De Capucijnen Jubileeren 29 Vrijdag Juni 1928 Kamerlid Rubbens voor zitter der Kath. Unie Briefjes van 10,00© fr. Hel drama in de Noordpoolstreek In hel Verbond der Katholieke Kringen De staking in de haven van Antwerpen De vlucht Belgie-Congo De ramp te Brugge KAMER DEfOLKSSTEM XXXIVe JAARGANG NUMRIER 15{S Kerkstraat, 9 eu 21, Aalst. Telefoon 114. s».er1 20 Centiemen Uitgever J.-Van Nuffel-De Gendt Publiciteit 'buiten het Arrondissement AALST Agentschap Havas, Adolf Maxlaan, 13 te Brussel e Rue. de Richelieu, Parijs Breams Buildings, 6 Londres, E. C 4. H.Petrus en Paulus Zonop3,52Zon af7,56 Volle Maan den 3 Op Dinsdag 3 Juli a.s. zal het 400 jaar geleden zijp,, dat Paus Clemens VII zijn goedkeuring hechtte aan een kleine groep van ijverige Franoiscus- zoncn, die een meer strengere navol ging van den II. Vader Franciscus be oogden. Uit deze groep van hervormde Min. 'derbroeders, 'officieel gesticht 3 Juli ;1528, groeide de Capucijnenorde, thans over heel de werelu verspreid. De laatste statistieken van het jaar. '1927 geven als totaal aantal van Capu cijnen 11.104, die over 908 kloosters er, hospitia, zijn verspreid, de Missie- staties niet meegerekend. Deze kloos ters en hospitia zijn verspreid over 53 provincies cn commissariaten n.l.; 1. Alexandrië, 2. Engeland, 3. Abruzzen^ !4. Apulië, 5, Andalusie, 6. Beieren, 7. België, 8. Bohemen, 9 Bologna, 10 Cal vary, (N.-Amerika)11 Castilië, 12 Ca- lalonië, 13. Fodia, 14. Genua, 15. Zwit_ seriand, 16. Spanje, 17. Nederland, 18. Ulyrië,. 19. Lombardijc, '20. Salerna, 21. Luccu, 22. Lyon, .23 Mfeilta, 24. Messsi- na. 25. Navarr a -Co nra b ue - Arr a go n, 26. Napels, 27. Palermo, 28. Parijs, 29. .Parma, 30. Piemont, 31. Pennsylvanië, .32. Mare Ancona, 93. Rijn-Westfalen, 34. Rome, 35. Sav.oye, 36. Syracuse, 37-. N. Tyrol, 38 Toulouse, 39. Trente, 40 Toscane, 41. ümbrië, 42. Valentia, 43. iVenëtië, 44. Ween.cn, 45 Columbia, 46. Eizas, 47. Cosenza, 48. Corsica, 49. Krakau, 50. Calabrië, 51. Sardinië, 52 Tessino (Italië), 53. Warschau. Van de 11.104 monniken zijn er. :5480 priesters, de anderen zijn Clerici en leekebroeders. deze algemeene statistiek beslaat de bcigische capucijnenprovincie een .eervolle plaats met 339 priesters en clerici en ongeveer 100 leekenbroeders. In de Missielanden van Congo cn En_ g.elsch-Iiidië verblijven 61 capucijner- priesters cn 9 leekenbroeders. Deze cijfers bevatten ook hier- lvet bewijs der vruchtbaarheid van het christen Ylaamseh land voor priester lijke roepingen. De capucijnen in ons land zijn ver deeld over de volgende kloosters Ant werpen (1586-1856), Brussel (1587- 11852), Leuven (1541.1898), Brugge KKlarastraat 1592-1867), Brugge (Boe- yerieslraat 1869>r Dobrnijjk (1592' 11920), Bergen (1595-1863), Yperer; 1(1609-1923), Aalst (1614-1908), Edin. geil (1616-1850), Verviers (l'683-1894)( Meersel <(1687-1865) - Heirenlthats '(1857), Is.eghem (1900). Ciney (1914), LornmeL (1925). De Bcigische provincie werd yan' de Hollandsclïe gescheiden in 11882. Hierbij weze nog aangestipt, dat benevens in übanghi en Punjab, er ook Belgische capucienen onze provincie Mertege'niwoqrdigen, rals professors; of studenten in Lublin (Polen), Roimie, Praag, als zielenherders, in Canada voor 'de