STADSNIEUWS Aanstelling van den E. H. Soeis Os Banipe d'Ëlest ïfet verbruik van Caraïbe Sigaren neemt steeds toe dct id 9'alsch gerucht OVERLIJDEN Lou's-Dés.ré DE SMET ÉssHr2*Q-ÉrtrX' WAAROM AARZELEN DAAR DE gÉgggSgll 6 CYLINDERS ZONDER KLEPPEN Zoo goed het vraagstuk oplost van het rijtuig van middelmatige kracht cn aan zeer voordeeligen prijs verkocht wordt. PROBEERT ZE GIJ ZULT NIET ALLEN BETER VINDEN Garage De Smet Brabantstraat AALST Cinema Palace, Aalst Mijnheer O. VERMEREN, Kerkstraat, 18, Aals'. BRUSSEL, 27 April. Dezen morgen ver jspr-i'l le zicli in de hoofdstad liet nieuws dat oo rei/igorstrei i in de statie van Braine 1c- Comte ontriggelde. Da Nationale Maatschappij van Spoorwegen verklaart dat het nieuws on waar is. Drie wagens van een goederen trein ontspoorden, slechts onbeduidende sch do aanrichiendu. Do treinen naar Brus sel leden natuurlijk groote vertraging, wat waarschijnlijk aanleiding gaf tot liet valscli p< ruclir. 2vlen meldt uit Gent het overlijden van dc EERW. ZUSTER IVlARfA HERMAN in cl'e wereld Juffrouw Anrta-Julia Eylenbosch ge-boren (e Gent. den 18 December 1890 en godvi iicflitig overleden te Bertihem. De Volksstem biedt aan de acht bare familie Eylenbosch en inzondier aan den lieer senator Eylcnboedh hare christelijke gevoelens van deelneming Mevrouw Weduwe Louis-Désiré DE SMET geboren Malvina EECHAUT M. v.ouu Weduwe Jos. DE S\iET-BAILLIUS Mijnheer .Tan VAN DE VELDE Miinbeer <n Mevrouw Jos. D'HAESELEER-DE S IET en kinderen Mij-ihe r en Mevrouw Ernest DE SMET-DE SMET "M kinderen Mijnheer en Mevrouw Adhemar DE SMET- ËLONDEELen kinderen Mijnbeer Henri EECHAUT Mijnheer en Mevrouw Achille VAN GEEM- EECHAUT en zoon Mijnheer en Mevrouw Hector EECHAUT-MILO en dochter: Mijnheer en Mevrouw Polydoor EECHAUT- DE GEN DT en zoon Ju:Vrouw Bertha EECHAUT Mijnheer eu Mevrouw Leon EECHAUT-VAN DORPEon kinderen Mijnheer en Mevr. Victor VAN DEN SP1EGEL- ËECHAUT en kinderen Jnfviouw Marie EECHAUT De families DE SMET, EECHAUT cn BA1LI.1US, meidon U met innige droefheid het afsterven van hun teergeliefden Echtgenoot, Zoon, Broe der, Schoonbroeder, Oom en bloedverwant MIJNHEER Beheerder der Nationale Maatschappij van Spoorwegen. Algemeen Voor sitter van het Christin Syndicaat van Y. P. T. T. Z. cn L Schatbewaarder der Christen Internationale van Spoor wegen cn Vervoerdienst, Eerst aanwezen de Schouwer EleclriekwcrJier, Oud-Sdiepenc der Stad Aalst, Vereerd met dc edaillc van Konirg Albert cn met hel Barge'- lijk Ecrcleeliêii van 2e klas, geboren ta Aalst don 9 Juni 1831 en aldaar overleden den 24 April 192S, verstuikt door de ÜH. Sakranxmten. Zij bevelen zijn ziel in uwe gebeden. D" Plechtige Lijkdienst, gevolgd, van de Berafonis, zal plaats hebben, Zaterdag '28 Af>r l l<>28, in do kerk van St Martinus, te Aalst, om 1 lfö uur. Men vergaderc ten steri'huize,-Maanstraal, 22, to 10 uur. De Vigiliën daags te voren naliet Lof. De der tigs tun zullen' later aangekondigd wor den. Vrienden cn kennissen die bij vergetelheid g >en doodsbericht ontvangen hebben, worden verzocht dit als dusdanig te willen aanzien. Daarna wordt overgegaan tot het bezoek der zaion. Dit bezoek, zeggen wij het aan stonds, was zeer aandoenlijk. In iedere zaaf werd den nieuwen heer Pastoor een kompli- mentje afgelezen en tevens oen klein ge schenk aangeboden. D* E. H. Pastoor begaf zich dan van bed tot bed, waar de zieken rustten die voor de gelegenheid