DE STRAATZANGSTER LESSEE GAZET H1EUWSTWBH5ÖEN Buifenhindsche berichten Tabletten het huis van den hertog van Brabant tyt jj Koning heeft majoor Ra- nucz('ilie Z. K. II. prins Leopold verge zelde op zijne Kongureis, bevorderd lot den po$l van vleugel-adjudant van den prins. Engelsche bakkers in Belgie. Een alerke groep Engelsche bakkers Londen, zal toekomende week naar Bel gië liet bezoek terugbrengen aan hunne stielgenootcn uit ons land, dat deze xB Maart laatstleden hun brachten te Lon den. De Belgische Bakkersbond zal de do' legatie ontvangen te Brussel den 14n Juni. Hl. Theunis te Parijs. Slaatsmi- nis, voorzitter der wederlandsche cto nomisehe konferencie, zal morgen. Donderdag, to Parijs eene voordracht geven over Belgie voor de wederland ache ekonomische vraagstukken en zulks op verzoek van" het wederlaiidsclt ekonomisch komiteil, voorgezeten doop M. Lueien Romier. Nieuwe mailbcoten. De minister' aaad hoeft cene belangrijke beslissing genomen in zake den dienst der maal- boolcn Oostcnde-Dover. Twee nieuwe paketboolen van een gansch modern model, zullen besteld worden ten einde in, 1930 in dienst te komen. Zij zuilen G voet langer zijn dan de laatslgebouwdc Princess® Marie Jo: sé, wat veel meer confort aan de pas sagiers zal geven. De passagiers van le klas zullen Voortaan recht van hunne kajuiten naar de spijszaal kunnen gaan zondes op het dek te moeten komen. Ook de installaties der 2de klas.- zul len aanzienlijke verbeteringen ender gaan. Voor alle inlichtingen zich wenden 61 Volksregeeringstraat, Brussel. Een telegram van den gceverneur van Oost-Vlaanderen aan de' afreizende versten. (Bclga) Dc g0UYg£neui! van Oost-Vlaandercn, graaf de Kercho- ve de Denterghem, lieeft in naam van de bewoners der provincie, een tele gram gezonden aan de Vorsten aan uit'boord van de «Thye.ville» te Antwerpen, een goede reis naar Congo wensehend. Naar Reims. Z. Em. Kardinaal Van Roey vertrekt morgen Donderdag naar Reims ten einde er de wijding bij te wonen der herstelde kathedraal. -/V- EF.'G AUTO-ONGEVAL TE LIER Een knaapjo door een auto overreden. Maandag namiddag, rond 4 uur,had er lusschon de Stads.jongenschool van Lisp en de kerk aldaar, een smarte lijk Qngeluk plaats. Het Sjaiïg zoontje van den landbou wer Joz.-f De Vos, wonende Haogcu- broecksteenwcg, 69, kwam van da school huiswaarts en wilde de straat oversteken, toen het verrast werd dooi) een auto, van het «Hotel Krugcr», op <jo Statieplaats, en gevoerd door Frans Verhulsel. DGGDELEJK AUTOfflOSIELQWQELUK bedreigingen legen de leden van zijn TE HALEWiJN Dinsdag namiddag, ten 1 uur, reed te Halcwijn de 22jarige Eugeen Dic teer, wonende aan het kerkhof, per vc- lo naar zijn werk. Uit de Kerkstraat rijdende, naar de Statiestraat toe, werd hij verrast door deri autobus van Tocrkonje. Hij werd ten gronde 8°' slingerd en onder den autobus-go- grepen, waarvan een wiel hem over do borst reed. Het slachtoffer word naar, het gasthuis van Toerkonjc overgo* bracht, waar hij kort nadien overladen IN SiNT-ANDRiESKERK TE ANTWERPEN Een bediend® gedood Een schrikkelijk ongeluk heeft zicfi voorgedaan in St. Andrieskerk te Ant werpen, in de volgende omstandighe- den In 't vooruitzicht der viering van het H. Hart, werd een kfoörikandelaar in dén beuk gehesclien. Terwijl men aan dit werk doendig was, liet een