iakkelijkt m m Jtetlinnen koken.. STADSNIEUWS DE STRAATZANGSTEK Nieuwe Hollandsehe Haring De Noordpooltocht. Le Crédit Beige KIEUWSTIMOEÜ Urbasn-Lotfdwijk-Stfftfla HaBiuya Theodoor JHATTHYS Goie-ta P.ODEVYN PleziertreiN Filterïe et Blanchisserie La Ninovite I DE PRIKKELING D£§? MftftG j tenant Danckcrs. De opstijging is dikwijls de oorsprong van een over, i beurde zeer regelmatig, Warmee1 cd. maagzuur.. Daar de gCWL\!ïU^lS jmay e-j deel der sympboyie Sonata in D va^i eveer honderd het o uil m a n t metersj b) aan het \'a,!en cOnen leefregel en verselieide-hoogte bereik! had, viel de motor op^ sjmphonique in A van C u>.' ninor.'ien van zeer' strenge b-hande- efjt,s stil Sergeant Groenen dood al liet v) Als uitgang Tocca i ,i„.. -.vonr in Wftl'. ou het voorzichtig zijnmogelijke om den motor weer \n y/er ling vergen, van af de eerste pijn niets te verwaor- loozen om ee-n einde te stellen. Dc brand, maagkrampen cn brakingen zijn te-ekens-die geen twijfel laten en gij kunt eene merk waardige genezing- bekomen mot een lvalf kofflelGpeltje Magnésic Bismurée in een weinig wa ter na de maaltijden te nemen of wan neer gij pijn gevoelt. Dat zoo gekend king te krijgen, doch deze bleef gef leerd. De zware l»i pi an dreigde uit het evenwicht le vallen^zoodat Groenen ver plicht was eene neerdaling in spiraal te beproeven. 'I Was echf.cr reeds te laat. liet mach iep kantelde om en plof te op den grond te pleiter. Onmiddellijk snelden soldaten toe. Sergeant Groenen, en lul- tcgenzuur maakt het 'zuur werkeloos j tenant Dar.ckers lagen gepletlerd ojideii prikkeling der i het logge machien. Zij werden seffens 'cn voorkomt alzoo alle pr Maagvliezen. De Magnésic Bismurée ia verkrijgbaar in al de apotheken onder den vorm van poeder of comprimés. 77 Drie schipbreukelingen gered. Londen, 15 Jan. Men seint uit Koningsbaai dat een radiobericht van do «Bragnuza» meldt dat dit schip het Noord-Ooslland heeft bereikt. Daar heeft de bemanning vernomen dat de Noorsche jagers die met de «Hobby» waren vertrokken, en met lvondensle_ den opzoekingen deden, drie der schip breukelingen, die op een -ijsveld rond dwaalden, hebben gevonden. logge machien. Zij bevrijd. Sergeant Groenen, die eono schedelbreuk opgeloopen bad, bezweek ter plaatse.Luitenant Danckêrs was erg over garisoh het lichaam gekwetst. Hij werd bij hoogdringendheid naar heil gasthuis te Leuven overgebracht. Jaarlijksch' Abonnement 15 fr. Op gratis gedurende eene KRACHT m DE DIAWAWTEWWERELD TE ANTWERPEN Een tekort van zes Wliljcen. i Ecnigen tijd geleden overleed de Ita- liaansehe vertegenwoordiger van een 'Armeensclv diamantkoopman uit Ant werpen, met achterlating van een be langrijk deficiet. De Armeensche koopman moest daardoor zijn betalingen staken en men spreekt van een tekort van zes miljoen. Besprekingen zijn aan den gang- om een minnelijke schikking le treffen. JWEE WISSELAGENT3EDIENDEN JV1ET ANDERHALF MILJOEN OP DE VLUCHT TE BRUSSEL M. Ti., wisselagent, gevestigd op do! Kleine Zavelplaats, te Brussel, heeft bij de politie een klacht ingediend tegen twee zijner bedienden, Lucien Ch. en Robert 8. Beide schelmen, hebben dc vlucht genomen, na ten nadeel» van hun patroon voor anderhalf milliocn titels en geld verduisterd le hebben. De persoonbeschrijving van dc twee vluch telingen werd in alle richtingen rond gestuurd. Door hare aansluiting bij de