5 DE SCHOOLKWESTIE donderdag Mei 1928 De funnel voor Antwerpen De nieuw gekozenen in Frankrijk De Vliegers van de Bremen te New* York Hollandsche stoomboot vergaan Voornaam huwelijk in Italië Kaar Congo Legernieuws 1 MEI DE VOLKSSTEM Kerkstraat, 9 en 51, Aalst. Telefoan 114. XXXIVe JAARGANG NUMfflER 8Ö4 H>a:g;l3la,Ci 29 Centiemen - Uitgerer J. Van Nuffel-Da Gendt H, Kruisvinding §Zonop 4,29Zonaf7,07 Volle Maan den 4 Publiciteit buiten het Arrondissement AALST Agentschap Havas, Adolf Maxlaan, 13 te Brussel Fliue de Richelieu, Parijs Breams Buildings, 6, gassaa Lcndres, E. C 4. De onverdraagzaamheid ovcnmnt in de liberale partij. Het liberaal congres te Brussel heeft over (le Schoolkwestie eene scholen werd, gegeven, het 100 mil joen te veel was. Men meende een bedarend woord te liooren van M. Vaulihier, minis gen. stemden met liet gejubel in- Bij tiet vrijheidsbeeld zwenken de schepen, toen de «Macom» bij de 'batterij aan de Zuid-punt van New-York aanlegde. Onophoudelijk werden de vliegers door de meevarende fotografen gefoto- ter van wetenschap en kunst, maai gnrfeénj. Bij de batterij begon de land Stemming uitgebracht, die de laat- ziJ die zulks verwachtten vielen be- revue van een 10 000 ,1.,.'4- TJTtr. -».w r/w.li hrvn/lti onw f if> v na1: C\( ste hoop doet verzwinden van hen, die van de liberale partij eene daad van wijsheid en verstand hadden Verwacht. Men weet dat de samenstelling aangekondigd was eener commissie van 0 leden, twee van elke par tij die een formuul tot regeling der schoolkwestie zou zoeken. Men heeft zorg gedragen op hel congres van Brussel mee te deelen dat de twee liberale leden van de comtaissie geen volmacht van de partij hadden en dat zij enkel ten persoonlijken titel deel van gezeg de commissie maakten. Wat de partij over de school kwestie denkt zou 'het debat ons leeren ofschoon men bijna op vooihantl het besluit kon voorzien dat er genomen werd. Het verslag der Schoolcommissie uit de liberale partij werd voorge dragen door Mr. Blum, die sche pen van onderwijs is in het Cartel- bestuur van Schaerbeek. De hoeda nigheid zegt genoeg om de conclu sies te kennen tot 'dewelke die ver slaggever kwam en die daverend werden toegejuicht Behoud van het grondbegrip dei' volledige inrichting van het open haar wereldlijk en onzijdig onder wijs, ten koste van deiï staat en..., eerbied voor de vrijheid van onder wij s, zooals zij door de grondwet is gewaarborgd Het bestaande schoolregiem is van tijdelijlkeu aard en is dlus als dus danig nooit aangenomen geworden door de liberale partij, tenzij liet strengste voorbehoud lil afwaebting moet alle ver scherping van liet regiem worden afgestemd en de liberale mandata rissen in de provincie- en gemeen teraden mogen enkel de streng wet telijke toelage stemmen, rr De gewezen burgemeester Fou- cart, van Schaerbeek, vond die con clusies nog te gematigd en meende dat de liberale partij moest terug- keeren tot de oplossing van 1914 geen subsidies hoegenaamd aan de vrije scholen; en dat zijr«om wille der eer van de partij M. Kreglin ger niet mocht volgen. Dit bracht dezen laatsten op de tribuun en het zij ter zijner eer ge zegd dat hij moedig stand hield te gen de golven van onverdraag zaamheid die van alle kanten tegen hem kwamen aanrollen. Men,kent zijne thesis. De libe rale partij loopt naar verzwakking naar vermindering met haar lot te willen verbinden aan dat der offi cieele school. Hij wil de vrijheid voor de liberalen om te bandelen, naar bestwil der plaatselijke be langen, voor de oplossing die ze de beste achten. Razernij van zekere M. Braun, die met veel bombast de gedachten van M. Kreglinger, en