BURGERSTAND VAN KORTRiJK. Allerhande Nieuws. cf liet Beieph'km WILHELMUS m NASSOUWE OVERLIJDENS Rousseaux Julien, 5 j.,' Tombrouck. Braye Eduard, 63 jaar, Villastraat, Nuyttens Idonia, 75 j„ Theaterstr. Goemaere Pierre, 82 j., Schoolstr., 20. Respalie Victor, 47 j., Statiestr., 86. Dobbelaere Eleonora, 82 jaar, Ko ninglaan, 3. D'hulst Angela, 56 j., Koninglaan. Pollet Celina, 70 j., Phenixstr., 26. Clément Victorine, 44 j., Koningl., 3. Demettre Henri, 30 j., Valstraat, 1. Beels Gabriëlle, 6 m., Koninglaan, 3. Debaere Mathilde, 51 j., Koninglaan. Declerck Godelieve, 4 j., Koningl., 3. Lefebvre Jules, 57 j., Boschstr., 84. MOESKROEN. Zondag 4 December, rond 3 ure namiddag, Gezellig Sint-Niklaas- feest, in het Vlaamsch Huis Volks verheffing Risquons-Tout-Steen-, 62, Moeskroen. De kinderen zullen er weer een gelukkig uurtje beleven, tot groote voldoening van moeders en gezin. MOESKROEN. Propagandakring. Op Zondag 11 December, om 5 ure, namiddag, belangrijke Vergadering- voor den Propagandakring der VI. N. Demokraten, de Vlaamsche Arbei ders- en Volkspartij, in 't Vlaamsch Huis Volksverheffing Risquons- Tout-Steenweg, 62. Komt allen op en luisteren naai de uiteenzetting van den toestand en onze toekomstige werking. OOO00O0-0O00Ooo HUWELIJKSAANKONDIGINGEN. Prudent Desmet, wever, Sweve- ghem, en Gabriëlla Vindevogel, spin ster, Kapel ter Bede, 1 Arthuur Huysentruyt, haartooier, Pachthofstraat, 16 en Maria Declercq, naaister, Marckesteenweg, 135. Georges Vanmansart, handelaar, fe Croix (N. Vr.), en Margaretha Naert, z. b., Noordstraat, 17. Karei Degroote, statiebediende, te Bellem, en Magdalena Vlieghe, haar tooister, Gulden Sporenlaan, 61. Polydoor Algoed, arbeider, te Moeskroen, en Magdalena Vanhale- wyn, meid, Doornijklaan, 1. Gustave Verbrugghe, wever, te Heule, en Agnes Servaege, stopster, Tuinwijklaan, 21. Rogier Clarysse, behanger, Sint- Denijsstraat, 77, en Agnes Deschee- maecker, houtbew., Voorzienig.st. 92 Robrecht Declerck, meubelmaker, Wagenmakersstraat, 59. en Maria Tack, meid, Sweveghemstraat, 67. Edmond Hamers, inpakker, Heule, en Godelieve Vandenbroucke. hout- bewerkster, Staceghemstraat, 205. Michiel Labarque, vuurstoker, Wa termolenstraat, 50, en Margaretha Vanghelue, haartooister, Beekstr., 12. Jan Verwee, niiveraar, Groening- straat, 44. en Jacqueline Bevernage, z. b., Pieter Tacklaan, 31. Victor Lambrecht, drankverkooper, en Emerence Vereecke, meid, vr. alhier, beide te Lichtervelde. Geeraard Berth, wever, Kortrijk, en Georgetta Knockaert, fabriekar- beidster, te Harelbeke. Michel Noppe, bakker, Kortrijk, en Alice Verhaeghe, meid, Avelghem, voorheen te Kortrijk. Alfons Van Maele, behanger, te Kortrijk, en Hilda Vandenbroucke, fabriek arbeidster, te Heule. GEBOORTEN. Nadine Deflo, 1 1 Julilaan, 70. Cecilia lanssens, Voorstraat, 84. Cecilia Leenaert, Veldstraat, 170. Agnes Berthier, Reepkaai, 7A, geh. te Marcke. Jenny Verspaille, Sweveghemst. 192. Monique Laporte, H. Verriestlaan, 56 Marie Lemaire, Leiestraat, 10A. Marie Bouba, Gentsteenweg, 96. Lauretta Demets. Bruggestraat, 18. Lutgarda Supplie, St-Janslaan, 1. Muguetta Delannoy, Meenenstr., 23. Yvetta Pannecoucke, Leeuw van Vlaanderenlaan. 