Laatste !y Hingen STADSNIEUWS Vervoer van alle goederen Ourtafje! vanaf Zondag 29 April Aatobusdienst Aalst-AsscMriissol (Moord) Radio-Posten S1CER - VALERY SCHELFOUT- Builen gewoon schoon groot Handelshuis Cinema Palace, Aalst Bonneterie Bosteels=l)e Smetb, Eremhode^em- sfraat, T/S, vraagt dringend meisjes van 14 tot 16 jaar voor boordjes le zetten en ander gemak kelijk werk. IIoog loon. Standvastig werk. gss Vendilie v. Herberggerief Studie van Notaris DeVupt Q 0@ iaiape d'Einsl Banque Central© de la Dseare DE VI=«EQERS VAN DEN «BRÉiïSEW». NëW-YorK- Z Mei, -... 'O'3 twee Duit- ge,lie vliegers en Fitzmauriee zuilen den 8 Mei' e'en vliegtocht ondernemen door gelveèl Amerika. Zij zullen de gr-oole gfceden bezoeken. 'Daarin zullen zij do Frauecho vli.e- •gers Co'stes. en Le Brix nadeer,. NIEUW KABINET SN FRANKRIJK Parijs 2 Mei. De «Journal» meent, t e welen dat M. Po i non ré alleen den mi nister van Arbeid,' die niet herkozen •word, zal v'ervangen in het nieuw ka binet. M. Poincaré zou verklaard li eb ben Wij trokken samen ten strijde, wij willen ons samen den t Juni voor hel Parlemjent aanbieden. Sf. HJartenskerk Mannenbond van het H. Hart. Viert dea 1 Zondag van Mei. O. L. Vrouw ter eero zullen Zondag o. s. duizendon mannen en jongens van onze bont- den te Connnnuie gaan, heel't land door en 't zal worden de machtigo hulde van een volk aan Haar, Dio do Moeder is van de Hos i ie. St Marlen skerlc, zal meedoen, zal prachtig mcGdoen. 't Congres is in aantocht en dat moet lukken, niet, alleen op straat, waai' liet Volooft rchitterond te zijn, maar in de zielen van onze ïnensclien on dat is Maria's werk. Daarom gaan we Zondag to Communie. Zij moet haar Zoon bewegen om een zegen van genaden io laten neerkomen over de stad en 't Jahd van Aalst. Met een vast betrouwen mogen we dat verwachten, als Zij Zondag zien zal, hoe wij luiar Kind vereeren in 't II. Sacrament. Wie kan, komo te biecht 's avonds te voren. ONZE LEZERS aanbevolen SvAkerijpeën DE RYCKE. Extra 9367 Gewestelijk EUCHARISTISCH CONGRES TE AALST, OP 15-16-17 JUNI Cm aan vele lezers genoegen te doen, geven wij nogmaals den wegwijzer, door de groote processie van Zondag 17 Juni (Eucharistisch Congres) te volgen. Dat tie belanghebbenden hem uitknippen en bewaren. De kop der .processie neemt aanvang bij St Martenskerk, om van daar, gevolg door e andere deelnemers en 't H. Sacra ment, de volgende stralen te doortrekken-. Bru selscheslraat, Houtmarkt. Van JLangenhovesiraat, B.urgemeestersplein. Feüx Do Herisiraaf, St Janstraat, Hout markt, Zonnestraat, Keizerlijke Plaats (links), Kat (links). Vrijheidstraat, Espla nade, Statiestraat, Statieplein (rond), Albert Liénaristraaf, Vaartstraat, Bier straat, Molenstraat, Marlet, Kattësiraat, De Ridderstraat, Kat (links), Nieuwslraat, Hopmarkt, Korte Nieuwstraat, Keizerlijke Plaats (links), Korte