tijdingen 1 1 Is STADSNIEUWS Ih'io Tcmaten T Riimlherijh le Quebec Ëinmei' aardbevingen in foei föoslen' Mongerstsood in MSengeslen Benedikt-Prasper BOEL van den Hende Radio-Posten SiCER Cin ema Stadie van Hfitaris BE VIS Os Sanps d'SlosI Studie van Notaris ioyerscsn P*3npg l?@isfrals ds la L~a r»V aj. Quebec, 25 April.— Kolonel Lindbergh is alhier aangekomen uit New-York. Met zijn vliegtuig bracht hij serum mede, die door de geneesheeren van den vlieger Bennett, bij hoogdringendheid werden gevraagd. (N. v. d. R.) Alen weet dat Bennet met zijn vliegtuig was opgevlogen om ck Duitsclie Oceaanvlicgers op het eiland Greenly, behulpzaam te zijn, doch wegens plotse onpasselijkheid onderweg moest landen. Parijs, 25 April. Men seint uit Con- stantinopef, via Londen, aan den «Matin dat een nieuwe aardbeving zich deed gevoelen in de omstreken van Smyrna. De aangerichte schade is zeer belangrijk. De angstige bevolking verlaat steden en dorpen om in de open velden te kam- peeren. Londen, 25 April. A4en seint uit Calcutta, aan den Daily Telegraph» dat door oerzaak van mislukking van den oogst, hongersnood is uitgebroken in den staat Bankoura (Bengalen). 70.000 inwo ners moeten geholpen worden. KEN JAARGETIJDE voor de zfele- rust van. wijlen Mijnheer ALBERT MERTENS zal gecelebreerd worden, in St. Marli- ïniskerk, op Vrijdag 27 April, om 9 uur. ons liet overlijden ie Men verzoekt melden van MIJNHEER zoon van Kijnheec* Leo-BusSssf en van EVTcvr. Catharina Van den RSeerssche geboren te Aalst den 24 Maart 1905 en er overleden den 23 April 1928, versterkt door de laatste HH.Sacramenten Lijkdienst en begrafenis Donderdag 26 April, om 9 ure, in de kerk van den H. Marlinus De Vrouwmis onder de Vigiliën, Men vergadere ten sterfliuize Ouden Dendermondschensteenw, 180, om 8 1/2 u. Vrienden en kennissen die bij vergetel heid geen doodsbericht ontvangen hebben worden verzocht dit als dusdanig te wil ST. mTEKSKERX. Vrouwenbond van kei II. Hart. Bedevaart naar Oostacker op 17 Mei a. s. In de week van £9 April tot 6 Mei zullen ieveraarsters zioli ten huizo aanbieden bij do leden. Deze worden verzocht bij die gelegen heid te beslissen of ze de bedevaart mee ma- kon ja of neen. We twijfelen er geenszins KAATSEN HOUTMARKT. Uitslag der lutto" van Maandag £3 April. Dn dag van verleden Maandag zal bij al do liefhebbers van Aalst lang in 't geheugen blijven want neg nooit zag men een sportdag botor gelukt. Prachtig overheerlijk weder; zoor voel volk en twee partijen op do hoogte hunner taak. De partij van Aalst is ganscli volledig. Terwijl de par ty van Braino lo Comte een uitman vervangt door Michel Gombier van de partij van don u- V w v. hi| «Uil U" II aan dat honderden leden er zullen aan hou- Zavel. Zeggen we rap dut de partij van Aalst riZiTaiillt» naMOnm.liilrA I. 1. den hun persoonlijke familie- en bondsbe- langen in de handen te geven van O. Lieve Vrouw in haar gezegend heiligdom te Oosfc- acker. We verwachten ook een milde bU- drago, die dienen zal voor een offerande aan O. L. Vrouw te Oostacker, en voor de ver siering van het autaar in St-Martenskerk binst de Junimaand. Doet hot nog eens lijk de vorige