niet haddon kunnen opstaan. Hij had voor elkeen oen woord van troost, van hoop, en die eerste kennismaking met ongelukkige», die sedert, weken, maanden, zelfs jaren op het lijdens- bed liggen uitgestrekt, was zoo roerend dat zij meer dan eens tot tranen toe bewoog. Het zelfde bezoek had plaats mot dezelfde genegenheid in de andere gedeelten van het gasthuis bij de ongeneesbare», het moeder huis... Daarmede was de aanstelling geëindigd. Doch de wijk van het hospitaal had nan do blijde- instelling van den Z. E. H. Pastoor willen deelnemen. Al de straten van rondom waren ruimschoots bevlagd en staken met wimpels versierden do omliggende straten. De geburen kwamen dan ook den nieuwen Pastoor huldigen. Eone schoons redevoering werd door een hunner afgelezen van wege die der Gasthuisstraat, «nz., en een van wege die van den Oudon Dendermondsche s'een- weg, enz., terwijl een schoon geschenk, in gemeenzaamheid aangeschaft, den E. H. word ter hand gesteld. ...En heel den dag door was het feest in de bevolkte wijk van het gasthuis, zelfs onze zieken hoe zonderling hot ook klinke schenen voor een tijdje hunne pijnon te vor- geteu om den heuglijken dag in vreugde en vermaak door te brengen. - De Volksstem biedt hare welkomsgroe- ten aan den Z. E. Heer Soens en wenscht hom vele jaren in.zijnen werkkring te mogen verblijven Ad muitos annos ilcorij DESTRA I'S TE. G. Jaeofcs GEBRUIKT ER MIN. WIE L RIJ DEN Groote Velokcers (Stadspark.) Zondag aanslaande w ordt er do< r de S.C* Eendracht afd. Wielrijders n et de mede werking van «Park Aantrekkelijkheden»,een koers ingericht waaraan de beste juniors uit de streek zullen dselnemen.liet program ma is ais volgt 1) Afvallingskoers met al de renners. 2) 80 km. op eigen krachten en met vier klassementen. De deelnemers: R. Van Eyck, Aalst; Fr. Van Roüsein. Denderwindeke; 0. Verachtte' ren, NeJerhasselt H. L-'ovens, Ninove F. Vernaillen, Okegem; P. Caminacrts, Kes- selloo; A. Meüleman, Bambrugge; J. De Ryck, Maxonzele A. lie Schepper, Ninov F, De Donder, Opwyck; De Boeck, Baarde- geui. De Bolle, Toralphene. Dat er met zulk een lot renners zal koirs gehouden werden hoeft niet gezegd. Dus allen naar het Park. Begin om 1 1/2 uur slipt. N. B. Deze koers wordt gegeven ten voor- deele der weezen onzer stedelijke gestichten. Sportclub Eendracht. - Afd. karabijn Groote prijsichietiug .met de karabijn op houten vogels, op bondag 29 April, om 7 uur 's avonps stipt,ten lokale Boerenbond, Groote Markt, Niemand mag ontbreken, dus allen op post Het Bestuur. als Pastcor van ons Hospitaal Gisteron voormiddag had "de eenvoudige, doch niet min aandoenlijke plechtighoid ji ;.ais er aaiislellffig var. den li- H. Soens pastcor van ons stedelijk hospitaal. Om 10 12 uur, begaf zich de niéuwe her ein- vcrge/eld van den Z. E. H. Deken en van M. Fritz Do Wolf, afgevaardigde der Com missie, naar het hospitaal, waar hij in de groo e zaal, door de E. II. Moeder omringd van allo zusters werd ontvangen. De Z. E. Deken 'stolde aanstonds den nieuwen Pastoor voor. Iiij voegde er bij dat doln wonors-van Moorsol den E.H. Soens met liet grootste spijt zagen vertrekken on dat is een welsprekend bewijs dat wij hier eene goede aanwerving deden. Wij zijn er allen van overtuigd dat de nieuwe Pastoor de zware taak, die hij heden aanvat, zal weten ten goede to brengen en een rijken oogst zl-1 weten te maaien op dit veld wiens grenzen