Zoutstraat, Lange Zciilsiraat, Markt. VERSIERING DER HUIZEN Niettegenstaande de herhaalde voetstappen welke de leden van het Versierings eomiteit hebben aangewend, zijn zij-er niet in gelukt gonoogzaam gerief te bezitten om iedoreen te volduen. Zij verzoeken dienstvolgens de welhebbende inwoners bun buis op eigen hand te willen versieren. Zoo zal het beperkt gerief waarover het Comiteit beschikt aan de miiibegoedo menschen kunnen voorbehouden word en. SnijserlJ DEtTRAlSTE. F1. C. Jacotos GEBRUIKT ER MIN. Bedevaart naar do Grot Op ZONDAG 6 MEI, bedevaart met offeran de naar de Grot van O. L. Vrouw, van Lourdes te Mijlbeke, door de inwoners vanMijlbeke. Om 5 uur .sermoen. Lofzang en veraering der H.II. Relikwiën. Alles tot meerdere eer van God en Zijne Heilige Moeder Maria. ONTSMETÏTNGSDIENST. De Burge meester van Aalst, verwittigt zijne ingezetene dat men voor den ontsmettingsdienst zich u.oet wenden tot het polif.iebureel. De Burgemeester, R. MOYERSOEN. Ce beste ender alle oogpunten IKlolendries, 26 Molenstraat, 5k Telefoon 438 AALST 887 VERKEER ONDERBROKEN. Vrtjoag a. 8. 4tc Mei zal, wegens herstellingswerken, 't verkeer over de Zeobergbrug onderbroken worden, Zilveren Jubileum Ter gelegenheid van het Zilveren Jubi leum der Eerewaclit van O. L. Vrouw ter Druiven, galavoorstelling van den prachtfilm Ket Mirakel! van Lourdes (niet te verwarren met liet Treurspel van Lourdes.) in de Feestzaal van het St Jozef- collogie, op Zondag G Mei te 4.30u.zeer stipt. De film zal gevolgd zijn van ecne fijne klucht. Volledig symphonisch orkest onder do loiding van den Heer R. Lenssens. Kaarten te bekomen in «Het Leliokou» Mo- iensiraat, Aalst. Proef eens de lekkere BOTERSPS- CULOQS der bakkerij DE TOEKOMST Hz DenderleeuwZe is waarlijk fijn Kesniuklijke f.L ËèfSaEIESaa' S?6.öEiEMO' GOiNOHua-r pP DONDERDAG 3 MEI 1928, om 8 L'2 ure s avonds, op don Kiosk der Groote Markt, onder de leiding van den heer R. Lenssens. PROGRAMMA L Marche Militaire, l'r. Schubert. Phèifre, Ouverture, Massenet. 3. Loreley, paraphrase Seeling. 4. Mignons Fantaisio op liet Opera Thomas- Rhapsodie Hongroise N" 2, Liszt. OUDERDOMSPENSIOENEN De Burgemeester nia§kt bekend dat de uitbetalingen van het 2e ^wartaal 1928, zullen plaats hebben tèh sladhuize in de Trouwzaal, op de hieronder vermelde dagen, telkens van 2 tot 3 1/2 ure na middag. Maandag 7 Mei van n. 1 tot 23000 Dinsdag 8 Mei van n. 23001 tot 60000 Woensdag 9 Mei van n. 50001 tot 66000 Donderd. 