Het Weesmeisje KIE1HE 0A2ET NIEUWSTOIKGEH Buitenlandsche berichten Ooelstr. Reditu, van Dendermonda VOl.W v('fIT (iKDDBKN,I> J>E3 KOftJNUS AFWFZTUIiFlD. G<v ilurende <1? Gon-goleesehe feis van der Koning, die drie maanden zal duren, zal 'duren, zal de ïogeering voorzien zijn jan een hoeveelheid in Manco onder* feekende koninklijke besluiten, dit om clo afkondiging van dringende wel lén cu besluiten mogelijk le maken. Dit is steeds zoo wanneer liet hoofd '.van den Staat gedurende langen tijd j&fwezig is uit liet land. 8CHOONE GIFT. De lieer sena- for Despret hoeft ter gelegenheid der tiende verjaring van zijn voorzitter- /seiiap van den beheerraad der «Ban* iHiie de Hruxelles» eene som geschonken ,van fvec miljoen jd'ie zal besteed wor den tul liet inrichten van. cm rustoord aan de zeekust, voor bet personeel de zer iinancieele inrichting. NAAK PARIJS. M. Baels, minis ter var. landbouw, zal zjcji-op 17 Mfe-i naar Parijs begeven om er. Let kongreP voor te zitten oer Belgische landbou wers in Frankrijk. De üretr minister zal er het woord voeren. BIJ DEN SPOOK WEG.De Nat. Maatschappij van Belgische Spoorwe gen /ad op 15 Mei 1928 overgaan tót do openbare aanbesteding van de onder nemingen van de drankbesteding Van de ondernemingen van do drankzalen «er statiën Tuinhout, JLtikeren, Sober- penheuvel en l uik (Paleis). Men kan zich 'bet algemeen 1 ast-ko hier. bei bijvoegsel er van t-n bet bij zonder lastkoliier n. 70129 onderschei denlijk tegen den prijs; van 2.50 fr., 4.85 on 8 fr. aanschaffen in het middel kantoor voor inlichtingen over aanbe stedingen 16, Loxumstraat, Brussel. DiE TAKS OP DE DEAADLOO- K'E ln de officieele kringen zou er sprake zijn, bet Koninklijk: Be 1 te wijzigen, waarbij woilcb voorgeschre ven de heffing van een taks vaia 20 fr. op dc out vangst toestellen voor draadloo- ze telefonie. Er zou straf worden be dreigd tegen <ie eigenaars van niet aan gegeven toestellen, en de-taksen zonden progressief worden gemaakt volgens do waarde van de 'toestellen. VERKEERSONGEVAL! TE BRUSSEL Maandag avond wilde de werkvrouw j J. DemuncX uit dc Celkbroedersstraat, de Gronddetplaats oversteken, waar zij verrast werd door den automobiel, gig- voord door den chauffeur Reiu- De- klerckv van den fAeuvenscLcr.st cemveg. ïlet slachtoffer werd lievig legen do straalsfeencn geslingerd cn gekwetst aan bet Ivoofd en aar. de bomen. De beste zorgen werden haar tfogodiend in hel St. JansgasHiüis. Do policie heeft een onderzoek geopend 'bm de verant woordelijkheid voor het ongeval vast te stellen. RADÏOPOSTEN DER ELECTROTECHNIEK DE BESTE DE ZUIVERSTE. F.-G Schelfout en M. Wïertens Geeraerdsborgschestraat 47, Tel. 713. BOTSINGEN TE GENT Maandag namiddag bad er eene bot-" sing plaats op den hoek der Se-h.oolkaak en Kastte&llaan, tussehen de 'aulos. ge voerd door Marcel Itombaut, -20 jaar oud, .wonende te Drongen, Assolstraat de andere door Fm tel Dc Buck, 2G jaar oud, wonende Van |7rombruggestra*it, Alles bepaalt zich bij stoffelijke scha de. Maandag namiddag is in de Vlaan- derenstraat den auto bestuurd door Guslaaf Gourfeiis, wonende Kor tri jk- sclien steenweg, le St. Martens-Laa- thiem aangereden geweest door een tramrijtuig. Er is-, slechts stoffelijke schade. Bui tent twee koeiien en een geil, die door gehuren koudon worden gered, zijn al de meubelen, al de kleederen, al hel landhouwgcrie^. lor waarde van 10.000 fr. door Tief. Vuur' vermeld geworden-. Daarbij nog 1800 kil. gedersclnen strooi 10 zakken aardappelen, een paar geiten, jeeue houtmijt, enz. j De huisvrouw'-, die in de kamer van de woonst