Vlaamsche boeren en in Yougo-Sla- yië in TTe metaalstreek. Missiegebieden, onder de Prop. Fide: 11. Constantinopel, toevertrouwd aan do provincie van Parijs; 2. Griekenland aan Palermo; 3. Sofia en Philippopolis aan N. Tyrol; 4. Agra aan Estrurië; 5. Aimer aan Praijs; 6. Allahabad aan 'Bolognc; 7 Anatolia aan MaRa; 8. Ara - bie aan Estrurië; 9. Lahore aan Belgie; ;1 O.Simla aa,n Engeland; 11. Syrië en Mesopothamië aan Lyon; 12. Trebizon de aan Parma; 13e. Tsinchon (Qost Kon&u) aan de Rijnprovincie; 14. Dar- Es-Salaam aan Zwitserland; 15e Ery- threa aan Lombardijd, 16. Gallas aan Toulouse; 18e Seychelles-eilanden aan Zwitserland; 19. übanghi aan Belgie; 20. Araucanië aan Beieren; 21. Blue- field aan Cafhol'ónië; 22. Caqueta aan Cathalonië; 23. Venezuela aan Castitie; 24. Goagira aan Valentia; 26. Boven- Salimoes aan Umbrië; 27. Ned. Borneo aan Nederland; 28e. Guam aan Navar re; 29e Padang (Sumatra) aan Neder, land. Missiegebieden niet onder de Pro- pag. Fide 1. Diamao (Indic) toever trouwd aan de Provincie Parijs; 2. Gra- ijahu (Brazilië) aan Lombardijc; 3. Bahia aan Picena (Italië)5. Bogata aan Valentia; 6. Chili-Argentinië aan Navarre; 7. Maronhao aan Lombardije; 8. Parana aan Venetie; 9. Pernambuco aan Napels; 10. Philippijnen aan Na varre; 11. P'orto-Rico-Cbua aan Casti lië; 12. Rhaetia aan Rome; 13. Rio- Grande-do-Sul aan Savoyc; 14. Rio Ja nefro aan Syracuse; 15. San, Domingo aan Andalusië (Spanje)16. S. Paiüo aan Trente17. Uruguay aan Genua 18. Venezuela aan Castilië. In deze missies zijn werkzaam 817. priester-Capucijnen (van wie 119 In landers), 43 Clerici (van wie 40 Inlan ders), 335 leekebroeders (van wie 65, Inlanders). Totaal dus 1195 Capucij nen (van wie 119 Inlanders, 167 fra ters en broeders niet-Capucijnen cn 1379 Zusters (van wie 491 Inlandsche), Totaal dus 1707 niet-Capucijnen. Deze Missionarissen zijn verspreid over 1083 staties. De bevolking dezer missies bestaat uit .1.583.664 Katholie ken, 31.323 Catechumenen, 106.776.093 niët-Kath olieken. Er zijn 548 scholen alleen voor godsdienstonderwijs niet 89.319 leerlingen, 873 lagere scholen en 62 hoogere scholen. Vervolgens 119 weeshuizen met 4965 weeskinderen en 11 inrichtingen voor kleine kinderen met 244 verpleegden. In deze missies zijn 36.886 Derde Ordelingen. In dit jaar werden 73.388 Doopsels toegediend, 5235,818 II.H. Communies uigcreikt en en .12.105 hu welijken gesloten. Uit dat alles volgt dat dc geestelijke werkzaamheid der capucienen heel de wereld .omvat. De Belgische capucienen maken.n hier prachtig figuur. In het binnen en in bet buitenland leggen zij een onverminderden zielenijver aan den dag en tooiien zij, in navolging van Sint Franciskus, waarvan zij de echte zonën zijn, door liun sociale en godsdienstige werking dat zij steeds zijn en blijven zullen de vrienden van 't mindere volk, omdat de massa vooral behoefte heeft aan sociale en godsdienstige opbeuring. Navolgers en getuigen van Clvristus ar beiden, zij met ijver om het afvallend en liet verdwaalde volk naar Christus terug te brengen in wien alleen én ge luk en verlossing is'te vinden. Van deze gelegenheid maken wij ook gebruik, om ai onze weldoeners yan harte te bedanken, om den s.teun die zij verleenen aan onze