zich onbeperkt uitstrek ken. Hij zal steun en hulp vinden bij iedereen en, in 't bijzonder bti onze brave zusters, en, met Godes hulp, zal hQ de zalige leniger worden van onze lijdende bovolking. Bij het eindigon vraagt de Z. E. II. Doken een gebod voor don voorganger van den E.. H. Soens, dié al zijne krachten, heeft geofferd voor de zieken van ons hospitaal. Do Z. E. Moeder Overste spreekt in naam der Zusters en verzekert den Z. E.H. Pastoor van de opoffering van allen. Zij zijn er van overtuigd in hunnen Geestelijken Vader eon varon leidsman on raadgever fê vindon, in het vervullen van hunne taak. M. Fritz Do Wolf. in naam der Commissie, heet den E. H. Pastoor welkom. Hij geeft hein do verzekering dat do Commissie hem immer zal ter zijde slaan, on dat op haarmag gerekend worden voor alles wat de verbete ring in do modernisoering van het hospitaal betreft. Voor wat aangaat de verknochtheid en de toewijding der Zusters zal hÜ fcé uur- dooien naar hunne w erken en er zaldaarvoör niet Jang hoeven. In alle geval, wat do E. IL Pastoor mag weten, is dat do Commissie en gansch de bovolking der Stad Aalst fier zijn over hunne hospitaalzusters, .en liet is te hopen dat samen de E. II. Pastoor, de E. Zustors en de Commissie lange jaren mogen arbeiden onze bevolking en bijzonder onze werkende bevolking ten goede. Do E. II. Soens diep ontroerd door de blij ken van genegenheid en door het vriendelijk onthaal dat hom te beurt viel, bedankt in zeer gepaste woorden. AUTOBUSDIENST. NAAR GENT Zondag a. s., ter gelegenheid der Floraliën zal de Autobus De Straal een speciale reis inrichten naar Gent. Vertrek op do Groote Markt, om 18 uur. Die de reis wil mede maken, laat zich inschrijven in Het Paviljoen Het getal reizigers is beperkt. OPENBAAR STAPELIIUIS. MAGAZIJN- RECHTEN. Krachtens een koninklijk be sluit van 22 April 1928, dat den 1 Mei 1928 in werking zal treden, wordt het tarief der magazijnrechten op de goederen neergelegd in het openbaar stapelhuis van Aalst, gewij zigd als volgt 1 frank den kubieken metor voor het tim mer- ön schrijnworkershout 1 frank per 100 kilogram voor de goederen belast naar het gewicht1 frank per 100 frank voor de goe- belast volgens de waarde; 1 frank per AOO liters voor de goederen belast naar de maat; 1 frank per 100 stuks voor de goederen be last volgens het getal; Fr. 1,50 per 100 kilo grammen voor de goederen niet onderw orpen aan tolrechten n de uitzonderlijke gevallen dat zy in het entrepot zouden aangenomen worden. Volgens het tarief der tolrechten. Het recht is ten volle verschuldigd voor de belaste eenheid, wanneer de hoeveelheid daar beneden is. De goederen uitgestald krachtens do bepalingen van artikel 168 der algemeeno verordening van 7 Juni lt'47 op dé entrepots en die welkffop- verzoek van den entrepositaris niet opeen gestapeld blijven, zijn onder worpen aan het dubbel magazijn- recht volgens de grondslagen vastgesteld bij artikel 208 van gezegde verordening. ONZE LEZERS aanbevolen Extra Suikerijpeen DE RYCKE. 