Rflaohtl® ge groep Leuven biedt de GE1MYSCHS aanvraag maand. Inhoud van het. nummer van deze weck Nestor Gianaclis Ltd. Beurs- overzlcht De Toestand. Raadgevin gen en Berichten. Angio.Selgiam Pe. troleum. Usines Paradis Mosserii. Trams van Gent. Kolcniaie Papagéo. Kleine briefwisseling. Raadgevingen, van «Le Crédit Beige». Inlichtingsbul- letijn gratis. Derectie 9 rue dc Mo- nitcur Brussel. N. B. Alle inlichtingen van Agent schappen worden bereidwillig beant woord door de generale directie.Schrij ven met referenties. 2.371 offertorium «Morceau van GuilmaiiT al of in As van- Hes MEVROUW BERNARD GOETHALS- VAN DEN BOSSCHE, ten zeerste ge_ trof/en door dc zoo talrijke blijken van genegenheid' en de veelvuldige heilza me wende-hen haar toegezonden ter ge legenheid der Priesterwijding -en Plechtige Ee rem is van haar. zoon Jozef, en in de onmogelijkheid zijnde eenieder persoonlijk te bedanken, vraagt aan vrienden,- en kermissen hier de uitdruk king le vinden van hare diepste, erken telijkheid. Men verzoekt ons het overlijden té melden van MIJNHEER- geboren, te Aalst den 25 April 1908, en er godvruchtig in dén^ heer ontsla pen den 15 Juni 1928, versterkt door de Heilige Sacramenten der Stervenden Zij bevelen zijne ziel in uwe god vruchtige gebeden. De plechtige Lijkdienst gevolgd van dc bijzetting in den Familiekelder, waartoe Ued. uitgenoodigd wordt zal plaats hebben Dinsdag 19 Juni 1928, om 9 V> ure, in de kerk van den H. Martinus, te Aalst. De Vrouwmis onder dc Vigiliën'. Men vergadere ten sterfhuizc Kerk hof, 1, om 9 ure. 114 Keizerlijk© Plaats te Aalst, volkomen zekerheid aan (ie haar toevertrouwde gelden. Alle inlichtingen worden er met de meeste bereidwilligheid kosteloos ver-, strekt. Spaarkas 6 bruto, ten allen tijde beschikbaar, zonder voorbericht noch bespreking van bedrag. Kasbons op 6 maand 5 netto, 'naamloos, ten allen tijde terugbetaal- RIJWIELDIEF AANGEHOUDEN TE MECMELEN Donderdag avond bood de -28jarige Leandcr Van Malderen, van Denderbel le, een schier splinternieuwe fiets voor een bedrag van slechts 100 fr. te koop aan, m eene herberg der Graanmarkt te Mecheléii. Zulks kwam de verbrui kers terecht verdacht. Zij verwittigden de in de nabijheid van. dienst zijnden agent die Van Malderen aanhield hem naar het politiebureel bracht.Vaji Malderen die niet aan zijn proefstuk is bekende de fiets, te Brussel te hebben gestolen cn werd ter beschikking van liet gerecht opgesloten. De tekst -vass het Oratorio Gtiristu-a-Konins is te bekomen bij onze werkoopsrs en ten bureele der Volksstem rnjo i rrsftMW Zondagnusl De apotheken zijn allen open tot's middags. Zal 's namiddag, alleen open blijven, de apotheek van M. Delbecq, Bisschopstraat. N. B. De apotheken sluiten dagelijks om 2ü uren. baar op aanvraag. 754 7lcn verzoekt ons. liet overlijden te melden van MIJNHEER weduwenaar van MEVROUW THEEESS& DE PETTER geboren te SelveBebelle den 28 Oktober 1846 en overleden te Nicmvcrkerken den 15 Juni 1928-, versterkt door de II. H. Sacramenten Lijkdienst en begrafenis in de paro chbvle kerk van Nicuwcrkerken Maan dag 18 Juni om 9 uur. Men vergadere ten sterfhuizc Ziïrcn- dries, om 8 Er werden geene doodbrieven gezon den. Vrienden en kennissen worden verzocht dit als dusdanig tc willen aanzien. is in de geest van menige huisvrouw het beste middel om het schoon wit te krijgen. Voor het grof