kloosters en missiewerken en bidden wij God opdat Hij ze zegenen zou in hun zaken, in hunne familien in alles wat hen goed cn zalig is. Hief gedenken wij niét al leen de stedelijke bevolking, maar ook het goede volk van te lande dat met zooveel yrijgevighéid zijn priesters en kloosterlingen "ouders Leunt iWczen allen Go-de aanbevolen,en dat de weldoeners gedenken, dat zij allen deelen, in de verdiens,tn van het werk onzer kloosterlingen en Missionarissen 1 Machte ook onze geestelijke arbeid steeds vuriger en vuriger God en den Volkie ten goede komen Capucinus Alostanus. N.B. Dit jubeljaar zal Zondag, Maandag en Dinsdag 1, 2, 3 Juli her dacht worden door een plechtig tr^r .duiüm1. Zondag om 9 uur plechtige mis. 3 st. van Hub. Cuypers.. 's Avonds plechtig lof met sermoen door den Z- E. P. Landoaldus. Dinsdag om 7 uur gezongen mis,'s avonds amj 4 y> plech tig lof. W\ De Katholieke Unie vergaderde Dins, dagvo.ormiddag onder voorzitterschap van den II. Heyman, minister. De vergadering wisselde van ge dachten over de herziening van het ka tholiek program en over den politieke.n toestand. Eveneens maakte de eendracht in de katholieke partij e de kwestie van dc allianties, bij de aanstaande verkie zingen het voorwerp van een bespre king uit. De parlementaire toestand bleel- niet buiten bespreking. Een volgende zitting zal worden ge houden op 17 Juli c.k. Op die vergadering werd de li. Rub bens tot voorzitter van de Katholieke Unie aangesteld, alsArertegenwoordi_ ger van het algem'een christen wer- kersverbond en in de plaats van) den h Heyman, minister. De nieuwe voorzitter iwerd in loo iende bewoordingen voorgesteld door den h. Heyman. De h. Rubbens bedank te voor~Jict vertrouwen in hem gesteld. Het bureel van den Kring der Wis- selagenlen van Brussel heeft aan den heer gouverneur der Nationale Bank een wensch gestuurd voor het invoe ren van bankbriefjes van 10.000 fr. Zij voeren aan dat een kostelijke tijd verloren gaat in liet tellen der briefjes yan 1000 f)\ en dat, bij groote uitbetalingen, de aandacht der gauw dieven wordt getrokken op de groote brieventesschen die de bedienden noo_ dig hebben voor het vervoer der (lui zend frank biljetten. Nog voeren zij aan dat in het bui tenland coupuren van veel grooter be drag dan 10.000 fr. bestaan. Wij vernemen dat de Nationale Bank zal overgaan tot het drukken van brief jes van 2000 bclga of 10.000 fr. Door hare aansluiting bij de IVIaohtl® ge groep Leuven biedt de GENTSCHE BANK VOOR HANDEL EN NIJVERHEID 14 Keizerlijke Plaats te Aalst, volkomen zekerheid aan üe. Jiaar toevertrouwde gelden. Alle inlichtingen worden er met de meeste bereidwilligheid kosteloos yei> strekt Spaarkas- 5,50 bruto,ten allen tijde beschikbaar, zonder voorbericht noch bespreking van bedrag. Kasbons op 6 maand 5 netto, naamloos, ten allen tijde .terugbetaal baar op aanvraag. 