9367 'V To huren gavpaagd eene'te- meubileerde kamer voor heer alleen, liefst rond de Groote Markt of Statie. Schrijven ten bureele ond?r loiters E. B. 976 ST. RHARTENSKERK. Vrouwenbond van het IJ. Hart. Bedevaart naar Oostacker op 17 Mei a. s. In de week van £9 April tot 6 Mei zullen ioveraarsters zich ten huize aanbieden bij de leden. Deze worden verzocht bij die gelegen heid te beslissen of ze de bedevaart meema ken ja of neen. Wo twijfelen er geenszins aan dat honderden leden er zullen aan hou den hun persoonlijke familie- en bondsbe- langen in do handen te geven van O. Lieve Vrouw in haar gezegend heiligdom te Oost acker. Wo verwachten ook oen milde bij drage, die dienen zal voor een offerande aan O. L. Vrouw to Oostacker, en voor do ver siering van het autaar in St-Martenskerk binst de Junimaand. Doet hot nog eens lijk de vorige jaren, dan was 't uitstekend. Maar wie weet of ge nog niet beter kunt Inlichtingen over de reis en de oefeningen der bedevaart. Vertrek uit Aalst rond 1.30 u. Aankomst to Oostacker rond 2.15 u. Lof, met motetten uitgevoerd door de zang- afdoeling van den Boud. 3 u. - Sermoen aan de grot door don Z. E. H. Deken. Rozenkrans. Vrije tijd. Vertrek uit Oos!acker rond 6.30 u. Aankomst te Aalst rond 7.15 u. V. T. B Aalst. - FIETSERS- Wie fiotst er Zondag a. s>. mee naar Edip- gen on Hallo, samen met V. T. Bërs uit Ni- none 't Is 'n uiterste belangwekkende taal* grenswandeling, rijk aan afwisseling. Bij eenkomst te 7 3/4 u. stipt aan den Haring. Afstand Aalst-Edinge» 29 km. Bericht Gevolg het Eucharistisch Congres, dat dezen zomer alhier plaats grijpt, heeft het Syndi- kaat (Ur* Meesters Behangers-Garnierders van Aalst, in overoensteinmihg met de Feest commissie, de eer aan de bevolking te bo- richlen, dat het zich gelast met de uitvoering van alle decoratie werken. Zij verzoeken diens- volgens het belanghebbend publiek, zich zoo spoedig mogelijk bij hunnen bellanger te laten inschrijven of inlichtingen te vragen aan den Voorzitter van het Syndikaat, heer P. Baccaert, Nieuw straat. 57, lor stede. Hoogachtend. 965 't Bestuur. BOTSING TUSSCÏ1EN AUTO EN VOER TUIG. Donderdag namiddag groep aan de Zoutslraatpoort, nabij den Haring •n botsing plaats tusschen den au'o van den heer Van den Brempt, Burgemeesters plaats en het bespannen voertuig van uan Jicer Van Coningsloo, St Jobstraat. Alhoewel do botsing lievig was, zijn geen persoonlijke lukken te betreuren. Alles bepaalt zich i iVi ic. geïuklsigiijk bij sloffelijke «chad». j Paritas aangesloten bij do Banque de Bruxelles (kapi taal en reservon fr. 294,440,000>, heeft de eer hieronderder de koers der volgende waarden medo te deelen, opgen. orn 2 u. ter Beurs, Brus- 26 April 1928. KOHÏPTAHT. Leeningmct premie 5 Bons op 5 jaar 1923, I' serie Bons op 5 jaar 1924, 2» Bonsop 5 jaar 1924, 3» seri:. Bons op lO jaar Verwoeste Gewesten 1921 Verwoeste Gewesten I92Ï - Verwoeste Gewesten 1921 Consoüdatieleening 3 Banque de Bruxelles Fanqtie Centrale Anversob! Banque Nationale de Belgiqa: Crégéco Crédit Foncior Afrieain, ane. - Crédit Foncier Afrieain, non Tram. BilDao(kap.) Tram. Bilbaotueiiotsaand) Economiques Finane. de Transports Cockeriil Espérance ConqJos Ougrée-Marihayj Bernisart Courcelles-Nord Charb. Hainaut(kai.J Charb. Limbourg-Meuse 'cs.J. MariemG.Tr Ressaix Libbey Owens Carrières Unies de Porphyrj Eclairage Cliau!. par ie Electr. Bas. Charleroi (bev.J Eiecir. du Bcrinage (be/.) Elecir. Est dels Beljique)j Elect. Nord de ia Belg. (ne/.l lnterc. Beige d'Elect. (kap.J Antrepr. Elect. (ssp-J La Lainièrs Sté Gle Beige Produits Chi nij. Brasseries de Léopoidville, cap, Brasseries dc Léopoidville, diy. Coininex Géomtnis - SóCQir.a Sogalfor cap Sogalfor tond. - Burbach Prince Henri TerresRougei Darnas (kap.) - Daiitas (sliciitaanli. TER»lïd«. - 454,50 100,20 172.50 218 450 9ö 4100 1675 3237.50 745 1360 820 3700 73000 3500 5800 4525 260 720 1450 7375 4500 2950 4665 15175 1760 925 1250 1350 1700 4300 18500 1875 1975 2025 250 19700 2530 355 10000 3325 2100 4500 Vraagt een proefrit FILATURE F1LTERIES REÜNIES cherche employé ayant faifc service mi litaire et employées débutantes. 