Het Weesmeisje L L GAZET Radio-Posten SICER BEURS0VERZ1CHT Buitenlandsche berichten DE KONING. Vrijdag aanstaande 4 Mei, «al Z. M. Koujng A1 b i-1 liet Nieuw Paleis van Sclioone Kunsten, te Bmsael, in))".Mi-.en, I>it Paleis is eon nationaal work, en bevat eene afdeeliug van fonloonstollingzalen en eene afdoeling van muziek- en konl'erencie- zalon. Den 4 Mei zal er oeno tentoonstelling van Belgische, Fra-ischo, Zwitsersche en Russische Kunst geopend worden. jwaai niv-ii: c'hcn vertoeven. Na el it on- ERG VERBRAND TE ZWIJNDRECHT jlerzodk werd de verdachte terug naar Woensdag is Hegers Leon, «wonende, £cvan8 ^öleid. Ie H amine. werkman op bet fort van FAB?S!EKBRAND TE MARfiftSAKiT Zwo indreeht.is zoo schrikkelijk verbraii i - i u i ï.^.i 1... Brand ontsmnd Woensdag aan de beenen door in eene ketel ko- - v» TWEE A&WKOUDI&GEN TE ELSENE De Koffte-melk, cf half afgeroomd* Drie Polen, waaronder teveo vrouwen, melk, kost bij de verkcopers der stoom» meld'dleu zich eergisteravond in den melkerij FLANDRïA, maar 1,40 da l1-- liter. witgoedwinkel der «fhtgenooten Göbbe. Viadukstraat, aan, cm zoogezegde koo moi-gf/i j)en |0 l(j!oen. De man sial in liet geniep NEDKRLANDSCHE SPOORWEGEN. Van 15 tot en niet 31 Augustus 1958 zullen de staiica Antwerpen (Centraal), Brussel(Noord). Gent (Zuid), Leuven ('Guillemins) en Luik (Lopgdo/J abonnementskaarten" uitreiken die acht dagen iaiig geldig zijn op de Neder- landsche banen, De prijs van die kaarten is bepaald als volgtle klas £9 gulden Ze klas 22,50 gul den; 3* klas 16 gulden. Bij de afgifte van de kaart is de abonnent' verplicht het bedrag van den prijs te voldoen en eene som te storten van 2 gulden vóór de al.onnenten le en 2® klas en van 1 gulden voor de ubonnenten 3® klas. Al de andere statiën en halten van de Na tionale Maatschappij van Belgische Spoorwe gen verleonon hunne tusschenkomst tusschen don aanvrager en de kantoren van. uitgifte, hievoren aangegeven voor den verkoop van bedoelde kaarten.. DE GIDSEN TE LONDEN. Bij bijzondere toelating zullen de muziekanten van hot gidsen-rrgiment zich voor het concert in Albert Hull, in tenue naar Londen mogen begeven Do uitvoering zal plaats hebben Zondag aanstaande. PARLEMENTAIRE UITSTAP. Het be zoek dut do leden der Kamer aan de afdam ming aan de Warche, in het heroverd gebied, zuilen brengen, is bepaald op eenen nog overeen te komen Zaterdag der maand Mei. DE LORD-MAYOR. Terug te Londen, hoeft de Lord-Mayor, in een persgesprek gezegd: «'Vij hebben iu België eene prachtige ontvangst genoten. Do vriendschappeiijkste geest jegens Engeland bezielt daar iedereen, eii wij koeren terug met een vollo vertrouw won in do toekomst dor Engelscii-Bolgischo betrekkingen. DE SENAAT. Woensdag aanstaande 2 Mei, zal de Senaat zijne werkzaamheden her- ik'Uiou, piot do bespreking over do Begroo ting-van Openbare Werken. ENCYCLIEK OVER KERK, STAAT EN NATIONALISME. Naar I)o Maasbode uit goede bron verneemt zou binnen eonigen tijd do vroeger reeds aangekondigd;.' Pause lijke Encycliek over Kerk Staat en Nationa lisme te verwachtpn zijn. IIET-DELGINGSEÖNDS. Het Staatsblad van 26 April kondigt den driemaandelijk se!;: n toestand ;f van het Delgingsfonds, vastgesteld op don 31 Maart. Er