jaren, dan was 't uitstekend. Maar wie weet of ge nog niet beter kunt Inlichtingen over de reis en de oefeningen der bedevaart. Vertrek uit Aalstrend 1.30 u. Aankomst te Oostacker rond 2.15 u. Lof, met motetten uitgevoerd door de zang- aideeling van den Boud. 3 u. - Sermoen aan de grot door don Z. E. II. Deken. Rozenkrans. Vrije tijd. Vertrek uit Oostacker rond 6.30 u. Aankomst te Aalst rond 7.15 u. Mts- VOLLEN AFLAAT in do Ka[ el der Broo ders van Maria, in De Ridderstraat te Aalst, ter gelegenheid der gedurige aanbidding van' het Allerheiligste en Aanbiddelijk Sacrament des Autaars, op Vrijdag 27 April 1928. ORDE DER DIENSTEN Te 6 ure eerste Mis mee uitstelling van het H. Sacrament. Te 9 uro Solemneele Mis. Te 5 ure Sermoen, door E. P. Columbauus Capucien, gevolgd door Solemneel Lof. EÜCHSR1STISSHCONGRES. llobt go reeds hooren zeggen, dat oen oproep wordt gedaan tot allo Aalstenaars, van beide geslachten, om de zanggroepen der cantate te vormen? Aan medewerkers zal het zeker niet ontbreken; om, zoohaast de partituren gedrukt zijn, onmiddellijk en volhoudend «Christus-Koning» in te studeeren. Dit punt van het programma van het Congres moet iets I uitengewoons zijn. Een verheugend nieuws Michel Van Vlaanderen heeft aanvaard de herhalingen to leiden van «De Geheimen der Mis» (Calde- ron), tooneelwerk, dat de Cathariniston op Zaterdag 16 Juni zullen opvoeren, speciaal ter gelegenheid van het Eucharistisch Con gres. Binnen kort worden de affiches uitgehan- m. Iodereeu is begeerjg ze te zien. Dat ieder weldenkend Aalstenaar ieverig medewerke tot het wellukkon der gods dienstige gebeurtenis van Ion 16n en 17n Juni a.s. Zilveren Jubileum Slweu Jubi- Het Mirabel esn Lcurdes P^AllredBUACQ, ivoa Moiöicur et Madame CanjIUe BRACQ ct lours enfants Marie-Louise, 1-lFA'DK ct ses enfanlst?*\t Madame MOYERSOEN-van den HEN- Dif ses enfanls, beaux enfanls, pel.ls enfants et arricr^ütMnfante Morin me Augustm de FOElU>\a.. oen jIENDe" ses enfants, belle fille et petit C" Madame BIEBUYCK-van den BENDE ses enfanls, beaux enfants et pietils <m- Madame NOTELTEIRS-van den HEN- nd s„ i,eBr tilie et petits enfants, "Vnsieur et Madam Leon van den HENDE et leurs enfants; Madame DEBBAUDT-vaa den HEN DÉ, ses enfants, beaux, enfants et pe- 'llad. Raymond HERSSENS-BIIACQ: ses. enfants. bcaux enfants et petits «n- ^Monsieur et. Mad. Fernand BRACQ Monsieur l'Ahbé Edgar PRANQ, cu- yé de St. An to ine (Meulestede) Monsieur Eugèn» BRACQ Rëvérend Pore Robert BRACQ, IMhS; BÏonnairo au Congo Beige, ont la douleur de vous faire part de la perte sensible qu'ils vienncnt dépiou yer cn la personn-e de DAME ZOÉ-MARIE-CLÉHEKT8KE Vêuvo dc Monsieur Paul Henri Félix Ghislain BRACQ leur mts're, belle mère, grand'mère. s.aiur, belle soeur, tante, grand'tante et arrière grand'tante bien aimée, née a 'Alost Ie 12 janvier 1850 et y pieuse ment décédée le 22 avril 1928 munie 'des Sacrements de notre mère la Samtc ^Lcfservice funèbre, suivi de l'inlm- mation dans le caveau de la familie au Cimct.ière dc Mariakerke, sera célénró ie 'JEUDl 26 AVRIL iï il heures en 1 Lgri- se paroïssialc de M'ariakerke-lez-Gand. Les Messes pour dames seront diites pendant le Service. Les Trentaines Grégonennes aucont ll01|. En l'Eglise de R.P. Capucms iX St- (Job, Alost.. 