STADSNIEUWS Ot rtECyflOE ntiuuc uumi GROOTE KEUS van nieuwe mocfeSian van BEEÜMS jasiPOHt/x» Deliisye Beo, Bizot J. Le Févre A. Bzulenjer J. Besaüeus A. Dellactjiia J. Boiiiiloii, Clairzergoez, Leoocq, Chastang, Dureax. GITMOEN SMe ¥<58 Maris lillik T. S. -F. EycjiaR!STiscH ©ossbsfies SMe van Marls II VIS eess Wssnhuls Mhouie WOONHUIZEN j®r-aeMi.ge Kerkfeeefeen in Vlaamsch en Fransch Ssiaoffisis PateB*B5asï®s*s in nickel en zilver Kaatilus EesshsBsken in alle prijzen J. VAN KüFFEL-DE GEHOT, KERKSTRAAT, 21, AALST lïoiineterie Hosieels=I?e Smelh, Erembodeoem» straat, T/S, vraagt dringead meisjes van 14 tol lö jaar voor boordjes te zetten en ander gemak= lelijk werk. floog loon. Standvastig werk. 988 Geeit ro©k gtaeeu* Stadie vara Hsfaris fiilillT hofstedeken Bi Baipa «f Il©sl Chateau St Mare FILATURE du CA AAL ZAAILANDEN üantMie Oesifrsl® ia !s VOETBAL Eoüdraoh! C. A. Enghien (Parijs) Op Sinxon Zondag 27 Mei ontvangt dus Eendracht het kampioenen elftal C. A. d'Én- ghien. Ziehier hoe liet Frausche elftal zal 'optrcdou Onder deze spelers telt men eenige uitste kende voetballers, zoo bijvoorbeeld: Le Fevre And ré, militaire internationaal, speelde dit jaar in Brussel tea-en Belgio en trad ook op tegen Engeland. Telkenmale als rechte back. Boulanger J. Geselectioneerde speler der Parijzer Universiteit. Beaulieux Am. Reserve internationaal mi litair elftal, seleetie Parijzer Universiteit en kapper van het 31 linie regiment, welke in finaal der Schaal van Frankrijk (militair,) optrad. Geen wonder dat een ploeg welke onder andere spelers als bovengenoemdo bevat, het kampioenschap dor Parijzer Ligue le divisie wint. In de voorlijn zijn de rochtsche en linksche binnen spelers da beste der aanvallers. G. Claizergues, welke we nog in Aalst za gen spelen, treodt op als hoofdman der ploeg. Of onze Wit en Zwarte hunne beste schoe nen zullen moeten aautrekken om den aanval len van dit gevaarlijk elftal te weerstaan, boeven we niet te zeggen Is eene overwinning der Aalstersche kleu ren waarschijnlijk Neen Mogelijk Ja 't Woord is natuurlijk aan onze spelers. Dat ze van den tijd welke hun overblijft ge bruik maken om zich fel te oefenen en dan zien we zeker schoon sport. Na den match avondmaal de spelers aan- gebodon. Leden van Eendracht en Supporters kunnen inschrijven bij Leon. Leden of Supporters welke zouden willen spelers van hot Fransche elftal herbergen worden vriendelijk vorzooht hun naam op te goven aan een dor bestuursleden, of in liet, Hotel St. Jean. NEM. CONCERT. Programma van hb« -concert te geven door do fanfare «Willen is Kunnen» op Donderdag 17 Mol, (O. IP Hemelvaart) om l.i>l/2 ure'snam.iddags, op hot kiosk dor Groote Markt, onder de leiding van don heer Muylaert! .1. üJaïte Bruxelloise F. Rousseau. 