dezen laat ste zelf, aanviel. Het is schuld van de Kreglin- gers uit de partij, riep hij, dat de kinderen van liberalen uit He offi- cieele school worden teruggetrok ken Het stelsel van M. Kreg linger zal de mo'reele eenheid van bet land ten onder doen gaan M. Kreglinger spreekt enkel zoo omdat hij spijt heeft niet meer in bef college te zijn En met andere geniepige aan vallen van 'dien aard ging het lieer- schap voort, om te besluiten, dat als er 100 miljoen aan de vrije drogen uit. .Hij verklaarde volledig aan te sluiten bij d. iiaebten van M. Blum die hij de «traditioneele gedachten der libe rale partij» heette en verwierp for meel de thesis die M, Kreglinger had uiteengezet. Hij zegde de officieele school te verdedigen, vooral om de overrom peling door de Kerk af te weren de wereldlijke maatschappij is in strijd met de geestelijke overheid en daar ligt de kern der school kwestie Kortom, de minister stond vol bewondering voor 'de bezadigdheid' van M. Blum en onder de toejui chingen der.vergadering zegde hij dat men op hem mocht rekenen voor de verdediging der officieele school Altijd hetzelfde systeem dus v/ij katholieken, vragen recht voor onze scholen, en 'het feit van dit recht te vragen, is een aanval tegen de officieele school. Men zou herbergredenaars zulke argumen ten mogen verwachten; an den mi nister niet. Het dient gezegd dat de rede naars van het binnenland absoluut niet, de voortvarendheid van Blum en consoorten deelden. M.M. Horrent, Luik, GiU'm Kortrijb, en Campion, Vervicrs, vonden dat de gedachten van M, Kreglinger getuigen van moed en wijsheid; en dat als de liberalen eten indruk motsten geven, dat zij een cartel met de socialisten voor bereiden, zij eene zekere neerlaag te gemoet gaan (Horrent). Het was beter een schikking te treffen met de katholieken, dan liet off ie eel onderwijs verder te lat«n bc'sjevlseeren; want vele liberalen sturen hunne kinderen niet meer naar c!e officieele school, wegens .le leerstellingen die 'de onderwijzers er verspreiden (M. Campion). Dat die woorden een storm uit lokten hoeft wel geen betoog, maar de partijganger van M. Blum wa ren meesters en diens rapport werd goed gekeurd bij eenparigheid, en 8 stemmen tegen 13 onthoudingen. Het is 'de onverdraagzaamheid die koning kraait hij de liberalen. Tot wat baten de onderhandelingen van de commissie der 6 wanneer het partijcongres dergelijke pro- grammas vastlegt - rnan van, hét zich bondsleger, de vloot, do slaatsmilitie cn <rp-! andere organisaties, Jubelende men- selienmassa's omringden den stoet.Het papier viel 'hier en daar als een sneeuw storm. - "De vliegers verklaarden, dat de ont vangst overweldigend was geweest. In den loop van een der jongste ver gaderingen van den ministerraad 'hal- den de regeeringsledén liunne instem ming betuigd met eene vraag, ingeleid door de provincie Oost-Vlaanderen, naar aanleiding van het ontwerp tot het graven van een tunnel onder de Schelde te Antwerpen. Oost-Vlaanderen vroeg, in ruiling van den afstand van sgrond op den linkeroever, tegenover de stad aan de Waassche bevolking den aanleg der vaart van Roodenhuy-se naar Calloo te schenken. Die vaart zal niet alleen do ïandbouw- ge westen op den doortocht bedienen, de afwatering in de hand werken en bij- van dragen tot voorspoed en ontwikkeling der streek, doch ook aanleiding geven tot het doen ontstaan van nijverheids- instellingen in het land valn Waas. Daar de regeering zich in princiep heeft aangesloten bij 'dit ontwerp, heeft de pro vinei o Oost-Vlaanderen van ha ren kant stelling kunnen nemen in de kwestie van het tot waarde'bren- Igen der gronden van den