word gedurende dut termijn 59 miljoen besteed aan do aflossing dor gckonsolideerdu schuld; 249 miljoen aan do terugbetaling van sciiatkislbons, 63 miljoen aan de uitbetaling dvr staatsschuld,- jegens do Nationale Kre dietmaatschappij voor do nijverheid- en 6b miljoen aan do terugbetaling der Staatsschuld aan do Nationale Buuk. keud water te vallen, dat er groot ge-l®m °"J° (n de iijdtorii van Ma-jwn bont, maal. Gobbe had zulk. vaar beslaat voor zijn levensbdhotfiHij j -'JNü c" '-ene is per auto naar bids gebracht ^.„Uckkendc uitbr AUTO-ONGELUK TE SINAAI De Staatsbediende A. Smet, die des avonds per velo van zijn werk 'kwam. werd in de Statiestraat aangereden door een auto, komende uit tegenovergêstél- de richting. Smet bekwam eene erge wonde aan de linkerhand en- de ge neesheer bevond ook dat.hij iniwendige kneuzingen heeft in bet recht erheen. De autovóerder. "die 'het ongeluk veroorzaak te. reed weg zonder zicli om zijn slaelitr offer te hekommeren. TWEE PERSONEN VERSTIKT TE BRUSSEL De hoofdhuurder van het. huis nr 77, Sporen m akersstraat, te Brussel, (was Woensdag verwonderd Idie huurders Du- jardin Ed. 38 jaar oud, en Dees© Yvon ne, *27 jaar oud, die een kameii op de eerste verdieping betrokken, 'nog niet te hébben gezien. Toen hij er (binnen trad stelde bij vast. dat- heiden door (het gas verstikt waren, liet zou een ongeluk betreffen. de beste onder alle oogpunten - VALERY SCHELFOUT- Güolendries, 26 Hfiolenstraat, 51 Teleioon 438 AALST 887 EEN KNAAPJE ONDER EEN AUTO TE BRUSSEL Een pijnlijk ongeval 'heeft zic-jh Woensdag voorgedaan op de Kareelkaai te Brussel- De kleine Henri Bulliuckx 6 jaar oud, wonende Land van Luik- itraat 10, is aldaar omvergereden VJoor foe- ansai l bij Ni j vel en dreigde eene .rioerkt van uit een belendende plaats en nri kwekkende uitbreiding te nemen. de diof gloog (]c vlucht. De Het vuur ontstond in de zaal waavjiwec vrouwen konden echter iai h-echte- do katoen wordt igewas'sclien. In een nj3 worden o-enomen BRAND TE MOESKROEN Bond 4 ure, is ér brand uitgebroken in de faibriek Jackson, Luingnesfcraat, nabij de St." Thejjesiabiug. 'Een groot werklhuis stond Weldra in lidlit-laaie vlam en werd dan odk ten gronde ver nield. Heel de inboedel en de machie- nen zijn. mede de prooi der vlammen geworden. De oorzaak van den brand is i Ar i> ai Iniet juist gekend..Men denkt dat het don auto gevoerd door M. Kene M.,van I. oogwenk sloegen reusachtige vlammen op Mie door het. dak boorden van de rui me zaal, die gceu verdiep had. Daar de brand groot gevaar opleverde «werd be roep gedaan op de pompiers van Brus sel die in allerijl met een autopomp naar Maransart snelden. Bij hunne aankomst was de brand reeds min of meer ingetoomd door het personeel bij middel van het bhischmaterieel der fa briek. De vlammen, waren# dan in weinig tijds geheel overnieesterd?