2. Cavalerie lógère, ouverture, Suppê 3. Pittorico, fantaisie J. Prekher 4. Lyre fleurie Polonaise, voor tuba, (solist M. F- Do Bruecker)J. Preckher 5. Le clochos de Corneville,'fant. Planquette Gaudeamus, marcho de concert. J. Preckher WIE LEVERT OSytVHDDELLÏJK de bestkcopsfco, volledigste, schoonste AUTO \n 2-4-S plaatsen, van af 35.500 tot 39.000 fr. met servc-rem Westinghouse ode wiel, enz. 1096 Vraagt ze aan don rechtstreek3che agent Garage r/FOBER^E, Genfcschestraat, 74, Aaist, Te!. 135 EUCHAlilSTISGH CONGRES Het Syndicaat der Meesters BeSiangers Garnisrders brengt ter kennis van de bevolking dat het zich ten dienste stelt voor het ver sieren van huizen en st,raten. Het verzoekt tevens de belanghebbenden zoo spoedig mogelijk hunne aanvraag te doen, daar het Syndicaat na 25 Mei geene bestellin gen meer aanvaardt. Voor inlichtingen wende men zich bij alle Tapissiers, leden of bij hunnen voor zitter M. Pr. Backaert. Hier volgen eenige huurprijzen Extra vloer 15 fr. de ifl.f gedrapeerd met gouden frinjen; Vloer (gewone) 10 ff. de m. gedrapeerd; Rood katoen met gele frinjen 5 fr. de m. Orif Jammes 5 fr. Trophée met 5 vlaggen 20 fr. schild inbe grepen; Trophée mét 7 vlaggen en schild 37,50 fr. Als voorbeeld een gevel van 5 meters met rood katoen gedrapeerd kost 25 fr. Bij déze prijzen is 't plaatsen inbegrepen. 1121 Het Bestuur. KATHOLIEKE JONGE WACHT. Woens dag 16 Mei, om 8 uur stipt algemeene verga dering der katholieke Jonge Wacht, bij den heer Frans Bomou, Kerkstraat. Dagorde 1 Verslag der werkzaamheden; 2 Gedeeltelijke verkiezing van hot bestuur; - Prachtige Tombola. Allen op post rBfcffisKcsnes®zat TE rilÜOFHfcS'i, OPENBARE VERivOÜPING op Dijusoag 24 Mei 1028, om 3 ure na middag, ter herberg van M. Cam. De Vos,, te Aalst, De Gheeslstraat, van I.Winkelhuis in de St Janstraat, 50,grcot 0,30 c. Gebruikt door M. Frans De Guypor. II. Magazijn, geschikt voor woonhuis, 6$, nevens voorgaande, groot 90 c Vrij kort na de verkoopin. Gewone voorwaarden. 1028 >2 - ~v.::vcl~v Wilt gij zelf een toestel maken Bchemas, raadgevingen op vraag: SCHCOWJAR1S en VER,WI!¥3!VIERI 37, WIEUWSTRAAT, AALST ^ensier'ireg eSep ^luZzeeii. Het versieringscomiteit is er in gelukt OPSCHRIFTEN aan te schaffen die Zondag tdekoniende, 20e dozer," van 10 tot 12 uur, in den Burgerskring, Korte Zoutstraat, Nr 40, aan den prijs van 2 frank zullen TE KOOP gesteld worden. De voorraad is groot genoeg om iedereen te voldoen. Die opschriften kun nou, naar willekeur, met bloemen of ge kleurde stof vorsiord of ingelijst worden. Eenige modellen van door een tapissier versierde opschriften zullen in bot zelfde lokaal ter inzage ban gen. Opdat iedereen op voorhand zijne keur zou doen laten wo hier de lijst der te koop ge- stelde spreuken volgen SPREUKEN (grootte 85 op 30 cm.) 1. Hulde aan het II. Hart. 2. II. Hart van Jezus bescherm Belgio. 4. II. Hart van Jezus, zaligheid van dia op U hopen, O. U. O. 5. H. Hart van Jezus, Koning en middelpunt aller harten. 6. Laat de kleinen tot mij komen. 7. Komt allen tot Mij. 8. Ivristus moet heerschen. 9. Kristus zegepraalt. 10. Kristus regeert. 11. Kristus heerscht. 12. Ik ben de Weg, de Waarheid en hotieven 14. Alle volleen, looft "den Heer. 15. II. Hart van Jezus, zegen onze parochie. 16. H. TIart van Jezus, allen 'lof hoogst waardig. 