20 per honderd besparing verwezenlijken s. qejlha a rdsuer gsch es tra a t, 0 4w m CHEVROLET Wood Milne SPI M0N0P0LE CONFECTIE* YELO'S Reparation VOOR DE PLECHTIGE HEILIGE COMMUNIE GROOTEN AFSLAG Joseph HERMANS en RIGÜTTO EENE NIEUWE BETER Cremp. Splendid GROOTE KEUS van nieuwe modellen van BEELDEKENS Huis van vertrouwen Em. Van JSTuffel, ï^apellestraat, 1-3, ter stede Bonneterle R- Van da Velde Hielen en Zolen SPROETEN Oeeis psstsk meer Damen Hinderhoeden të 'Gcui qui péüWe ïPELm-REGEMntlTELll Huis Julien TROCSi Aüfoiis Gheys, J. VAN NÜFFEL-DE GENOT, KERKSTRAAT. 21, AALST ISsS Plantaardappelen Binnen- gekemen overgroeien blok Kousen Q. Wellekens=Meganck, Zcnuestraat, Aals. Damen en tieeren KU NST-MOZAI KEN Teisfooa 460 il. Bené DE WILDE A. DUMONCEAU bijzonder nu dat de koflies gedurig stijgen in prijs, is voorzeker niet te verwaarloozen Het is bewezen, dat rfl'SC/l ff fbl'tf title Kof fie Ah zijne kracht en smaak bezit, doel) langzaam door de luebtdanipen doordrongen wordt, en hieftiooi' minstens 20 t. b. van zijne kraclit verliest. ËMneti'Otneisebt bij uwen winkelier de kotties der branderij DE GOUDEN KROON die zijn dienst ZOO ingericht beeft, dat zijne winkeliers steeds VERSCII GEBRANDE KOFFIES aan de verbruikers verkoopen. mmmBMKsem;- Tramstraat (Zwarten Ho:k). ter stede vraagt dringend goede beenen- en voetenbrei- flters voor binnen en buiten huis 830 DR1NGLND Kelders en Cie vraagt bee nen- en rcetenbreisters, alsook stiksters, Genlschen steenweg, 11,ter stede. 975 DRINGEND GEVRAAGD ter Firma L, De Veylder-Hendrickx, Van der Nootstraat, Park, Aalst, goede beenenbrei3ters en meisjes van 14 jaar, verzekerd werk en boog Joon. 969 MEN VRAAGT 1 erjongens van 14 a 15 jaar, ter pantoffelfabriek Kapellestraaf, 23, ter stede. 957 MEN' VRAAGT goede spoelsters voor matte tuiten en fleschtuiten, alsook goede inpaksters en bindsters voor naaigaren. Zich te bevragen Compagnie Cotonnière et Latnière, Zeebergkaai, 6, ter stede. 501 MEN VRAAGT twee goede stiksters voor ale ier van witgoed. Schrijven ten bureelf1 onder de letters H. N. 828 SCHOENFABRIEK b'Haens-Meerf, 114. Gentsuhs steenweg, ier stede, vraagt gasten en halve gasten, kunnende op den boulon tnonleeren. 940 MEN VRAAGT fra-.ser en kartonkapper. Zich wonden ter pantoffelfabriek Kapelle- slraat, 23, ter stede. 1002 GEVRAAGD voor Brussel, sleno-daciylo de. el ijk frausch kennende. Zich aanbied-n Paleizenstraat, 147, Brussel. 1008 SCHOENFABRIEK D'Haens Meeri, Gent- sclion steenweg, 114, ter stede, vraagt een blacknaaier, goed op de hoogte. 1014 TE KOOP schoon wit jacht, 7.00 goed als nieuw. Zich te wenden Gentschen steenweg, 39, ter slede. 1012 TE KOOP 400 jonge Leghorns, 2 maan den oud, goed ras. Zich te bevragen bij M. De Smet-Van Goethem, Vier Wegen, Hcrzele. 1013 A weE»?.IP® chassis Ford, transforméa en Speodefort, Type Sport, Carrosserie Spoit 2 ou 4 places avoc bolle dc vitesse, culasse 16 soupapes, Magneto Scintilla carburateur Solex, 4 amorlissfurs Hartford, 1 pharc Aut réelite. 1 montre Jaeger,, compteur corvey, 1 bojc» motometre, le tout en parfait ótat, prix i2000 fr. Sadres ser Place Impériale, 1, Alost. 1-015 OVER TE NEMEN kleine Café in hel middee der stad. Schrijven onder de letters V. V. ten bnreele. 1016 WOOD MILNE special. QSwjsp Verkrijgbaar bij ROELANDT, Lederhandel, Molenstraat, 23, Aalst «1 verdwijnen gewaarborgd door Prijs 12,00 fr. in alle Apotheken en ter ipoth. Delbecq BisS"hopstraat,7, Aalst 2486 TE KOOP. Boot in ijzer, 19 T. met motor en woonst voor den schipper- Zichtbaar in heel goeden staat aan kaai Filature Filteries Reünies, Aalst. 