bedrijvig was, hoorde plots •gerucht: zij zag met ontsteltenis dal hel dak van de woonplaats in! vdui stond. Hiet w as 's avonds 'rond half acht*. Hoogstwaarschijnlijk moet de brand ontstaan zijn bij oorzaak van opgescho ten gensters van liet. vuur, dat in den open haard, in dc woonkamer brandde. Er is g.edeeUéljjke verzekering. OP HET MINISTERIE VAN LANDBOUW onderzoekt men, of liet niet mógelijk ware, op do tentoonstel lingen va-u Luik cn Antwerpen in 1930, landbouwafdeeiin.o'cai te oreaniseeren- REIS WARSCHAU-VERVIERS. In de midden-static van Verviers vond men Zondag avond, onder eene bank der kaai, een jongen man iin deer lijken toestand, zijnde zeer erg giekwetst aan dc knieen en verkeerende in een slaat van groote vuiligheid. Hel was een 2i-jarige Poolsche matroos, afkomstig van Vclmka. Hij wist niet ui't- te leggen boe hij daar in zulken toestand geko men was. II ij vcrlie-lde eene onsamen hangende en onwaarschijnlijke geschie denis van automobielongeluk. Daar zij ne kwetsuren van ergon aard waren heeft men den jongen man naar het gasthuis overgebracht. I>e policie stel die- een onderzoek in en vernam dal- de Pool le Warschau onder! een treinwagon gekropen was en aldus dc reis tot Verviers bad afgelegd. DE BROEIKASSEN van LAKEN Kullen op tic volgende .dagen, van 34 tot 18 uur, toegankelijk zijn voor bei- pu bliek: Zondag 13. Maandag 14. Donderdag 17 tO.H Hemelvaart), Zondag 20 en Maandag 21 Mei. Tngang langs de poort van dc parti- kulicro statie, Koninklijk Park-laan, bij dc Dikke Linde. TEC'I I NiISf-I I PERSONEEL BIJ fSPOOR WEGEN. In den loop van Augustus 1928. zal een vergelijkend examen worden afgenomen voor het be geven van tien plaatsen van sektieiioofd bij den Dienst van de Baan. De aanvragen moeten aan de Belgi sche «Spoorwegmaatschappij, Bestuur van hf.t- Personeel, Hóndrik-Beyaert- slruat, 32, tc Brussel, uiterlijk 15 Juli toekomen. Berichten uil gehangen in de stations en in de post- en telegraafkantoren ge ven do vereiscliten t-ot toelating tot het examen op. KjND DOOR EEN RAA1VI GEVALLEN TE WIOESKROEN De wijk" «dc. Jftfank» opschud ding gcbraclrt door een zwaar ongeluk. Dc kleine Madelei^e To.urm?mine, 5 jaar oud wonende Kpninkjestraa1."was naar oen logisthuis jfer jBourgondfelei- ge gaan om or mei "een makkertje Le spc- l.-n. Dc kinderen- leunden door hc-t ven- sier dei' verdieping. Plots verlóór de kleine Tou-'rhenXi'ne het evenwichf en plofte neer op destraal'steenea; waar het meisje roerloos bleef liggen. Een ooggetuige van bet- ongeluk bracht het arme kind naar de ouderlijke wormig, waar een buurvrouw lvet verzorgde. Een geneesheer per telefoon verwittigd, kwam spoedig. Ier plaatse. l.lij stolde vast dat het kje'foic slachtoffer den schedel brak. Hij deed bel naar e r. kli niek overbrengen, waar overgegaan werd lol de schedelboring, bewerking welke volkomen' schijnt gelukt !e zijn. De toestand van het kind blijft r.iêllc- min onrustwekkend. Het goed geneesmiddel tegen de Maagkwaian De groote beterschap welke de inenschon die aan maagkwalen lijden, na eonige dagen gewaar worden na gebruik der Pink Pillen, bewijst de merkwaardige werkdadiglieid van dit medikainent. Tegen do maagkwalen is de werkdadiglieid der Pink Pillen dudelük zichtbaar. Da eetlust komt terug, de slapheid der verteerfuncties verdwijnt, de krampen stillen, de gelaats kleur wordt helder, de nachtrust wordt kal mer. En zulks omdat ouder den krachligen invloed der Pink Pillen, het bloed stilaan zijne kracht en rijkdom in roodo globuleu herwint en de organen, overvloedig gevoed, hunne normale verrichting hernomen. De Pink Pillen zijn een weergaloos remedie tegen de aandoeningen en storingen veroor zaakt door de verarming van 't bloed van de verslapping van het zenuwstelsel, zooals de bloedarmoede, de neurasthenie, do algeheels verslapping, de storingen van den groei en het keeren der jaren,de maagkwalen, hoofd-» pijn, zenuwverslapping. BE PitëK PILLEN zijn verkrijgbaar in alle Apotheken en in het depot voor Belgie Apotheek Dernoville, G6, Water looi aan, te Brussel, Fr. 9,50 de doos en Fr. 54 de zes doozeu, franco. 