30 ca. Gebruikt door den li. Petrus De Wolf Dc Smedt en Philemon De Smedt. Koop drij. Een perceel land wel ge schikt voor bouwgrond op ouden Hof aan de Broekstraat, sec. B. num. 661a, groot 11 aren 90 centiaren. Gebruikt door den li. Alf. Verrnoesen. Eënige Zitdag DONDERDAG 26 APRÏL 1928, om 2 uren namiddag ter herberg' ge houden door den lieer Germaan Van Nuffel te Herdcrsem. 611* De Notaris MEERT te Erpe zal na mens wicn het behoort ppenbaarTijk yerkoopen Gemeente LEDE Koop 1. Een buis met tufti en Boomgaard te Lede «Ovcrimpe aan de Bicslraat, groot bij nieting 4 aren 30 ca. gekad. sectiie B. nrs 604d 005d en C04e met eene grootte van 4 a. 60 ca. Koop 2. Een huis met grond wijk «iivcri'iinpe» gekad. sec. B. n. 002g g: 2 eren i'O eenliaim. Beider, bewoond door Jen eigenaar heer Prosper De Clercq. Gemeente ERPE. Roep E?.n perceel '.and wijk Ko,y- h'-rg of Kromveld of Visvel J, gekad. sec. B nrs 508A en 508B, groot 5 8 a. 10 ca Koon 4. Een perceel land op «Ne gen Bunders.» gekad. Sec. B, n. 545A, groot 7 a. 40 ca. Beide perceelen gebruikt door mijn heer Jean Van Ncekc-Gum le Erpe, «Kevberg» Enkele Zitdag MAANDAG £3 APRIL 1928, om 2 uren nam. te Lede «Overippe» ter herberg van den lieer Victor Claere- baut, 734 zal m pPENBARÉ VERKOOPING VAN le MOORSEL (Vitever). De Notaris HERSSENg te Aalst, zal RaiAfiilS wien behoort en met de pleeg vormen der wet van 12 Juni 1816, open baar verkoopen GEMEENTE MOORSETJ Een schoon Hofstede met Boomgaard te Moorsel Waver groot in het ge heel 18 a. 40 ca. Bewoond door M. Phi lemon Raes. Deze eigendom is verdeeld in twee lo ten Lot Een de hofstcdee met waschhuis .stalling voor vier beesten, varkenskoten, twee groote schuren, verder ruime zol der en kelder, groot 12 aren 20 cent, Lot twee Een perceel tuin tusschen voorgaande lot en den eigendom van M. Petrus Dc Cocker, groot 6 aren 20 ca. Beide eigendommen komen in gebruik met 1 Juni a.s. Eenigc Zitdag DONDERDAG 26 APRIL 1928 om 2 uur nami'ddag. ter verhoorzaal van het Vredegercceht te Aalst, Kapelle- sjraat.. 791 Voor inlichtingen en nazien van plan zich wenden ter studie van Notaris Jlers- sens tc Aalst, Korte Zoutstraat waar GELD te bekomen van af 6 KOS'L'ELOOZE RAADGEVINGEN en INLICHTINGEN nopens Werkmanswo ningen, 't bekomen van bomvpremien pensioenen, enz. te verkrijgen ter stud c van No tra is II er ss ens, en zich daar wen den bij voorkeur :s voormiddags. 792 TE LEDE UIT TER HAND TE KOOP 2 woonhuizen te Aalst, Osbroekstraat bew. door MM. Petrus Blanckaert en Omer Schepen s. Nijverheidsgebouw te Aals.t, recht over St. Marter.skerk» Bouwgrond te Lede, Slati'eweg 5 a. 90 Bouwgronden te Aalst, Sint Annalaan en Bellacrtweg 3 a. 83. P a r k 1 a a nSte enstraat.9 0 Dc Notaris MEERT le Erpe mens wien het behoort yoi keepen Stad Aalst. Een perceel bouwgrond tc fUtn de Groenstraat, gekad. sectio E, n. -39ln, met ee.nc grootte van 40 coi:I rarei). Verdeeld in 20 iplen. II. Een perceel bouwgrond aan de Vvi lander straat, gekad. sec. B. n. 53 IE, groot 2 aren 14" centiaren. Enkele Zitdag MAANDAG 14 ME! 1S2S om 2 ure namiddag iet herberg Het' Paviljoen», gehouden door den h. A. Ou? ter li nek. 900 De Notaris MEERT ie Erpe zal na mens wien hel behoort openbaarlijk veekoop TE EÏÏEMBODEGEM OPENBARE VERK O O PING VAN ie EREMBODEQEW! De Notaris CAUDRON te Erembode opcnbaarlijk gem zal op DINSDAG 8 MES 1528, om 4 ure nam. bij M. Polydoor Somiinck. I Brusselsciien steenweg te Erembode:- -Valst' gem, openbaar verkoopen Eene hofstede tel Ea-embodegem, Hoek 08 Groenstraat, groot 17 aren 60 ca. Laatst bewoond geweest door M. Jan Dc Wafèl. Onmi'ddeiijk ingebruiktreding. 