972 AUTO NAGANT te koop. binnens'.unr, 4 d uren, 6 wiele gemonteerd. Adras Dirk Marlens, 44, ter sted9. 1007 UIT TER HAND TE KOOP. Schoon en welgelegen Winkt lhuis dienstig ▼oor alle bedrijven, met achterhuis,gelegen ten voorhoofde van don Molendries,8,t.a. en uitgevende in de Moulslraat. Voor nadere inlichtingen zich we den op bovengemeld adres. Vrij omtrent einde Mei. 1006 UIT TER HAND TE KOOP drij nieuwe r;inen. Zich te bevragen bij Schollaert Ee ïoit, Oude Gentsche baan, ter slede. 1000 TE KCOP UIT TER HAND. Een velgelegen Handelshuis dienstig ▼oor alle bedrijven, 3 minuten van de Statie mei inrijpoort. Groot 6 aren 52 cent., vrij den 1 .'ui. Zichtbaar al'e dagen van 2 uren namiddag. Te bevragen Staoleua-Ti oc Langestraat, 7, Denderleeuw. 9S9 TE HUREN een handelshuis met koets. prort en magazijn, groot 6 aren, gestaan Roude\vijnkaai,4, ter stede. Zicg te bevragen Veldstraat, 10. 9o0 5 kgr geel Was, (IC fr.; dcoa sfcgr Tuivcro Honig, 60 fr. Afslag met kwaliteit POIs'CKLET. fontaine l'Evêquo. 4182 Allerzu.iveisle huiskolen, half vet, zonder rook noch reet. aan zeer voordeclige prijzen. Huis CORTHALS, Les Charbonneries Zeebergkaai, 8, ter stede. Telefoon 160. 49 GROOTE KEUS VAN GEZUSTERS WELLEKEHS TER STEDE fSpa-Monoi Tafelwat Depot voor Aalst en omliggende: Ëersnain Van de ftlaele Esplaaadestraat, Aalst. Tel. 281 1050 ^*>2 -p Heeren damen 1 Gemak van betalen i Qluorens Te koopen bezoeKt HUIS MA ES 30 - GftLLfllTSTHflflr^ t s'Zcncia^s open ToT f2 uur A GROOTE AANKOMST VAN EERSTE KEUS Aangeslagen dcor de douanen aan HALVEN PRIJS Waarborg 2 jaar op de kaders. Wondersciioone en sterke Rijwielen, alle modellen hceren, damen, luxe- en koers rijwielen- Inlichtingen op aanvraag of zich wenden fiCerkstiraait B4&alsft Zelfde huis laat aan haar geacht klienieel welen, dal het zich nog gelast zooals voor heen met het inbinden der boeken in alle slag. W253 van alle «lach van naaimachienon worden zorgvuldig en aan de bcslkoopsia prijzen gedaan in het hu s PHCENIX LEOPOLDSTR. 64. AALST Voor broodgewin zoo noodig de da£ zelve Naalden en toebehoorten. Mecanicien. Originla "1528 Prachtige Kerkboeken in Vlaamsch en Fransch Schoone Paternosters in nickel en zilver FJuttige Geschenken in alle prijzen met teksten, gouden druk, te beginnen van 12,50 fr. de 25 TEN BUREELE VAN DE VOLKSSTEM DRU KKEB-U ITGEVER CHEVROLET SEDAN 5 plaatsen 2 deuren Prijs 53,500 f.ni'c. depot der Phoenix en VU tor ie. N a s i m a c h iene n. Hollandsche E rsteling-en 160 Fr. Vlaandersche Ferstolingon 110 Hollandsclie Idials 150 Vlaanderiche Idials 100 Friesschc Krugers 115 Vlaandersche Krusers 85 Dnitschc Industrie 115 Poolsch9 Industrie 115 Vlaandersche Industrie 85 Duitsclie B auwe 115 Roode Star 90 per 100 Kgr., zakken inbegrepen, statie Audenaerde, verzeudlng tegen lerugbota ling. Oorsprong en opbrengst zijn gewaar borgd en de koopers mogen de zending na zien alvorens er levering van te nemen. R BEYAERT-DECLERCQ Statiestraat, 6 - Statieplaats, 49, 1851 AUDENAERDE. Tel. 22 Voor den aankoop ran zijden, mercerises, eachemirsn, wolleu en katoenen KOUSEN wendt u naar bet welbekend CCouS0tiBiuis|6 waar men u eene rijke ve.is heidenheid zal aanbieden en or.danks de zeer lage prijzen eene schoone en s erke kwaliteit verzekert. De schoonste zijden en laatste nieu wigheden zijn uitgestald voor 3Serste Communie, Troixw, CJereinonie en xnantaisie -- K. LUYCX-DE SISIET Gentsche straat, 4, AulsJ vss