147 vlucht over den Oceaan met het geh-ecl uit metaal vervaardigd, van 3 motor©» voorzien Foidvliegtuig, dat. in den Zo mer van SI. Johns? naar Londen zal vlie gen, Het wachten is nog slechts op de toeslemming van Henry Ford. Rij deze vlucht zal voor het eerst gebruik wor den gemaakt van de weerkundige erva ringen, bij de vlucht in hel Poolgebied opgedaan. Uit Warschau aan Reuter Grdi-"ondc de bctoogingm van 1' Meï moest de politie meermaals tussehen- kcrner. om de órde ie horslellen. Vele ïimunistcu werden aangehouden voer; het dragen van oproerige zinnebeelden»; X/W De Koffie-melk, of half afgeroomde melk, kost bij de verkcopers der stoom- melkerij FLANDRiA, maar 1,40 fr. de liter. 888 DE VERNIELING DER SOVIETSTEN- TOONSTELLING TE ELSENE Do /aak dor vernieling van de So- v;r(«teiiüjóiistolImg'ie 'Elseife 'zal den Vrijdag I l 'Mei' opgeroepen wórden voor de IG kamer der boetstraffelijke recht bank van Brussel, voorgezeten door M. don onde-i voorzitter Simon. De zetel van liet openbaar ministerie zal bekleed zijn door M. don prokureur des Konings Cornil. Tot bier!oe beeft liie-t parket geen ge volg gegeven aan den brief door M. No- Ibomb gericht aan den prokureur-ge neraal en waarbij M. Nothomb voor zich de verantwoordelijkheid opeischt der feilen, begaan door de Nationale Jeugd». Men verwacht er zich niet aan dat or vervolgingen zullen bevolen wor den legen M. Nol bomb. REVOLVERDRAMA TE LUIK EEN MAN SülUbl UlJ ZIJN VROUW EN PLEEGT ZELFMOORD Dinsdagochtend .heeft zich in de voorhal -van don Trianonsehouwburg, boulevard de ia Souvenière, een drama voorgedaan. Eert ziekere Louis Collard heeft zijn vruuw, met name Virginia Chessolet, die bcdiiendc is in deze in richting, afgewacht, en heeft, toen zij verscheen, op haar een revolverschot gelost.* De manschoot zich onmiddel lijk daarna een kogel door hei hoofd. Virgini-c Ghoss^iet is niet zwaar ge kwetst. De kogel)' heeft een ader van dien arm doorboord.I Heli lijk \an den man s naar het lijkenhuis overgebracht. Dc och!genoot©Vf. kwamen niet 'öve-r- en. De vrouw part het echtelijk dak vcrla'en sedei-l 'oukole dagen -daar haar haar het leven onmogelijk maakte leeds dronk'. BOEIEND VERHAAL 8Gsle Vervolg. Of gij dat zijl, s.prak Taras, en 'evenals zij zult gij geluk aanbrengen. Judith en ik gingen naar binnen wij 'hadden elkaar voel Ie zeggen. Door de vensters zagen wij Taras en Georges op lrel grasveld'hunne pijpen stoppen uit 'denzelfden tabakszak; cn al rookemle gingen zi'j gearmd heeri. Het is voor het eerst, dat ik Taras hoor lachen zegde Judith. Zijn smarte lijk geduld heelt mij dikwijls bedroefd; zijne pogingen om de goede zijde vaii het leven te ontdekken, bewezen mij, Roe zeer hij aan hel verleden gehecht was. cn hoe ziine herinneringen hem als €en zwaar gewicht drukten. Gij hebt daï alles veranderd ïk Ja. Gij waari iiiêm hei kostbaarste bozil. Hij beeft meer verdriet gehad over uw vertrek, dan over hel verlies van zij nc oogon, wat hem eene ramp was, die hij wel voorzien had. De gevolgen Van don oorlog was zijn geliefkoosde troostgrond. 