154, De redding der Het Verbond der Katholieke Kringen vergaderde Woensdag onder voorzit terschap van d'en li. Sogers. De vergadering ving de bespreking aan over dc veelomtredende vraag van de pachten op langen termijin. Het is de h. Versé, die erover een uiteenzet ting gaf er zich.akkoord verklaart,met de princiepen van het voorstel dat in de Kamer werd ingediend. Het voor stel zegt spreker, doet geen afbreuk aan de rechten van de eigenaars.. Inte_ gendeel, het wetsvoorstel zal voor de landeigenaars ©en beter regiem betee- kenen dan wat tot nu toe in voege was. De h. Feuillien antwoordt dat hier het algemeen belang op het spel staat. Indien men het wetsvoorstel aanvaar den moest, zooals dit werd voorgesteld, zou men een uitzonderingsmaatregel treffen. Wel is waar zijn ook de huis- huurwetten uitzonderingswetten ge weest, maar die werden getroffen iji uitzonderlijke omstandigheden, welke nu niet meer bestaan en de katholie ken waren steeds van oordeel dat men zoo gauw mogelijk tot het gemeen recht zou moeten terugkoerer.. Moest men, nu nog een nieuwe uit zonderingswet goedkeuren, dan zou men juist lvct tegenovergestelde "docj bereiken. De h. Philippart gaat, akkoord met den h. Versé, waarna de zitting geslo. ten werd en de bespreking naar. een volgende vergadering verdaagd^ «ltalia»-bemanning, Russische hulp. Uit Os.lo wordt gemeld De Russische vlieger Babusckin hoopt nog heden op te stijgen in een vliegtuig, dat niet ski's is uitgerust,om de leden dor bemanning van de «Ita iia» van de Nobilc-groep te hulp te komen. Geen enkel bericht van Amundsen Van verschillende kanten werd ge meld, dat draadlooze verbinding was verkregen met Aniundsen. Deze be richten zijn t;ot nu toe onjuist geble ken. Uit Riga wordt gemeld, dat de Rus_ s.ische ijsbreker «Malygiii», die is uit-, gevaren om Aniundsen op te sporen, draadloos bericht heeft gezonden er niet in geslaagd te zijn verbinding met Aniundsen te krijgen. Waar Aniund sen zich bevindt, is niet bekend. De Malmgreen-groep als verloren beschouwd. Uit Oslo wordt gemeld Volgens hier ontvangen berichten bestaat er weinig hoop, dat de Malni- grecn-groep (bestaande uit Malmgren, Maziono en Zappi) nog kan worden gered. Zij wordt door de meeste des kundigen als. verloren beschouwd, daar •aar voorraad levensmiddelen bij zeer zuinig beheer reeds over ecnige dagen moet zijn uitgeput. De redding van Ncbile's mannen zal weken duren. Volgens berichten van de «Quest»; zal het vermoedelijk drie of vier we. ken duren, voordat de achtergebleve nen van de Nobilc groep en luitenant Lundborg zullen gered worden,, tenzij het zeer spoedig gelukt hen met een licht vliegtuig ojT ski's af te haicn.Ge- tukt dit niet, dan moet gewacht wor- [den toldjit ljet ijs ïoldofinjia gesmolten om een landing van een1 wa tervliegtuig in dc nabijheid mogelijk te maken. Van het vliegtuig «Latham»', met Amundsen aan boord, was tot nu to.Q geen enkel spoor gevonden. Men maakt zich over het lot van Amundsen ernstig ongerust. DE HOOFD. WERKTUIGKUNDIGE VINCENT TO ME IA WERD GEDOOD Den Belga-ber.ent uit Rome 2." Ju- Volgens een officieele rnede- deeling is uit de verklaringen van ge neraal Nobile gebleken dat dc hoofd werktuigkundige Vincent Tomella, op lipt ©ogenblik dat dc schuit van het vliegtuig afgerukt werd, op het ijs ne- dergeworpen werd en ten gevolge epner, hersenschudding bezweek; het lijk bleef bij de groep Nobilp waar het op waardige wijze begraven werd. I-Iet luchtschip dreef af in de rich, ting van den llOen graad. Kort nadien bemerkte de groep Nobile op een af stand van ongeveer ,10 kilometer een rookwolk vermoedelijk