werkman die zich op een licögc ladder bevond, den hamer vallen dien hij in de hano hield. De hamer trof een oud kerkbe diende in het gelaat. Het slachtoffer, 61 -jarige Ivan De Stryckcr, wonend St. Andriess.traat, stuikte onder den schok achterover en beukte met het hoofd te gen éen pilaar. Men nam den ongeluk kige bewusteloos op. De arme man was de schedel gekloven en blies iets late-c den laatsten adem uit. VREESEL5JKE BRANDRAMP TE LEUTH Drie kinderen omgekomen Do Limburgschc gemeente Leuth is in opschudding gebracht geworden door. eene ijs.elijke gebeurtenis, welke lvct le ven gekost heeft aan drie kinderen om gekomen bij ene brandramp. Maandag morgen brak er brand uit ten huize van den werkman Jules Vin ken, vader van zeven kinderen. Op het Het knaapje wérd erg geraakt, er is. lvet been gebroken, terwijl bel nog er» ge verwondingen over het lichaam op liep. De chauffeur die oogenblikkelijk ge. stopt had. landde. Ijet ongelukkig vent je op en bracht het naar de kliniek van de kolveniersvcst. waar ^rel aldra do beste zorgen ontving. Dc heer' politiecommissaris De Ker- pel stelde een onderzoek in. remonicel toegankelijk 00genblik dat het vuur ontstond. waren'maidit was, zeeg bij plots te gronde.De publiek. De officieeie drie der kleinen aanliet spelen in eer.o j aanwezjgen snelden hem ter hulp, docli Belgie op de Perstentconstelling. De Belgische afdeeling op de interna tionale pcrslentoonstelling le Keulen, welke bij de officieele opening van deze tentoonstelling nog niet gereed was, is thans zonder eer gesteld voor het opening, die over enkele dagen zal j slaapkamer. De vader was zal den vorm aannemen movt ATI d A van een «Belgische Dag», waarop de leiders, van de tentoonstelling, stedelijk ko overheden, alsmede Belgische dag bladbcstuurders en journalisten, leden van de kommissie die de Belgische deelneming aan de «Pressa», ondei: Voorzitterschap van don ji. F. Van Oau* wclaevt, heeft bezorgd, zalien worden uitgonoodigd. 3IJ VERDRONKEN TE PETEGEM OUDENAARDE. Maandag namiddag ging de vrouw van I. Moerman, rond de 30 jaar oud, naar een steenput alhier om water te scheppen.- De ongelukkige verloor lvct even. wicht, viel in den put en verdronk. Het lijk werd met reopen bovenge haald. DROEVIG TE BRUTALE DIEFSTAL IN TERKAMER- BGSCH TE BRUSSEL Maandagiia.midd.iag,' rond 4 uur, had de genaamde Jaii Ouaia, wonende Zwarte Vijvei-sstraat, te Molenbeek,een taxi genomen om zich naar het Ter- ramerenbosch te doen voeren. Aldaar aangekomen op eene eenzame plaats, stopte de geleider en twee onbekenden stegen in de auto. Deze oAerlaaddcn hern met slager, eri nadat ze hem zijn brieventesclv met 1800 fr. ontnomien I vorigen nacht overleden was. hadden, dwongen ze 'hem; uit le stap-1 vrouw geboren Hermina Hoots bij bet pen. Daarop namén dc geteidcr en de SAMENTREFFEN MALBEGEM Verleden Zondag ging de cclitgcnoo- te Leo Van De Wal le, spoorbaan-werk man, haren man een. bezoek brengen le Brugge, alwaar hij sinds enkele da gen in een kliniek was opgenomen om er eene heelkundige bewerking te oil. dergaan. Nauwelijks te Brugge afge stapt vernam zij dat haren man er den overleden was. Dc iweje onbekenden de vlucht. De besto^ lenc kor. slechts een vage persoonsbe schrijving van zijn aanranders geven. De politie heeft een onderzoek inge steld. SSHIELEJK OVERLIJDEN TE