linkeroever cn hot doen ontstaan van nieuwe kwar tieren aldaar, wat aan de ontwikkeling van Antwerpen langs- dien kant al de gewetisehte uitbreiding zou geven. Wij 'hebben reeds gemeld dat het voornemen van de regelkring is id'e uit voering van ganscli het complex wer ken, tunnel en nieuwe wijk, aan eme intercommunale en interprovinciale vennootschap toe te vertrouwen De commissie, die er mee belast is dit organisme tot stand te brengen, zal in den loop dezer week versaderen. De 011 afgevaardigden in de nieuwe Kamer, be'hooren tot de volgende be roepen Advokaten 132, geneeslieeren 43, apothekers, 7, veeartsen 5, leeraars en ondier wijzers 46, persmannen, 52, let terkundigen 3, magistraten of oud-ma gistraten 7, notarissen, 6, pleitbezorgers 5, geestelijken, 4, bedienden, 14, ar beiders 22, beeldhouwer 1, bouwmees ter 2, renteniers 6, militairen' 8, land bouwers en wijnbouwers 40, nijveraars 62, handelaars en makelaars 26, ree- dors 2, ingenieurs "17, bankiers 2, be heerder van maatschappij 1, ambtena ren of oud-a.nifote n a reu 4, diplomaat 1, eigenaars 67, allerlei, 9, Door hare aansluiting bij dc RflashM- ge groep Leuven biedt de QENTSCHE BANK VOOR HANDEL EN NEJVERHEiD 14 Keizerlijke Plaats te Aalst, volkomen zekerheid aan de haar toevertrouwde gelden. Alle inlichtingen worden er met de meeste bereidwilligheid kosteloos ver strekt. Spaarkas 6 <jfn bruto, ten allen tijde beschikbaar, zonder voorbericht noch bespreking van bedrag. Kasbons op G maand 5 netto, naamloos, ten allen tijde terugbetaal baar op aanvraag. 754 '-Na de önr-officieele voor-ontvangst heeft gisteren de stad New-York. de vliegers van de «Bremen» een- officiee le begroeting bereid, die t> uur duurde c-n de inlijding ibeteckeiiae voor een feestprogramma van meerdere dagen. (Naar officieele deelnemers ver klaarden heeft de ontvangst door den gciwedigen geestdrift en door de groot e deelneming herinnerd aan een intocht in het oude Rome. Onder het geloei der syrenes van de met vlaggen ver: sierde vaartuigen, terwijl in dc straten papiersnippers, slingers en bladen uit telefoonboeken geworpen werden,hiel den de vliegers hun intocht, te midden van Duitsche, Iersche en Amerikaan- sche vlaggen en honderdduizenden toeschouwers. Het gejubel begon, toen het comiteit van ontvangst dc vliegers van 'hun ho tel afhaalde en naar de stoomboot «Ma com» bracht, die de Hudson verliet, toen de Lloyd-stoomer «Dresden» bij de pier aanlegde. 'Eerst kwam er een vlootrevue ondet leiding van de bondsraarinekotier Se- minole.De aan de pier liggende oceaan- schepen «Leviathan» en «Berengaria» droegen tot het algemeens geloei bij. De bemanningen van de schepen, die m mijlenlange rijen in de havcjh la- Dinsdagavond werd het te Rotterdam vernomen dat het Nederlandsdhe stoom schip Callisto (van de maatschappij 'Zeevaart alhier, directie de firma Hu ldig en Verder)nabij Louisburg (Nieuw Schotland) aan den grond was Igeraakt, en een stoomschip was uitge varen om hulp te bieden. 'E'en nader bericht meldt: De Callisto is wrak geslagen. Ver moed wordt, dat de bemanning van 32 koppen is verdronken. Een lijk, luiken en ander wrakgoed zijn op de kust van Scatari-eiland aangespoeld- De Callisto in 1920 gebouwd bij de Rotterdamsche Droogdokmaatsohappij Was groot 4310 ton' bruto en 2660 loii netto. De firma Hudig en Verder meldt: De Callisto is volgens draadloos be richt van id'en kapitein (Zaterdagavond bij Louisburg aan den grond geloopen. Na dit bericht is niets meer van het schip vernomen. Lloyd's agent te Syd ney N. 