ROODE PIL Mozaïek floeren f DE NIEUWE Swan-Limonade - BE KEGEL en HON - De beste Auto aan den voordeeligsten prijs. VELO'S Denderstraat, 58. Aalst 35,500 FR B-I4I928. Onmiriflplliïkp Ipvprina OumCW Muinkkaai, 54, Geut Bonueterie R. Van de Velde Höode Ur^iXXen De doos fr. 4,50 De halve doos fr. 5,50 Huis Julien TROCfl Radio Opera Radio MEN VRAAGT SI amen vers alsoot van 15 tot 17 jaar, voor zuiver Jongens en licht werk, in de werkhuizen Verburgh, Frères, Jitliyslraal, 161, Brussel (Noord). 963 iPRYS: 594.Fr. ffep Phono Phono VOOR UWE mmvmj. mBagssammammm Vraagt Proefritten en Inlichtingen aan den rechistreeksclven Agent voor Aalst; AinoveAssche, Sot ie gem enz. enz. J vraagt voor Aalst, depositaris voor speciali teit voor kifridtnierswinfcels, bijzonder ge schikt voor groothandelaar in koloniale waren. Schrijven 948 Tramstraat (Zwarten Ho k). ter stede vraagt dringend goede beenen- en voetenbrei sters voor binnen en buiten huis 830 GEVRAAGD goid# autogeleider mecani cien voor luxe-auto, ter Firma Van Gbyse- ghem-De Kegel, ter stede. 961 Wagenmakers worden gevraagd* Zich ie bevragen ter Henegauwkaai, 37, Brosse!. 970 MEN VRAAGT doftige winkeljuffer. Zich te bevragen Huis Willeins, 26, Lange Zout- straal. ter stede. 956 MEN VRAAGT b erjongens van 14 a 15 jaar, ter pantoffelfabriek Kapellestraat, 23, ter stede. 957 TE VERKRIJGEN op hot Neerhof bij Valery Van Nuffel, St. Job, Aalst, allo dagen versche botermelk. DRINGEND GEVRAAGD goede ijzer draaiers, bij B. Van Goethem, Geeraards- Bergse heat ra at, 67, ter stede. 962 MEN VRAAGT bekwame beenenbrei- Jrters. Zich wenden te Bonneterie de la Don- de. Boudewijukaai, ter slede. 963 ON DKMANDE employee débutante, Slc- mo-dactylo, b.mne orthographe exigée. Eer. fcureau du journal, sous les lollies M.S.917 TE KOOP moto in goeden staat, aan lagen prijs. Te bevragen Groolen Bolleweg, 35, ter stede. 964 IE KOOP eene étalage, groot Jm60, dienstig voor allen handel, Meuleschelte- straat, 53, ter stede. 933 'IE HUREN een handelshuis met koets poort en magazijn, groot 6 aren, gestaan BoudewijRrkaai,4f ter stede. Zicg te bevragen Veldstraat, 10. 950 SCHOENFABRIEK L'Haens-Meert, 114, Gontsrlis steenweg, ter stede, vraagt gasten en halve gasten, kunnende op den fcoulon moileeren. 940 GEVRAAGD werkvrouw, twee dagen in de week. Zich te bevragen Lange Zoutstraat, 53, ter slede. 932 MEN VRAAGT goede spoelslers voor "matte luiten en flesohtuiten, alsook goede inpaksters en bindsters voor naaigaren. Zich te bevragen Compagnie Colonnière et Lainière, Z«sbergkaai, 0, tor stede. 501 MEN VRAAGT twee goede sliksters voor aio ier van witgoed. Schrijven ten bureele «mier de letters H. N. 828 GEVRAAGD meisjes voor point-clairs en incrustatie, hoog ioon, Korto Sint Joris- straat, 3, tef slede. 955 WORDT GEVRAAGD in katholieke fami lie feu goede dienstmeid, een wei' ig de 'henken kennende. Zich wenden 51, Nieuw, clr^ai, ter slede. 