SINT NE KLAAS-WA AS Dinsdag voormiddag, was de 58 ja rige Gesar Temmerman, bekend paar-» denfokker van Bugger.liout, met een zijner paarden naar dc paardenwed» srlijd dor stad gekomen. Omstreeks 1/2 u., terwijl hij met zijn paard ter vernemen van dit droevig nieuws viel var. do eene onmacht in de andere. On-, middellijk werd zij naar Maldegcm overgebracht en niettegenstaande do beste zorgen is zij er Zondag overle den. Beide echtgenooten werden^ Dinsdag morgend te Maldegcm begraven. Van De Walle en zijne vrouw waren weder- keerig 39 en 29 jaar oud en kinderloos.. naar plaats hebben, zal den vorm aannemen werk en de moeder verrichtte huiswerk in de keuken. Voorbijgangers, die gezien Douanepost. Sedert 15 Mei is. er to Brussel (Noord) een douanepost- ine richt, de reizigers met ingeschreven reisgeed voor Brussel (Noord) mogen dus hun ingeschreven reisgoed, hetzij for grensstatie, hetzij te Brussel (Noord) zelf laten onderzoeken. zijn haar alle zorgen bleken overbodig, war.t enkele stonden later had hij opgehou- M. Mussolini heeft ter gelegen heid van den löOsten herdenkingsdag- der onafhankelijkheidsverklaring van Amerika aan de stad Philadelphia voor het Fearniount_stadspark een weer gave der schoone Romeinsche fontein in het park der Villa Borghese, de zoo- jezin uitte, er ecu strijd lusschen hom en zijne twee zoons, ontstond. Da zoons pakten daarbij hun vader bijj, den bals er. wurgden liem. Het postvliegtuig Warschau- Praag-Parijs is heden voormiddag tiis- s,chên Landshut en Liebau een 600 m.-; van de Duits c1*- Tchec,o- SI owaksch grens gevallen. Dc loods werd op den slag gedoog w£| de mecanicien zwaar gewond uit do wrakstukken te voorschijn gehaald. "M. Fcrnand Bouisson is voorzit., ter der Kamer gekozen met 327 stem men tegen 2-44, uitgebracht op_ deij naam van M. Franklin-Bouillon. 1 Reuter seint uit Tokio, 5 'Juni Volgens een snelbericht uit Moek^j den aan «Jiji-Sl.irnpo» zou maarschalk!] Tehang-Tso.Lin overleden zijn. Men" houdt zijn overlijden 'geheim'. 1 Uit New York wordt gcmeld.dat de Duitsclie vliegster Thea Rascbe njog: in den loop van deze maand voor haar, vlucht, over den Oceaan hoopt te star- ten. Zij zal met haar nieuw Ballanca-i vliegtuig eerst nog eenige proefvluch ten boven fret Gurtissterrein doen. j De Grieksehe reg-cering heeft, naar officieel uit Athene wordt gemeld,, bericht ontvangen, dat- Griekenland to beginnen mei September herstelbeta lingen zal ontvangen, daar het tijdens den oorlog in Griekenland in. beslag, genomen Duitsche leigendom ter dek. king van de schadevcrgoeiiingsaanspra- ken niet voldoende is. Het scheidsge recht heeft de («rielïsche onderdanen reeds een bedrag van tien miljoen, goudfrank als schadevergoeding toe gekend. Uit. Liverpool wordt gemeld dat dc jeugdige bokser Tozo-Powell is overleden aan de gevolgen van een bokswedstrijd met Billy Hosego, dia 'cenigc dagen gelden werd betwist. To- zo.Powell werd tijdens de vijftiend® ronde knock-out geslagen en koerd® niet meer tot het bewustzijn terug.Men denkt dat bij den schedel gebrokeif werd. Mgr Faugier, bisschop vaii Saint Etienme, is, Maandag, overleden, jn den ouderdom van 68 ja-ren, aan do gevol gen ecner longontsteking, opgedaan tijdens zijne laatste bisschoppelijke omreis in het departement. -idcp- tc "«ven. Een hartziekte schijnt du| «Fonlana