Ër is evenwel groote schade aangericht- zoo door het Kvator als door het vuur. De scha'db wordt op rond de 100.000 frank geschat. Be >oorzaak van hot on heil is ontbekend. WIELRIJDER IN HET WATER TE HARÈLBEKE 'E. Hon ore. 14 jaar, wonende gehucht Stacegem, fietste aan de Luipaardsbrug in het water. Hij werd gered- Idoor personen die naar hun werk gingen; de kunstmatige ademliali'ng moest toegepast worden. Llij is achteraf^ kunnen huiswaarts keeren. Het zijn Urba- niak Malgorzota, 43 jaar oud, en Ka- lnzft Vla'depliena, 32 jaar oud.De man" is voortvluchtig. STOUTMOEDIGE D^FSTAL TE SCHAARBEEK Tijidbns de afwezigheid van de eclit- 'genoo'ten Dewolf, Wonende Aug. Reyersstraat, -bralken onbekenden in hun huis en stalen er tapijten, kleede ren, flesschen wijn, kunstvoorwerpen enz., ter gezamenlijk (bedrag van 12 duizend frank. De politie stelde ee-Q streng onderzoek in. Ket boekdeel van «BEN-HUR» waar van de film, te Brussel, een reuzensuc- ces had, is te koop, ten bureole van «De Volksslem» aan 10 fr. Brussel. De geleite stopte dadelijk en![eeds van .in, d(u uacht aan 1iet wneiv nel de het kind jo" ter hulp. Pit werd cn •ü,ewecs 5 naar het vSt Jansgastfliuis overgebradht^ maar na verzorging (kregen de ouders d'e toelating het naar hunne woning over te voeren. Een onderzoek is door de politie ingesteld. RADtOPCSTEN DER ELECTRtOTECHNIEK DE BESTE DE ZUIVERSTE. F.-G Schelfout en IY1. FVIertans Gecraerdsbcrgschcstraat 47, Tel. 713. DK DRUKTE TE GENT. Doizomle fer- soimn dio de Fluraiies bezoeken, begeven zich ook in de stad om do prachtige monu menten te bezichtigen. Nog nooit hoeft men op het Gravenkasteel zooveel bezoekers geluid als de drie laatste dagen. Verschillendo malen heeft men de ingan gen moeten schorsen, tot dat een groot getal bo/oekers plaats had gemaakt voor de wach tenden. Men zegt dat er in dio drie dagon zooveel bezoekers zijn geweest als in geheel liet jaar 1927. Het Belfort ontving tot eergisteren reeds 27,000 bezoekers. BOEIEND VERHAAL 82ste- Vervolg. Hij is een handlanger van de - Punische politie. Ilij heeft don broeder van zij ne vrouw aan de policie uitgeleverd eb hem in de gevangenis doen zetten'. Hij heeft herhaaldelijk pogingen aange wend, om zijnen vriend Taras te ont voeren of onschadelijk te maiken cn daar hem dit mislukte... Jk hield huiverend op. Is hij don dader van den aanslag, die den ongelukkigen man blind maak te? riep Judith vol schrik uit. Hij tof ten minste de lieJt-n, die hij er voor betaald heeft... Ilij ook heeft Gordon doen verdwijnen en dezes han'dteckenine nageboots', om zich BRAND TE RGE3ELARE Woensdag is brand' ontstaan in een der achtergebouwen staande achter de iwoning van Jozef Heyman-D'ec'onineJ,", handelaar, Kandelstraat, dienende tot eene kicken'kweeke-rij A'crscheidëne kleine knikjes zijn door het vuur omgekomen, alsook verschei dene aldaar opeengèsbipélJé kistjes. Dank aan de spoedige tusschenkomst van dc geburen en d'e brandweer kon het aanpalende Juris gevrijwaard; wor den. HET DRAMA TE ANTWERPEN "Wij meldden reeds liet blo?dig dra ma dadezer dagen in do Aalmoeze- nierstraat-;te Antwerpen voonnel. Donderdag ging het parket, bestaan de uit onderzoeksrechter Castelijn; griffier De Ridder; oen substituut en een deskundige, op onderzoek in het aehterhu s waar liet drama plaats greep. De dader volgde de onderzoekers ondei geleide van twee gendarmen. De man 'heeft gedeeltelijke bekente nissen afgelegd, doch verklaar', maar steeds en "herhaalt deze verklaring (be stendig, dat beiden smoordronken wa ren en niet wisten wat zij deden. Dc plaats waar liet. drama gebeurde