2. A la Chapelle de 1 Institutl b Myl- Gand a l'Eglise SL JSauveur. 31s recommandent son ö,me a vos pi ei ix souvenirs. 'Alost, le 22 avril 1928. Les amis et connaissances. qui, par oubli ïvauraient pas reen de fare-part, flont priós tic considérer lo présent avis com inc. en tenant lieu. (niet to verwarren met hot Treurspel van Lourdes.) in de Feestzaal van het St Jozei- collogie, op Zondag 6 Moi te 4.30u.zeer stipt. Do film zal gevolgd zijn van eene fijne klucld. Volledig symphonlsch orkest onder de leiding van den lieer R. Lenssons. Kaarten te bekomen in «Het Leliekeu» Mo lenstraat, Aalst. een overwinning geboekt heeft zeer verdiend door 'c prachtig 'c spel van de vijf spelers zonder eenig onderscheid. Ziellier do technische uitslag De drij eerste spelen' zijn voor Aalst, Brai lle behaalt maar 2 maal' .vijftien. Het vierde met 40 gelijk werd vrij gelukkig door Braine gewonnen. Nr 5 en G zijn voor Aalst, 7 voor Braine. Aalst wint nog 8 spelen en gaat in rust mot 7 spolon 33 vijftienen om 2 spelen 14 vijftienen. Na de rust neemt Braine 3 spe len, Aalst bekomt 2 mqal 3)on 1 maal 40 liet 13 en 14e spel wint- Aalst, 15 is voor Braine, 16 voor Aalst, 17 voor Braine, maar Aalst goed spelend neemt do drij laatste spe len voor zich. 't geen hen een schitterende overwinning deed behalen tegenover een te- {gfnstrever waaronder drij eerste klas spelers van na m Churls Vereelte, Achilla Stienon en Michel Gomiiier. Aalst won dus met 13 sp. G6 vijftienen oin 7 spelen 43 vijftienen, TE VERKRIJGEN op het Neerhof bij Valcry Van Nuffel, St. Job, Aalst, a!tö dagen ver-scho botermelk. Ce beste cnJer alle oogpunten - VALERY SCHELFOUT - ktolcndrics, 26 EV1oleitsiraaf; 51 Telefoon 438 AALST 887 "V Proef tens de ichicre CV LOOS der bakkerij DE TOEKOMST te Denderleeuw. Ze is waarlijk fijn De Vlaamsche Toeristenbond bezoekt Zondag 29 April de liove oude stad** jes Edingen en Hallé en de zeer schilderach tige streek er tusschen (Lettelingen, Bierk. Suite Renilde, I.emboek). Men zie Toeris me van 1 on 15 April. Vertrek uit Aalst te 7 u. 1. Inschrijven vóór Donderdag 2G April. Prijs 13.50 fr. Van af Vrijdag 27.A-pril. Kinderen niofc toegelaten. IK! lustige komedie met Loïs Wilson en Ford Sterling. De Uitgehongerde groote zedeustudie met Jacqueline Logan on Raymond' Griffith. Maandag 30 April, om 5 en 8 uur. Kinderen toegelaten. 0nz0Q geiieimzinnigen EPISODEFILM met El mi re Vautier, Luciou Dalsaco en René Vavano. Kortelings Ge gemaskerde 2e er co ver met Ricardo Cortes on .Florence Vidor. 945 WEERKUNDIGE W'AANEMINGEN Huis Kinderen PRAET, opticiens-specialisten. Aalst, Lango Zoutsiraat, 6 25 April 16 ure VHiegers met Bloemen bestemd voor tie Floraliën daalden hier bijna te Aalst. Zij hadden zich vergist op de verscheidenheid van kleuren waarmede de huizen hier geschilderd zijn. Met de verwen, lakken, vernissen en alle soorten schilderwaren van het huis Cvriel Poep-Van den Spiegel, Meule- schettestraat, 66, t. s. Tel. 690. Wind Warm 946 OUDERBOMSPEHSIOEHEH De Burgemeester maakt bekend dat de