17. II. Hart van Jezus, troost dor bedrukten. 18. H. Hart van Jezus, bescherm uwe Kerk. 19. H. Hart van Jezus,ons tookome uw Rijk. 20. Ik zal den vrede doen heerschen. 21. II. Hart van Jezus, bron van allen troost. 22. II. Hart van Jezus, wees Koning in ons woning. 23. Leve Jezus, Volksvriend en Volkeren- koning. 24. Alles voor Jezus. 25. Jezus, zacht en ootmoedig van harte. 27. H. Hart Van Jezus, zegon ons huisgezin. 28. Waar Jozus troont geen kommer woont. £9. II. Hart van Jezus ik betrouw op U. 30. H. Hart van Jezus, Koning der Maat schappij. VLAAMSCHE TOERISTENBOND. Don derdag 17 Mel (O.II.Hemelvaart), fietstochtje naar Dondermonde. Bezoek aan dit merk waardig stadje: stadhuis, musea, hoofdkerk (kunstschatten), begijuhof, gerechtshof, wal len, standbeelden. Terug over Lebbeke (mooie bedevaartkerk) en Wieze (kasteel). Gemakkelijke, aangename en zeer leerrijke uitstap. Nog geen 30 km. Vertrek om half twee aan de St Jozefskerk. Op Sinxendag gaan we naar Kortrijk, VERLOREN een bracelet langs den weg naar St. Job. Terug te brengen tegen goede belooning Albert Liénartslraat, 16, t. s. 1114 Proef eens de lekkere BOTERSPB- CU LOOS der bakkerij DE TOEKOMST ie Denderleeuiü- Ze is waarlijk fijnl KATHOLIEKE GRONDWETTELIJKE VEREENI6ING van liet Arrondissement Aalst. BUREEL GROOTE MARKT, 26. AALST. (Oude Wacht). ZITD&&EN der Senators en Volksvertegenwoordigers Den DINSDAG, den DONDERDAG en den ZATERDAG, toikens van 9 tot half 12 ure voormiddag, kunnen de inwoners van 't Ar rondissement raad vragen en inlichtingen bekomen nopens Pensioenen, Werkmans woningen, Huishuurkwestios, enz. TE AALST. OPENBARE VERKOOPING VAN* te AALST, Groenstraat. De Notaris DE VIS te Aalst-, zal open baar verkoopen Een woonhuis te Aalst, Groenstraat, n. 15-4, begrijpende 2 benedenplaatsen, 3 bovenplaatsen, koer met afdak en zol der. Bewoond door Philemon Sehollaèrt Enkele Zitdag MAANDAG- 21 MEI 1928, om 4 ure bij Leon Pots, te Aalst. Groenstraat;. 985 OPENBARE VERKOOPING VAN VSiIF NIEUWE te AALST, nabij de Kerk van 't H. Hart De Notaris. DE VIS te Aalst, zal open baar verkoopen- Koop I: Bugersblife te Aalst, Noord- straat, rech'toVer de Lion d'Or, in de na bijheid der in 'Opbouw zijnde kerk van bet H. Hart, begrijpende 4 benedenplaat sen, 3 siaapkainers, trapzaal, ruime zol der, kelder, koer hebbende een voorgevel van 7.50 m. breedte. Gebracht op 36.000 fr. Koop 2: Burgershuis nevens voor gaande, begriipénde 3 benedenplaatsen 2 ruime slaapkamers, groote zolder, ge schikt voor mansarde-kamers, trapzaal, koer, Voorgevel 5 m. Gebracht op 32.000 fr. Koop 3: Burgershuis nevens voor gaande, begrijpende 3 benedenplaatsen, 3 slaapkamers, groote zolder geschikt voor mansardekamers, trapzaal, koer eii kelder. Voorgevel 5 m. Gebracht op 33.500 fr. Koop 4: Burgershuis nevens voor gaande, begrijpende 3 benedenplaatsen •met corridor van 1.80 m. breedte,-3 slaapkamers, ruime zolder sch-oone trapzaal, koer en kelder. Voorgevel 5.50 Gebracht op 35.000 fr. Koop 5: Burgershuis nevens, voor gaande, begrijpende 