del Cavalli Mart (oorzaak van den schielijken dood tej®. t s ni», ten geschenke gegeven ijn. Zijn zoon die hem vergezelde, \vai,j Inl790 wei,d dc 00r9pr0nkelijke hadden i dat er rookwolken opstegen uit het dakj snelden naar de woning en verwittig--1 da |- ontssieId dat men hem moestI -1' ai,n inenma- Toen do lieden van wegbren8gcn. „et stoffolijk overschot werd naar het lijkenlmisjc overge- Mbareó\iltouio Borghese, door den bracht, den vrouw Vinken de doodelijk beangstigde moeder verna men dat er drie kinderen boven in de kaïmieii waren, snelden zij er aanstonds naartoe. Het was hun echter onmogelijk- de plaats te bereiken, want zij werden teruggedreven door den verst ikkenden rook en door de vlammen dje boog op sloegen. Het vuur had intusscl.cn cene- *>o aanzjcn|ijko schadc .aangcriohl i9. Hel J i-AAitliiiiv it- ir.onrnl 1 i AUTO-ONGEVAL TE MELLE Aan biet.. Duiisch kerkhof is een vrachtauto, die van Gent kwam, van do baan afgeweken en op de woning ge botst van Theofiel Steurbaut, waai; Nationale tentoonstelling van reuk erwten. Zooals vroeger reeds werd aangekondigd zal deze schoone bloe- menbetooging plaats hebben op 30 Ju ni, 1 en 2 Juli lock, in don Kruidtuin van den Slaat te Brussel. Zij belooft prachtvol té zijn. Het komiteit ontving reeds verschil lende toetredingen waarvan enkele zou den kunnen volstaan om liet succes der tentoonstelling te verzekeren. Deze uilslag zal niemand verwonde ren wanneer imen nagaat dat de teelt van deze schoone bloem meer en meer uitbreiding neemt 111 ons land. groote uitbreiding genomen dc woning in laaie vlam stond en er niet meer aan blusschen kon gedacht wor den. Toen de brand uitgewoed was, vond men de verkoolde lijkjes van dc drie ongelukkige kinderen, waaroiTdcr een knaapje van 6 jaar. De droefheid van de zoo wreed geteisterde ouders grenst aan wanhoop. Bij hel verlies van hun Herbaar kroost, komt nog het opgaan in do vlammen vah heel hun beziL En, tot overmaat van ongeluk, er bestaat slechts gedeeltelijke, ja, geringe verze kering, zoodat liefdadige zielen daar, eene helpende hand kunnen reiken. Men kan niet gissen aan welke oorzaak dc noodlottige brandramp moet toege schreven worden. Waar het Engelsch van Miss BRADDON 23slc Vervolg.- Omdat gij zoo ongelukkig als ceh kind zijt. Gij vindt dat het spel lang zaam vooruit gaat? Alles wat' wij be proefden is gelukt. Eene maand gel<?- den, kondet gij aan de verzoening met uWen oom niet gelooven, en deze ver zoening' heeft nochtans plaats geluid,. Over veertien dagen zoudt gij mi, yierkant uitgelachen hebben bij he enkel gedacht dat ik hier zijn zou, cii nochtans ben ik hier. Ik heb alreeds laten gevoelen dat men onrechlvaardi, jegens u gehandeld heeft. Laat mij doen, Reginald, en vertrouw op mij' Ik heb mijn plan. Maar waarom weigert gij mij lü loeren kennen -> Omdat het nog maar de helft ge reed is. Ziet gij die twee personen die ginder in den hof wandelen? Ja, het is mijn oom en zijne .vrouw, antwoordde Reginald met ccno beweging van ongeduld. Zij schijnen zeer gelukkig (p zijn, niet waar? Zij schijnen in den hoogslcn hemel! Aanschouw ze oplet tend Zijt gij zinneloos, Garrington, riep de jongeling uit, indien mijn oom .wederom kindsch wordt welk genoegen voertuig is. insgelijks deerlijk geha vend. Eene vrouw en een kind, die er in zaten, hebben