'S. vreest dat het schip als ver loren -is te beschouwen. Omtrent- het lot der bemanning hebben wij nog geen nader bericht. Lloyd's agent seint dat er vijf luiken en een lijk zijn aange spoeld. Dc mogelijkheid is niet uitge sloten dat de bemanning, of althans een gedeelte daarvan, zich in dc booten bevindt en dat deze door den mist' niet ;ijn gevonden. Te Turino had in het Koninklijk Paleis de huwelijksplechtigheid plaats van Hertog di Pistoia met prinses Lidy d'Arcmberg. De IHaliaansc'he vorsten en den kroonprins waren aahwezig. Het burgerlijk huwelijk werd geboekt door M. Titorii, voorzitter van den Se naat- M. Federzoni, minister van Kolo niën, vertegenwoordigde M. Mussolini voor Notaris van het Hof. De huwelijksstoet trek vervolgens naar dc St Janskerk, waar Kardinaal Camba het kerkelijk huwelijk inzegen de. "Groote feesten hadden gehgo], den dag in de' stad plaats. Dinsdag namiddag, ten 2 ure, is clc Belgische stoomboot «Albertville», ka pitein Pot ié van de C.BJM.C., naar Congo afgevaren. Aan boord van de «Albertville» be vinden zich 152 passagiers in le klas en 144 in 2e klas- Buiten het groot getal beambten van het Ministerie van Koloniën en han- delsveriegenwoordigers, bevond zich aan boord een groot aantal missionaris sen van vefschiilep.de orden en congre gaties.- Zoo had men Mgr De Boeck en den Eerw. Pater d A ussy van de Missies van Scheut; de Eerw. Paters Dominicanen .1. Nuyens, zoon van wijlen Dr Nuyens; Pater Dc Jonglï, van Contich, en Pater Broeckx, van Herenthals, die naar de missie van 'de Uelé vertrokken; de Eerw. Zusters M. Thief fry, M. Warnofc- le, -E. Delbeke. J. du Pui:} de Pont de Sains, van de Missies der "Witte Paters; M. Hendriekx, M. Destree, M. Hout- hoof d, M. De Laere, A. Ernst, B. Van Ha mme, P- Lannoy, M. Van Capellen, van de orde der Zusters van Liefde; de Eerw. Zusters L- Vandriken M. Cami- nades- van de orde der Zusters van het PL Kruis: de Eerw. Zusters M.de la Kvthule, M. Gillis, M. Erandk en M. W.eyler, van het klooster van O.L. Vr. van Bet'hanie,de Eerw. Paters G, Du- fonteny, C. Schepens en A- Lauwers, van de Missies der Paters Redemptoris ten, alsmede den Eerw. Broeder II.Van der Haeen, derzelfde orde; de Eerw. Zusters A. Jansen, M. Van Houtte, G. Lemoyer, R. De Trover, M- Bosscliaert, M. Rensonnet, 8. De Beider, L. Ber- tault, van dc orde der Zusters Francis canessen. Een scboonc karavaan dus, met hot doel de beschaving van Belgisch Congo. Aan allen een goede reis en een goeden oogst. De lading van de «Albertville» be staat uit 5-200 ton stukgoed, waarbij 200 ton piment voor de spoorwegmaat schappij, 300 ton ciment voor den Staat, 150 ton ciment voor de Sincin, 100 ton ciment voor de Cogetra, 77 ton machinerie en oen metaliek platform van 40 ton voor de Sucrière, 138' ton 'weversgereedsebappen voor de Texaf, 400 ton ijzeren platen, 90 ton rails voor den spoorweg, eons gedemonteerde kraan van 31 ton voor de Manucongo. Op het dek zijn geladen: verscheide ne automobielen, verder kassen machi nerie en een locomobiel van 5 tojii voor de Sucrière. De koerier, bestemd voor Congo, op genomen aan boord van de «Albertvil le», is buitengewoon belangrijk. 'Zoo had mc-n 800 zakken brieven en 250 zakken postcolis. Gezien 'het groot aantal pas3agiers,en gelet op bet groet aantal zendelingen, was er aan dc vertrekplaats eene bui tengewone massa volks verzameld Toen het schip van wal stak, was het oen pakkend -oogenblikde wuivend' zakdoeken zoowel op de kade als oan beord, gaven een aandoenlijk schouw spel. Het is lang geleden dat men zulk oen indrukwekkend yevb'ek beeft bijgewoond.; 'Pupillen- en cadettenscholen. De oorlogsweduwen, do invalieden, de oud-strijders, de militairen cn oud- militairen, de hoofden van een tulrijk' huisgezin, de