3 benedenplaatsen, met corridor, 3 'slaapkamers, ruime zol der, schoone trapzaal, koer en kelder, en stal. Voorgevel 5.50 m. gebracht op 35.800 fr. Al de huizen zijn voorzien van pomp en regenwaters. Onmiddelijkö ingebruiktreding. LAATSTE Zitdag MAANDAG 21 MEI 1928 om 4 ure namidéag- ter herberg1 van den heer Louis Cu vel i er te Aalst, Breede- straat. -<* 4 739 met teksten, gouden druk, te beginnen van 12,50 fr. de 25 ■MBB^TEN BUREELE VAN DE VOLKSSTEM' DRUKKERUITGEVER WEERKUNDIGE WAARNEMINGEN Hujs Kindaren PRAET, opticiens-speoialisten. Aalst, Lange Zoutstraat, 6 1 Mei 16 ura Barometer: 761 Tbormometor 13 Wind N. W. Vooruitz. Veranderlijk Allerzuiveialo buiskolen, half vet, zonder rook noch root, aan zeer voofdeelige prijzen. Huis CORTHALS, Les Charbonneries Zeebergkaai, 8, ter stede. Telefoon 160. 49 TE AALST, Korte Zoutstraat, n. 49-gl (Nevens de Afspanning De Meiboom^ OPENBARE VERKOOPING/VAN een, welgelegen tc Schoonaerdp, wijk Wlilgrodriesch De Notaris Oscar TIBBAUT, te Aalst zal openbaar verkoopen GEMEENTE SCHOONAEÏtDE u - Een schoon"em welgelegen hofstede- r.. Limbourg-«Meu3ft j. 15 Mei 1928. KOMPTAWT, Leening met premie 5 458 Bons op 5 jaar 1923, l«seris 100 Bons op 5 jaar 1924, 2* 100 Bonsop5jaar 1924, 3» seri*. 100 Bons op 10 jaar 100.25 Verwoeste Gewesten 1921 173 Verv/oeste Gewesten 1922 217 Verwoeste Gewesten 192J 447 Consolidatieleening5\'j 95 Banque de Bruxelles 4500 P-anque Centrale Anversols*. 1975 Banque Nationale de Belgiqus 3500 Crégécb 590 Crédit Foncfer Africain, anc. Crédit Foncier Africain, non 1600 Tram. BilDao(kap.) Tram. Bilbao(gerlotsaand) 792,50 Economiques 37Q0 Financ. de Transports 'kap.f 7C000 Cockeriü 6125 Eapérance Longdoï 86751 Ougrée-Marihayj 5900 Bernisart 300 Courcel!es-Nofd Charb. Hainaut(kap.I GEVONDEN In de Koolstraat een porie monnaie inhoudonde een weinig geld. Terug te bekomen ton politiebureele. TE KOOP eene groote kindorvoüuur, laatste model. Zich wenden Geeraardsberg- schestraat, 50, ter stede, H22 ZOETE WITTE WIJN A, SIMKENS Borgerhout, Antwerpen 9695 MUZIEKMAATSCHAPPIJ KUNST EN VERMAAK (Groen Kruis). Kunstconcert op Woensdag 16 Mei, om 8 1/2 ure, op de kiosk der Groote Markt, onder de leiding van den li. Pol. Barrez. Ter gelegenheid der openening van de Feestelijk heden Rerum Novarum, Programma 1. Marche pour les troupes Coloniales Beiges j. tyartin. 2. Grande ouverture Poëte et Pay san Suppé. 3. Operette Les Moulins qui Chan tent Art. Van Oost. bewerkt door J. Emile'Strauwen. 4. Remember (Valse Tzigane) bewerkt door J. Emile Strauwen. 5. Suite-Ballet Francis Popy. Entrée: Mazurka; Pizzicati; Valso lente Largo; Final-Galop. 