973 TE KOOP. Boot in ijzer, 19 T. met motor en woonst voor den schipper. Zichtbaar in heel gceden staat aan kaall Filature Filterics Réunies, Aalst. 972 Barcelc.u- Trasi Mexico Tra :n »v3/i Sidro (oriv I (ori.J - ConcarJd Petrofiu Rand Mini» Russian Til Constanlinopel id Héliopol.i Indus-ries Chiiniqiti» Nitrates Railways Tanganyiii Tubize prit. Kassei laritj Crégéco Soengei Li po it Financial Sennah RUbif Hé vil Kaipi.ig Aljiistrel Brazilia.t-TrajL Buenos-Ayres it j I Buenos i:/i il.Mfl 2850 tot 2840 1565 tot 1570 2845 tot 2865 2960 lot 2960 317 lot 316 1450 tot 1452,50 625 tot 617,50 53,50 tot 53,50 1460 lot 1460 1350 lot 1360 4175 tot 4145 897 tot 921 1500 lot 1505 596 lot 588 2815 tot 2870 1370 lot 1355 752,50 tot 745 - 2220 tot 2290 483 tot 489 300 tot 304 430 tot 440 613,25 tol 610 927,50 Lol 917,50 8385 (ot 8390 1162,59 tot 1162,50 1060 (ot 1062,50 3425 lot 3425 6780 tot 6690 ALLE DAGE» TE BESLOPEN In den Brusselschen Groeulenwinkel bij J. Petit. Kerkstraat10, ter stele Verscho groenten, zooals kropsalade, andijve platte salade, veldsalade, bioenikoolen, ronde- kooien, witte kooien, versclie champignons op commande, pissenlits, opgelegde snijhoonen, gekuischte seliorseneeren. Alle fruiten, zooals druiven, appelsienen van Mee, bananen .ana nas, tomattcn en verschc arspergen versche hoppekeesten, en alte soorten van conserven, uieuwd aardappeled en aardbesien. 971 DIUNGFND Kelders en Cie vraagt kee ner- en v. elenbroisleip, alsook stilcstera, Géntrclien steenweg, 11, ter stede. 975 Vau af Hudeu Vrrij(lag 27 April. Kinderen niot toegelaten. I 3ES1! lustige komedie met Lois Wilson en Ford Sterling. De Uitgehongerde groote zedenstudie met Jacqueline Logan en Raymond Griffith. Maandag 30 April, om 5 en 8 uur. Kinderen toegelaten. Vervolg van onzen GEHEIM ZIN NIGEN EPISODEFILM met Elmire Vautier, Lucieu Dalsace en lionó Vavaue. Kortelings Dc gemaskerde Zeeroover met Ricardo Cortes eu Florence Vidor. 945 Kenners van kwalfteita- si&aren zijn «r allen over eens, dat de CARAIBE SI GAREN, iets bijzondere zijn op het gebied van smaak en aroma, die men voor .den- zelfden prijs aan geen enkel ander merkt vindt. Mtl de grootste zorg wor den de tabakken ingekocht, die ieder op zich zelf aan een streng onderzoek onderwor pen worden, betreffende de juiste eigenschappen van kwaliteit, smaak, geur en brand. t Is slecht na deze nauxc- keurige proefneming, dat wij voor ieder mengeling da juiste soorten gebruêken. Wanneer men bovendien weet, dat deze mengeling het resultaat is van een langdurige ervaring op la- baksgebied. geeft men de» te meer rekenschap dat deze. kwaliteit iets bijzonders is voor lookeis die het best& verlangen. Wanneer gij een sigaar CARAIBE vraagt en men een A NDER merk geeft dan denkt de verkooper op de eerste plaats aan eigen belang en niet aan Itel uwe. Eischt overal CaralbeSigaren CaraTbe Petitos! Caraïba Perla CaraïbaElegantes! 't Hoogste genot voor zijn prijst ALLEEN VERKLOP EK VOÜK AALST

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksstem | 1928 | | pagina 3