bedienden van liet open-, baar .bestuur, enz. mogen de aanneming, van hunne kinderen in deira scho len aanvragen. Kunnen aangenomen worden voor bet schooljaar 1928-1929, 40 leerlir-gen voor elke der «Ylaamschc en Eran- schf Cadettenscholen te Namen; 56 Peilingen voor elke der nr.ddclbara pupillenscholen (Ylaamschc school te Aalst, en Eransche school te baffraen» fceig bij 6int Truiden), 50 leelingc-n voor elke der, lagere V laamseho en Eransche Pupillenscholen te Salfraon* berg bij St- Truiden. De Cadettenscholen begrijpen Is 1ste, 2e 3e en 4e middelbare scholen die 4e, 5e en 6e der Koninklijke Athe nea; zij bevatten de wetenschappelijke» en latijnsche wiskundige afdeelingen; de lagere pupillenscholen begrijpende 4o, 5e en 6e klassen lager ondJerwijs. 'De ouders, of voogden die verlangen hun kind te laten inschrijven als canv di'd'aat- leerling kunnen ai de noodige inlichtingen over deze gestichten cn over de pleegvormen tot aanneming verkrijgen door zich te wenden tot den opperbevelhebber der lcgerpupill en en Cadettenscholen, 310, Fint Midliiels- laan, te Brussel. Do inschrijvingsperiode zal 'den 15en Juni 192S gesloten worden. De brieven met de post verzonden moeten van een postzegel voorzien zijn. In vele steden werd 1 J\£ei gevierd. Ovaal verliep.alles zeer kalm en rustig- Ir. dc groot e stek. n bemerkte men ver- broet erin.g tussche.u socialisten en com munisten. Overal waren de ingerichte feestelijkheden de zelfde Concert op tocht met muziek en redevoeringen. In de optochten bemerkte men spandoe ken met opschriften voor de vrede, voor de zesmaandéndiénst, voor heb acht- urenwerk en ook' reklaam voor do Roe de winkels. Buiten dat, was le Mei gelijk aan eert gewoon wee-kdlag. Zitting van Dinsdag 1 Mei. De zitting wordt geopend onder hef ondervoorzitterschap van den heer 7h&- haul. Twee interpellaties vandaag van ge ring belang. Het is een Mei, wat door de socialis ten wordt gevierd met. afwezig te zijn. Geen enkel is op zijn banlk. Dotilf ook in de andere groepen is de opkomst schraal: rechts 12 man en bij de libera len; 4 nl. de in'terpellant, plus M- M» Broeckx, Joris en Lippens. Nu er plaats genoeg is, gaan d« Vlaamsche stenografen zich rond M. Boedt zetelen om beter zijn woorden te vatten. Genoemde afgevaardigde interpol- leert den Minister van Landbouw en Openbare Weitken cover de overstroo- mingen in de «Moeren» bij Brugge en over die ontoereikende en laattijdige maatregelen genomen om het overtollig water te wecren.» M. STANIDAERT kath.) betoogt na M. Boedt dat het dringend noodig ia voorzorgmaatregelen te nemen. M. BAELS, Minister van Openbare Wcrkon antwoordt dat het inderdaad nood zakelijk is dat werken uitgevoerd worden in de omstreken van Brugga om die overstroomingen te voorkomen'. De oeverbewoners die schade hebbrn geleden, hebben recht op hei-stel en zul len schadeloos gestold worden evenals da andere slachtoffers. De administratie heeft gedaan wal zij kon1 en er zal nog nagegaan worden welke werken dienen uitgevoerd tc \vor< den. M. BOEDT antwoordt dat de verkla ringen van den minister hem voldoe ning geven en bedankt hem- Daarna wordt door YANOPDEN- BOSCH (front), een interpellatie ge richt tot den Minister van Spoorwe gen, Zeewezen^ Posterijen, Telegrafen, Telefonen en Luchtvaart «over de on gehoorde wïjze waarop de arbeiders met de morgen- en a vond treinen vervoerd op de Belgische spoorwegen, inzonder heid op de lij non Audenaerde-Brussel, cn Dendermonde-Biussel. M. LIPPENS, Minister van Spoor wegen antwoordt cat hij de kwestie zal oiiderzoekeii.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksstem | 1928 | | pagina 1