6. Klokke Roeland, Grande Marche uittreksel der Cantate vau Etigard Tiue}. Sociéfé Anonyme ALOST Constiluéo par actes passés devant Me G. De Pauw, les 30 mars et 1 juillet 1S99, publiés au Moniteur Beige les 19 avril et 17-18 juillet Le Conseil d'Administration en exécm tlon de Partiele 35 des slatuts a Phonneur d'inviler MM. les Aciionnaires assister a l'assemblée générale ordinaire, qui sera tenue au Siège Social Alost, Rue du Canal, le niardi 5 juin 1928, 10 h. Ordre du jour Rapport de conseil d'administralion et du collége de commissaires 2. Examen du bilan el du comple de profits el pertes 3. Décharge 4 donner aux administra teurs et commissaires 4. Nomination statutaires et application des articles 15, 20 et 49 des statuis; 5. Tirage au sort de 113 obligations remboursables au 1 novembre 1928; 6. Divers. H20 MM. les Actionnaires doivent, pour être admis k l'assemblée générale, pro- duire un certificat attestant que leurs titres sont déposés cinq jours au moins avant Passemblé, soit au Siège Social, soit a la Banque d'Alost a Alost, soit au Crédit du Nord Beige, Rue Fossé-aux- loups, 32, a Bruxelles, soit au Crédit du Nord Beige, Place d'Armes, 8, a Gand. Len, op de,n Mjgi'Odrfos.eh, nabij den steen'weg van Scnoonaerde naar Gyse- gem, gekadasïreeid eonige sent.io, nra. 1255c, 1260b, 1255e met eene groole van zes aren döflü'g centiaren, palende ten oosten de weduwe Jan-Baptiste Hóef, ten zuiidon die straat, ten westen M. Joannes Gcérls en ten noorden de kinderen Frans Miehilels. Boomprijs. 200 franken Laatst bewoond dooe den eigenaar heer Alois 'Honihauf, tngebruikti-edlng 1 September. Ingesteld 16.000 fr. Laatste Zitdag tWAANDAC; 24 MÈI 492S om 2 ure namiddag, tea- herberg Jn Vlaanderen» bij den heer Frans Mareikx -te Schoonaerdë wijk Migrodriesch. 843 Bij iieilaLie OPENBARE VERKOOPING VAN 4 .i goede le CHEHSCARnP en IfWPE De Notaris Oscar Tibhaui, daartoe benoemd bij vonnis der, rechtbank van eesten Aanleg, zal in hei openbaar ver hoopen GEMEENTE OHERSGAMP 1) Partij ^aailand op Boergem aan de Billegemsfraat nabij de halt au den ijzerenweg, sectie 0, n. 536b, miet eene grootje van 22 aren 90 cent-aren groot volgens meting in den titel ver meld 25 aren 2.0 centiaren. Gebruikt door dame Wed. Vorhofstadt. GEMEÉNTK IMPE. 2) Partij zaailand po Paepcgomkau- ter aan de Hes.sehestraal, sectio B, n ceniaren en groot voigens titel 9 aren 551 Jn. met ecqp grootte van 8 aren 30 22 centiaren. Gebruikt door M. Ai hiel Do Rieek. Eenige Zitdag DONDERDAQ 24 IWE! 1928 om 2 ure namiddag ter zittingzaal van het Vredegerecht le Aalst, Kappelle- straat. 1039 UIT TER HAND TE KOOP: 1) Een behuisd, boschyurd en beslald hofstedeken met boomgaard en land, to l ede. Vogelenzang, groot in gronde vol gons meting 32 aren 20 centiaren. On middellijke ingcbruiktreding. Een woonhuis met schuur en stalling, te Nienwerkerken, wijk Pijpenbeek of II.siert, gekadastreerd sectio B, deel van n. 803b, groot in grond 3 aren 46 centiaren, Bew. en gebr. door de Wed. Coppens. 1750 700 Mariemon.' Ressaii 4700 Libbey Owens 3050 Carrières Unies de Pofphyfi 4500 Ecialrage Chaul. par ju 14500 Eiectr. Bas. Charleroi (bèv.J Electr. du Borinage (bev.) 1250 Eiectr. Est de la Belgique)) bs tj. 1575 Elect. Nord de Ia Belg. (js/.J Interc. Beige d'Elect. tkap.J 1662,50 Antrepr. Elect, (kap.J 3950 La I.ainièr» 15250 Sté Gle Beige Produits Chimig. Brasseries de Léopoldville, cap, 2350 Brasseries de Léopoldville, div. 2300 Cominex 240 Géomina» 19000 Socoma Sogalfor cap 345 Sogalfor iond. 9750 Burbach 14425 Prince Hèntï 3375 TcrresRouges Damas (kap.l 1900 Damas (sticutaanll. 