10 Mei van n. 66001 tot 90000 De Burgemeester, R. MOYERSOEN. N. B. Opgelet de nummers veranderen per dag. Pensioenboekjes van de overledene pen- sioengeriieters, dienen onmiddellijk op het bureel der Pensioenen afgegeven te worden. HG A MIC A C fijnste bitter, op wijn. UnAllJu fl« u« A. S1MKENS, Borgorhout UIT Tër'mAND TE KOOP Fm goeden staat, alierbest gelegen in heil midden der stad, dienstig van alle be drijven. Bevattende een voorgevel van 12 m. 60 om., groote winkel met twee viiriens, salon, eetplaats, keuken met ingemaak te kas, zes schoone kamers drie naar de straat en drie van achter, koer, pomp- en regenwater, groote ingang poort met, achtergebouw, bovenka mer, drie groote kelders met wijn- en aar-dappeienbakken, twee buitengewone groote zolders. De aankoop van dit huis is waarlijk een winstgevende zaak, geschikt voor allen handel daar het in het midden der stad gelegen is Hopmarkt n. 3 Aalst. Voor Inlichtingen zich te bevragen Groote Markt, 18-19, Aalst. 938 BURGERLIJKE STAND VAN AALST GFROORTFN AUMMielijk geslacht 5) uLliUUR ILiN VlwveIijk i(1 9) 14 HUWELIJKEN. Fr. Daelman. landb. met Ir. Verhoeven,zb. F. De Coonian, lied. met Cl. Maens, zb. J. Boeykons, tabakb. met M.Podevyn, stikst. V. Van Brempt, landb. met M. Huion, breister, J. Dierick, handel, met M. Clau- waart, breist. Edw. Mathieu wever, met B. Van Impe, snijdst. Hip. De Troyer, meu- belm, met B. De Groot, broidst. R. Peer- liuck, schoenm. met C. Cornand,üchoustikst. O VERLIJD ENS M. De Schry ver, zb. 25 j. Dokter De Moor- straat. - Alf. Do Ryck, mn. M. Limpens, handl. 12 j. Gentstr. J. De Meu. mn Maria Beerens, landb. 62 j. w.te St Lievens Essche. R. Van Damme, vr. W. Schuurman, zb. 27 j. Kluyskenstr. Fr. Do Coster mn J. Ruigolr, fabriekw. 41 j, Nieuwbeekstr. V. Do Saedeleer, zb. 59 j. Kattestraat. 4 Kinderen onder do 7 jaren. Van af 4 Mei. Kinderen niet toegelateu. SFJblUT ,STER met Priscilla Dean. De verloving van Percy Lustige komedie met Rod La Rocque en Elinor Fair. Maandag 7 Moi om 5 en 8 ure. Kindoren TOEGELATEN. Zooals naaf gewoonte zaler een Prachtig Programma opgevoerd worden. KORTELINGS De Gemaskerde Zeeroover met Ricardo Cortez en Florence Vidor. 1017 W EER KUNDIGE WAARNEMINGEN Hui» Kinderen PRAET, opticiens-speoialisten Aalst, Lango Zoutstraat, 6 2 Mei 16 ure SCHOENFABRIEK vraagt goede panlof- felmakers alsook goede atiksters. Zich te enden Gecraardsbeigschesleenweg, 215/3, ter stede. 1019 APPARTEMENT TE HUREN in Bur gershuis. Beneden voorplaats, kamer en kelder. Te bevragen Brusselsehestraat, 46, ter stede. 4018 TE HUREN Burgeraliuis op do Ghee- raerdtslaan, n. 5. Zich te wenden Wed. Hers ens, (Kolenhandelaarster), Damkaai, 9, ter stede. 1020 GOEDE OCCASIE, wit email jacht, vier ovens, tc koop. Zich wenden, 68, Moorsel- baan, Aalst. 1021 Barometer: 759 Wind Noord Thermometer 17 Vooruitz. Goed weder. IK ZOEK persoon goed op de hoogte van een vak om samen handel te drij ven, /abrikeeren of iets dergelijks. Ik bezit een schoon nieuw gebouwd werk huis van 150 v.k. met. nabij de koop waarstatie en loskaai. Schrijven bureel van het blad onder de letters K. W. 1024 en Mobilaire Voorwerpen te Aalst Deurwaarder MAHIEU, te Aalst, zat op Maandag 7 Mei 1928, om 2 ure