SilIÈöls EiicharistlscliCoiiores vjeplepii Winkelhuis iiiTfaTiateMiif Coleta PODEVYN Aan de S meaner van Aalst T. S. F. Bij onze KalhoIiëk^Joiigo WacMars Cinema Palace, Aalst 3. A- Atelier de Construction de LA DEKÖRE Stils win I®iarïs DE W'8 LANDGOEDEREN Men verzoekt ons liet overlijden (ff pielden van MEVROUW Echtgenoote van Mijnheer PHILEMON PERMENTIER Lid van den Bond van het Si. Hart en andere Genootschappen geboren te Aalst den 17 October 1872 en aldaar in den Heer ontslapen den 14 Juni 1928, versterkt door de laatste HH.Sacramenten De plechtige Lijkdienst en Begrafenis Maandag 18 Juni 1928, om 9 1,-2 ure in de kerk van Stï Martinns te Aalst. De Vrouwmis onder de Vigiliën. Men vergadere (en sterfhuize Berge- straat. 6. om 9 ure. Een Dienst van wege het Broederschap van Bermhertighcid, Donderdag 21 Juni 1928. Vrienden en kennissen die bij vergetel heid geendoodsbericht ontvangen hebben worden verzocht dil als dusdanig te wil len aanzien. Vrijdag a. s. 15 Juni is het 't Feest van hot II. Hart en beginnen de plechtigheden van het Eucharistisch Congres. Van Vrijdag af, moet gansch de stad door, aan alle huizen vreugdig het vaandel wap peren. Het Komiteit van het Congres vraagt dus dringend dat ieder Aalstenaar Vrijdag a. s. on de 2 volgende dagen bij, zyn woonst be- v'iagge. Groote Processie van Zondag aanst. .VORMING EU WEGWIJZER VAM DERI STOET, Vergaderplaats der deelmakende Maatschappijen Brusselschestraat te beginnen hoek Brabantstraat GENDARMEN TE PAARD, STEDELIJKE VRIJE BRANDWEER. Parochiën der dekenij He^ze!ea T), HAELTERT, fMuzieki, 2) HAELTERT. 3) AYGEM. 4) BAMBRUGGE, 5), BORSBEKE. 6) BURST. 7). EREMBODEGEM, 8) HELDERGEM. I)j, HERZELE,(Muziek);. ,'fÖ). HERZELE. 11KERKXKEN. 12) LETTERHÖÜTEM 13), RESSÉGËM. II)' ST. ANTELINCKX. 15) ST. LTEVENg-HAUTE'Mj TERJODEN. WELLE. W OUBRECHTEG EM, ZONNEGEM. Groote Markt, boek der Kerkstraat, KapelIestraat Albert-Lienartstraat. Parochiën der dekenij Scttegem. 'J) St. LIEVEN S-ESSCHE, (Muziek)., St. LIEVEN S-ESSCHE, ELENE. ERWETEGEM. GODVEERDEGEM, GROOTENBERG. HILLEGEM. LEEUWERGEM. 9)00 MBE ft G EN 10) ST. GOOftlS-OUDENHOVEs 11St.. MAR IA-OUDEN HOVE 12) SOTTEGEM. (43) STRYPEN. 14) VELSTQUE. Lange Zoutstraal, te beginnen van bock der Markt, Korte Zoutstraat, en (Keizerlijke plaats (rechts). Parochiën der dekenij Aalst. HOFSTADE (Muziek Opr.en Volli.), HOFSTADE. MOORSEL (Muziek Kon. Harmon.) MOORSEL. NIEUWERKERKEN. MELDERT (Muziek Kon. Fanf.)j MELDERT. 8) BAARDEGEM (Muziek)1, 9) BAARDEGEM, TM FE. \VANZELE. ERPE (Muziek)",; ER PE. GYSEGEM (Muziek), GYSEGEM. 10) 1.7), 18) 19) 2) 3) '4 5), 6) .7) 8)' :4) 2) 3) 5) ,7; 3 0 3D '12) 33) ,11) 15) 16) 37). 38) 19 "i MEI RE. ERONDEGEM (Muziek); ER ON DEGEM HERDERSEM; 20) HOFSTADE (Muziek Kon. Fan f)J ,21) HOFSTADE. 22) LEDE (Muziek); 23) LEDE. 24) MOORSEL (Muziek Kon. Fanf.jjJ 25) MOORSEL. 26) OTTERGEM. 27) VLECKEM. 