uitbetalingen van het 2e kwartaal 192», zullen plaats hebben ten stadhuize in de Trouwzaal, op de hieronder vermelde dagen, telkens van 2 tot 3 1/2 ure na' middag. Maandag 7 Mei van n. 1 lot 23000 Dinsdag 8 Mei van n. 23001 tot 50000 Woensdag 9 Mei van n. 66001 tot 90000 De Burgemeester, R. MOYERSOEN. N. B. Opgelet de nummers veranderen per dag. Pensioenboekjes van de oyerlene pen- sioeneenieters, dienen onmiddellijk o het bureel der Pensioenen afgegeven te worden. te AALST, nabij de Kerk van 't H- Hart De Notaris DE VIS te-Aalst, zal open- xi'. C3. Jacobs GEBRUIKT BK MIN 14 SalKerU DE6TRA1STE. BURGERLIJKE STAND VAN AALST Mannelijk geslacht 8) GEBOORTEN Vrouwelijk id 6) HUWELIJKEN. B. Do I.eeuw met M. Bruyland, land. II Van Coningsloo, drukknrsg. met V. Cor ten, breist. - J. De Winter, hand. met L D'Haese, z.b— Ad.Qbysbrecht, mutsenm met L, Van Mol, weefst. J. De Backer, voerm. met A. Poppe, kleerm. P. Meert, tw. met M. Van Ileck, tw. P. Verhoeven, vellenb. met M. Bayens, tw.— A. RMuge werkm. met M. Carael, br. H. Blanckaert, marmerdr. met E. Baeokman, fabnekw. C.Vau den Brande.mets. met L.Tanckere.tw. OVERLIJDENS A De Wolf, we Bosman, r.. b. 69 j. Nestor De Tierestr. E. Claessens, vr. De Smedt z b 60 i. GuUlenbooiïipl. P- Adam, m. Jacobs, z. b. 56 j. St Jobst. - P. Daelmau. z b 45 i. Groenstr. M. Meersman, z. b, 80 Klapstr. - V. Haeteydt, m. Roelamh, wlnk. 35 j. Binneostr. F. Do Conmck, in. Schietse, i. b. 68 j. Maanstr. - B. Boet, schrilnw. 23 j. Ouden Denderm.st.w. Z. van dên Hende, we Brac, s.b. 78 j. Kloosler. str D. DeSmet, m. Eeoliaut, bed. 46 j- Maanetr. - P-De Vos, wr Roeland s. b' 85 j. Dokter De Moorstr. 1 kind ouder de 7 jaren. DE STGGMIV!ELKER3J FLANDRtA bezorgt U alle dagen versche en zuive re melk in flesschen. Gesf uw adres aan onze verkoopers. 888 MARKTPRIJZEN ANDERLECHT. Markt van den 21 Apr'l 2851 kalveren, 7,40 a 8,40. NINOVB, 24 April, Boler de kilo 27,—; Eieren hot stuk 0,72, Aardappelen do 100 kilo üj,— Yjggcos 519, Hennen 18,—Kiekens 12; Konynen 30,00, Koolzaad BülTENGEWOOW SCHOOM -GROOT HANDELSHUIS uit ter hand te koop In. goeden slaat, allerbest gelegen in he'4 midden der stad, dienstig van alle be drijven. Bevattende een voorgevel van 11 m. 50 om., greet© winkel met twee vitrfens, salon, eetplaats, keuken met Ingemaak te kassen, zes schcone kamers drie naar de straat on drie van achter, koer, pomp- en regenwater, groote ingang poort met achtergebouwen, bovenka mers, drie groote kelders met wijn- en aa.r-dappelenbakken, twee buitengewone groote zolders. De aankoop van dit huis is waarlijk een winstgevende zaak, geschikt voor ajlen handel daar het in het midden der stad gelegen is Hopmarkt n. 3 Aalst. Voor inlichtingen zich te bevragen Groote Markt, 18-18, Aalst. 938 p»maakt NIKT cêveuaard Gl \RAAGI) goede plekkers. Zich wen de i bij R, Schamp Van den Btrghe, Hol'e- wrg, Erembr»tip»e:n. 930 GEVRAAGD iiuisjes of leerjongens voor galelbakkerij. Zich te bevragen Ko istraat, 7l, Aalsl-Mijlbeek. 931 ON BEMANDE employée dóbntaule, Slé: no-daclylo, b nne orthographe exig.de. Kcr- bureau du journal, sous les lettres M.S.917 MEN VRAAGT bekwame snijder, tc? schoenfabriek Nieuwbeskstraat, n. 4, ter- stede. 