903 Een gebeurtenis zonder twijfel sensatiewelikend, in do goodo stede van Aalst was op Vrijdag 13 April de onening van bet groot buis voor waterdichte ldeedij. Dit !:uis scliuka t alle lussc-hen personen ui! on biedt do nllerlaalsie krenliee van Parijs en Londen in gabardines trench-coats en regenmantels. Het laat u bij uw aankoopen, de ongelooflijke besparing toe van 40 t. b. Oordeel naar de volgende prijzen fr. 195 fr. 175 fr. 225 Ti'enclï-coals, gehesl gevcoJcrd met zijde Gabardines, van af Zijden waterp oef 'r- 22o AAN ELKEN KOOPER WORDÏ EEN LIEF GESCHENK AANGEBODEN, Gabardines, zuivere wol Trench-coats, echio Egyptische slof Regenmantels, alle kleuren fr. 350 fr. 350 fr. 13ö 874 re MoossEi. Solaris EEMAX. te Moorsel, zal openbaar- lijk verkoopen voör TOEWIJZING op MAAN DAG 23 APRIL 1928, om 3 uren ilnmirldag tor herherrf van den heer Camiel Uo Vos, De Gheeststraat, 12, Aalst. STAD AALST. Een eigendom zijnde woonhuis met allo aan- jorigheden en magazijn, staande in de bint- Janstraat, nr. 50 en 52, groot 1 a 80 o. palende: dame wed. Toerlinck, M. Aug. Van Yperzele en liet houtinagazijn Singelyn. Verdeeld in tweededen: LotI. Woonhuis, alsnu winkel, nr. M, groot 0.90 o. gebruikt zonder termijn door M. Frans Do Cuyper. Lot II. Magazijn geschikt voor woonhuis, nr. 52, groot 0.90 e. Vrij kortelings verkoop. na den 68 Gemeente. Bacrdcgcm. Koop T. Perceel land. Hoogbave- gein, gekad. s.cctic A. n. 135F, groot 43 n. 12 ca. Verdeeld in 2 loten. Koop H. Perceel land Hoogbavegem, gekad. soe. A. ii. 137A, groot 4" Ver dec ld iin 2 loten. De Notaris CAUDRON tc Erembode- gern zal openbaar verkoopen op Maan dag 30 APSIL 1028, om 4 ure nam. bij M. Petrus Ganseman, Kapellehoek te Welle. Een huis met stal cn bof te Welle op den hoek van Kapellehoek .en de Broeek- straat. groot 1 aar. Gebr. M. Cyriiicl Row et. 742 ca. Koop TH. perceel land op Kr-emland. 'gekad. sec. A. n. 140, groot volgens li- hooi en Lel 13 aren 80 ca. cn wezenlijk groot! geld. 14 a. 50 ca. i Koop IV. perceel land op. ^loostel ge kad. see. A. 141, groot 18 a. 70," ca. Enkele Zitdag voor verblijf MAANDAG 7 MES 1928 om 2 ure namiddag ter herberg In Bae.vegcm gehouden door den heer Camiel Van den Berghe-Ycrmassen tc Impe, Opmeer. 