linnen, dat zeer vuil is, geeft deze methode zeker goede uitslagen op voorwaarde dat men een gepaste zeep gebruikt. Vigor, die eene onvergelijkbare reinigende kracht bezit, is de best geschikte zeep voor het grof lin nen dat men wenscht te laten koken. Vigor, in kokend water opgelost en bij liet water gevoegd welk bestemd is om het linnen te laten koken, werkt al zijn hoedanigheden uit en geeft onberispe lijk zuiver en ongeschonden linnen. Zulken uitslag maakt de vreugde van den wasch- dag uit, die voortaan bijzonder vergemakkelijkt is dank aan VIGOR Een produkt der fabrikanten van Sunlight Zeep. ST. MARTÊRSKERK. Zendag 17 Juni. Om 7 ure Algm. Communie der mannen en jongelingen- Onder, de Mis H. Sakramentsgczaii- SCHRIKKELIJK VLIEGONGELUK TB Hoogmis cjoor GOIDSENHOVEN. Dc rekordman sergeant Groenen gedood Luitenant Danckers erg gekwetst. Van 100 m. hoogte neergeploft. Onze lezers herinneren zich nog- 'ie prachtige vlucht, wolke den 5. .Juni laatst boven het militair vliegkamp van Goidsenhoven. bij TMénen, afgelegd werd door sergeant Groenen, die het jwereldrekord van den duur behaalde met eene vlucht van <50 uren 7 minuten. Sergeant Groenen is Vrijdag, bij eene gewone oefenvlueht hoven het plein van Goidsenhoven verongelukt. Hij was ten tl ure 55 met zijn hiplail D.H. opgestegen in gezelschap van.iuir Naar het Engelsch van Miss BRiADDON 31ste Vervolg. Gij hebt hem het grootste kwaad inogelijk gedaan Gij hebt u tusschen hem en het- fortuin geplaatst. Weet gij niet dat Reginald iets. minder dart een jaar geleden de erkende erfgenaam van Raynham, met al dezes afhanke lijkheden was. Ik weet het; maar hij was onterfd geweest nog vooraleer ik ooit den dorpel van zijn ooms. huis overschre den heb. Het is waar, doch, haddet gij hem niet overschreden, Reginald zou we derom in de gunst gekomen zijn. Uwe schoonheid heeft zijnen oom be- hccrscht, en nu is zijne cenigc hoop, -uwe ongenade. -Mijne ongenade 1 1 Ja, lady Evcrsleigh. het leven ia een strijd waar de zwaksten onder de voeten getrapt worden. Gij hebt tol heden gezegevierd, maar het uur var uwen triomf is voorbij. Gisteren waart gij koningin op het kasteel van Rayn ham, morgen zal de laatste der kamer ieren er zoo laag niet geplaatst zijn al9 gij zelf. Wat wilt gij zeggen' vroeg Hond. tina- meer en meer verschrikt, en be Mgr Goppictcrs, Bisschop van Gent. Bij deze plechtigheid zal de vier. stemmige «Missa Eucharistica» met orgelbegeleiding van Perosi uitgevoerd worden door liet zangkoor vanSt Mar- tenskerk, bijgestaan door eenige Hee- ren liefhebbers der stad en met de wel willende medewerking van 20 studen ten van liet collegie der E.E. P.P. Je- sui.eten met eeit gezamenlijk getal van 50 uitvoerders. De orgelist der kerk, Heer Alf. Volckaerl, zal op het uitmuntend orgel opvoeren a) bij den aanvang der Mis het lstê Men verzoekt ons het overlijden te melden van - r McUnouw Echfgenoote van Mijnheer PHILEMON PERMENTIER Lid var» den Bond van het H. Hart en andere Genootschappen geboren te Aalst den 17 October 1872 en aldaar in den Heer ontslapen den 14 Juni 1928, versterkt door de laatste HH.Sacramenten De plechtige Lijkdienst en Begrafenis Maandag 18 Juni 1923, om 9 1,2 ure in de kerk van St, Marlinns te Aalst. De Vrouwmis onder de Vigiliën. Men vergadere (en sterfhuizc Berge- straa*. 