kwetsuren bekomen door de glasscherven. bouwmeester Asprucci ontworpen.. D# «inwijding» der door M. Mussolini ge_ schonken weergave zal heden Woens dag in Philadelphia plaats hebben. Dc jeugdige vorst van Rumcnio heeft Maandag in gezelschap *van de prinses-moeder, van MM. Duca, Stc- lian, Popesco en Gonstantin Bratiauo, zijn eerste reis als koning gedaan van Bukarest naar Tournou en 8everin, waar hij feesten heeft bijgewoond. Op heel den doortocht, en gedurende een pleziertochtje cp den Donau werd de. kleine koning geestdriftig toegejuicht door de Rumeensche bevolking en de minderheden. Hij beeft tc Severin de hulde in ontvangst genomen van de af- Bukovine, van cene j Bessarabie. van Transylvanie, van Ba- nat, van Brobroudja, alsmede van de MUITERIJ AAN BOORD VAN EEN BELGISCH SCHIP Uit Santander (Spanje) wordt ge meld dat dc bemanning van liet Bcl_ gisclï stoomschip «Sehelde-Dyck», ko-jgevaardigden van mende van Nieuw-Orleans, met lading hout, in "opstand gekomen is, tengevolge der aanhouding van twee j Rumenen van. Servisth Banal, van'dc matrozen die, dronken zijnde, gepoogd j Macedonische Rumenen hadden hume oversten te mishandelen. Een tiental matrozen zijn aangehou- Uit Lichtenfelds (Beieren) 'wordt gemeld, toen 's 'nachts de SOjarige An die waauzimiig- dien cn ter beschikking van den Bol.-jdr.eas Gagel uit Marktzeuln in zwaar gischen konsul ^a.n Santander gesteld, j beschonken toestand thuis, kwam en kan ik er 111 vinden, heid te aanschouwen Gij begrijpt mij niet, mijn bestel'jen. sprak Viktor, wiens oogen mlet bunnen I Twintig duizend pond sterling? somberen glans schitterden. Ik zeg u;j Indien gij dp so-m te hoog vindt, Aanschouw dit tafereel, terwijl het nog (laat ons over dc zaak niet meer spre rechten zullen vólgen, mij dc Som van tien dage.11 op bet kasteel te jtayciham twintig duizend 'pond sterling to beta-j aangekomen, bevond zich Lydia Cwa- tijd is, want gij zult. er niet lang meer de gelegenheid toe hebben. Wat wilt gij zeggen Ik wil zeggen dat do dag niet ven meer verwijderd is dat lady Eversleigh van de hooge plaats zal vallen, dié zij heeft ingenomen. Ik wil zeggen dat. het uur nadert dat sir Oswald zijn noodlot tig huwelijk zal betreuren 'en u de plaats die u als zijn wettig erfgenaam toekomt zal teruggeven. En wie zou dezen uitslag verr krijgen Ik Er heerschtc een oogenblik stilte Eindelijk hernam dé geneesheer Laat ons vooreerst rechtuit ep openhartig spreken, wij moeten ons verstaan over den prijs mijner diens ten. Indien gij uw fortuin weder be machtigt, moet ik er mijn deel van hebben. Veronderstelt gij dat ik ondank baar zou kunnen zijn? Neen, zeker niet Maar ik speel zeker. Het fortuin van uwen oom zal 11 oen inkomen van veertig duizend pon den sterling verschaffen. Voor cene z,oo rijke prooi, kunt gij wel de ver plichting aannemen, in de twee eerste jaren die op uwe herstelling in uwe ken. Zij is niet zonder gevaren, voor niets werk ik niet. Lieve Victor, luister, zcide Re ginald, na een Oogenblik. Indien do zaak verwezenlijk wordt, zal de som u uitbetaald "worden. Goc(j!'^érfh'am dc geneesheer, niaarr ik moet verplichting ook per' geschrift bezitten. Maar zoo ik niet in het bezit ben van dat fortuin?