Voortkomende volgens generaal Nobile, van den in brand geschoten essence-hak ,of yan olie die op liet omhulsel viel. Baron Holvoet, gouverneur der pro vincie en burgemeester Van Cauwe- laert werden Woensdag namiddag door Minister Jaspar ontboden om hem tar van inlichtingen .te verstrekken aan gaande de werkstaking aan dë haven van Antwerpen. m Hpt onderhoud dat geruimen tijd duurde werd tevens bijgewoond door M. Heyman minister yan Nijverheid cn arbeid. MOTIE VAN HET COMITÉ CENTRAL INDUSTR3EL. Het Comité Central Iudustriei de Bolgique, Vereenigd in algemeene vergade ring van 27 Juni 1928, .^Overwegend dat de werkstaking der dokwerkers van Antwerpen is losge broken, zonder vooropzeg en in schreeuwende miskenning der vrije, lijk tuss.chen.partijen aangegane over eenkomst Dat de loyale eerbiediging van der gelijke overeenkomst, wnar zij bestaat de essentieele basis is van. alle ver standhouding tusschen patroons en werklieden en overigens van alle s.o- ciaal leven Overwegend van den anderen kant dat gansch Belgie. zonder verschil van klas of nijverheid, gaat lijden van den weerbots van dit geschil; Richt tot het Antwerpsche patronaat, eerste slachtoffer dezer contractbreuk, de uitdrukking zijner sympathie cn vormt wenschen opdat de herneming van den arbeid, voorafgaandelijk aah alle bespreking over den grond der zaak, het vertrouwen kome herstellen in de waarde der gesloten overeen komsten en de regelmatigheid in de betrekkingen tusschen de werkgevers en hun personeel. X voor dc familien, terwijl de overheden in het koor plaats namen. Men bemerkte, op de eerste rangen Mgr. Waffelaert, bisschop van Brug ge- Dc offerande duurde nicer dan een uur; 2000 gedachtenissen werden uit gedeeld. Het was 12 y> u. waanneer de treu rige plechtigheid afliep. Mgr dc Bis_ schop las de laatste gebeden en daar7 11a werd de stoet hervormd cn trok naar liet kerkhof midden eene nog grootere menigte dan zooeven. Eene enkele redevoering» namelijk deze van den heer burgemeester, werd over de begraafplaatsen uitgesproken. De vliegers Thief fry en Quersin heb ben bij den aanvang van hunnen tocht af te rekenen, gehad met eene plotse, lingc weersverandering vergezeld van hevigen wind en hagelslag. Boven het Margegebied in Frankrijk word do vlucht zeer moeilijk, zöodat Thief try dan ook besloot neer te dalen. .Thieffry en Quersin wachten to Moumelon tot de hevige wind, die hen verrast heeft, bedaard zij, alvorens den tocht voort te zetten. Woensdag morgend heeft de plech tige begrafenis van de zeven slacht offers plaats gehad. De zeven lijkkisten waren tentoon gesteld in de groote ziekenzaal van hel hospitaal, omringd van bloemen en van de ontelbare familieleden. Naast deze bemerkte men talrijke overheden. Eet was: 10.15 u. wanneer de lich ting der zeven lijkbaren plaats greep. Onmiddellijk werd de' treurige stoet gevormd; geen muzieken waren tegen woordig.Na ieder der lijkkisten in lijk wagens vervoerd, volgden de talrijko familieleden; de stoet was gesloten door de groep overheden voorafge gaan van ontelbare kronen, waaron der er bij waren met prachtige levende bloemen van den Koning en de Konin gin, van Prins Leopold en prinses As- trid, van de regcering der stad Brugge, der