De Klokken 28 Kfcrïratmt, f an?!, Aatst. =Tefefaes 114, Rond de dood van generaal Wrange! Hoor onze omleidingen Aanvullend pensioen MISÜ Aardbevingen in Voor het behoud der het Oosten prijmtideeling De onvrijwillige werkloosheid in Belgie De Gentsche Floraliën De steenkolenkommissie Diocesane Bedevaart KAMER ^ü'MicitéU buiten hè't Êrrbndissèmcnt AALST XXXIVe JAARGANG NUMMER É3 J E>S,^3dil.SLC3. 20 Centiemen ÜitgoTêp J. Vaii Niïffaï-De GéS<R Agentschap Havas, Adolf Maxlaan, 13 té Brussel Rue de Richelieu, Parijs Breams Buildings, 6, terzusters en z- roept tot diet Met- tengebed en dit binst den dag- van 's morgens vroeg tot 's avonds laat niet zal ophouden te doen. Klokken die ons naar de H. Mis roepen en ons verwittigen dien grooten plicht 's Zondags te ver vullen en te onderhouden en ons "We 'handc-lden eens over de ïteiaardeiï) Sou het te "veel zijn dat JWS tiiaiVs iets over de klokken noer- S&hïévöï. Zóóveel te meer dat Ze SMêrt Paascbavönd, ia den mor- gËnil, Van Röme weer thuiskwa-aanzet om zooveel mogelijks ons ïneïi êïi Oils de Paasehblijheid ver- 'er kerke te begeven.... met het eer- tondigden. Ja de klokken, onze ste licht van den dageraad spannen klokken, oude en nieuwere, grr ote ze mee om ons op te roepen en en kléinere, welluidende en min-! Gods huis te doen binnentreden, der klinkende klokken... Vesperklokken en aanbiddings- De klokken hebben nooit rustmtnoodigende klokken naar bet lof, want Smorgens vroeg en des komen ons s namiddags en s avon'ds laat nioeten ze kleppen en avonds uitnoodigen om een groet kloppen, luiden en zingen, roepenaan den Keer te brengen en klagen, triomf vieren en storm i O doopsklokken, huwelij'ksklok- weergalmen. Ze hangen in onze ken, doodsklokken, klokken der torens als kluizenaars opgesloten stervenden die uw vreugde, uw 'en kijken door de klokgaten heen rouw, uw weemoed, uw verwitti en zenden hunne klanken over gingsklanken over de parochies berg en dal, stad en dorp, streek zendt, dat uwe bronzen stemmen 'en gouw. Dat is gelijk in een cou- tyent of klokhuis dat ze wonen en bidden... Het zijn beschouwende ;en. toch sprekende opgeslotenen. Zij loven en danken beurtelings, Dagelijks doen ze ons bert op springen van vreugde of breken van droefheid, ze verlustigen onze toch iets te wege brengen in en op het hert van eenieder Storm- en brandklokken die onze dapperen oproep in het gevaar bij vuuronheilen, bij overstrooming of dergelijke rampen, weest gezegend en weest immer aanboord. Onweersklokken die de wolken öroomen en verheffen ons gemoed! van een scheidt en d'oikanen temt, Daar zit iets in dien klank der doet uw goed werk voort klokken. Het was daarom dat tie Kerkeklokken en belfortklokken Pruis, onzaliger gedachtenis, .ze1 die bet blijde Te Dewm mee bim- ileed zwijgen, 'ze deed uit onze to-jbombant om den zegepraal en den j-ens halen, ze deed smelten om j vrede te verkondigen, weest geze gend en bedankt 1 En vreugde- en Van vredewerktuigen er oorlogs materiaal van te maken. O die sweinhunden van 14-18 Ze zwijgen een paar dagen in liet jaar om den dood van den Op permeester te betreuren en te doen gedenken. Over andere dooden luiden ze, over den dood van den G.odmensch zwijgen ze «als ver moord» zouden onze gewezen IWestvlaamsche vluchtelingen ge zegd hebben. O Paascliklokken wat zijt ge vreugdig en hoe zingt ge welwillend én geestdriftig het opruimende Al leluia En gij Kruisdagklokken, bege leidt in den vroegen morgen de biddende menigte die de psalmen neuriëte langs de verscli en friscli groene wegen het veld door