944 SCHOENFABRIEK U'Haens-Meert, 114, G nlsebe steenweg, ter stede, vraagt gasten en halve gasteD, kunnende cp den boulon werken. 940 MLN VRAAGT voed»ring3:iijdsr vcor schoenfabriek. Zich wonden bij Clement D'iiaesr, Diepestraat, 22/24, ter stede. 9i3 GEVRAAGD bekwame werktuigkundige voor autcgaragé, onnoodig zich aanbieden in-lipn niet voldo>ndeop do hoogte. Scürijv. aan blad onder le Iers J. B. 047 Barometer: 765 Thermom«tcr:l7 TE AfSLST. OPENBARE. VEHEOOPtNG AAN VIJF NIEUWE baar verkoopen Koop I; Bugershuis te Aalst traat, rechtover de i.i°n a <Ji' Noord- in de na- ann^esloten bi,j do Banque de Brusollos (kapl- t.aal cn reserven fr. 294,440,000), hoeft de eer hioronderder dn koers der vol treilde waarden mede to deelen, opeen, om 2 u. ter Beurs, Brus- 25 April 1928. KOWPTAP4T. Lcening met premie 5 454 Bons op 5 jaar 1923, 1= serie Bons op 5 jaar 1924,2» Bonsop 5 jaar 1924, 3» seri}. Bons op lOjaar Verwoeste Gewesten 1921 Verwoeste Gewesten 1922 Verwoeste Gewesten 192J Consolidatieieening 5».', Banque de Bruxelles Fanque Centrale Anversoiss Banque Nationale de Belgiquj Triflfr-ï- nua. v™l" Tram. BilbaoCgenotsaanlJ Ecor.cmiques Finane. de Transports;.rap.I Cockerill F.spérance Longdos Ougrèe-Marihayt Bernisart Courcelles-NorJ Charb. Hainaut'kaA.l Charb. Limbourg-Meusïkix. Mariemout Ressaix Libbey Owens Carrières Unies de Porphyrl Eclalrage éi Chant, par ie ;n Eleetr. Bas. Charleroi (bev) F.lectr. du Borinage (bev.) Electr. Est deia Betgique); i:/J. Elect. Nord de la Belg. (eer.) Interc. Beige d'niect. Cv.rJ Antrepr. Elect, (xa9) La Lainière Sté Gle Beige Produits Ciiihil. brasseries de Léopoldville, ci Brasseries de Léopoldville, div. Cominex TE K OP een koppel konijnen Blauw van Niklaas mot zeven jongskens van 8 weken ouJ, Vooruiiganga.raat, 2d, lei' stede. 9fi TE KOOP scrooue nieuwe handkar, dra gende o a 660 k^r. Zioti wende., Diepestr.. 22;24, ter stede. 942 üéominii b m» d der in opbornv zijnde kerk van S'At.'Hart, brBr^cjian.4J^nndenpl sen. 3 slaapkamers, trapzaal, ruime zol, der, kelder, koer hebbende een voorgevel van 7.50 m. breedte. Koop 2: Burgerhuis nevens voor gaande, begrijpende 3 benedenplaalson 1 ruime slaapkamers, groote zolder, ge schikt voor'mansardekamers, trapzaal, koer, Voorgevel 5 np, Koop 3: Burgersliuts nevens voor gaande, begrijpende 3 benedenplaats.es, 3 slaapkamers, grootte zolder gest lukt voor mansardekamers, trapzaal, koer en kelder. Voorgevel® m.. Koop 4: Burgershuis nevens voor gaande, begrijpende 3 benedenplaatsen met corridor van 1.80 m. breedte, 3 slaapkamers, ruime zolder sctvoone trapzaal, koer en kelder. Voorgovel 5.50 Koop 5: Burgershuis nevens voor gaande, begrijpende 3 benedenplaatsen, met corridor, 3 slaapkamers, ruime zol der, sclioone trapzaal, koer en kelder, cn stal Voorgevel 5.50 m. Al de huizen zijn vqorzten van pomp en regenwaters. Onmiddelijke m gebruik tred mg. Enkele Zitdag MAANDAG 7 MEI 1928 om 2 ure namiddag ter herberg van den heer I.ouis Cuvclier te Aalst, Brecde- straat. TE LEDE UIT TER HAND TE KOOP 2 woonhuizen le Aalst, Osbroekstraat hew. door MM. Petrus Blanckaert en Omer