901 TE KOOP UIT TRR HAND Huis met gronte poort te Aalst-, On- 'derwijsstraat; 20, groot 1 aar 6 ca. On middellijk ingebruiktreding. Te bevra gen bij Notaris Meert Le Erpe of Molen straat 63. Aalst Een welgelegen handelshuis te Aalst, Conlsclieetraai, n. 159, groot 3 aren. 20 cent. Onmiddellijk ingebruiktreding. Uitj ter hand te koop verschillende ïoien bouwgrond, gelegen aan de Groen straat en nieuw ontworpen straat te Aalst. Zich te bevragen bij den Notaris Moert-te Erpe. GELD. Bij Notaris Meert te Erpe, jgroote en kleine kapitalen te verkrijgen aflosbaar in liet geheel of met gedeelten, Ook om buizen te bouwen en'le koopen aan 6,25 Ir. «s 2657 VEN DITLE De Notaris CAUDRON zal op MAAN DAG 23 APRIL 1923, om 1 uur nam. openbaar verkcop\en Her tvoorsclvreven hofstede te Erembodegem, allerlei huis- 501 meubelen en landbouwgerief, (waaron der moor, 2 koffiepotten, melkzi'j cn kandelaars alles in koper), oude kleer- kas. kassen, aalstuk. sclioepper, stroo, "50 hopstaken, enz. Gereed 904 Voornoemde Notaris EEMAN, in rech te benoemd, zal openbaarlijk verkoopen op DONDERDAG 23 APRIL 1923, om ure te Aalst, Kapelleslraat, ter zitting zaal van het Vredegerecht Gemeente Vlierzelc. Een hofstedeken staande op Paope- gem, sec. J), n. 0181., giroot 1 a. 60 L'-a. Bewoond door M. Van Oudenhove-Van Leuven. Vrij. kort na de verkoopmg. 7 43 Voornoemden Notaris EEMAN, daar toe i,n rechte benoemd, zal openbaarlijk verkoopen op DONDERDAG 26 AFRïL 1923 om 2 uren namiddag le Aalst, Kapelle slraat ter zittingzaal van het Vredege recht - Een poreeeL bouwgrond gelegen te Aalst-Schaarbeek, sec. C. n. 863z en 867n, groot 13 a, 87 ca. Verdeeld in 9 loten. Voor verdere inlichting-en, zie plak brieven.. TB BKKOMBN ten kantoor van Notaris Eenian, voornoemd, kapilalen voor aankoop van gronden cn huizen en voor 't bouwen van huizen, aflosbaar- met maandelijksclie stortin gen berekend op voet van G 0/0's jaars. (ifcO OPENBARE VERKOOPING VAN een welgelegen te Schoonaerde, wijk rdigr-cdriesch De Notaris Oscar TIBBAUT, tc Aalst zal openbaar verkoopen GEMEENTE SCHOONAEltDE Een schoon en welgelegen hofstede ken, op den Migrodriescb, nabij den steerjweg van Schoonaerde naar Gyse- gem, gekadastreerd eenige sectie, nrs. 1255c, 1260b, 1255c met ccno grootc van zes aren dertig centiaren, palende ten oosten de weduwe Jan-Bapt-iste Roef, ten zuiden de straat, ten westen M. Joannes Geert s en ten noorden de kinderen Frans Mïclklels. Boomprijs. 200 franken. Laatst bewoond door den eigenaar beer Alote Rombau'f-. V0'NM1DDEL1JKE INGEBRUIKTREDING. Eerjige Zitdag MAANDAG 7 MEI 1328 om 2 ure namiddag, ter herberg In Vlaanderen» bij den heer Frans Marckx te Schoonaerde wijk Miigrodriiesch'. 843 OPENBARE VERKOOPING VAN Dirk Martensstraat. WINDT te Aalst zal te AALST, Notaris DE opennaar verkoopen Een schoon burgerslvu'is le Aalst, Dirk Marlensstraat, 11. 94, groot 1 a. 30 ca. Bewoond geweest door Mme wed. Yerbïcst-Gits. O nmidde 11 i jke i ngiebru ik tred in g. Dit huis is in allerlest en staat vari onderhoud en heeft drij ben'edonplaal- scn, 2 slaapkamers, zolder, kelder, tuin en groot waschhuis. Voor den sleutel en 't bezichtigen van 't huis, zich- tc wenden, ten kantoor» van den Notaris. Enkele Zitdag VRIJDAG 27 APRIL 1923, te e ure nanoen, tor herberg «Au Dra- jieau Beige te Aalst, DendersLraat 841 OPENBARE VERKOOPING VAN l." KiEUW/ERKERKEW, Restert. Notaris DE WINDT te Aalst, zal openbaar verkoopen Gemeente Nieuwerlwrken 1) Een huis met stal en tuin op de Riestcrt, groot 1 a. 33 ca. Bewoond door de medoverkoopers echtelingen Alfons Lirnpens-Petit. 