Sinksenklokken, of klokken van tien Rozen Pasehen die schijnt de bloembladjes der roode vurige H. Geest rozen te plukken en ze over de vernieuwde wereld te strooien. O.K. Vrouw Hemelvaartklokken die Maria bezingt, looft, eert, dankt en haren bijstand afsmeekt. Ons Heer-Heine],vaaftklokken die ons den hemel openluidt en ju belt om den zegepraal des Heeren. Alleriieiligenklokken die bom- nielt en schommelt van vreugde om welhaast te treuren over onze doo den en het volk samen te roepen om de afgestorvenen te helpen en te verlossen. Kerstklokken die Rlij'der dan de engelen de christenen tot de kribbe uitnoodigt en ides naclits uwe klan ken over de met sneeuw bedekte aarde zendt en weerklank vindt door uw zoete melodij. Passieklokken en Palmzondag- klokken, voorzangsters van het triomf jubelen der Verrijzenis... Stadsklokken die het gerucht) en het lawaai stoort 'der steden Dorpsklokken die over de velden heenstuurt bet lievelingslied der bosschen, weiden en akkers Angelusklok, o wat zijn uw klan ken meeslepend en zacht biddend en lovend. 'Te Gourdes is dat drie maal daags toch zoo indrukwek kend En in onze eenzame dorpen wekken cn' wakkeren ze aan onze vurige godsdienstige buitenlieden!. Kloosterklokken die des -nachts uit den slaap doet ontwekken de waakzame kloosterlingen en kloos- rouwklokken, zingt, luidt, klept, weent, bidt, met en voor ons En gij oorlogsklokken, dat men u uit de torens hale en u verbrijzele MARC De correspondent van de «Echo de Paris» te Brussel meldt dat men het niet onmogelijk adht dat generaal Wian gel vergiftigd zou zijn. Het gerucht afgekondigd door een Fransc'h dag|blad over het overlijden van generaal Wrangel berust slechts op een voudige vermoedens. Zekere personen uit de omgeving van den generaal hebben 'den indruk dat dit overlijden heel goed geen natuurlijke ooi zaken zou kunnen getild hebben (OM TE BEWAKEN.) I Wie krijgt een aanvullend pensioen f j (dubbel pensioen zeggen de mensdhen.) Al de kleine mensdien die pensioen trekken en die een iaarlijksdi inkomen hebben van 2160 fr. of min dan Idie som 1) voor een ongehuwde; 2) een we duwnaar of 3)een geseheiden echtge noot. Indien d'e cchtgeiiooten heiden nog leven, mogen 'hunne werkelijke in komsten (gaan tot 3jt40 fr. Hoeveel bedraagt het aanvullend pensioen f lste Categorie van aan vragers onge huwd. weduwnaar, 'geseheioien echlge- nooten. Wanneer de zal de pensioenvorh. inkomst, bedragen gaan tot 720 fr. en minder 720 fr. 721 fr. tot 1200 fr. 600 fr. 1201 fr. totlOSO fr. 480 fr. 1681 fr. tot 2160 fr. 360 fr. 2 Categorie aanvragersEen van de echtgcnooten vraagt de verhooging van pensioen. Wanneer do zal de verhooging H, VilaliS Zsn'öö 4,38Zonaf6, Voffó Maart den 4!- Londres, O 4. De verwoesting van Philippöpel Het ministerie van küiistóiï m wëüii* Philippöpel werd door de tweecfe reeks J göhappén heeft onder rijrï- redhstreeksi aardbevingen getroffen* j toezicht de midd'elbarê seholen^ van- Bij na overal zijn de voorgevels Idler 'verschillende bestuurders ivordt vernov inkomsten bedragen gaan tot 1080 fr. en minder 720 fr. 1081 fr. tot 1800 fr. 600 fr. 1801 fr. tot 2520 fr. 480 fr. 2521 fr. tot 3340 fr. 360 fr. 3 Categorie Man en vrouw vragen de verhooging aan. Wanneer de ink. Vcrh. Verii.voor van 't huisg. voor man. de vrouw 1080 fr- en minder 720 fr. 540 fr. 1081 fr. tot 1800 600 fr. 450 fr 1801 fr. tot 2520 480 fr. 360 fr. 2521 fr. tot 3240 360 fr. 270 fr. 4 Categorie I de man krijgt reeds dc verhooging; de vrouw vraagt ide verhoo ging. Wanneer de ink. van het huisgezin bedr. 1080 fr. en minder 1081 fr. tot 1800 fr. 1801 fr. tot 2520 fr. 2521 fr. tot 3240 fr •Zal de verin 'bedragen. 