28) MELDERT (Muziek S.Ceeilia Fan.) 29) M'ELDERT. Stad Aalst. Groote Markt, voor 't Stadhuis. Muziek der LegerpupillensehooJ. Logerpupillens.chool. Molenstraat te beginnen hoek der Rozemarijnstraat, Parochie van L. Vr. BIJSTAND. Kal Iestraat, te beginnen van 't Bel fort Muziek «Willen is Kunnen»; Parochie ST JOZEF. Groote Markt te beginnen boek der Zoutstraat en Nieuwstraat. Parochie H. HART. Muziek «Groen Kruis.» Parochie ST. MARTINI'S. Muziek «Koninklijke Harmonie STEDELIJKE VRIJE BRANDWEER. PRIESTERS DER STAD.. MONSEIGNEUR DE BISSCHOP dra gende liet II. SAKIIAMENT. KERKRAAD. OVERHEDEN DER STAD. GENDARMEN TE PAARD. VOLK DIE DEN STOET VOLGT. GENDARMEN TE VOET. Om 2 u. stipt op klokgeluid van St. Martens-kerk zet de stoet aan. Van af 2 uren zullen de verschillen de straten waar de stoet zich- vormt alsook de Groote Markt, vrij blijven. Kommi&sarissen en schildekens zullen de juiste, plaats, van elke parochie bij hun aankomst aanwijzen.. Voor de terugkomst van den stoet op de Groote Markt zullen deze plaats als ook de aanpalende straten vrij blijven om de congressisten te laten plaats nemen, WEGWIJZER Brusselschestraat, Houtmarkt, Van Lan- genhovestraat, Burgemeesterplein, Felix De Hertstraat, St Janstraat, Houtmarkt, Zoune- straat, Keizerlijke Plaats (midden), Vrijheid" straat, Esplanade, Statiestraat, Statieplein (rond), Albert Liénartstraat, Vaartstraat, Bierstraat, Molenstraat, Markt, Kattbstraat De Ridderstraat, Kat (links), Nieuwstraat, Hopmarkt, Korte Nieuwstraat, Keizerlijke Plaats (midden), Korte Zoutstraat,LangoZout" straat, Markt. Donderdag avond om '7 uur luiden de klokken van al Kerken en kapellen der stad voor- den feestdag van 't Heilig Hart en de opening van T Congres. Ook zullen ze luiden Zondag namiddag bij de benedictie mot, het Allerheiligste. Bazuingeschal zal het signaal geven. EUCHARISTISCH CONGRES. Aalst 1928* Opvoering van de GEHEHYlEIü DER1 R/SSS, Grcctsch tooneclspel door Caldc_ ron de la Barca. Gespeeld door de Ko ninklijke Rederijkkamer «De Cathari- nisfce». Op Zaterdag 16 Juni 1928 o,m' 5 1Z> uur namiddag in de groote feest zaal van St. Jozefsccllege. Nieuwe sce ne, moderne ens'cer.ne-ering, schitteren, de electrisclve belichting, nieuwe costu_ men. REGIE van den welgékenden regisseur Michel Van Viaendeiien. KOREN onder leiding van Theodoor Eemans. De opvoering van de Geheimen der Rffiis moet een der hoogtepunten zijn van het Congres. Geen enkele congressist, geen enke le kunstminnaar, mag nalaten de ver tolking bij te wonen. Ingangsprljs 5 fr. De Congressisten hebben kosteloos toegang op vertoon van liun congres- kaart. Men begint stipt op uur. VERLORERJ perle-fine, gaande van kerk naar Nieuwstraat. Terug te bren gen tegen goede belooning, Nieuw, straat, 28 ter s.tede. .1335 eens De besle toestellen kunnen ook teleurstellen. Een draad los en zelfs een Rolls Rayce sfaat stil. Vraagt raad. SCHQOnSJAftiS en VERhlSmiViElM 37, NIEUWSTRAAT, AALST De Katholieke Jonge Wacht, vierde Zon dag 11. haar jaarlijkschen dag, door de leden bijeen te roepon op een avondmaal, aange boden door hunnen Voorzitter, M. Antoine Do Hert, ter gelegenheid van zijn huwelijk. Talrijk waren de leden die don oproep had den beantwoord de groote "bovenzaal van den Katholieken Kring, stemmig opgesmukt door de fijne hand van de waardin, was flink volzet. De spijzen waren meesterlijk voorbereid, en de aanwezigen lieten het zich dan ook best smaken, en besproeiden dien lekkeren kost met eenigo flosohjes aller- fijnsten uit vriend Karei 's ryken kelder. Toen de eetlust eenigzins voldaan was, nam