2) Een huis mot turn alsvoren, groot t a.34 ca. Bewoond door Re medover- Alfons. Van den Notaris te AALST, 39, Korte Zoutstraat OPENCiARE VERKOOPING VAN dienstig voor HANDELSHUIS te AALST Nazareth straat, n. 45 De Notaris. HERSSENS te Aalst, zal Si aniens wien het behoort, openbaar ver koopen Een sch-oon en welgelegen huis dile- ïiend thans voor herberg te Aalst, Na- zarethstraat n. 45, zijnde de welg-ekalan- deerde herberg in dc Sportvriend bij M. Jean Bonner, ten kadaster bekend sec. A, n. 806k, groot 1 aar 40 cent. Diit huis bevat geliikvloers groote hcrbergzaal, ruime keuken, gang, groo te koer en magazijn op liet. verdiep drie ruime kamers en twee paliers, verder groote zolder en groote kelder. Het liuis is voorzien van electric! feit, stads.water eri regenwater. Ingebruiktreding onmiddellijk. Ingesteld fr, 18300. LAATSTE. ZITDAG: Donderdag 26 April 1928, TE AALST. OPENBARE VERKOOPING VAN VIJF NIEUWE te AALST, nabij de Kerk van 't H. Hart De Notaris DE VIS te Aalst, zal open baar verkoopen Koop I: Bugershuïs te Aalst, Noord- straat, rechtover de Lion d'Or, in de na bijheid der in opbouw zijnde kerk van hel H. Hart, begrijpende 4 hcnedenplaat- son, 3 slaapkamers, trapzaal, ruime zoL der, kelder, koer hebbende c-.cn voorgevel van 7.50 m. breedte. Koop 2: Burgershuis nevens voor gaande, begrijpende 3 bencdenplaatsen 2 ruime slaapkamers, grocte zolder, ge schikt voor mansardekamers, trapzaal, koer, Voorgevel 5 m. Koop 3: 'Burgershuis nevens voor gaande. begrijpende 3 benedenplaats.ey., 3 slaapkamers, groote zolder geschikt voor mansardekamers, trapzaal, koer eii kelder. Voorgevel 5 m. Koop 4: Burgershuis n-c-vens voor gaande, begrijpende 3 bencdenplaatsen met corridor van 1.80 m. breedte, 3 slaapkamers, ruime zolder sclroone trapzaal, koer en kelder. Voorgevel 5.50 Koop 5: Burgershuis nevens, voor gaande, begrijpende 3 benedenplaatsen, met corridor. 3 slaapkamers, ruime zol der, sehoone trapzaal, koer en kelder, en stal. Voorgevel 5.50 m. Al de huizen zijn voorzien van pomp cn regenwaters. Onmiddelijke ingebruiktreding. Enkele Zitdag MAANDAG 7 MEI 1928 om 2 ure namiddag ter herberg van den heer Louis Guvelier te Aalst, Breede straat. 739 TE KOOP EEN KASTEEL' fe Hof stade, rechtover de Statie, begrijpende lusstuiY), boomgaard, garage en hove iiiershuis, met een oppervlakte van I .Ha. 29 a. 37 ca. Voorzflen van (elcctriici- if.eif en rhauffage. OjimiddeJ. iingebruiktr. Zich tc bevragen bi'j Notaa'üs De Vis. 796 Een NfJVERIIEIDSEfGENDOM begrij pende woonhuis fabrüek en' magazijnen met allerhande machienen in het cen- OPENBARE VERKOOPING VAN een goed en welgelegen dienstig voor BOUWGROND tie AALST-fffijlbeke, Krokcldriesch De Notaris Oscar TIBBAUT, le Aalst zal openbaar verkoopen STAD AALST. Een goed perceel zaailand dienstig voor bouwgrond, gelegen gehucht M jl- beek ter plaats genaamd Krekeldriësch,koopers ecJiteiingcn aan do baan leidende van de Klöijstr.aati Abecle-PeUt. naar de Moorselbaan, sectiie- E, deel Aan n. 282, groot 30 aren 80 centiaren. Verdeeld m vier loten. Zie vorder beschrijf op bezondere plakbrieven. Eenige Zitdag DONDERDAG 10 MEI 1323 om 3 ure namiddag ter heirberg van den heer Theopli'i'le De Wolft te Aalst; m n de Moorselscbebaan 259. 