9G0 DRINGEND GEVRAAGD ter Firma L. De Veylder-Hendrickx, Van der Noolstraat, Park, Aalst, goede beenenbreisters en meisjes van 11 jaar,verzekerd werk en hoog 'oon. 96t) OMMIDDELLIJK' GEVRAAGD goede meid, weinig keuken kunnende, loon 300 fr. per m -and. Zich wenden bij D. De Bis- SC' op, Gentschestraat, 20, f. s. 971 Kalmeert en verzaobt der* darm geprikkeld door lang verblijf van nicstboopen in de inget*«?i34fek Ver mij ill de ongemakken, zcoala hoofdpijn, zwaarmoedigheid, riekende adem, maagzuur, pijnen 111 den buik, velziekle, enz. Geneest de verstopping. Vergemakkelijkt de spijs vertering met de maag zuiver en gezond te houden. 1 er zuivert het bloed on verwerpt er de onzuiverheden van. Purgeert zachtjesmaar zeker, zond t pijn en zonder krawpen. Verjaagt de slijmen en de gal, die de maag overlasten en de spijs# vertering hinderen. EISCHT DE ECHTE Lee op 3 De Rooiie Pillen 2iin niet opgeslagen, zij moeten 4,50 fr. de doos en 3,50 fr. de halve doos verkocht worpen. Wendt u tot de goede apothekers die doze prijzen respekteeren ZIEHIER DE ECHTE DOOS omringd door eon rood lintje, gesloten met een waarborgloodje/" Elke pil is gemerkt L. DüPüIS, Jumet GROOTE AANKOMST VAN EERSTE KEUS Aangeslagen door de douanen aan HALVEN PRIJS Waarborg 2 jaar op de kaders. Wondersciioone en sterke Rijwielen, alle modellen heeren, damen, luxe- en koers- rijwielen- Inlichtingen op aatiTraag of zich wenden Kerkstraat, 14, Zelfde huis laat aan haar geacht klietiieel weten, dal het zich nog gelast zooals voor heen met het inbinden der boekon in allo sag. W2583 ELECTKICIEN MERTENS, Koolstraat, 42, t.s. Tel, 451 voor gij u een Radio toestel koopt kom eerst ouz» toestellen bezien en in proef u^n^n zonder eenige verbintenis. Onze toestellen zijn gemaakt zonder antenne of lerre. 446 TE KOOP 500 jonge Leghorns, goed ras. Zich te bevraeen bij M. De Smel-Van Goe them, Vier Wegen, Herzele. 953 MEST TE KOOP. Zich te wenden Meule- schetloslraat, 33, ter stede. 935 PER OCCASIE KOOP moto merk Gnome Rhone 3 1/2 H. P., alsook hee.en velo, koperen deurtrekker en 17 jonge kiekens, wittp Leghorijs, in vollen leg, zichtbaar des namiddags Doktor Do Moorstraat, 21, 'er stede. 951 5 tsgr geel S/as, (EG frv, dros 5kgr zuivere Hcni?;, t'O fr. Afslag met kwaliteit- PONCELET, Fontaine l'Evêque. 4782 Pïw/ll oen Prachtvol KuniiTIg tlouvrncuaio - Geléverd !S stukken .bttaalboarCiEiffi tcsohtvantisl 20 Fr. P£R Maakb n ^fonrlajrs.n Fces/crógrn M^isQNM«Ea|| ^aisgnMaes £aLLajrsT??ftA7-38(j 8 Gau.aiTsr/rafiT-3Q k 'A?< -'O Pe-.viLi.asiN "J pr.OC.HTVOL KunStig tl^wnunta Geleverd ro.cm i£ stukken o.cm PRYS:495.Fr, j bttaaibaae fj4 JJ; ty/ont\Kingi. 20 Fr. psr MfiANG ■en £ondogS«n Fttiidaj&n wendt u lot de Kunststoenfabriek TELEFOON 239 Let Lest gekende on gespecialiseerde Luis 226 4 Deuren 4 Schokbrekers 1 Olie Filter 1 Essence filter 1 Luchtfilter ij 1 Volledig Reservewiel enz. enz. Westinghouse Op de vier Wielen Moderne Elektrische Inrichting. Zuinig in verbruik en onderhoud Uitstekehjle Gama van modellen en kleuren. Bestaat in 2-4-5 en 6 Plaatsen. Servo-Rem

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksstem | 1928 | | pagina 4