53. Eliane Nys, Vestingstraat, 2. Mare Decaluwe, Lambrechtstraat, 5. HUWELIJKEN. Antoine Decraene, orgelist-koster, te Belleghem, en Juliana Hocedez, z. b., Visscherskaai, 24. Pieter Vandemeulebroucke, schoen maker, Loodwitstraat, 17, en Geor- getta Vanbossde, z. b., Bruggeslr. 82. Omer Vanassche, fabriekarbeider, Magdalenastraat, 13, en Louisa Rey- naert, weefster, zelfde straat, 44. jerome Devos, vlasbewerker, te Heule, en Celina Masselus, spinster, 1 1" Julilaan, 68. Adolf Speybrouck, metser, en Paula Heffinck, z. b., beide Staceghem straat, 141, Rogier Trigaut, bereider, Kapel straat, 67, en Suzanna Schamp, z. b., Recollettenstraat, 50. Juliaan Deboeverie, bieraftrekker, St-Antoniusstraat, 103, en Angèle Vandewaile, z. b., Doornijklaan, 3, STERFGEVALEEN. Juliana Willlaeys, 85 j., wed. van Gustavus-Cambien, Savarystr. 24. Leopold Verbeke, 56 i., houtbewer ker, echtg. van Herminie Van- tomme, Het Hooghe, 25. Justina Nys, 77 wed. van Henricus Vandendriessche, Ste-Anna, 33. Lauretta Vandenberghe, 3 j., Sint- Antoniusstraat, 33. Auguste Putman, 74 j., wed. van Paulina Vlieghe, Doornijkwijk, 34. Marie Delforge, 62 j., echtg. van Léon Provost, Gentsteenweg, 23. Theodoor Goddeeris, 68 j., fabrikant, echtg. van Gabriëlle Bauttemans, Overleiestraat, 14. OOSTROOSBEKE. Maandag avond is er brand uitgebroken in de chicoreidrogerij van M. Medard Lammertyn. De pompiers stonden machteloos tegenover den vuurgloed. De schade is aanzienlijk, doch door verzekering gedekt. RONSE. Zeker meisje, Mej. C..., 24 jaar oud, had kennis gemaakt met M. V..., van Verviers. Doch de jongeling verliet de stad, keerde naar Verviers terug en het meisje hoorde er niet meer van spreken. Het meisje had hierover veel ver driet Donderdag namiddag wist zij de bewaking van een familielid te verschalken en begaf zich naar Ver viers. In volle straat, rechtover het huis van M. V... joeg zij zich twee revolverkogels in de borst. COMEN. De vrouw Lechtge- noote B.moeder van vier kinders, werd in staat van erge zinsverbijs tering, langs den openbaren weg aangetroffen. Haar toestand bleek zoo gevaarlijk, dat zij poogde zich te zelfmoorden. De ongelukkige werd naar een gasthuis overgebracht. SWEVEGHEM. Een dezer dagen heeft men uit de vaart van Bossuyt, dicht het sas 8, het lijk opgetrokken van den 28-jarigen pannenbewer- ker Julien Vanoverbeke, wonende bij zijne ouders, sedert lang ziekelijk en aan eene zenuwkwaal lijdend. Alles doet veronderstellen dat er een ongeluk in het spel is. Pollet, mannelijk geslacht, Boude wijn MARCKE. Zondag morgen werd Doffe ja's met een potverdom- men erbij, bromden een oogenblik door het huis, dat dan weder van de driftige klipklappende treden dei- uiterst bezorgde vrouw trilde. Benedenkomend kreeg het volk een heel sermoen te hooren. Dat was een schande zoo lang te slapen in het drukke seizoen. En nog meer schande was het zich zoo te laten roepen en wekken. Men moest, liefde voor het werk hebben, dat iedereen reredelt. Zonder