gelijkt veeleer een stortplaats van allerlei vuil nis en keukenafval dan een woonst Als hij geene vrouw kon bedrie gen, had hij liét zooveel anderen bek niet kunnen doen. Gij moet mij gcloo» \cn. Ik kan u niet verlaten, voor gij voldoende overtuigd zijt van zijn ver raad cn van.zijne macht", om nog rubi jiacleol aan te richten, voor gij belooft om aan niemand iels te. operrbar-.vi \an lictgeen ik; u gczebJ heb. Le-n. enkel te legram van liem en de Rusri^cne poli tie verdubbelt hare waakzaanrlicid aan de grenzen.Georges wordt .'dan mis sehien. aangehouden en verzonden naai een onherbergzaam oord,waar slrehtj de.ldood hem redding kan brengen. 7- Gij hadt .mij dal alles mooter zoggen; sprak Juddln huiverend van schrik..' Het wasnorjigi Do reehtsgeleer de, die mij zendt.; verwachtte terecht, dat Kavanagb u Int. oen spoedig liuwe- üik zou overhalen.liet gevaar .was tó medegedeeld door de Eanque d'Alost De termijnmarkt heeft gedurende de verloopen week eene vastere ridlfting genomen. Belangrijke stijgingen 'heb ben zich voorgedaan. Banque id© Paris et des Pays Bas en Electriedté de la Seine stonden aan de spits. Op het ein de der week was de markt in vollen bloei en er dient opgemerkt dat de ko loniale waarden schijnen te hernemen. Cregeco gaat namelijk vooruit tot» 747.50. De Rubberwaarden ook hebben eene 'betere neiging. In algemeen over7 zicht is men optimistisch gesteld Werkelijke verbeteringen worden waargenomen in de Komptantmarkt cn dc 'kooporders zijn veel talrijker. L'e lang verwachte Inneming der kolonia le waarden begint uit le schijnen en de beweringen worien vooruitgezet als zou deze herneming ore belangrijk:- bewe ging dearstellen. Bij de Bankwaarclen GROOTE BRAfilD TE ANTWERPEN jj0mt dfc Banque de Bruxelles aan do Donderdag avond, rond 5 uur, is Spi(vS üall 4050. De IJzcrenwegen aju De sejbade beloopt ver scheidene duizenden franken 888 De Fransche bezettingstroepen zijn bezig met opdelvingen te doen in het woud van Bodenheim, ten einde er de kanons op te graven welke er in den grond werden gestopt door het Duitsch leger bij zijn aftocht in 1918. Men zou reeds verscheidene kanons en affuits ontdekt hebben. Het Fransche Posts'chip Belfort 2.140 ton, heeft op de reede van Pernam- buco lek gekregen en is onmiddellijk en snel aan het zinken gegaan. De beman ning is kunnen gered worden, behalve een machinist die met het schip mede in diepte verzwolgen werd. De Japancesche eerste minister heeft in het Parlement betreffend cie kommu- nistische drijverijen verklaard, dat de regeering van zin is strenger dan ooit in te grijpen tegen de roode beweging. Voorts zal de regcering pogen de maat schappelijke toestanden te wijzigen, die er toe leiden bij de linker partijen extre mistische strekkingen te begülïstigcn. De drie «Bremen» vliegers zijn giste ren met het gezonden Fordvliegtuig van Greenley Island vertrokken. Bovenstaande is een bijzonder telegram door de N.R.C. ontvangen. Uit Bccjiin wordt bericht gelaten dat generaal Nobile op dit oogenbli.k in die s;ad verblijft. Er vverJ hem gisteren een banket aangeboden, in het ministerie van vervoerwezen, in aanwezigheid van den gezant van Italtë. Nobile zou heden Vrijdag naarSlolp terugkeeren