de schrijver, heer Odilon Van der Sype, het woord, om het jaarverslag voor te lezen MIJNE HEEREN, Onze K. J. W. is in feest vandaag, w(j zijn hior samengekomen om oens lekker te eten, edoch, niet alleen de vreugde mag het doel-, wit zijn van dozen avond. Nu we een groot aantal leden hier aanwezig hebben, past het, dat wo samen een blik op het verleden wer pen, opdat wo, door de opgedane ondervin ding beter zouden vooruit kunnen in de toe komst. Ons ledental is steeds inaangroei.en 200 we nagaan, dat we telkenjaro vele leden moeten zien vertrokken, omdat, ofwel de dood zo uit ons midden kwam rukken, ofwel omdat ze verplicht waren de stad te verlaten om hun ne toekomst to verzekeren, dan bemerKen we. dat alUjd maar door, jonge krachten, zich bij ons komen voegen, om de open gela ten plaatsen te bezetten^ ja, nieuwe in te nomen. Nochtans, Mijne Ileeren, zou ik graag eene kleine opmerking hierbij voegen Het ge beurt al te vaak, dat, in verhouding van ons getal leden, do vergaderingen niet druk ge noeg worden bijgewoond. Het verloopen jaar heeft daaraan eenigzins geleden, en het is wellicht hierdoor uit to leggen dat juist dat jaar onder politiek oogpunt heel weinig be- langstelliug teweeg brachC Het bestuur zorg de er nochtans voor, dat de vergaderingen goed zouden ioeepzitfcen, 011 begaafde spr kers deden ons do eer in ons midden op te treden, en spanden zich in 0111 'onze aandacht (e vesligon op zekere punten, die als grond - slag moeten dienen van den levensregel van een Katholieken Jonge Wachter -•>. Aldus zagen we beurtelings optreden Heer Burcomoester R. Moyersoen, lieer R. De Schaepdry ver, heeron advokatoiwJ. Ghy- solon en L. Moyersoen. U ziet dus, Mijuo Ileeren, dat onze verga- deringen niet van ernst ontbloot zijn. Er wordt getracht degelijk werk te verrichten in de periode dat de materieele kieswerking niet noodzakelijk is. Als bijzondere gebeurtenis van hot afge loopen jaar, hebben we' nog aan te stippen, het huwelijk van twee bestuurleden onzen symphatieken en luimigen voordrachtgever hoer adv. Jozef Ghyselen, en onzen geliefden Vooriittor, heer Autoiijo De Hert. Vooral do/o laatste .gebeurtenis was van belang in onze maatschappij, opdat wo als dan bobben kunnen ondervinden, dat gansch de K.'J. W., als één niith, achter haren voor zitter staat. Mijne Heeren, het w|zomij toegelaten, oen oogenblik de nage'daclftènis tu' herinneren van de ledou die in llét'afgelcopon jaar hot tijdelijke met het eouwjge hebben verwisseld. De Hoeren Jozef Hef fin ck, Camiel Van Nuffel, Arthur Geniots. Ilefc waren allen trouwe dienaars Christi en vurige strijders voor de katholieke zaak. Het waren toegenegen leden onzer Katho lieke Jonge Wacht, on {hunne nagedachtenis zal bij 4ms in «ere worden gehouden. Mijne Ileeren, ik meen u een trouw beeld te hebben gegeven van.hetgeen ouzo Katho lieke Jonge Wacht gepresteerd heeft gedu rende liet afgeloopen jaar. Steunend op de gedane ondervinding', onder het wijs beleid van hem die de Katholieke Jonge Wacht uit zijn oorlogenslaap lieoft Wakker geschud en zo tot zoo'n lioogon bloei heeft weten op to voeren; trekken wo 001.0 nieuwe periode in, dewelke we zullen kunnen getuigenis afleg gen, van onze onwikbaro trouw aan