nanoen, t. Aal3t, Biorstraal, 8, namens wie hel behoort openbaar verkoopen Tafals, stoeleu, banketten, toog, elagè e, kapstok, spoelbakken, bierglazen, lustor met pelroollamp, ledekani, lijaten en ijakas, Her stelling, raam, fleao.irek en meer andere voorwerpen. Gereed geld en gewone voorwaarden.1023 TE BOR8BEKE De Notaris DE VUYST ie Borsbeke zal ten verzoeke van wie fiel behoort ter herberg van Petrus "Vleurinck, te Aygem Ectsvcld, openbaar verkoopen op, MAANDAG 14 MEI 1928, om 9 ure voormiddag. Gemeente Aygem. Een blok zaailand, gelegen op Otter- gemberg sectie A, n. 492, groot 68 a. 50 ca. In vier gelijke doelen van oost naar west. Samenvoeginn zullen toege staan worden. 987* Verhuizingen met gesloten Auto-tapissière Voordeelige prijzen. Zich wenden Moorsel- baan, 08, (Cinema Flora). 1022 Carrières Unies de Porphyr» Eclalrage Chaul. par le »ai Eleetr. Bas. Charleroi (bey J Electr. du Borinage (bev.) Eleetr. Est dela Belgique); js/J. Elect. Nord de Ia Belg. (bè/.J Intere. Beige d'Etect. (kipj Antrepr. Elect, (kap.J La Lalnièr- Sté Ole Belga ProduitJ Ctii nt Brasseries de Léopoldville, cap, Brasseries de Léopoldville, div. Cominex üéoniinii - Socoma Sogaltor cap Sogalfor lood. - Burbacb Prince Henr! TcrresRougei Damas (kap.) - Damas (sttcbtaanlt. TERMidN. 4750 14500 1775 910 1250 1625 1650 4100 18500 2050 2075 245 365 10000 3325 aangesloten bij do Banque do Bruxeilos (kapi taal en reserven fr. 294,410,000), heelt de oor hierondei'der de koers der volgende waarden mede te deelen, opgert. om 2 u. ter Beurs, Brus- 2 Mei 1928. KOMPTAWT. Leening met premie 5°/. Bons op 5 jaar 1923, 1» serie Bons op 5 jaar 1924,2» Bonsop5jaar 1924, 3« serie. 100,15 Bons op löjaar Verwoeste Gewesten 1971 173 Verwoeste Gewesten 1922 217 Verwoeste Gewesten 1922 450 Consolidatieleening J1.'» Banque de Bruxelles 4375 Panque Centrale Ativersolse 1700 Banque Nationale de Belgiqus 3650 Crégécp 725 Crédit Foncier Africain, ante. 1550 Crédit Foncier Africain, non Tram. Bilbao (kap.) 820., Tram. Bilbao(genotsaanJ) Econcmiques Financ. deTransporisjkap.l 71500 Ccckerill 3900 Espérance Loagdoi 5800 Ougrée-Marihayl 5000 Bernisart 280 Courcelles-Nora 655 Charb. Halnaut( kaa.J 1475 Charb. Limbourg-Meuss'cip. Marlemont 7700 Ressais 4500 Libbey Owens Barcelona-TraeL Mexico Tramways Sidra (priy.J (orcl.f Concordi» Pétrofini Rand Minsi Russian Oil Constanlinopel ca i id HéliopoHi Industries Chlmiqtici Nitrates Railway! Tanganyika Tubize priy. Kassai (parts) Crégéca Soengei Lipoit Financiè.'ï Sennah Rttbbar Hévé3 Kaiping Aljustrel Brazilian-Tracf. Buenos-Ayre3:a.i.