11 ij heeft altijd .Volgehou den, dat gij terug zoudt komen. D«: Schoonste kamer is voor u bestemd; al uwe meubelen zijn daarin geplaatst; gij zult er alleg. terugvinden, waf, u toebe hoor! Nog geen nieuws var. mij re klei ne vriendin vroeg hij dikwijls, nadat BRAND TE HULSHOUT Te IIulslvoul, tegen Westmeerbeek, zijn huis, s.lal en schuur van landbou wer Karei Van Desscbel, wonende op de Hei'debaan aldaar, lotaal in de vlam men ojigegaan. ik hem zijne brieven had voorgelezen Hel was hem steeds of. gij nog tegen woordig waart, dal gevoelde i!k. Hel heeft mij dikwijls verdriet gedaan, le bemerken, dat ik voor hem niet kon wor den, wat gij voor hem geweest waart". Mijne tegenwoordigheid hindeirdo hem somtijds, cn dan was hij verheugd als ik hem alleen liet. In die oogenblikker dacht hij aan u en maakte tussehen mij en de berin neringen, die. hij aan u had, vergelijkingen, die niet in mijn voordeel waren. Dat kan ik u wel zeggen, besta Aura. Mijn' trols weigerde iinderfijd bet voor mij zelve te erkennen, maar nu bei/ ik gelukkig, bet u le kunnen meedoe ion. Moeder Lucas klopfe op de deur en vroeg bescheiden liarc lieve mejuf- vrouw eens le mogen spreken. Judith ver!ret ons: ik bad haar wel willen vol- gen. De arme oude vrouw was ontroostbaar; zij hield niel op zichzelvèn. te beschul dig en -en zich de zwaarste verwijten te doen, als zij dacht aan de wijze waarop zij mij ontvangen had aan het kwaad, dat zij mij had toegedacht, terwijl ik mijn leven had gewaagd om dat van haren 'goeden meester te redden. Geluk kig maakte de vrees voor een kookongo- val in de keuken een einde aan baac weenen en hare uitingen van leedwe zen. Na hot eel maal riep Georges vooq het vensler slaande, uit - Welk een heerlijke avond Als wij icons oen hall' uurken gingen wandelen. WIE SCHOON E BEELDEKENS wil hebben voor zijne Plechtig H. Com munie, home terstond naar Be Volks stem. Groote lams, te beginnen van 12,50 f)\ de 25 met gouden druk» TE LOURDESAANGEKOMEN M. Francois iWilmès, van Luxem- burgschc afkomst cn zonder forluin, wonende le Bovigny in de Belgische Ar dennen, die onlangs de bedevaajf "naar O.T..V. van Lourdes ondernomeii heeft, voch cn zijne 70-jarige moeder, door verlamming aangetast in een kleinen gen voort■stoelend, is den 30 April na de moeitijko en;afmattende reis,gansch Frankrijk door. in het Wop.deroord aan gekomen. Zijne nioeder zie' alzoo haren wcnsch- vervuld van, vooraleer te ster ven aan de Grot van Massabnelle le ko men bidden. Generaal Nobilc beeft Maandag aangekondigd, dat, dc «Italja» lieden Woensdag Stolp zal verlateii om zich naar Koningsbaai (SpiJtzberg) le bege ven, indien dc weersvoorwaarden guns- lig zijn. Tc Spitsberg worden dc voorbereid sels. bespoedigd voor de tweedie poging der Italiaansche luclitvaarders om de Noordpool le boi^ikeu. Het sc-hip «stad Milaan» heeft Maandag Tromsoc vierla- op weg naar Koningsbaai, om te helpen bij de landing van liet lucht- chip. Kolonel Tj'ndbergh is Maandag uit St. Loujs te Wasliington toegekomen langs den luchtweg, met zijn vliegtuig pirit-of-Saint-Loute», waarmede hij verleden jaar den Atlantischen Oceaan- overstak en daarna een omreis deed in in. de Vereen igde-Slaten en in Gjentraal Amerika. Di't vliegtuig heeft zijn laatste vlucht gedaan; het gaat bewaard wor den in Smi'lhsoniau Institution» te Washington. De si earner «Bal labor», komende van Windau, is' Maandag dc haven van H-avs, in Engeland, binnen geloopen met aan boord eene lading Russisch goud van vier ton cn. van eene waarde van 520.000 pond sterling. H«et kostbaar metaal was ingepakt in '49 kis.