54Ó fr. 450 fr. 360 fr. 270 fr. ('fc Vervolgt.) Op 623.814 leden van 155 kassen van verzekering tegen onvrijwillige Werkloosheid was het getal volle lig wenX W&nt de generaal was nogal vo'r-iouwend iooze arbeiders op 31 Maart (laatste' Werkdag van dc laatste week van Maart en hij dacht cv niet aan zich tegen een ïfingeiijken aanslag te besobe-'mou Maar nog eens. dit zijn maar eenvou dige vermoedens die tot nu tos op geen er kelen schijn van bewijzen berusten- DE DAG VAN DONDERDAG Evenals de vorige dagen, kwamen Donderdag morgend in de St. Pieters- stat-ie, talrijke reizigers aan. De eenc be gaven zich rechtstreeks naar de Flora lies, terwijl de andere eerst d'e stad be zochten. Om 11 ure voormiddag had men reeds 16000 koepons afgenomen Woensdag zijn in dezelfde statie 25.800 reizigers afgestapt. DE DAG DER FRAN6CHE KOOPHAXDEDSKAMER Donderdag zijn de leden der Fran* sehe Handelskamer van Rijsel, Valen- cinncs, Bethune, Anus, Rouan, Parijs, om 11,30 ure voormiddag ten stadhui»? ontvangen geworden. 'Zij werden geleid! d,oor M- Pleis, voor zitter der Franscfhe Handelskamer van dc beide Vlaanderen en don heer baron A. Casier, senator en voorzitter der Gent- iclie Handelskamer. Zij werden ontvangen door den hee? burgemeester Vanderstegen en M. Car- pentier, schepen en M. Norro, gemeente^ secretaris. Na de voorstellingen wensch- te de heer burgemeester de leden dier Fransohe Handelskamer welkom en deed uitschijnen dat deze betooging slechts de banden die Frankrijk en Bel gie vereenigen, nauwer moest toesluiten. De heer burgemeester sprak over de Floralies en do gebouwen en de mu seums van de stad. M. Pleis bedankte het gemeentebe stuur voor de gulhartige ontvangst; .wenschte de stad Rent geluk met zijne prachtige bloemententoonstelling en vormde de beste wenschen voor de wel vaart der stad. 5,243 ('t zij 0,8 t.h.) Deze verhouding was 1.2 t.h. -de vorige maand en 1.8 t-.li. in Maart 1927. Op denzelfden datum waren 17.081 verzekerden ('t zij 2.7 t.h. tegen 4.0 t.h. de vorige maand en 3.1 t. h. in Maart 1927) bij tussehenpoozen .werkloos. In het geheel gingen gedurende deze maand 233,100 dagen verloren, 't zij 93 per duizend aangeslotenen en per Week, tegen 133 de vorige maand en 141 in Maart 1927. Indien men als vergelijkingscijfer (100) het getal dagen neemt gedurende dewelke de verzekerden hadden kunnen werken vertegenwoordigen de verloren dagen 1.56 t.h. in Maart, 2.22 t.h. de vorige maand en 2,36 t.h. in Maart 1927 Inrichting van de Markt. De steenkolenkommissie vergaderde Donderdag in het ministerie van Arbeid en Nijverheid. Zij besprak de kwestie van het statistiekrecht en dringt bij de regeering aan .opdat deze eveneens er haar aandacht zou aan vrijden. sZ:j bracht een wensch uit ten voordeel© van een internationale verstandhouding, wensoh die door voorzitter Theunis ie Genève zal worden verdedigd- Ook is de kommissie eensgezind! over alle maatre gelen van aard om de standardisatio te begunstigen. Zij vraagt eon betere inrichting van de kolen markt, doch weet nog steeds niet aan welke verkoopsteisels zij de voorkeur moet "geven oprichting van verkoopkantoren of het sluiten van ver standhoudingen onder producenten. De kommissie besloot die kwestie een tijd je te laten rusten. Besprekingen zijn thans aan den jgang over de verstandhoudingen: men wil de uitkomst hiervan afwachten, gebouwen weinig beschadigd, doch hun archilectenieche inrichtingen zijn daar entegen dermate