| Buenos (Ji/J Prince Hcnr! Parisbas 2775 tot 2770 1715 tot 1510 2775 tot 2760 2900 tot 2890 323 tot 323 1515 tot 1510 - 625 tot 639 56,50 tot 58 1450 tot 1440 1320 tot 1335 4025 tot 4020 926 tot 947 1475 lot 1485 579 tot 589 2870 tot 2945 1292,50 tot 1290 725 tot 730 2170 tot 2170 477 tot 483 290 tot 287 450 tot 450 580 tot 582,50 892,50 tot 892,50 £980 tot 9020 1127,50 tot 1117.50 1027,50 tot 1025 3200 lot 3260 6840 tot 6840 OFFICIEELE NOTEERIKG Ebt PER BEUHS VAN BRUSSEP medegedeeld door de. filiaal der Société Générale do Beigiqnfl 2 Mei 1928. KOMPTfiNT. Société Générale (Capital) Banque d'Anvers Banque Sitio-Belge Banque de Bruxelles Banque d'Outremer Sociéié Générale (Réserve) Chemin Fer Beiges Ch. Fer Congo-Lacs, cap. Ch. fer Katanga Maritime Congo Ch. Fer Réunis, capital v fondateuf Tramw. Bruxellois (divilj Ch. Fer Entreprises Economiques J Elect. <S Tract., privil. n ordin, Entrepr. Elect., capital fondateur Railways, capital fondateur Intercom. Elect., capit. fond. Angleur-Athus Armes de Guerre Ateliers Métali.prio Clabecq (Forges de) 'Cockerill A. C. E. C. jemappes (forges de) Ougrée-Marihaye Providence (forges de) Sambre-Moselle (ord.) Andre Dumont Beeringea Bois d'Avroy. B»e Espér.Balterie Gosson-Lagasse Hasard Hornu-Wasmes Levant du Fléna Liégeois Campina Paticnce-Beaujonc Produits Flénu Unis-Ouest-Mons Corphalie Mines Minér. Mét. Overpelt-Lommel Vieille Montagus Auvelaii (Glacés d') Charleroi Glacés Midi Russie Nationale» Beiges Libbey Owens Marimont (Verreries) Val S' Lambert Carr. de Quenast - Merbes-Sprim., capila! La Vesdre Linière Oantolü Slé Gle Produits ehiiniqusi Auxilacs, capital fondateur Citas Congo (Cie pr. Comm.) Intertropical Katanga, privilégiée ordinaire - Union Minière. (priy.J Union Miniére, (kap.) Englebert O. <5i Fils 1912,50 3130 2590 4300 10300 6450 3050 12575 4110 23025 2355 10525 1635 6250 1950 4500 505 36000 3900 945 5025 10125 7100 625 4710 1810 1075 21700 7400 432,50 1450 4909 3375 1325 1210 3975 4510 28 00 5650 497,50 33025 2210 3280 2180 445 3100 4900 16050 1440 18025 906,25 151000 1380 0 7975 .'g 11325 585Q trERMlJN .(la kwotteerlngj Brazilian Buenos-Ayreseip. Buenos-Ayres1. i J Concordia Constantinople en Héliopoils Industries Chirniqasi 242501 Kaiping 6381 Kasai 38501 Petroflm 2550 Prince Heat! 2630 Soengei 1500, ïanganyikl 23825 Tubize 8985 1127,50 1027,50 323 1450 4025 926 580 1292,50 1515 3250 2170 579 2860 VERTREK Aalst (StaHe) Pauwels Gebroeders en Zusters, Assche, Tel. 27 Aalst (Statie) 8, Albertlaan Erembodegem Hekelgem (Zandlapijl) Hekelgem (Affiigem) Esschene (Caudenberg) Terheyde (Kerk) Assche (Wijndruif) Assche (Gemeenteplein) Assche (Statie) Walfergem (Staiie) Zcliick (Moleken) Zeilick (Drie Koningen) Berchem (Statie) Berchem (Gemeentcpiaals)9, Basiliek 9, Simonis plaats 9, Brussel (Groendreef) 9, Brussel (Noord) 9, Enkel op 11,20 11,25 11,30 11,37 11,40 11,45 11,50 11,55 12,00 12,05 12,10 12,14 12,17 12,20 12,24 12,27 12,30 12,35 12,40 Zon- en 14.20 14,25 14.30 14,37 14,40 14,45 14,50 14 55 15,00 15,05 15,10 15,14 15,17 15,20 15,24 15,27 15,30 15,35 15,40 Feestdagen 17,20 20,20 17,25 