de Ka tholieke partij, en van' onze onvermoeibare werkkracht om ze te.leiden tot de zegepraal in do aanstaande verkiezingen. Dar, gal van uu af aan ons doelwit zijn, on ik roep u allen op leden van de Katholieke Jonge wacht, U dicht, tyijeen te scharen rond hot vaandel uwer maatschappij en uwer partij, en te trachten onze gelederen te ver*- sterken door nieuwe overtuigden. De wetgevende verkiezingen staan voor do deur, howel, de Katholieke Jongo Wacht staat klaar om de zegepraal duur te bekam pen in binnen te haJop. Dat moet, en dat zal, omdat de Katholieke Jonge Wacht het wil. Na liet lezen van hét verslag wordt nog 'n goed stuksken hesp verorbord, waarna onder-voorzitter, heer Arthur De Paope, hot woord neemt om:volgend dankwoord tot den Voorzitter te richten. GEACHTE HEEft VOORZITTER, Het is mij een waar genoegen on een aange name plicht, hier, op dit oogenblik liet woord te kunnen nemen om in. naam van al do leden der Katholieke Jonge Wacht U een hartelijk dankwoord toe to sturen. Reeds lange jaren zijn wij getuigen van de genegenheid dio Gij uwe jongo wachters toe draagt, dagelijks nog, geelt Gij daarvan de bewijzen, en nooit kan men te veel van U vergen wanneer het geldt do belangen der Maatschappij of der leden. Kon het dati ook anders, of, ter gelegenheid van uw huwelijk, zouden do leden der Katho lieke Jongo Wacht, spontaan en geestdriftig willen betonen, dat- Gij,'Geachte Heer Voorzit ter, een bezondcr plaatsje in hun hart hebt verworwen. Het geschenk U alsdan aangeboden, weze U daarvoor een echte en duurzame getui genis. Den dag van uw huwelijk hebben al do katholieke jonge wachters met U medegeleefd hunne wenschen waren gemeend, en do gebeden die ze ten Hemel stuurden zullen den zegen over uw huwelijk doen nederdalen. Al die blijken van genegenheid hebt Gij dien dag best kunnen ondervinden, en het deed U leed dat uwe vrienden der Katholieke Jonge Wacht alsdan met u niet konden mede feesten. En daarom hebt Gij ze heden uitgenoodigd op dit rijkelijk feestmaal. Wij zijn genijgd te zeggen dat het teveel is jwat Gij voor ens doet, en toch weten wij dat liet daarmede niut ten einde is. U hebt ons nög uitgenoodigd óm met ons muziek aan het hoofd, met gansch de Katholieke Jong) Wacht, dezen Zomer een uitstapje te doen naar uw buitengoed. Blijmoe dig nemen wij doze uiliioodigiug aan, omdat ze ons de gelegenheid zal verschaffen eene dank bare huldo te brengen, aan uwe hooggeachte echtgenoote die samen mot U geestdriftig deze feestelijkheden op touw heelt gozet. Als goede en trouwe .echtgenoote lieoft uwe achtbare dame begrepen hoezeer Gij van uwe Katholieke Jongo Wacht hield zij zelf houdt er nu van, en is geworden eene ievéraarster onzer maat schappij. Achtbare Heer Voorzitter, vergeet niet de eerbiedige en toegenegen groeten der Katho lieke Jonge Wacht aan n\ye Geachte Dame over te maken. En gij, Heer Voorzitter, ontvang nogmaals met onzen gulhartigsten dank de uitdrukking van onze blijvende genegenheid. Lang leve onze Voorzitter, Hoer Antoino De Hert. Dgzo huldeblijk werd meermaals door krachtig applaus Onderlijnd, wat nogmaals bewees hoe zeer, heer Antoine De Hert bemind wordt door zijne loden. Bij liet nagerecht stond de heer Vdbrzitter