DE VLAAMSCHE Stoomverwerij en Nieuwwasscherij 1t 0 ÏO ent ges mm i Vlaamsch Nationaal Demokratisch Weekblad PROVSNCSEVERKiEZIfdG Kortrijk - Hareibeke. VLAAMSCH - M&T10MALE DEMOKRATER 1 - Doussy G. 2 - Vanderschelden R. 3 - Casier Em. 4 - Mullie Henri 5 - Vanwonterghem J. 6 - Vanbrabandt Remi 7 - Bee! Georges 8 - Caveye Henri 9 - Denys Alfons 10 Verschuere Fi. 11 - Nys Camie! nummer 5. Meëhen-Moorseefe Roelants Terryn Jules Caveye Hector D'Haenens Robert Hansens M. Moeskroen - A velg hem Deiwante Ernest Vaneeckhout L. Devisschere R- Haeckx Camiel KORTRIJK Priis per rummer 25 centiemen Zondag 4 December 1932 le Jaargang Nr 13 Verantwoordelijke Uitgevers R. DE VISSCHER, te Moeskroen Risquons Tout steenweg, 62. REMI* VAN DERSCHELDEN, te Deerlijk Waereghemstraat. Bijdragen en mededeelingen aldaar te zenden, ofwel op adres Drukkerij Camiel Nys - Berton Vaartstraat, 45, te Kortrijk, met melding voor De Vlaamsche Volkseeuw. ADVERTENTÏËN Aankondigingen en Bekendmakingen bi) overeen komst, tegen uiterst billijke voorwaarden. (Tarief op aanvraag) INTEEKENPRIJS jaarabonnement per post i Binnenland 15 frank Voor 6 maanden 8 3 5 Voor 't buitenland, dubbele prijs. Verdraagzaamheid onze ulag Waarheid ons wapen Rechtvaardigheid ons doei ff.. I routrxfrnat, 5 Gekante: f"® MM ar ga- Verbeke Stoppage Wasschen en glanzen van Cols (Poorden), Manchetten en Hemden te SiteffiTffSffJ Sk ROUW IN 24 UREN van 4 December IN HEX KIESDISTRIKT Stemt onder No VOOR DE LIJST DER Kandidaten Geneesheer, Kortrijk. Verzekeringsagent. Deerlijk. Smid, Sweveghem. Werkman, Kortrijk. Fabriekarb.St-Lodewijks- Deerl. Daglooner, Vichte. Werkman, Waereghem. Verzekeringsagent, Hareibeke. Aardewerker, Deerlijk. Wever, Zweveghem Drukker-Uitgever, Koririjk. Vlamingen, Demokraten, Vlaam sche Nationalisten, laat J ditmaal niet afleiden door de andere par tijen, doch volgt thans nu eigen uw eigen Vlaamsch-Nationale de- mokratische overtuiging. - Kiest principieel voor uw eigen grond beginsel, voor uw eigen groep Stemt ditmaal voor onze VL. N. DEMOKRATISCHE VOLKSLI J STEN Bij de Kamerverkiezing van 27 November was de strijd voor ons zeer zwaar en zeer ongelijk, daar wij geen lijstenverbinding konden vor men. Doch voor de Provincieverkiezing van 4 December is DIT HEELEMAAL ANDERS. Wij strijden in gunstige voor waarden en met evenveel kans als de andere partijen, want ditmaal gaat het alleen OVER HET ARRON DISSEMENT KORTRIJK. Wij hebben lijsten in de ver scheidene Kiesdistrikten en ook we- derzijdsehe groepeering dezer lijs ten van Vï. N. Demokraten. Onze Kandidaten, uit verscheidene gedeelten van het Arrondissement, zijn mannen die hun bewijzen gele verd hebben van Vlaamsch-Natio- nale Vlaamschheid, van verdraag zaamheid en betrouwenswaardige volksgezindheid, waarop de arbei ders, de nijverige middenstanders en de hardwerkende landbouwers, staat kunnen maken, omdat het ons te doen is, niet om kleine politiekerij, maar om de Vlaamsche tsoiïelijke en geestelijke belangen van ons volk. Met nieuwen moed dus vooruit. Een goeden stoot ditmaal voor onze Vlaamsche Arbeiders- en Volkspar tij, voor de Godsvrede Federatie van het Vlaamsche Volksfront en Vrije Kristen Volkspartij, voor de Vlaamsch-Nationale Demokraten. Als gij wilt en uw plicht doet, gaat ons uittredend Provincieraads lid, onze Oud-Strijder Remi Vander schelden terug naar den Provincie raad, of een onzer volksjongens uit de andere Kiesdistrikten, waarmede wij lijstenverbinding hebben, 't Zijn mannen waarop gij kunt betrouwen en die ten dienste staan van het volk. Zendt dus door uw eendrachtig en principieel stemmen een dezer Vlaamsch - Nationale Volksmannen naar den Provincieraad. De volksfractie van het Vlaamsch- Nationalisme moet ook- vertegen woordigd" wezen in den Provincie raad door een echten Vlaamsch-Na- tionaïen Demokraat, om uw volksge dachten en volksrechten te verdedi gen. Vooruit voor de VI. N. Volksfrac tie. Stemt dus daarom één dop aan den kop der lijst IN HET KIESDISTRIKT nogmaals onder No Kandidaten Hovenier, Meenen Handelaar, Reckem Elektriekwerker, Meenen Bediende. Heule Vlaswerker, Gulleghem IN HET KIESDISTRIKT ook onder No Kandidaten Schilder, Moeskroen Stoker, Moeskroen Scheerder, Moeskroen Bode, Moeskroen Dus met frissche overtuiging en vasten wil weer onder Nr 6, tenzij in het Kiesdistrikt Kortrijk-Harel- beke, waar het ditmaal Nr 5 is. Het Vlaamsch-Nationaal Volksverbond. MEMEIIIIIIM I ISSB3Ej.»IWiHI Verkiezingsuitslagen. Volgens ambtelijke mededeeling is de uitslag als volgt in het Arron dissement Kortrijk. VOOR DE KAMER K. VI. Nationalisten 3688 Socialisten 25,457 Liberalen 4842 Alg. Katholieken 36,651 Communisten 1127 VI. N. Demokraten 336 (Godsvrede Federatie) Totaal der geldige stemmen 72,101, Kiesdeeler 14,420. De Katholieken winnen 3572 stem men, maar er moet rekening gehou den worden met den aangroei van het aantal kiezers. De Socialisten winnen 3387 stem men. wat in verhouding meer is dan de Katholieken. De Liberalen verliezen 1465 stem men. Door de schuld hunner con servatieve leiders verliezen de Libe ralen hun volksgezinde elementen, en door hun Franskiljonnisme ver liezen zij langs om meer de Vlaam sche Liberalen. Als 't zoo voortgaat zal de Liberale partij, in ons arrondissement, nog enkel de stemmen hebben van wat reactionnalren en van enkele Waal- sche gemeenten. Zullen de Vlaamsche en volksge zinde Liberalen zich zoo maar voort laten doen door de Waalsene en Franskilj onsche Heeren van hier en elders Communisten. Statu quo (klein verlies). De Katholieke Vlaamsche Natio- nalrsten (K. V. N. V.) hebben een 800 stemmen minder dan de VI. Natio-

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Vlaamsche Volkseeuw | 1932 | | pagina 1