vernield, dal een aan tal gebouwen niet te herstellen is. Het schijnt alsof de aardschok de ar- chitectonische krachtsverhoudingen bin- I nen de gebouwen verschoof, waartoe dan [ook nog de aardversdhuivingen zou heb- ben bijgedragen. Ook hier bestaat elk oogenblik gevaar I van instorting. Daarom is ook den be- jwoners der bedreigde huizen door de politie verboden hun huizen binnen te 'gaan. Over 'liet. algemeen zijn te Phiiip- j popel nog maar weinig huizen bewoond. Het grootste gedeelte der bevolking woont ook hier in tenten en houten ba: rakken, welke op pleinen, straten en plantsoenen zijn opgeslagen, waar zich reeds eon bont kampleven met barbiers- tenten, fhoekramen en stalletjes mei; ge roosterd vleosëh heeft ontwikkeld. Zelfs de legei;autoriteiten en het gemeentebe stuur doen hun werk in tenten of onder den tblooten hemel. De officioele 'macht in liet gebied van de aardbeving is tij delijk in handen van de militaire over heid gelegd om uitspattingen te voorko men. Waarschijnlijk van vulcamschen oorsprong Bij Philippöpel waren de aarbevingen waarschijnlijk van vulkanisóhen oor sprong, daar zich meermalen geisers ge vormd hebben. Tc Philippöpel zou alleen door den voortdnrenden regen drie millioen K.G. tabak; welke in de beschadigde tabaks fabrieken was opgeslagen, zijn vcrnic- lidg. Elk oogenblik worden liicr nog iielite aardschokken gevoeld. Men vreest een epidemie. Te Philippöpel en elders zijn weder om lichte aardschokken gevoeld. Deze waren sterker, te Starazagora en vooral te Harkevo, waar enkele muren instort ten- Tengevolge van de voortdurende re gens en koude is een epidemie te vree- zen - De president van den ministerraad heeft verklaard, dat daar er gebrek aan linnen is, de autoriteiten al het moge lijke doen om het optrekken van houten barakken te bespoedigen. 3000 huizen ingestort. G100 onbewoonbaar. Volgens een voorloopige statistiek zijn te Philippöpel meer dan 3000 hui zon ingestort, terwijl 6100 huizen onbo- woonbaar zijn geworden 2500 huizen moeten onmiddellijk hersteld zijn om weer bewoonbaar te wortïen. Een nieuwe aardschcur heet water bronnen opgedroogd. De professoren Balholoff en Bont schef f, die een studiereis door de getrof fen streken gemaakt, hebben, verklaren, dat een oude barst in de aar die wegge werkt is, doch dat parallel daarmede, een nieuwe is ontstaan, welke midden door de meest getroffen streken loopt. Bij het dorpje Tsjechneguirovo, op op den rechtoever van de Maritza, tus- sclien Philippöpel en Papaziv heeft zich een mqgr gevormd, dat op het oogenblik 120 meter lang, 24 meter breed - 40 een meter diep is. Tot dusverre is het met water gevuld gebleven. De heetwaterbroDncn van MerLitinh- leri zijn totaal opgedroogd, specialisten hopen echter dat ze weer op een ander punt 1e voorschijn zullen komen. van het BISDOM GENT naar O. L. VB. VAN LOURDES (Fran krijk) De voorposttrein zal vertrekken op Maandag den 6 Augustus, om 8 ure 's morgends uit Gent, doorrijden pver Parijs (bezoek aan de Basiliek van het H. Hart op Montmartre) en in Lourdes aankomen den Dinsdag 7 Augustus, om 5 u. Hij keert terug over Lisieux. De tweede trein, dio ook de zibken medeneemt, rijdt rechstreeks naar Lour des en vertrekt uit Gent Dinsdag 7 Au gustus, om 9 ure, om in Lourdes aan te komen den Woensdag 8 Augustus om den middag. Deze trein keert ook recht streeks terug. De bedevaarders verblijven te Lour- men dat de prijsuitreikingen itï eertf zullen gehouden worden. Frankrijk, Nederland, II a lie, geven' onder alle opzicht het voorbeeld1, en- liet- kan