EMIEL DU1RSIN - JViumba - üeen vePsppj idt d. 'hamsche .«Ikseeucu i J. I M P E Speciale Duiventhee Prijs5fT. lipi lij: VAN DEN BOSSCHE imé JÜLES TERRYN Hüis hep broüthe ep Wafep vap eepsfce kulaliteibT S. IVi. VOLKSVERHEFFING m J. IB ULE'I AN DWARSSTRAAT, i(@, TH MOBSKROEN Alle slach van Schilders- en TapïjfsÊerartikelS Email, Kleuren en Vernissen, Sponsen, Zeemvellen Chineesche Matten Foyers, enz. Linoleum en Belgoleum Vloerzeil en Tafeltapijten Specialiteit \»&n Behangpapieren (Vaste kleur en schoone teekening). HANDEL IN 'T GROOT EN IN 'T KLEIN Aan alle koopers, bij Vlaamsche Groepen aangesloten, bijzondere o/o teruggave, op vertoon hunner lidkaart. Men aanvaardt ook alle soort van Schilderwerk. Goede bediening. Prijzen buiten alle concurrentie. J, IIPB 24 Sroots Markt, 24 - BAMiVHIiKRKnS Mei succes! Roza Be Guchteuaere I R V A fB E R S C H t L B E M - V E R S C H A E BLOEDPERELS De gezondheid uwer duiven door de planten Couetstraat, 107, Moeskroen UILENSPIEGEL Sint-Map rtenssïroop Brouwerij Meiresonne Nocrdstat - Boerhaave BIERHANDEL fU.squons-Tout, 77, MOESKROEN Tel. 751. (Reckem) jj J HET BESTE BIER DER STREEK L Billijke prijzen. VLAAMSCH HUIS Risquons-Tout Steenweg, 62, MOESKROEN Bijeenkomst aller Grens-Vlamingen. Herberg en Vergaderzaal. Lokaal der V. N. Demokraten, VI. Volksfront, enz. Zetel der Maatschappelijke Werken COÖPERATIE VAKBOND en PENSIOENKAS Ziekenbond Volksverheffing Steunt Elkander. raaESKi-. -'«saBa»."- :Ai L ik? ;£g ZAKENKANTOOR Philip van Elzaslaan, 46, KORTRIJK Gesticht in 1912 «.1376 Ha Ir 1199 Post,.',-. 217183 Geldleeningen aan de laagste intres ten en beste voorwaarden, vanaf 4.25 fr. per honderd per jaar. Be taalt uwe oude dure Hypotheken te rug Koopen en verkoopen van allerhande huizen en bouwgronden. Bouwen van huizen op komptant en. op krediet. Bijzondere voorwaarden aan de leden aangesloten bij den l Bond der Kroostrijke Gezinnen. Verzekeringen van allen aard. Vooraleer elders overeenkomsten te sluiten, schrijft of wendt U eerst tot het Zakenkantoor J. MEULEMAN. Alle gewenschte inlichtingen gansch kosteloos en zonder de minste ver plichting. Spoedige regeling. Volstrekte ge heimhouding. Sedert 1919 méér dan 40 miljoen fr. Hypotheekleningen verwezentlijkt. isaevmam'Tss BUIKBANDEN BREUKBANDEN VARICE - KOUSEN SPATADER -SOKKEN Alle artikelen en benoodïgheden voor MOEDER- en KINDERZORG Apotheek - Drogisterij M' HUT COUUKN KRUIS KORTRIJK Een goede manier om het MARTELAARSFONDS te steunen en Vlaamsche propa ganda te voeren is zich te wenden tot FIJNE LIKEUREN AAN V O ORDEELIGE PRIJZEN WENDT U TOT DE KRUIDENIERSWINKEL WAEREGHEMSTRAAT, 73 DEERLIJK GENEZEN ALLE BLOEDZIEKTEN GEBRUIKT DE der Apotheek DE LEEUWSwsueghemstraat, 4, Kortrijk Alle slag van PLUIMGEDIERTE, Kiekens, Eenden, enz. Ook fijne keuze uan KONIJNEN, enz. BOTER en EIEREN Zelfae Huis eveneens: A'Ie soort S0H00NE FRISCHKLEURIGE BLOEMEN Alles beste kwaliteit