6. om 9 ure. Een Dienst van wege het Broederschap van Bermhertigheid, Donderdag 21 Juni 1928. Vrienden en kennissen die hij vergetel heid geen doodsbericht ontvangen hebben worden verzocht dit als dusdanig te wil len aanzien. Het plechtig' jaargetijde voor de zie- lerust van M. LOUES VANDERI SCHUEREN zal gecelebreerd worden m de St.Mar- linuskerk op Vrijdag 22 Juni om 10 u. Vg. 207 KAATSEN Groote Lette Dinsdag a. s. om 1/2 uur Groote Lui te, lusschen do «Onbekenden» en Meire. op de Esplanade. 1381 .-ï=^-*s-VTcais=iriir'T3T Koopt uwe WIJNEN, SCHUIMWIJ- NEN, CHAMPAGNES, bij ©Basftaaf V&N va sa ^antbekehsiai, II en 12. Aalst. - Telefoon 300. 1382 VERLOREN op den.weg, Moorse!, Wicze Herdefsem, Boschkant, Rolermelkstraal, pak inhoudende kostuum an overjas. Terug te Lezorgen tegen goede belooning, bij wed, Willenas, Wier. UJT TEïï HAND TE KGDP-. Huis gelegen Breedesiiaat, nabij do Kerk haan, 2 schoone plaatsen, 1 kam r, schoonii koer, stal. Onmiddellijk ingebruiktreding. Zich te bevragen bij P. Bocquó, Iireedestr. n. 30, t. s. 1375 ginnende te bcgrijpem in welken- af schuwelijken valstrik zij gelokt was. Ik wil zeggen, mevrouw; do wereld oordeelt de zaken eerder naar den schijn dan naar de waarheid. Welnu alles spant samen om u te veroordee len. Vooraleer bet morgen is, zal ieder een op litet kasteel van Raynham over. tuigd zijn dat gij het echtelijke dak ont vlucht zijt Ik ontvlucht Hoe zult gij anders uwe afwezig, heid gedurende dezen nacht, en uwe plotselinge verdwijning uitloggen Indien ik tot. den dageraad leven mag, zal ik naar het kasteel van Rayn ham terugkeeren; ik zal er terugkeer en om luidop uwe eerloosheid aan den kaak le stellen en om aan mijnen ïnaiï wraak over u te vragen. Te laat lady Eversleigh tc laai! Niemand zal u gelooven, en uw man minder dan iemand. Al mijne kunst en berekening heeft hierin bestaan, do waarheid op voorhand volkomen on waarschijnlijk te maken. Lafaard lafhartig man riep Honorina met een mengsel van schril; cn wanhoop. Gij hebt een ontzaglijk spel ge speeld, mevrouw, hernam Carringlon, cn het moet u geenszins verwonderen indien gij op uwen weg vastbesloten tegenstanders gevonden liebt die hek: spel lot liet uiterste willen drijven. Wanneer eene arme vrouw zonder naam uit de armoede cm eene" lagen staat tof rang en rijkdom opklimt, moet zij cv zich aan verwachten, dat zij lieden ont moeten zal die haar die bovenmatige prooi zullen betwisten. En pr kan een ellendeling 'gevoni den worden die zjclr man noemt, die tot zulke verachtelijke daad bekwam is 1 rjep Honorina, de oogen verheffende als om den hemel lot getuigen van dc eer loosheid van haren be-leodiger te roe. pen'. Stuur mij hpt woord niet meer toe*, mijnheer, voiegde zij er bij. terwijl zij zich met walg van hem afkeerde. Eeni ge minuten geleden meende ik dat, gij zinneloos waart, en ik was bevreesd het slachtoffer der dwalinglen van oenen zieken geest te worden. Gij hebt dit ver foeilijk komplot in het belang van uwen vriend gesmeed en ongetwijfeld zal hij u, volgens den goeden, uitslag milddadig voldoen. Doch gij hebt nog niet over wonnen. De Voorzienigheid schijnt u tc begunstigen. Zij heeft u tot nu toe geholpen, maar het einde moet nog komen. Het was een uur cn eenige minuten. Naar alle waarschijnlijkheid zou de torenwachter niet voor zeven of acht uur, in den morgend terugkomen. I(Wordt voortgezet^] Ter herinnci'ing voor Kermis Het huis VAN MOLLE, in (le Molon- I straat, 30, lieof.t eene bijzondere keus van DAMeNSACOCHEN van aller laatste mo dellen en aan lago prijzon. GEWAAR BORGD LEDER. 