recht, om don heer Arthur De Paope en al de leden te bedanken voor de woorden on wonschen die zooeven werden uitgedrukt en om nogmaals te getuigen van zijne dank baarheid voor het geschenk dat hem werd aangeboden. Hij begroette alsdan blijmoedig de aanwe- xvezighoid van onzen Eere-Voorzitter, heer Burgemeester Romaan Moyersoen,en noodig- do hem uit onseonige wporden toe te sturon. Donderend applaus begroette den heer Burgemeester bij het rechtstaan. Op humo ristische wijze bedankte hij de Katholieke Jonge Wacht voor de uitnoodiging, en sprak alsdan over den politieleen toestand. Onze zaken staan goed, zeide hij, en zoo we willen samenwerken en ons geene moeito ge troosten, dan kunnen wij verzekerd zijn dat we, binnen enkele maanden, eene prachtige overwinning zullen thuis halon. (Applaus). En de geestdrift stijgt ten top. Ouzo vriend en medelid, heer Jozef Cummaert, laat het klavier maar niet met rust, do eene na de andere zal zijn liodjo zingen. En weer valt er te spreken. De aanwezigen vragen Advokaat J". Ghyselen, en al lachende begint deze te mediteoron over vrouwenliefde, doch weldra wordt zijn woord ernstiger, en heeft hij het over brooderliefde onder al do menscheu, zendt '11 wonsch aan do vervolgde broeders in Mexico, en vraagt dat we zouden durven toonen dat we zijn Katholieken van daad, en dat geen enkele KathoHekö Jongo Wachtor zou ontbroken in den stoet van Zondag a. s. (krachtig applaus). En iedero advokaat krijgt zijn deol. Heer Advokaat Ludovic Moyersoen, moet 't woord nemen. Wat wilt ge dat ik zou vortellon, 7.00 begint hij, als advokaat Jozef Ghyselen gesproken, dan is het best van te zwijgen. En vermits zingen dubbel bidden of spreken is zoo zal ik u een liedje zingen, en zoo zult go het dubbel gehad liebbon, van hetgeen ge hebt gevraagd. Zij 11 lied van 't Koelorken» konde dan ook grooteii bijval. Eindelijk kwam do laatste advokaat aan 't woord lieer Pedro De Hert Hij brak een lans ten voordeele van do breedero en toe gevender gedachten, en drukte den wonsch uit dat eenmaal terug al de verdedigers dor Katholieke Kerk onder een vaandel zouden kunnen strijden. Dit was dejaatste officieole speech, doch lang noch gingen zang en declamatie hun gang. Een hartelijk dankwoord dus aan de vrienden, Victor Bomon, Jan Silion en Ar thur 'Callohaiil; die aldus do vergadering ver vrool(jktei), aan den heer Jozef Cammaert, altijd bereid om onze feestjes op te luisteren en aan al de ledon die eraan hebben mede gewerkt. Een laatste, doch wel liet hartelijkste dankwoord, aan onzen geliefden voorzitter die dit schoono feest heeft bewerkstelligd- Leve de Katholieke Jongo 'Wacht 1 Leve haren Voorzitter, hoer Antoine De Hert! LAAT UWE BANDEN repareeren en hernieuwen in de werkhuizen Saint Christophe, Kattestraat. Dan zult gij volkomen veilig zijn. I3t3 SitperproQramma van Vrijdag 15 tot Zondag 17 Juni. Kinderen toegelaten. De Roman van een Tooneelspeler hartroerend drama met Lya de Putti. De ni3id van den ((clone! luimige komedie met. Sidney Chaplin. Maandag om 5 en 8 uur, kinderen toe gelaten. De scSsipfcrcuh wan de Swallour met Marguerite de la Motte en John Bowers. 