arbeid kwam men nooit vooruit, dit zouden ze alle vier niet moeten vergeten als ze eens in de wereld beter wilden varen en een anderen staat aangaan. De dienstboden spraken geen woord. Pier en Ties gaapten en geeuwden, rekten de armen wijd uit, brachten ze boven hun hoofden bijeen en lie ten ze lam langs de beenen zakken. Dat is de maat der luierikken ze ischerp de verbolgen Liesbeth, die nu druk in de weer was om haar orders snel te doen uitvoeren. Intusschen, dat de knechten zich grommelend uit de breede keuken weg maakten, kregen de meiden nog een kleine litanie te hooren, die niet van God en zijne heiligen sprak. Toen hen schommelwerk onder het vee verricht was, kregen de dienstlui een smoutkoek voorgezet met sterk waterige koffie. Eerst bekeken ze elkaar met ver- wonderd-vragende oogen en hurkten zuchtend neer. Welken dag hebben wij van daag vroeg Pier. Donderdag antwoordde een meid. Zeker Donderdag, gisteren, was het toch Woensdag, ezel ook bevestigde Ties. Maar aan dezen vent zou men zeggen dat het potverdikken Vrijdag is En meteen grabbelde Pier zijn smoutkoek zoo sterk tusschen de nijpende vingers als wilde hij een spartelenden paling den nek om wringen. Dit protest tegen een verzonnen Vrijdag, verwekte een uitbundig ge lach, dat slechts bedaarde toen de vrouw uit het fornuis een schotel vleesch en een speciaal kannetje koffie kwam halen, die in de boe- renzaal voor haar en Jan bestemd waren. Nu ziet ge toch wel, dat het geen Vrijdag is zei Trien, de heen gaande schotel navingerend. Of ik het zie en gewaarword klaagde Pier, over zijn geprikkelden, onverzadigden buik wrijvend. Luidop werd er weder gelachen en in 't geniep gefluisterd. Maar die jo lige stemming werkte prikkelend op de gemoederen van het jeugdige paar. De vrouw kwam op eens drif tig aanzetten. Dat knauwelen en dat neuswateren hadden lang genoeg geduurd. D'er moest hand aan 't werk geslagen worden. Jan stak nu ook voor 't eerst zijn kop buiten de deur, trippelde even vooruit en knikte zijn vrouw lachend-beamend toe. Plaatst uwe Aankonditrineen in DE VLAAMSCHE VOLKSEEUW. IX laan, 96. OOOOOO0-0 RUMBEKE. Woensdag avond woedde er een hevig onweer. De molenaar Michel Joye, Statiewijk, die bij onweer altijd zeer voorzichtig is, had de windmolen stilgelegd en was bezig deze te ontzeilen, toen hij al met eens door den bliksem ge troffen werd. Een geneesheer kon echter den getroffene, na een half uur werkens, weerom tot bezinning brengen. Zijn rechterarm en hand waren erg verbrand en half ver lamd. SLECHT GELD. Talrijke val- sche bankbriefjes van 20 dollars, van de Federal Reserve Bank (Ame rika), werden uitgegeven in Duitseh- land. Verscheidene dezer briefjes zijn reeds naar ons land overgeko men. De briefjes dragen het portret van President Jackson, en hooren toe aan de reeks A der uitgave 1928. SWEVEGHEM. Zondag avond, rond 9 ure, waren Octaaf Minjauw, zijne vrouw en dochter en haar ver loofde, Remi Delombaerde, 22 jaar, ijzerdraadbewerker, op weg naar huis. Op den hoek der Belleghem- straat werden zij verrast door den motorijder Julien