844 jjg mfaïlS TE HAELTERT OPENBARE VERKOOPING VAN WOONHUIS, SOHUUR en TUIN te Haaltert. De Notaris SCHEERL1NCK te Hacl- 'Beide huizen zullen vrij zijn' zes maanden na de verkooping. Enkele Zitdag DIÜNSDAG 1 MEI 1828 om 4 ure nanoen ter herberg van Dona- lus Dc Schutter te Nicuwerierken. Res- tert. 899 TE AALST, Korte Zoutstraat n. 49-51 (Nevens de Afspanning De Melboun?*)] Door woonstverandering. OPENBARE VERKOOPING VAN, een schoon en welgelegen te AALST, Vooruitgangstraat, 2- ou Dc Notaris Oscar TIBBAUT, te Aalstj tiaren. Alle dagen zichtbaar. Ingebruik zal openbaarlijk verkoopen. STAD AALST. Een schoon en wegelegen handelshuis; dienstig voor all? bedrijven, gestaan en; 'ÜU gelagen tion .vdóipiöofde aan de Vooruit-; gskadastreerd sectie gangstraat, n. 2, sectie C. n. 99ödi', met groot m grond 3 aren 4b csntiaren. Bew. eene groote van..veertig ca. jen gebr. door de Wed. Coppens. 768 Dit huis bevat ljn,lV„n 0n' Een huis en herberg to Aalst, uiftma- Gelijkvloeo-s.,C,ioote wmkel, ieuken en df, (|e)l hoek der Houtmarkt en Na- achterkeuken. zarelhslraat., geteekënd n. 96 groot Op het eerste verdiep Ivvce sehoone. 0jg0r]3 mating 51 centiaren, sec-. A, nr. slaapkamers. 17-i'9d. jioudende naast dc Houtmarkt Op het tweede verdiepook to M J.-B. De Neve-De Neef en naast de slaapkamers, verders groote zolder en NaMrclt(8traat M Philemon Wauters. luime kelder. .„'Bewoond door de kinderen Isidoor De Dit huis is voorzien van pomp- en 8<i5 regenwater, ga/, on stadswal er. Bewoond k_< UIT TER HAND TE KOOP: 1) Een behuisd, beschuurd en bestald hofstedeken met boomgaard en land, té l ede. Vogelenzang, groot in gronde vol- „uturia gons meting 32 aren 20 centiaren. On-teï't zal openbaar verkoopen middellijke ingebruiktreding. Koop 1. Een woonhuis met stal cn 22) Een woonhuis met groote remis- jremjste (e Haeltcrt, Koekelberg, aan de sic zeer goed geschikt voor bandel9hui:s, pluimte.traat, sectic A, cteiel van n. 1756 le Aalst. Moorselbaan n. 161 (rechtover i groot omtrent 1 a. 73 caj if de Cluuek) groot in gronde 0,82 ccn- Koop 2. Eene schuur met stalleken tiaren. Alle dagen zichtbaar. Ingebruik- treding met 1 Ocgs.t 1928. Ken woonhuis met schuur en stalling, te rkerken, wijk Pijpenbeek of Rastert. B, deel V3ii n. 803b, en erve. nlsvpren groot 1 a. 93 ca. sec. 737 a, n. 1659E/bis, geschikt voor woon- door d'Jieer Emile Jlousmano. Onmiddelüjkc ingebruiktreding. Voor sleutel en bezichtignig zicli wenden ten karttóore van bovengenoem- den notaris Tibbaut, tc Aaslt, Korte Zoutstraat, 49-51 (nevens de afspan- nitng de Meiboom.) Eenige Zi'tdag DONDERDAG 28 APRIL 1928 om 4 ure namiddag ter herberg «In liet Belgisch Volk» bij den heer Vale.ry De Gendt-De GiLs, te Aalst, Boterstraa't.793 DOOR STERFGEVAL OPENBARE VERKOOPING VAN een schoon en welgelegen te AALST, Schorreveidstraat, 48 De Notaris Oscar TIBBAUT, te Aalst zal openbaar verkoopen' STAt) AALST. Een perceel weiland te Aygem Eeckhout nabij de Bergstraat, sec n. 983, groot 25 aren. Boomprijs. 1000 fr. Gebruikt door M.Bern. Bogaert. 