Werkhuizen Kaïfst.'aaï Magazijnen en Bureel Ceeraardsbergschestr, 37, Aalsl Vloeren, Kolommon. Trappen,Dorpels Kchouwen, Muur- fcekleeding.alle soor ten Pompbakken.enz spoedige bediening op. in volle vertrou\»>«n DE nieuwe CHEVROLET 1928 door haar nieuw uitzicht, meer rendement gevende is eene nieuwe CHEVROLET beter in don echten zin W 33 XT W X G X3I E ID E3 BT Larger empatlement, liooger radiator, nieuw stopsel van radiator, nieuwe carosserïö ^isli6r, remmen op 4 wielen, ressort schokbrekers, aluminium piston, gelamineerde pignons, distributor en nieuwe carter ventilator. OfBcieelon agent vóór Aalst en omstreken Garzgo Van do Noolatraat, 33, AalsS, Telefoon 388 Genezing zonder Operatie, Ge vaar of Tijdverlies door toepas- sing dag en nacht zonder ge vaar of ongemak der nieuwe wetenschappelijke toestellen van oen specialist Professor DUMONCEA U. De Nieuwe gehreveteerde wetenschappelijke toestellen «onder of ehstieken en Dreuh-Corscüen m.t vier dohbele plocbare r«*.««g s Toorzich der nlou-vsoortige konstm.t.g. handvoratgo «eerheftende proppen. Brevetten 242344 e:i 2S5113 door koninklijk b-elint tan 15 Maart 1920toegestaan aan do vijfmaal gehreveteerde Ged.ploimerJe zijn de eenigsle door geneeskundige korpsen erkend ais »»tbar* stelsels die dienen te w orden toegepast om de Bteuh te bestrijd, n geval waar laciiüg per honderd zijn van aangetast en het derde deel lijden door onvolmaakte toast.Hen bijzonderlijk door deze der rond reizende vreemde isleche specialiteiten; aangeboden met belofte van genezing nooit vorwezcnllijk De Toestellen der specialisten der Familie DUMONCEAU zijn sterh-lenig en van langen uuur; dngen zich dag en naclil zonder gevaar of ongemak; door hunne schranders ter. fp, t\ binding versterken de spieren en baikvliesweerhouden met alleenlijk mtë»,te zwaarste zak-, cater-, ader- of navelbreuk; maar volbrengen bi] da „O" mogelijke gevallen, de zekere volledige genezing. DAGELIJKS KOMEN BEDANKINGEN TOE LEEST DEZE Heer Brenlimecstcr Dinnonceau, Tlr ïrnn niet nalaten u eenige bedankingen te zenden, voorde genezing mij toegebraclit ik Lh Ten Oogsriedaan en veiTl gewerkt, cn voel niet het minste ongemak meer; ik laat u toe van mijne verklaring te bedienen voor aanbevelmg tot al deze die vaQ ^reul'lgden* Q (get.)EUGENIE WELVAERT, langs de Vaart, Middelburg laandt-ren) 10-9-7. Heer Specialist Dumonceau, tv- i„a» lefiezon. Mad. E. VERMOESBÜ, 60, Raosfortstraat, St-Jans Molenbeek, 16 J-7. Heer Dumonceau, Brussel. doe. gelukkig. Vrouw C. GEENES, Lougtainstraat, S9, St-Pietors Jette. Ik "e voel mij gelukkig na l^maa^den gebruik van nw veerloos toestel to k\inP.0"n^lde n fji1 'te? ïkbïr u SaSKSS V' T SS'zmule® Juw lottd was ik ver,,licht eene onderstaan. Nogmaats innigen dank, lang loven en gezondheid tot l eil der Breuklijders. JOSEPH AERTS, Lainmekenstraat, 14, Antwerpen. Breukmeester'DüfflaaCEAU te raadplegen, die u allen raad en uitleg kosteloos geeft in VLAAMSCfiA; TAAL, van tot 3pur, te. nivrirt nl? TFRMONDlk nr 4 Ger.« de 2' YKUDAG cn 3'2CNDAG der maand, IlOrhL DK ILltMUlNUJA, nr. 4, Wils'j*.plein (Zuidetatie). Öeei-aai-dshas-gen le MAANDAG der maand, Hotel de L'Europe, (Staliel. Aalst 3e ZATERDAG der maand, van 9 lot 2 uur, Hotel Comte de Flandre. (Statie). BtrtusseS Alle WOENSDAGEN - DONDERDAGEN, van 9 tot 4 ure en den ZONDAG, van 9 tot 2 ure, RliE DE LA MElSE, 6a-67 (bij Leopold II Jubellaan). Kerk Si. Dsnys. Specialist. eenigsle door

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksstem | 1928 | | pagina 4