- Verontrust u niet over het be_ staan van uwen oom. Ik zal u een te- enbèwijs geven dat uwe biljetten nietig maakt, indien gij op den ge- stekicn tijd ïnct. mocht geërfd 1»ebben Ziehier gezeg'eld papier, dat gereed ge schreven is. Te eken. Alles is ïeiïds gereed, naar ik zie 'Ja, ofschoon een man der welen7 schap, "ben. ik oak-een man van zaken. Victor! zèrac Reginald, gij doet mij soms. heven, cn is soms als iels duivelachtigs i:i 11 Bah! indien ik deze schcone da me uit lvareïi zetel kan lichten, zal liet v weinig kunnen scheleo, al waie iti dc duivel in persoon? 1 öhder de gasten, *irj de laatst! Alles is voor het feest gereed. Maar wanneer een der genoo~ digden eens plotseling pijn zou krijgen? Men zorge dan ook dat alles volkomen gereed is, door tn huis te hebben, die onmiddel lijk alle pijn onverschillig welke verzachten. Men eische echter steeds de origï- neele verpakking ken baar aan het zegeï der Nationale Codex. Lyui ham, hel jonge meisje waarvan de ba ron aan zijner, neef gesproken had. liet was een oekoorlijk personaadje, met levendig gelaat, blauwe vurige ocgen on overvloedig zwart gekrolde baren. Zij wist uit li-are uitwendige ga- van behendig haar voordeel te trekken* Zij kleedde zich wonderschoon met cncc pracht die zelfs ver hare geld middelen overtrof. Zij was altijd door eene menigte bewonderaars omringd geweest. Maai; had den grooten prijs in de loterij van het levert niet geworinien, namelijk? eenen' rijken, edelen echtgenoot. Zij telde negen cn twintig jaren en begon den glans barer schoonheid te verliezen. Zij had wel eens den zoeten droom gekoesterd lady Eversleigh te w-orden, en het ware onmogelijk geweest, hare neerslachtigheid te beschrijven, als zi.j vernam adt sir Oswald met een onbe kend meisje van duistere afkomst in liet huwelijk vei-Qonigd was! Lydia kwam naar Raynham met hei hart vol gal. Zij bood zich echter aan met haren bejmunneli.jksten glimlach. Zij wenschte den baron met honig zoete woorden geluk en in de warms la wendingen bood zij lady Eversleigh hare vriendschap aain. Cai rington had echter weldra do ha telijke gevpe'e.ns yan Lycfia jegens la dy Eversleigh ontdekt on nagerekend van welk nut de. haat van Lydia hein kon zijn in hel sombere drama dal hij voorbereidde, om de vrouw van sip Oswald in het verderf tc storten. Tk geloof dat Juffer 'Graham in dei-lijd nog. gehoopt heeft hier do meesteres.te worden, is het niet zoo, Reginald? vroeg hij op zekeren mor-' gen aan zijnen vriemd. Hoe zijt, gij dat te weet geko men vroeg Reginald. .Ik wist niets met, zekerheid,doch ;k lieb goed geraden, naar ik zie. Inderdaad. Lydia heeft nog dio hoop gekoesterd, doch sir Oswald nam geer.e aandacht op hare voorkomend heid en bleef koud voor iiare schoon heid en listige bevalligheid; ook mij /ou zij in hare netton hebber, willen vangen, doch ik voelde niet «le minste genegenheid voor haar en beantwoord de hare liefde niet. Dan zijt gij toch eens in uw le ven verstandig geweest. Reginald. Juf fer Graham is een gevaarlijk perso- naadje. Zij is cene dier bevallige vrou wen, die met den glimlach op de lippen eene misdaad zou bedrijven. Nochtans zij kan ons een nuttig werktuig wor den. Een werktuig Ja, een go*ed werkman neemt zij ne. werktuigen daar waar hij ze vindt, en het kan heel wel gebeuren dat Ly dia mij zeer goed te pas komt. (Wordt yoortgezet.)J j

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksstem | 1928 | | pagina 2