1356 58, Rue de Nazareth, Alost (Beigique) Messieurs les actionnaircs sont invités assister a l'assemblée générale qui se tiendra au siège so.cial, 56, Rue de Naza reth, a Alost, le 7 Juitlet, k 15 heures. Ordre du jour 1) Rapport du conseil d'adnlinistration ci du commissaire; 2) Examen et approbation du bilan et des comptes de profits et pertes de l'exercice 1927; 3) Décharge aux administrateurs et commissaire; N 4) Démission d'un administrateur et d'un commissaire. Nomination d'un ad ministrateur et d'une commissaire; 5) Divers. Pour assister a l'assemblée générale, Messieurs les actionnaires sont priés de sc conformer a Particle 25 des statuts et de déposer leurs litres cinq jours au moins avant l'assemblée, au siège social 56, Rue de Nazareth, a Alost. 1361 TE AALST. OPENBARE VERPACHTING DER van de Commissie van Openbaren Onderstand (Vroegere Hospicie- en Anngoedercu der STAD AALST) De Notaris DE VIS, te Aalst, zal namens de Commissie van Openbaren Onderstand der Stad Aalst, overgaan lot de openbare ver pachting harer goederen, op de hiernavermel- de dagen, ter herberg «HET PAVILJOEN gehouden door M. O sterlinck, te Aalst, Groote Markt, ORDE DER VERPACHTING 1 4. DIJNSDAG 19 JUNI 1928, om 8 ure voormiddag, zeer stipt .- De gewezen Brou werij on de goederen gelegen ie Aalst- Schaerbeek, 2. WOENSDAG 20 JUNI 1928, om 8 ure voormiddag, zeer stipt; de goederen gelegen te Aalst-Mylbeek, tot en met lot 113. 3. DONDERDAG 21 JUNI 1928, a) om 8 ure voormiddag, zeer stipt: de overblijvende goederen te Aalst-Mylbeek. b) om 2 ure namiddag, de goederen gelegen tc Erem- bodegem. 4. "DIJNSDAG 26 JUNI 1928, om 8 ure voormiddag, zeer stipt de goederen gele gen te Nieuwei'kerken, Haeltert, Denderhau- tem, Welle en Denderleeuw. 5. WOENSDAG 27 JUNI 1928, om 8 ure voormiddag, zeer stipt: do goederen gelegen te Heldergem, Oultre, Aspelaere, Jloorsel, Erpe, tlofslade, Gysegem, Lede, Herdersem, lmpe, Smeilede, Wichelen, CLerscarap, Sohellebelle, Ressegem, Buggenhout, Sehoo- naerde, Meire, Burst, Borsbeke, Aygem, Liedekorke en Teralphene. N. B. - Het recht van jagen op voormelde goederen zal verpacht worden op Woensdag 27 Juni 1028, om 4 ure namiddag. I)e Commissie van Openbaren Onderstand Bk 11 icu r1. Dut de pachters die hunne achterstallige puohtsommon voor de verhu ring niet zouden betaald hebben, noch als pachters nccli als borgen zullen aanvaard worden. 2. Dat de pachters zullen gehou den zijn op don stond der toewijding van liet paclitrecht te betalen, eene som golijk aan e n halfjaar pacht, ten litel van voorwanrd9- geld en onkosten. 3. Dat er uittreksels der bjokjes, aanduidende den aard, de grootte en. de ligging der goederen vorkrijg. baar zijn te rekenen van af 14 Juni 1028, to:» kantore van Notaris DE VIS, te Aalst, Molenstraat46, alwaar ook tot elks inzage het Kohier van Lasten en Voorwaarden der verpachting berust. '1308 TE KGOP UIT TER HANf). Woonhuis tc Aalst. Groenstraat, 11.154' TE AALST, Korte Zoutstraat n. 49-51 (Nevens de Afspanning De Meibuua?,?JJ Door verandering van icoon^t OP EX BARE VE R KO OP IX G VAN EE N ie Aalst, SV1©BejBi8e*ie3, De N taria Oscaii TI 3 BA UT, to A 1st, zal namens wien hét behoort, openbaarlijk ver- koopen Stad Aalst. Een Winkelhuis met afhankelijkheden en grond, wijk Mijl beek aan den