Gistfabriek, enz. Op geheel den doortocht van St- Janshospitaal naar St. Jacobskerk brandden de straatlantaars met rouw. floers omhuld cn stond eene ontelbare menigte. De défilé was diep indruk wekkend en de menigte tot tranen toe bewogen. De lijkdienst voor 10 uur aange kondigd, kor, slechts om 11 uur aan vangen. De zeven lijkkisten', omringd door< eene dubbele rij kaarsen* werden in dc middenbouk ncergezot,, en langs beide jyn.siiden waren, .voorbehoud?» plaatsen Zitting van Woensdag 27 Juni. Zitting te 10 u. Voorzitter M. PIRMEZ, ondervoorzitter. BEGROOTING VAN BiWNEWL. ZAKEN M;. SOM ER H AU SEN (soc.) heeft het over dc pensioenkassen in de streek van Eupen en Malmedy. M. MERLOT (soc.). richt lot den minister nog eenige verwijten in hol klinkende bewoordingen. M. GARNOY, minister van binnen- landsche zaken, betoogt in antwoord aan.' M. Merlot cfarft alles in volle <re_ gelmatigheid is gegaan. In dc kwestie der begrooting van de provincie Bra bant heeft de minister gehandeld in het algemeen belang. M. HOUTART, minister van finan ciën, deelt hetzelfde gevoelen. Dc re- geering heeft inderdaad geoordeeld dat de perekwatic van alle Staats.agenlen worde gedaan volgens dezelfde prin ciepen. Daarom hebben we verklaard dat dè salarissen der provincie niet hooger mochten zijn dan die der. Staatsagenten. De bespreking is geëindigd. De artikelen der begrooting wor den aangenomen. De zitting wiordt geheven tc 11 uur. Namiddagzitting. De zitting wordt hernomen te 2 ure» onder voorzitterschap van M. HAL- LET. De Kamer gaat over tot de bespre, king der begrooting van landsverde diging. De voorzitter geeft het woord aan verschillende redenaars, die echter, allen afwezig zijn. De algemeene bespreking wordt op, staanden voet gesloten verklaard. Men gaat over tot de bespreking der artike len. M. PIERARD (soc.)' protesteert te gen het- feit dat militairen de leiding niet mogen hebben van muziekkorpsen met politieke doeleinden. M. GELDERS (soc.) niecnt dat dé soldaten niet goed behandeld worden. M. WAUTERS (soc-) klaagt er over; dat door den minister motoren werden aangekocht voor èen groot bedrag,zon der dat proeven werden genomen en zonder dat de militaire commissie werd geraadpleegd. Ook het. comiteil der schatkist werd over het hoofd gezien. M. de BROQUEVILLE, minister van landsverdediging, antwoordt dat hij de volle verantwoordelijkheid neemt van den aankoop van motoren. Die verantwoordelijkheid moet niet op een commissie geworpen worden, commis sie die trouwens door hem zelf werd ingesteld. De motoren werden aange kocht met de op de begrooting voorzie. 11e bedragen; ik zelf heb die motoren gekozen; alles ging regelmatig. M. FEUILLIEN klaagt over de com munistische propaganda in hot, leger en hoopt dat dc Éfiinister maatregelen zal nemen. M. PIERARjfo (söe.) spreekt nog eefis voor de zooveelste maal over den i sergeant óio verbod ontving yan als I muziek-Hief op te treden. M SAMYN (s.ocj bepleit de belan gen van de militaire arbeidorspicso- 11 oei. Velo arbeiders werden weggezon- gen van de militaire arbeider&perso. den, terwijl anderen geen pensioen verkregen. Dc zitting word daarna gelïëvëïL.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksstem | 1928 | | pagina 1