Libbrecht, die vergezeld was van zijn broeder Ge rard. Delombaerde werd in de rug gevat en met het hoofd tegen een boom geslingerd. De moto bolde ver der, wierd vader en moeder Minjauw ook om, alsmede een klein meisje. Allen bleven bewusteloos ten gronde liggen,'met kwetsuren aan 't hoofd. De ongelukkige Delombaerde is wat later bezweken, ten gevolge eener schedelbreuk. INGELMUNSTER. Een vreese- lijk ongeval had dezer dagen alhier plaats, waarbij Gilion Spilleers het leven inschoot, en Joseph Meurisse zoo enrstig werd gewond, dat hij nog den zelfden avond een radiogra- phisch onderzoek moest ondergaan. De dwaze autovoerder, die dit onge val verwekte en zich om zijne slachtoffers niet bekreunde, ging zich nog den zelfden avond bij de politie aanmelden. Het is de ge naamde Desloovere, handelsreizi ger, woonachtig te Beveren-Leie. STEENPUT. De 42-jarige Maria Vandenberghe, die erg gekwetst in een hangaar aangetroffen werd, ten gevolge van een val, toen zij op eene ladder wilde klimmen, is aan de ge volgen harer verwondingen bezwe ken. in het gasthuis, waar zij over gebracht werd. ..op de spoorbaan Kortrijk-Moes- kroen een manspersoon gevonden, in een bloedplas uitgestrekt, het hoofd ijselijk gekwetst en geen teeken van leven meer gevende. Hij werd erkend als Polydoor Regalle, 55 jaar oucL Honende Marionnetten. Men weet niet of men hier met een ogge- luk of eene poging tot zelfmoord te doen heeft. Men vreest een noodlot- tigen afloop. WEVELGHEM. In Juni laatst had er alhier een schrikkelijk onge luk plaats De vliegers Robert Hu- bertus en Pieter Rickaert deden een vlucht. De adjudant was als loods aangeduid, maar liet de onderluite nant sturen. Opeens kwam 't vlieg toestel terecht op een veld, waar vrouw Verbeke, echtgenoote Claer- hout, moeder van tien kinders, aan den arbeid was. De vrouw werd door een der vleugels getroffen en gedood. De krijgsraad verwees beide vlie gers tot 8 dagen gevang, voorwaar delijk, en solidairlij k tot het betalen eener som van 22,913 fr. aan man en kinders. DEERLIJK. Uit den vijver, die de hoeve van M. A. Beyls omwalt, werd een rijwiel, merk -< Novy op getrokken, met groene kader, doch onkennelijk plaatnummer.Deze blijft ter beschikking. COMEN. De 50-jarige Arthur Delahaye is Dinsdag plots langs den openbaren weg neêrgezegen. Hij stierf schielijk en, volgens genees kundige verklaring, aan eene hart kwaal. MEENEN. Donderdag nacht zijn er dieven langs den hof bin nengedrongen in de woning van M. Claeys, deurwaarder, IJperstraat. Zij braken in de keuken en bureel al de meubels open, en robberden er 3,000 frank. De diefstal werd Vrij dag morgen vastgesteld. EECLOO. Dinsdag namiddag werd aan de statie de voerman Cv- riel Dekeyser, vader van 14 kinders, doodgereden, door den auto van M. Jozef Delille, van Maldeghem. de nieuw gekozen volksvertegenwoor diger. 0-0O00- Prijs 100 fr., iti linnen stempelband Verschijnt Maart 1933 ARTES Boekhandel J. Verhelst Posthoornstraat, 28, Gent Leest De Volkseeuw

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Vlaamsche Volkseeuw | 1932 | | pagina 3