3825 TE«miJH, Barcelona-Traè!. Mexico Tram w3/s Sidru (priv.l (ord.J Concordia Petrofiita Rand Minai Russian Jil Constanlinopel eas ld - - Héliopolia Industries Chlmiqusi Nitrates Railways Tanganyika Tubizeprlv. Kassai (parts) Crégéca Soengei Lipoït Financii'ï - Sennah Rubber i-iévéa Kaiping Aljustrel Brazilian-Tract. Buenos-Ayres (cap.) Buenos (iiv.| Prince Henri 768 Parisbas 2635 tot 2645 1585 tot 1585 2965 tot 2920 3190 tot 3140 325 tot 323 1440 tot 1445 642,50 tot 642,50 63 tot 63 1370 tot 1370 1250 tot 1260 3800 tot 3760 1006 tot 990 1500 lot 1500 584 lot 584 2810 tot 2770 1340 tót 1330 588,75 tot 583,75 2015 tot 2040 489 tot 487 tot 427,50 to! 432,50 552 tot 550 918,75 tot 915 9300 tot 9235 1115 tot 1140 1035 lot 1045 3410 tot 3350 7925 tot-7860 OFFICIEELE NOTEEIUNG EN, DER BEURS VAN BRUSSEL medegedeeld door de filiaal der Sociétd Générale de Beiglqua 15 Mei 1928 KOIS1PTAB1T. Sociéfé Générale (Capita!) Banque d'Anvers Barque Sinc-Belge - Banque de Bruxelles Banque d'Outremsr Socié'é Générale (Réserve) Chemin Fer Belgis CIi. Fer Congo-Lacs, cap. Ch. ter Katanga Maritime Congo Ch. Fer Réunis, capital I, fondateur Tramw. Bruxellois (dividj Ch. Fer <S Entreprises Economiques Elect. (S Tract., privil. ordin, Entrepr. Elect., capital fondateur Railways, capital fondateur intercom. Elect., capit. fond. Angleur-Athus Arraes de Guerre Ateliers Métall., pria - Clabecq (Forges de) Cockerlil A. C. E. C. lemappes (forges de) Ougrée-Marlhaye Providence (forges de) Sambre-Moselle (ord.) Andre Dumont 2945 4505 12775 3005» 648 4090 2845 2500 1395 21975 6675 3140 3700 14330 13250 3900 22250 2430 10450 1645 5975 273750 6440 545 - 39000 6000 797,50 425 5775 13950 850 Beeringen 1010 Bois d'Avro/. B"5 Espér.Batterie Gosson-Lagasse 1850 Hasard 1350 Hornu-Wasmes 25000 Levant du Flémi 6375 Liégeois Campins 565 Patience-BeaujonC 1580 Produits Flénu excp Unis-Ouest-Mons 4550 Corphalle Mines Minér. Mét, Overpelt-Lommel 4250 Vieille Montagne Auvelaii (Glacés d') 28525 Charleroi Glacés 5970 Midi Russie - 477 50 Nationale» Beiges 32025 Libbey Owens 3025 Marimont (Verrerics) 2650 ValS' Lambert - Carr, de Quenast Merbes-Sprim., capital 412,50 La Vesdre 3050 Linlère Qantoisj Sté Gle Produits ehlmiques 6000 Auxilacs, capital 1885 fondateur 16700 Citas Congo (Cie pr. Comm.) 19025 Intertropical 935 Katanga, privilêgiée 390500 ordinaire 176000 Union Minière, (priv.l i-j 8625 Union Miniêrs. (kap.) 1250O EnglebertO. Fiis 5875 Unatra 1050 Kilo Moto 1143,75 Léokadi 1440 TERMIJN Ue kwottceclngj) Brazilian 9300 Buenos-Ayreseap. 1115 Bucnos-Ayres, II riXJ 1035 Concordia 325 Constantinople sail 1370 Héliopoll» 3800 Industries Chiralquei 1010 Kaiping 552,50 Kasai 1340 Petrofinj 1440 Prince Hear) 3410 Soengei 2015 Tanganyika 584 Tubize 2810

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksstem | 1928 | | pagina 3