en Zondagmorgen voorttrek ken naar Spitsberg, indien liet weder zulks toelaat. Tot aan Kingsbay zal het luchtschip de weerkundige berichten krijgen van de Duitse he stations. Een Joegoslavisch militair vliegtuig is Dinsdag middag te Belgrado op het dak van een huis gevallen. De drie personen die zich aan bood van het toestel bevon den werden gekwetst. Ook een kind dat inliet huis rondliep bekwam kwetsuren. Uit Quebec seint men dat op het eiland Greenly een gedenkteeken zal een geweldige brand uitgebroken in de standvastig. Van de tram-waarden wordt j worden opgericht tot herinnering van de magazijnen, van de verzendingsfirma j de Part. Caire bet meest gevraagd. Het j landing der Duitschc luchtvaarder?, die Simon Smits, 136 Kloosterstraat. De ook geweten dat de ontvangsten de- dc eerste maai er in gelukt zijn de magazijnen waren kïoppensvol gevuld zer Maatschappij in den laa'slen tijd viucht over den Atlantischen Oceaan van „o. i L b n. I?- het Oosten naar het Westen te volbrengen. met. koopwaren kemp, katoen cn ca caobonnen. Aan redden viel niet to den ken: de pompiers hadden (hun banden vol met 'de omliggende magazijnen te vrijwaren. GansolV'iïèt gebouw Sniits is vernield; odk is de "aangerichte schade overgroot. BWItftlANS VOORBEELD Men is van zelfs ceneiqd zijn huurman na te doen, als deze iets gedaan heelt dat hom goed is hekomen. Daarom is het datzoovolo mensehen die ziek zijn en den lieilzamen invloed der Pink Pillen op do zieken onder hunne kennissen kor.d. n waarnemen, er toe overgaan eene kuur te doen om den staat hunner gezondhoid to herstellen. De P.nk Pillen zijn wel het beste aaiigewezon middel in alle gevallen dio voorko men uit verarming des blocds jen verzwakking des zenuwstelsels. Bloedarme, krachtolooze menschen of zij die door zenuwuitputting aan getast, zijn vinden in do Pink Pillen een herstel lingsmiddel van zeldzame uitwerking, een geneesmiddel dat hen ondersteunt en versterkt. De Pink Pillen zetten de levensverrichtingen aan, wekken den appeteit op, bespoedigen de spijsvertering. Als de appeteit weerkomt, is dat een bewijs dat alles begint goed te gaan. En nu is juist dc opwekking des appeteits liet eerste toeken der Pink Piilen. Het is een toeken dat'nooit ten achteren blijft. De PinJs Pillen zijn verkrijgbaar in ajle Apotheken cn in het depot voor Belgie: Apotheek Derneville, (36, Watcrloolaan, (e Brussel, Fr. 9,50 de doos en Fr. 54 de zes doezen, fra»co. fel vermeerderd zijn. De Vieinimx Bei ges blinkt ook uit aan 1700. Men (be merkt eenigen weerstand fbij dq Kool mijnen- en Zinkwaarden terwijl de Textielwaarden onveranderd blijven. Zonals liooger gezegd liernemen dc Ko loniale waarden: Comfina 930. düv. Brasserie Leopold\i 11e 2005. Oómanóo 257.50. In de rubriek der Vreemde waarden staan de Fransche waarden aan 'liet hooftï terwijl van de anderen do toe stand onveranderd blijft. In gang zijnde ojadersöhrijvingen E ïitr eprises 'G én era les des Travaux van 16 .tot 28 ApriJ. Société Générale de Bolgique van 2 tot 30 April. Société Beige Griffin 16 tot 30 April. Banque de Commerce Alg. Beleg. kant. Banque de 1'Arrondissement d'Anvers - van 18 tot 30 April. Royal A xminstei' van 23April tot 2 Mei Société Anonyme