en prijzen buiten alle concurrentie. f rfumuarrsTirT f Zij zuiveren en vernieuwen het f bloed, zij drijven 't slecht bloed af. 1 Lieven de Winnestraat, 34, GENT Ieder bloedperel, die gij inneemt, is voor Vlaamsch Briefpapier. Omsla- een droppel gezond bloed méér in 5 gen. Briefkaarten, Portretten, Zak doekjes, Borst- en Dasspelden, Ka lenders, Gedreven Koperwerk met Vlaamsche spreuken, enz., en aller- hande Vlaamsch Propaganda-Ma- jj uw lichaam. 7 fr. de doos (fr. 7-50 per post) teriaal. GEZELLIG TEHUIS ALLER VLAMINGEN KORTE KRUISSTRAAT, 3 GENT O KOFFIEHUIS SPIJSHUIS STUDENTENHUIS Prachtige Feestzaal Zalen voor groote en kleinere Vergaderingen Overvloedige en lekkere Noen- en Avondmalen tegen de billijkste prijzen der stad. Eetgelegenheid voor gezelschappen tellende tot 250 personen. Betrouwbaar adres voor Leeuwenvlaggen. Apotheek - Drogerij 25 Groote Markt en hoek der Korte Steenstraat (dichtbij Sint-Maartenskerk) KORTRIJK Telefoon 1463. 14 fr. de flesch, tegen Hoest, Asthma, Heeschheid, Bronchiet, alle Borst en Longaandoeningen. Gedrukt bij C. Nys-Berton Zonen Vaartstraat, 45, Kortrijk. GARAGE Algemeen Depot APOTHEEK MATTELAER ij VOORSTRAAT, 40, KORTRIJK Ook verkrijgbaar in de volgende i Apotheken ij Harelbeke, GhyssaertMeenen, jj Maenhout, Rijsselstraat, 49 Moes- jj kroen (Mont-a-Leux), R. Commey- i ne Iseghem, Laleman Wevelghem, 'i Bossaert Meulebeke, Versavel Rousselare, Dequeker Avelghem, jj Bourgois, enz., enz. Weigert alle namaaksels Deze zijn meestal waardeloos. Eischt j steeds de ware Bloedperels ieder o doos is gesloten met een vergulden f GESPECIALISEERD in herstellingen feRTLoWaa^°P er g®dnJkt staatji van AUTO'S aller merken Bloodpearls export Belgium 5 Bloedperels zijn een der beste Voorafgaandelllk bestek op aanvraag geneesmiddelen voor het regelen Kismammw.mMSBmxiuiirss&w&sS: der maandstonden, het ontgaan van de pijn en het wegnemen van ij i: witverlies. Zij verbeteren den bloed- v graad bij alle jonge lieden, zoo man- I nen als vrouwen zij voorkomen de jj verdikking van het bloed bij bejaar- de lieden zij doen den brand uit j het bloed verdwijnen. ROUSSELARE Meenensteenweg KORTRIJK Oude Vestingstraat De Vlaamsche menschen drinken gaarne de lekkere Bieren der wel gekende Gentsche Brouwerij MEIRESONNE i Depothouder RENÉ ROGIERS te Deerlijk. De Verzekeringsgroep deelt mede dat hare Maatschappijen: DE NOORDSTAR (sinds 1925 aan genomen voor de verzekeringen te gen arbeidsongevallen). NOORDSTAR-LEVEN (reeds aan genomen voor de pensioenverzeke ringen der bedienden). BOERHAAVE en ALGEMEENE LIMBURGSCHE GEMACHTIGD WERDEN BIJ KO NINKLIJK BESLUIT VAN 1 SEP TEMBER 1932, 'T LEVENSVERZEKE RINGSBEDRIJF UIT TE OEFENEN. Kantoren GENT, Kalanderberg, 1, (eerstdaags in baar eigendom Brittanjelaan) ANTWERPEN, Paardenmarkt, 79 HASSELT, Kapelstraat, 38. Q>

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Vlaamsche Volkseeuw | 1932 | | pagina 4