niet. geloochend worden dat d-31 prijsuitdeelingcn een aanmoediging zijn voor de leerlingen en meestal cene voL doening voor de oudei's. Het is te hopen dat d'e gemeentebe-» sturen hunne toelage aan de scholen zul len verbeteren, en dat diegene die er nog geene geven, het thans zullen doen. Het is, wanneer men andere uitgaven, dik wijls overtollig 'of nutteloos, in overzicht neemt, niet in den aankoop van eenigo prijsboeken dat liet failliet kan besloten liggen. Menige gemeenteraden van Oost- en West-Vlaanderen hebben dat reeds met recht en reden ingezien. Overigens, men moet do schrijvers van prijsboeken aanwakkeren cn hier door tevens den drukkersstiel. Jn onzen tijd van sport en immer sport wordt er al weinig genoeg gelezen, opdat men op den koop toe nog de prijs boeken zou gaan afschaffen VW Door hare aansluiting bij de Ka'ih'i- ge groep Leuven biedt de GSWT3DHS EsAWK VOOS HANDEL EN NIJVERHEID 14 Keizerlijk© Jduats te Aa'st, volkomen zekerheid aan ue haar toevertrouwde gelden. Alle inlichtingen worden er met da meeste bereidwilligheid kosteloos ver-i strekt. Spaarkas 6 c'o bruto, ten allen tijde beschikbaar, zonder voorbericht noch bespreking van bedrag. Kasbons op 6 maand 5 netto, naamloos, ten allen tijde terugbetaal baar op aanvraag. 754' Zitting van Donderdag 26 April '1928 De zitting vangt aan om 2 ure 45, onder voorzitterschap van M. Brunet, STEMMING Men gaat over tot de stemming over de dagorde van M. DECLEKCQ, ais be sluit aan zijne interpellatie en waarin do ondervrager wcnscht dat er voor het ambt van kon teleur der ouderdomspen sioenen, een minstens tweetalig exaan> zou gevergd worden. M. DECLERCQ, frontpartij, vraagt de naamafroeping- Enkel 6 Kamerleden treden deze vraag bij, die dus wordt ver* worpen. De dagorde voorgesteld door M. De- clercq wordt dan verworpen bij recht staan en zitten. DE DAGORDE Na cenc tamelijk lange discussie stelt de Kamer hare dagorde voor do toekomende week vast als volgt Dinsdag interpellaties. Woensdag en Donderdag namiddag perekwatie en mogelijks begrootingen. Woensdag voormiddag, kleine onfc. werpen De socialisten kondigen aan dat zij Dinsdag zullen afwezig zijn, gezien den Eersten Mei. De Kamer zet vervolgens de bespre king voort van het ontwerp der PEREKWATIE M. MARGK, kat-h. verslaggever heeft met veel aandacht de uiteenzetting ge volgd van M. Hout art, minister van l i nancien. Hij uit de hoop dat de regce- rinV zich niet zal verzetten tegen do amendementen voorgesteld door dc mid- sectie. Spieker immers is door de argumen ten van M. Houtart geenzins veranderd in zake der meening die Lij heeft ui'.- gediukt in zijn verslag. Integendeel ze kere doelen der rede van M. Houtart hebben hem in die meening versterkt- M- PONCELET, kath., spreekt in denzeifden zin. Hot ontiwerp der regce- ring is volgens hem geene perokwatie, duur het eene vaste som bepaalt. M. MAX IIALLET, soc., voorzitter der middenafdeeling verdedigt do bc- sluitselen dlezer laatste, M. ERNEST, soc.» vindt dat de gees telijkheid .weeds veel tc veel krijgt en dit tcT* naidieele der onderwijzers des tot Maandag 13 Augustus, en zul- i BRUNFAUT, soc.-comm., spreek» len terug zijn den Dinsdag 14 Augus- fcingdurig in denzelfden zin en beweert tus in den namiddag. Zijne Hoogw. Mgr. de Bisschop, zal d'e bedevaarders begeleiden cn yoist me't den tweeden trein,. dat de onderwijzers in elk geval niet ge noeg krijgen om hun stand waardig 'te bekïeeden. De zitting wordt daarop geheven.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksstem | 1928 | | pagina 1