Jolhn Cockerill van 23 April tot 3 Mei. Banque d'Anvcrs van 16 April tot 16 Cregeco van 10 tot 24 Mei. Alle verdere inlichtingen worden bereidwillig en gansoli kosteloos mede gedeeld door Ho» Banque D'Alost,Nieuiw- sti-aat, *27. Aalst. Voor wij sobeidden,drukte rij -mij i nieuws aan Judith te seinen, maar M' hartelijk de hand, wol ziende, 'weikcl'elham, wie-n ik, naarmate mijn yey- opree'lite achting ik voor haar gevoelde groot cn i'k-rekên'de 'ervoor het overige! van die verschrikkelijke. zij smeekte mij, de harde woorden die zij tot mij gericht had. en do nog slee-li- tere gedachten, 'die zij te mijnen op zichte gekoesterd lmd,wel te willen ver geven. Gij kunt op mij rekenen, zegde- zij eindelijk beslist. Zoo noodig, zal ik met Ivavanagh dubbel spel wagen. Ik 'gaf'haar mijn adres, om te kun nen schrijven, als ':het noodig was, en vertrok. XLVII. TE DOVER. Judith schreef mij op het einde der week, dat zij eene ziekte had' voorge wend, om Kavanagb den volgenden Zondag niet te ontvangen. En het is maar al te waar, duur bare vriendin, voegde zij er bij, want ik ben mijzelve niet meester tengevolge ogroote nageboots', om ziclijop, dat de liefde - u genoeg moed cn'ongerustheid en onzekerheid. Waren, van diens geld meester te maken! Hij;kracht zou geven, om de plannen van wij maar. 14 dagen verder, heeft uwen vader geruïneerd, om u tot- uien man te helpen verijdelen Denk j Maar wij behoefden niet zoolang zijn speelbal le kunnen maken. Hij aan' het gevaar van uwen verloofde, j meer in de onzekerheid te blijven.In heeft nu alles zoover in gereedheid, d'at hij binnen eenige uren al zijne bezit lingcn kan te gelde maken en Enge land vcrla'en, wetende welk gevaar Jiij loopt, als zijne misduiden ontdekt wor den- Hij wach* er slechts op, zich ook van n meester te maken. Het is vrees-olijk..- en morilrik om 'liet ziclu voor le stellen.De -nian,. dien ik voor onzen besten vriend hield. denk/aan het lijden Ga voort, zegde Ik uwen va»Ier. 'het miidden der tweede week, die op zij vast hei aden mijn ondeihoud met Judith volgde, trouwen in- hem toenam, langzamer hand de voornaamste voorvallen vaiï het drama, dat- rui werd afgespeeld, had liet Oosten naar het Westen te volbrengen. Bij de lijst der kandidaten voor de Oceaan vlucht van Parijs naar New-York, zijn thans ook twee Polen te voegen, namelijk de konunandanten Idzikowsky en Koszufa(loods!r.chtvaarder), die Dins dag avond ten 8 ure te Le Bourget aange komen zijn aan boord van hun tweedek ker. Hei vliegtuig is voorzien van een motor van 650 paardenkrachthet is er een van hetzelfde model als het toestel laalst gebruikt door de ploeg Cormillor.- Girardot. Woensdag hebben de vliegers een eerste proefneming gedaan met lading. Ten 5 ure 10 vertrokken zij uit Le Bo'urget"met een lading van 5,OGO kilosnaar Roche-* fort. Zij keerden 's namiddags ten 4 ure 5 naar Le Bourget erug. Men weet dat dc Nicaraguascln generaal Sandino met zijne benden de goudmijn van Laluz overrompeld en vero verd heeft. De Amerikaansclie troepen hebben getracht een tegenoffensief ie voeren om de goudmijn te heroveren. Dj Amerikanen werden door generaal Sandi no afgeslagen. 