17,30 17,37 17.40 17Ï45 17,50 17.55 18,00 18,05 18,10 10,14 18,17 18.20 18,24 18,27 18,30 18,35 18,40 20,25 20,30 20,37 20,40 20,45 20,50 20,55 21,00 21,05 21,10 21,14 21,17 21,20 21,24 21,27 21,30 21,35 21,40 22,40 22.45 22,50 22,57 23,00 23,05 23,10 23,13 23,15 23,20 23,25 23,29 23,32 23,35 23,39 23,42 23.46 23,50 23,55 24.00 24,05 24,10 24,15 24,18 24,23 24,27 24,30 24,33 24,35 8,20 8 25 '8,30 8,37 8,40 8,45 8,50 8,55 9,00 9,05 9,09 9,13 9,17 9,20 9,24 9,27 9,31 9,55 9,40 Enkel in 10,20 13,20 10,25 10.30 10,37 10,40 10,45 10,50 10,55 11,00 11,05 11,09 11,13 11,17 11,20 11,24 11,27 11.31 11,35 11,40 13,25 13.30 13,37 13,40 13,45 13,50 13,55 14,00 14,05 14,09 14,13 14,17 14,20 14,24 14,27 14.31 14,35 14,40 de week 15,20 19,20 15,25 15.30 15,37 15,40 15,45 15,50 15,55 16,00 16,05 16,09 16,13 16 17 16,20 16,24 16,27 16.31 16,35 16,40 19,25 19.30 19,37 19,40 19,45 19.50 19.55 20,00 20,05 20,03 20,13 20,17 20,20 20.24 20,27 20.31 20,35 20,40 21,10 21,15 21,20 21,27 21,30 25.35 21,40 21,45 21,48 21,50 VERTREK Brussel-Noord Brussel (Noord) Brussel (Groendreei) Simonis plaats Basiliek Berchem (Gemeenteplaats) Berchem (Statie) Zeilick (Drie Koningen) Zeilick (Moleken) Walfergem (Slatie) Assche (Sialie) 7,20 Assche Gemeenteplein 7,25 Assche (Wijndruif) 7.30 Terheyde(Kerk) 7,35 Esschene (Caudenberg) 7,40 Hekelgem (Affiigem) 7,45 Hekelgem (Zandtapijt) 7.48 Erembodegem ï,55 Albertlaan 8,00 Aalst (Statie) 8.05 Enkel op 9,45 9.50 9,54 9,58 10.00 10,03 10,08 10,12 10,16 10,20 10,25 10,30 10,35 10.40 10 45 10,48 10,55 11,00 11,05 Zon- en Feestdagen 12,45 15,45 18,45 15,50 15.54 15,58 16.00 16,03 16.08 16,12 16,16 16,20 16,25 16,30 16,35 16,40 16,45 16,48 16.55 17.00 17,05 12,50 12.54 12.58- 13,00 13 03 ■3.08 13,12 13,16 13,20 13 25 13,30 13,35 13,40 13,45 13,48 13.55 14,00 14,05 18,50 18 54 18 58 19,00 19.03 19,08 19,12 19,16 19,20 19,25 19 30 19,35 19,40 19,45 19,-.8 19,55 20 00 20,05 21,15 21,20 21 24 21,28 21,30 21,33 21,38 21,42 21,46 21,50 21,55 22,00 22,05 22.10 22,15 22,18 22,25 22 30 22,35 22,45 22.50 22.54 22,58 23.00 23.03 23,08 23,12 23,16 23,20 23,25 23,28 23,32 23,37 23,42 23,45 23,50 23.55 24,00 7,20 7,25 7.30 7,35 7,40 7,45 7,48 7,55 8,00 8,05 8.45 8.50 8.54 8,58 9,00 9 03 9.08 9,12 9,16 9,20 9,25 9,30 9,35 9,40 9,45 9,48 9.55 10,00 10,05 Enkel in 11,45 11,50 11.54 11,58 12,00 12,03 12,08 12,12 12,16 12,20 12,25 12,30 12.35 12,40 12,45 12,48 12.55 13,00 13,05 de weck 13,45 17,45 13,50 13 54 13,58 14,00 14,03 14,08 14,12 14,16 14,20 14,25 14,30 14,35 14,40 14,45 14,48 (4,55 15.00 15,05 17,50 17.54 17,58 18,00 18,03 18,08 18,12 18,16 18,20 18,25 18,30 18,35 18,40 18.45 18,48 18.55 19,00 19,05 19,45. 19,50 f9,54 19,58 20,00 20,03 20,08 20,12 20,16 20,20 20,25 20,30 20,35 20,40 20 45 20,48 20,55 21.00 21,05

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksstem | 1928 | | pagina 3