846 'om 3 uur namiddag i'n Het Belgisch- trum der stda. Gmaek van be te ling. Hof» bij den here Felix Van Landuyt Ie Zich- te bevragen ten kantore van Nota- 'Aalst, Grootc Markt. .741 [ris De Vis. .797 TE AALST OPENBARE VERKOOPING VAN een schoon en gerieflijk te Aalst, Grooten Bolleweg, 34. Notaris DE WINDT te Aalst zal openbaar verkoopen Een schoon woonhuis te Aalst, Groo ten Bolleweg, 34, groot 2 a. 52 ca. Bewoond door de medeverkoopster Mme wed. Nichels.. Ingebruiktreding Een schoon en welgelegen woonhuis!me^ 13 Mëi. 1928. in de Schorreveidstraat, n. 46, en gek. Enkel» Zitdag sec. B, n. 420rs, groot volgens mtetiing' DINSDAG 24 APRIL 1928 68 centiaren. Dit^ huis bevat Gelijk-'e 3 U- nanoen ter herberg «Dc Tyg^r» vloers een schopne voorplaats, conador' bij M. Dom. Nichels te Aalst. Groote groote keuken, afdak en koer. Markt, 84U Op het verdiep: twee ruime slaapka mers.. Groote zolder en ruime kelder. Het huis is voorzien van pomp- en regenwater cn gasleiding. N. B, ONMIDDELIJKE INGEBRUIK TREDING. Het buis mag bezichtigd worden alle dagen van 4 tot 7 ure na middag. Voor den sleutel zich te wen den tot den heer Achille Meersman- Gits, Scherrevoldslraat, 50. Eenige Zitdag MAANDAG 38 APRIL 1928 om 3 ure namiddag, ter herberg vaft den heer Aehille Meersman-Gus, te Ivu'is. Koop 3. Eenen tuin, dienstig voor, bouwgrond, alsvoren, aan dien Eed- schen Kerkweg, sectie A, deel van n. 1666, groot 7 a. 69 ca. Gebruikt door de eigenaars Felix Hunn i nek- Be qué Enkele Zitdag DIJNSDAG 1 MEI 1928 om 4 ure namiddag le Haeltcrt, dor^» In dc Muziekzaal 905 Aalst, Scherreyeldstraatt 50^ OPENBARE VERKOOPING VAN te VLIERZELE, Papegem Notaris DE WINDT tc Aalst, zal openbaar verkoopen Een hofstedeken met luöri tc Vlierze- le Papegem, groot 3 aren. Bewoond ge weest door de Weduwe Aug. Uyttendaele Onmiddellijke ingebruiktreding. Enkele Zitdag i DONDERDAG 26 APRIL 1928 om 2 ure nanoen ter herberg van Alfons 42-Libbrecht te Vlierzele, Papegem..; 897 NOTARIS TE AALST OPENBARE VERKOOPING .VAN. EEN SCHOON tc AALST, Mcorselschesteenweg 265 De Notaris BRECKPOT, te Aalst, za! namens wie het behoort en ingevolge do bespreken van artiksls 90 cn volgend» der wet van 15 Augustus 1854, open-? baarlijk verkoopen STAD AALST. Een woonhuis met stalling, achter-^ gebouw, koer en vertrek, gestaan te Aalst, Moorselscheneteenweg, n. 265, met eene grootte van 1 a. 30 ca. Bewoond door Antoon Van de Velde* Bonner. Laatste Zitdag MAANDAG 30 APRIL! 1928 telkens om 2 uren namiddag, ter her* berg «In de Roozcn bij den heer Re nd De Troeh te Aals.t, Moorselschen- stèenweg. 60$ Uit ter hand te koop Bouwgronden, te Aalst., Kerrebroeckstiraat en Van Wambekekaai. 2453' GELD: Bij Notaris BRECKPOT, zijin, groote en kleine kapitalen te verkrij* gen op hypotheek. Om huizen te koopen aan 6,50 met gemak .van beta ling. 2454' UIT TER KAND TE KOOR Schoon en welgelegen Winkelhuis dienstig voor alle bedrijvcD, met achterhuis, gelegen ten voorhoofde van denMolendriee,8, t.e. en uitgevende in de Moutstraat. Voor nadere inlichtingen zich wenden pp bovengemeld adres. Vrij omtrent einie Mei. 848

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksstem | 1928 | | pagina 3