-ten. Het werd naar de Middland J3ank' overge bracht. Een toerauto, die op 23 April te Basra had moetien aankomen en waarin' 25 passagiers uit Kajro gezel en waren, is in de woestijn defekt geraakt en gis teren door een Ier hulp gezonden vlieg tuig ontdekt.. Er zijn onmiddellijk .maatregelen genomen om de passagiers naar hun bestemming te vervoeren en van ïevf-msmiddelen te voorzien. De Bclgfsche financier Alfred LoewenstrSin heeft in «en interview ver klaard, dat een belangrijke internalio- mle maatschappij iin Kanada in wor ding is. Loówcnstein blijft 6 maanden in Kanada, om er de belangen le behar tigen van de Belgische aandeelhouders tier Brazilian Traction Cv, d'i'e thans onder toezicht slaat van een Kanadee- sche groep. Robert Mac Inf.osb heeft, gisteren in een gewoon Fokkerverkeersvlüegtuig den afstand BeiTijp-Groydon in jpre: cics 4 uur 28 minuut volbracht. Dit is een record voor elfen afstand. Volgens een bericht uit New-York zijn te Detroit de voorbereidingen ge ëindigd voor dc organisatie van een kwaad nfet zijn Dat zou zoo meende Taras. Het denkbeeld seleen Judith en mij ook zeer verlokkelijk; wij sloegen onze mantels om cn volgden Gordon en Ta ras. Lavdtórd en babbelend wandelden wij de'laan uit. Builen het hekken gingen Taras. en Judith vooruit en volgden wij den gróolop. weg: Gordon stond een oogenUilk stil omizijne pijp aan te ste ken ni ik waclvl'te op hem. - Dat is mijne oude doos nog-, zegde bij. een stekskp.n, aanstrijkende. Gij her innert u loch n'dg wel den dag, toen wij er maar meer Ivvco stekskens in hadden. Ik antwoordde niet, want ik had Ta ras on Judfth een tiental meters voor ons uit plotseling zi'cn stilstaan. --- Die verduivelde w ind, bromde Gor don,'zijn uitgedoofd steksken wegwer pende. Maar (oen hij op het punt stond, ebn tweede aan I-c strijken wachtte hij, daarmee, want een welbekende zegde Taras Judith Welk eene verrassing u lvicr tc ontmoeten. Gij zijt zeker al even verwonderd als ik, mij nu eeds le zien. Ik heb mijne aankomst tenigè uren vervroegd, zoo ongerust was ik over Judith. Het nas nog do oude huichelaar. Maar op een geheel anderen toon. waar'n wel een diepe vrees sprak, ging Jiij voort AVat is er gebeurd iKom rnco, mompelde Gordon, rojj- Z A TTEMAN SKU R ENMeêrt Fr. van Aalst, had zich op 8 October 11. be dronken, in gezelschap van zijne vrouw Jtaes Maria-Frccleyica cn zijn schoon broeder Raes Petrus. Hot lieve, drietal trok laat in den nacht .huiswaarts als. zwijmelend. Toen- zij aan de deur. van Philemon Blancka'ori- kwamen, met wien' zij in moeilijkheden leven, vond Meert in zijn dronkenschap, drie ven sier rui ten uit le kloppen van de woning van Blanc- kaort. Meert, wordt verwezen lot 100 f'r* boet. Zijne vrouw en dezes broie.der ko men er met 100 frank boet-van af, en dan nog voorwaardelijk. MESSTEEK. De zeventienjarige^ Karei Stylcmans:. /van (Moorse!., krejeg op 6 Januari 1.1. moeilijkheden met Al- fons Nieulandl, over het bakspel. Style-- mans wilde Nieulandt beleUen \oort le spelen. Nieulandt verzocht, Styl-emans om rust, docli deze willende den grooten uit hangen, vond het noodig zijn m/es: lo trekken en gaf Nieulandt er eene sfpeV mede iii den linkerarm. Gezien zijn jeugdigen ouderdom past de Rechtbank hem minimum der straf toe Twee maanden gevang e" 300 fr. boef, voor waardelijk gedurende 5 jaar. ONWAARDIGE VADER. Smet Pie trus, van Sint Nikolaas-Waas, staal to lrecht om zijne - twee kinderen in den* nood le bobben achtergelaten. Smet be weer' dat. zijne vrouw hom laten zitten heeft cn