2ij zullen met versterkin gen het offensief hernemen. Proef eens de Lekkere 130TERSPE CULOOS der bakkerij DE TOEKOMST, ie Denderleeuw- Ze is waarlijk fijn De stip naderde, word grooter, vorm de zich tot een vaartuig; zoodia ik do passagiers op het dek kon onki'erscihei- don, zag ïlc met een zakdoek wuiven en herkende ik de hooge gestalte vaïi Gör- medegedeeld, liicld mij idaarvan nog!don [Jjj droeg een costuum van lichte tijdig terug. Het is zeer waarschijnlijk dat,zoo- als gij denkt, de naam van M. Gordon stof, wat hem nog grooter deed uit schijnen. Naderbij komende zag ik, dat bij zijne onafscheidbare pijp weer in U IJ ÜJ Ut UUU1CVII'-1"UIV1W I JJr uit voorzichtigheid is weggelaten ;maai 'don mond 'had; hij was het dus in liet- telegram meldt toch niet, pat -hij tc Berlijn is en het zou zeer onvoorzichtig om niet te zeggen wreed zijn miss Bell to waarschuwen, voor wij voldoende ze kerheid hebben, Jat haar verloofde aan de Russische policie ontsnapt is. Zij verwacht hem niet zoo vroeg: fbetei komt het mij daarom voor,dat zij nog Waarheid. Daar staat hij, riep ik uit, hein aan mijnen advocaat aanwijzende. Sn ziet gij M. Iwan ook? In mijne opgewondenheid had ik hem vergeten; maar zoodra ik naar hem zocht, vond ik (hem ook. Zijne, hooge gestalte was in oen toogcknoopt.en Ik wil thans alles weten, en ik herbaal- jon living ik een. telegram. Mijn de de lange geschiedenis tot. in allo bij- klopte lievig van spanning, toen i zonderheden war Ik van Kavanagh ver-j dat het van Berlijn kwam. De eénige dagen ongerust blijft, idian zij frak gestoken; eene groote pelsen muts, hot- gevaar loopt, bitter teleurgesteldwaarvan die rand was omgeslagen, oni te worden. zijnen bals te beschermen, gaf (hem een De loutere onderstelling reeds, (dht flink uiterlijk. Gordon niet bij Iwan zou zijn, maakteWeer naar Gordon ziende, ontwaarde mij zoo angstig, dat ik volgaarne aan ik op zijn vriendelijk gelaat, hoogrood den raad van mijnenadvdkaat gehooigekleurd door den wind, zijn goedigcu gaf; de verschrikkelijke vrees, die bijglimlach cn het was mij. of ik in tra- mij was opgewekt, werd ten minste aaii non zou gaan uitborsten en scihaterla* Juditlh bespaaJdl. (hen' tegelijkertijd- Zelfs mijnheer M. Pelham en ik vertrekken denPelham glimlachte om mijne vreugde* hart I Vrijdag morgend naar Dover; uren Het ecnige gelaat, dat strak stond, ik zag, |v°or de lxiot moest aankomen, was ik Was dat van Iwan Zender Naam. Hij inhoud.redcte oj» de pier, mijne oogen afmat- was bleek tengevolge der vermoeienis nomen halden ve'/relde iiaar cr>cier-1 v/as kort en in voorzichtige termen op-1 ten de. door den grauwen horizont te van de reis, en zijne, koude, onbeweeg- schci'lon voorvallen,die. zoowel de houw'gesteld: jonderzoeken. Eindelijk wees mij. een lijke oogen schenen te zeggen, dat bij van Gordon, jegens baar als zijne goed- Alles gaat goed. Vrijdag morgend j zeeman, dïe w ist wat ik zocht, heel in geene vreugde meer verwachtte in deze s-..' t - - r\i i. xt. Ll« 1-1..:,. T heid eii eJelmoediahci'J jegens inij be Dover. Iwan zonder Naam.» jde verte een klein stipje aan, dat hij (wereld, wezen, Mijn eerste indruk was,dat goeKte imÜ de boot van Calais te zijn. j ft Vervolgt.)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksstem | 1928 | | pagina 2