1347! "gemeente eriembodegem Bericht aan vcermans en autogeleiders Ter oorzake der veranderingswerken aan de Kappellckesbaan, zeer moeilij ke en sommige dagen onmogelijken doorgang met gerij. 1331 Het gemeentebestuur. Gemeente Benderhautein Op 5 Juli, 3 ure naipiddag, ton Gemeente- huize, openbare aanbias'tecling baan Niuove, Bestek 839$?C\ frank. Plans en lastenboek ter inzage. Aanbiedingen ten laatste 3 Juli. 1928. De Burgemeester en Sch|pejren, E. V. Oudenhove, H.MertensF.Scheerlinck De Seoretaris, Aime Schouppe. 1332 TE HUREN TERSTOND, aan het Park, ^chocfh appartement, 3 pk, water, gaz cn elèctriciteit. Te 1) vragen Albert Liénartstr.i 13, 1. s. 1376 Met deze om onze klienteel te berichten dat de eerste Hollandsehe Maatjes aange komen zijn. Beate kwaliteit in de Winkels van H LEDEGHEN HARING- EN KAASHANDEL Nazarethssraat78. Oazonielerstraat, 47, Telef,: 590 Genlschestraai, 55. GEVRAAGD in hetzelfde buis twee jon gens van 14 tot 16 jaar voor licht werk.1380 In d.en Bruasels.chen Groéulenwinkel by J. PetitKerkstraat10, ter stede Vorsche groenten, zooals jonge wortels en erwten in sobelpon, cornichons, kropsalade andijye, platte saladé, veldsalade, bloemkoolen, r00a'0 kooien, witte kooien, verschc champig nons op cqmmande, pissonlits, opgelegdo snij- boouen, g^kuischte sehorseneeren cn witloof. ^.Ije fruiten, zoóals kersen, Kanada-appels, drulYcn, appelsienen van Nice,bananen, ananas, perziken, abrikozen, tomattê'n en verscho ars- pergen vers'qhe hoppekeésten en alle soorten van conserven, nieuwe aardappelen en aard- besicn. Vcirche bloemen. Krabben in doozen.1314 ZONDAG 24 JUNI NAAR TURNFEHST in het Park. CONCERT door de Harmonie van Beefingen. VRIJEN INGANG aan de dragers van Reisbiljetten van den Pleziertrein 859/4 ZEER GOEDE WERKVROUW gevraagd 4 maal per week ('s namiddags). Tragel, 7 1377 Aalst. MEN VRAAGT bekwam schilders bij O. Laga, te Gulleghem bij Kortrijk. i379 HUIS TE HUREN OF TE KOOP, gel gen Hertetraat, 2, t. s, heel goed geschikt voor handel. Groote ingangspoort, enz. Zich te bevragen bij De Raedt-Mtert, zelfde adres, 1378' Soc. An. NINOVE Le conseil d'administration en exécii- tion de Partiele 33 des statuls, a l'hon- néür d'invller MM. les actionnaires a assisier a ('assembles générale brdinaire qui sera tenue au siège social a Ninove, le mardi 26 juin, a 10 heures du matin. Ordre du jour 1. Rapport du conseil d'administration et; du commissaire. 2. Approbation du bila.n et du compte de protfts et pett.es au 31 mars 1928. 3. Décharge 4 donner aux administra teurs et au commissaire pour la gestion de l'cxercice écouté. 4. Nomination statutaires. i 5. Divers. MM. les actionnaires sont prévenus que, conformément a Particle 38 des sta tuls, Ie propriétaires d'actions nominati ves ont Ie droit d'assister a Passemblée générale en justifiant que leurstilres sont tnscrits sous leur n'om, cinq jours au moins avant Passemblée; les propriétaires d'actions au porteur- doivent pourêtre admis A Passemblée générale, produire soit leurs titres, soit un certificat attes tant queceux-ci sont deposes cinq jours au moins avant Passemblée au siège social. (31

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksstem | 1928 | | pagina 2