Molen, dries, No 8, gekadaa'reerd sectie A, num. 569 011589 met eone groo'.te van 1 aar, .houdende .van de eene zijdo aan den eigen»* dom van Petrus Van der Stock, van de an dore zijd aan de eigendommen van de Maatschappij Hand in Hand on van den lieer br uis Sanders, van achter met uitgang aan do Moutslraat en (en voorhoofde aan do Molendries. Onmiddellijke Ingebi uiktreding Voorschreven eigendom bevat gelijkvloers, eenen schoonen Winkel, Salon, Eetplaats: Schotelhuie on Achterkeuken mot afzon er- lijkon gang naar de i Molendriese n met uitgang naar de Moutstraat* Op liet eerste verdiep gang", groot» voorkamer, achterkamer en boven het achterhuis nog eene kamer. Op liet tweede verdiep: groote Yoorkaircci Achterkamer en Badkamer. Verders Kolderen Zolder. Voorzien van Pomp- en Rogenwater, G;;z Eb ciriciieit. Zichtbaar allo Maandagen en Donderda- •cn van 2 lot 5 uren des namiddags. Eenige Zitdag MAANDAG 9 JULI 1923 om 4 u. des namiddags ter herberg In S.L Antonius bij den heer AdoJf DeBruyn-D® KegeJ^ie Aalst, Molenstraat. \3GAl DRINGEND GEVRAAGD moid voor alle werk in huishouden met kin Ge én. Zich te. wenden Dirk Martensstraat, 26, t. s. 1307 COIFFEUR vraagt een leerjongen, Groote Markt. 20, ter slede. 1362 EENE MEID wordt govraagd bij Calle- baut, apotheker, Botermarkt, ter st ulo. 1363 ONMIDDELLIJK GEVRAAGD oen goede strijkster voor werkhuis van witgoed. Schr. ten burcole dezer onder de letters D.W.1355 BELANGRIJK HANDELHUIS der stad vraagt goede autogeleider. Schrijven bureel van het blad onder do letters A. D. 1334 MEN VRAAGT een bekmamen leder kap- per ter pantoffelfabriek, Kapellestraat, 23, Aalst. 1339 GEVRAAGD meid voor alle werk, goéd loon. Zich aanbieden Nieuwstraat, 82, ter stede. ii6l MEN VRAAGT gasten van 16 tot 18 jaar, tegelfabriek De Kogel-Mertens, Denderstr, 58, ter stede. 1258 MEN VRAAGT bekwame blacknaaier en leerjongens, alsook halven snijder, ter schoenfabriek D'Haens-Meert, Gentsche steenweg, 114, ter st. 129# LANDBOUWER VRAAGT deftige meid kunnende huishouden en melden, goad loon zich wenden Louis Borms, Iveiberg, 24, Lede. 1341 Over te nemen .Werkhuis van mekaniek in vollen bloei gelegen in het midden der stad, draai banken, schaafmacbien, boormachie- nen, enz, enz. Verzekerd werk gansch het jaar voor zes volle gasten Voor inlichtingen-schrijven bureel van 't blad onder de letters M. D. 1357§ SCHOENMAKERS, te koop per occasie,, fraismachien, kapmachien en elleboog- machien. Schrijven bureel van het blad onder de letters P. F. 1358 OVER TE NEMEN in Brussel, handel m tabak en likeurengewaarborgde winst 20 duizend fr. per jaar, met nieuwe bail. Schr. bureel van het blad lettere P. F. 1360 KLEINE DRAAIBANK te koop, zoo goed als nieuw, voordeelige prijs; Schrijv. bureel; van het blad letters P. F. 1359 TE HUREN boven- en benedonplaats- voor gezin zonder kinderen, Ouden Den-, dermondschenstaenweg, 21, ter stede. 1353» TE KOOP 1000 dakpannen aan kleinen prijs. Zich te wenden Mooraelbaan, 105,. ter stede. 1954 TE KOOP schoone luxe-auto -Ford» binnenstuur, model 1926. in allerbesten staat.Zich te wenden bij M. Lecompie,Lange Zoutstraat, 55, ter stede, 195ï;

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksstem | 1928 | | pagina 3