haren intrek genomen heeft bij harte moedor. De Rechtbank verwijst Smet tot 300 frank boet. MESSTEEK. Twee voermansgasten GliTÜsliaons Tlieophiel, van Ter alphei^, en Carion Charles, van Santbergen, kre gen. op 18 Mei 1927 ruzie le Aalst over eene kwestie van geld. Christiiaëiis,' die nog al heviig is van karakter, trok zijn mes' en gaf Carion er oen steek mede in zijn rccbtèrschonderblad. Carion kou tengevolge dezer messteek gedurende verscheidene dagen zijn werk nfet dolen. Gezien Christioens een onberÜsptsFjk verleden heeft verwijst de ïieclvlbank hem voorwaardelijk tot. twee maanden gevang 'en 500 fr. boet. Ilfj zal noch tans aan zijn slachtoffer 780 frank schade moeten betalen. _^V KATHOLIEKE GRONDWETTELIJKE VEREENIGIN6 van liet Arrondissement Aalst. Bl'UEliLGROOTE MARKT, S6. AALST. (Oude Wacht). ZBTDAGEN der Senators en Volksvertegenwoordigers Den DINSDAG, den DONDERDAG en den ZATERDAG, telkens van 9 tot half 12 uro voormiddag, kunnen de inwoners van 'fc Ar rondissement raad vragen en inlichtingen bekomen nopens Pensioenen, Werkmans woningen, Iluisbuurkwosties, enz. iio hand in de zi'jno nemende. Wij zulle» hem eens gaan vertellen, wat er g<k; beurd is. En hij zwaaide zijn nteuwen wandel stok. Ik hoorde Taras. met dreigende slem spreken, zonder tc kunnen verstaan hij zegde. Met vlilggc schreden waren wij bij hem en vlak tegenover Kavanagh, dicht genoeg opdat hij.bij het bleeken licht van de sterren onze aangezichten kon onderscheiden. Nu begrijp ik bet, zegde hij met gedwongen kalmte. Gij zijt terug geko men. Ja, teruggekomen om u reken schap le vragen, sprak Gordon. Wat hebt ge !c zeggen om u te rechtvaardi gen, ellendeling. Niels, als gij op dien loon be gint, antwoordde Kavanagh, met den wandelstok, dien bij in zijne rechter hand hield, op de palm van zijn linker- stem j hand kleppend. Zoodra gi'j iïi staat ztrR iju, naar reden tc luisteren, zal ik ai- les uitleggen, wat in mijn gedrag on rechtvaardig schijnt. Gij zult. tijd genoeg hebben om uwe scherpzinnigheid daaraan le besle den, als ge op de bank der beschuldig den zit. De advocaten zullen u daar ant woorden, hier ben ik aan liet woord. En om zijne bedoelingen" te verduide lijken wierp Gordon zijnen frak uit. Neem vi m acht, sprak Kavanagh-, zijnen stok vooruithoudendc en een art slap achteruit wijkend, Als' gij niet 'ge weld begint, zou bet einde wel cc na noodlottig kunnen zijn. Ik ben niet zonder veadeaigingsmiddelen. TIug trok hij een degen uit zijnen wandelstok cn stelde zich in staat van tegenweer. Judith wilde zfcli tussehen licn in werpen, maar Taras, die liet gekletter van liet si aal bad gehoord, hield haai; met geweld terug. Wat mij betreft, ik stond als verplet. Het lange Icmmicr was in de duisternis nauwelijks op te merken, en ik wist dat Kavanagh- zeer ervaren was met den degen. Welke kansen had Gor don, slechts met een slok gewapend, te gen hel dood-elijke, bijna onzichtbare st-aa' van zijn tegenstander, NL1X, TIET EINDE VAN KAVANAGH Zonder een oogenbïik van aarzeling) viel Gordon züjn tegenstander aan len sloeg hem op den rechterarm. De slag deed Kavanagh een kreet van pijn sla ken. Ik dacht, dat Gordon door een ge lukkig toeval niet geraakt was, maar toen liij terugtrad, zegdö hüj in. den linkerarm toch getroffen te zijn, maar, dal het hiet erg was. Van deze gelegenheid maakte Kava-» Rf«gh gebruik om zich omi te koeren en weg ie ioopen, maar Gordon liep hem na cn had hem spoedig ingehaald. Eene worsteling volgde. ('t Vervolgt,)"

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksstem | 1928 | | pagina 2