Schapens. Nijverheidsgcbouw to Aalst, ïeeht- ovor'St. Martenskerk. Bouwgrond te Lede, Statieweg a a. O Bouwgronden le Aalst, Sint Annalaan en Bellaertweg 3 a. 83. ral-klaar sleenstraaL J"-5 Sogatfor ca? Sogalfor toaJ. Burbacii Prince H:nf1 TerresRougsi Damas (kap.) k)»tn»s (sticntaanll. TERMIJN, Barcelona-TraeL Mexico Trauwa/i Sidro (triv.l (ord.l Concoriii Pctrolim Rand Minst Russian Oil Constantmopel sa i ld Héliopo'.il industries Ghimlqusa Nitrates Railway» Tanganyika Tubize priv. KassaI (partt) Crégéco Soengel Li post Financiir* Sennah RahbJf Hévèa Kaipin® Aljustrel Braziliar.-Tras!. Buenos-Ayres Isa.).) Buenos (lui Princs Hsnfl Parisbas 100,40 170 218 450 96 40C0 1700 3325 ZUWL 815 3800 73000 3540 6100 4500 276 710 1405 7350 4225 2950 4700 15500 1800 925 1250 1600 4400 17250 2025 1975 18200 2150 300 10250 3350 2200 4900 OFFICIEELE NOTEERING EN; DER BEURS VAN BRUSSEL medegedeeld door de filiaal der Sooiè.t.é Générale de Belgique 25 Anril 1928. KOMPTASIT. Société Générale (Capital) Banque d'Anvers Barque Sino-Belge Banque de Bruxelles Banque d'Outremer Société Générale (Réserve) Chemin Per Belqes Cb. Fer Congo-Lacs, cap. Ch. fer Katanga Maritime Congo Ch. Fer Réunis. capital fondateur Tramw. Brttxellois (diviJ.) Ch. Fer Entreprises Economiques Saüw^y^'fS^tuO londateur Intercom. Elect., capit. load. 1587,50 3150 2560 4025 F 900 20675 634 3920 2415 2690 1525 23500 5700 rannn 2645 tot 2695 1525 tot 1510 2765 tot 2790 2880 tot 2890 303 lot 299 1357,50 tot 1345 611,25 tot 610 53 tot 54 1450 tot 1350 1340 lot 1350 4040 tot 4010 865 tot 845 1455 tot 1465 550 lot 548 2780 tot 2760 1160 tot 1235 682,50 tot 700 2140 tot 2130 460 tot 467 281 tot 281 395 tot 396 610 tot 608,75 835 tol 835 8160 tot 8230 1085 tot 1045 1000 tot 1007,50 3260 tot 3260 6505 tot 6450 Angleur-Afhtis Armes dc Guerre Ateliers Métalt.prio Clabecq (Forges de) Cockerill A. C. E. C. - jetnappes (forges de) Ougrée-Marihaye Providence (forges de) Sambre-Mosetls (or cl.) Andre Dumont Beeringen Bois d'Avroy. Bne Espér.Batterie - Gosson-Lagasse Hasard Hornu-Wasmes Levant du Flénu Liégeois Canioin-* Patience-BeaujonC Produits Flénu Unis-Ouest-Mons Corphalie Mines Minêr. Mét. Overpelt-Lommel Vieille Montagus - Auvelait (Glacés d) Charleroi Glacés Midi Russie Nationale! Beiges Libbey Owens Marimont (Verrencs) Val S' Lambert Carr. dc Quenast - Merbes-Sprim., capital La Vesdre Linière GantoIU - Sté Gle Produits chlmtqui» Auxilacs, capital londateur 6010 1915 620 33000 3160 825 467,50 4540 800 1170 4500 1945 21025 7150 430 1495 4510 3280 1335 4200 4500 28200 5600 510 32500 2950 2125 3)75 2250 470 3400 10650 4340 1870 Citas Congo (Cic pr. Comm.) Intertropical Katai.—x privilégtêe ordinaire Union Minlère. (prlf Union Miniêre. (kap.) Ermlcbert O. Fils TERMIJN (le. kwotleeringj Brazilian Buenos-Ayresüp. Buenos-Ayresli '111 Concordia Constantinople es* Héliopoil! Industries ChlmlquM Kalping Kasai Petrofina Prince Ke ttl Soengel Tanganyika Tubize 16225 817,50 140100 122cO 7712,50 10825 6050 8160 1085 1000 303 1450 4040 865 610 1160 1357,50 3260 2140 550 2780

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksstem | 1928 | | pagina 3