- ORGAAN VAN DE LIBERALE PARTIJ DER STAD AALST -- WIJ HEBBEN... De AALSTENAARS. Schaamfevrij. Beschaamdheid. De C. V. P. blijft de Aalstenaars bedriegen. Zij verdedigen onze belangen. Bezoekt Aalst en haar Monumenten. DE MIETERSE DRUKKERS ZIJN EZELS EN ONEEKWAMEN. De Volksvrijheid Gij weet dat de C.V.P. tot alles in staat is. Gij kent de bedriegperiode van De Ziel van 't Kind De Koningskwestie Er ligt nog wel iets klaar om op het laatste ogenblik de lichtgelovige kiezers te misleiden. Zij ontwijken de waarheid. Het oordeel is geveld. Gij hebt een foto gezien van de schepen Lau rent De Wolf op het manifest van de C.V.P. Hij is de meest betwiste candidaat in zijn partij. Hij vloog naar de dertiende plaats.Bekijk de foto. Hij durft U niet in d'ogen kijken. Hij is beschaamd om al de begane fouten en hij denkt na hoe hij verder de Aalstenaars kan en zal op flessen trek ken. Gij zult dat beletten en stemmen tegen de C.V.P. en stemmen voor de Liberalen. Gij hebt een manifest ontvangen van de C.V.P. met enkele fotos. De foto over de woningnood geeft een zicht over de huizen aan dc Schietbaan. Hebt gij gezien hoe het onkruid daar woekert tussen die kazerneblokken zoals in Beverloo Gaat tot ginder, gij kunt er U zelf van over tuigen. Het zijn die huizen die de vreemdelingen ontvangen op stofdoeken. P...doeken, enz. Het zijn waarlijk helden die de huizen daar ontwor pen hebben. Kan de C.V.P- ons zeggen of in de huizen aan de spoorweg Rozen de holle welfsels wel die zijn welke voorzien waren in het lastenboek en of daardoor geen enkele tienduizenden franken een andere bestemming hebben gekregen 111 De katholieke cerkel op de Grote Markt is een gebouw dat geklasseerd is door de commissie van Monumenten en Landschappen. De Stad heeft daarvoor 500.000 franken betaald. De Staat ongeveer TWEE millioen. Nu misbruikt de C.V.P. dat geklasseerd gebouw om er kiespropa- ganda mee te maken. Die mensen generen zich voor niets. Het Cirkus Strassburger is hier geweest. Drie dagen vollen bak. Drie duizend mensen per avond. Ontvangsten ongeveer 400.000 fr. Aan de stad betaald voor de TWEE pleinen en winst op de vermakelijkheden 26.000 fr. Op die manier verzorgd de C.V.P. de vermakelijkheden in onze stad. EN om een bal in te richten, waar men soms nog aan toedraagt moeten wij 1300 fr. betalen. Soms 2600 fr. Echte C.V.P. manieren. Wij vragen aan de Aalstenaars LAat gij bomen groeien in de dakgoten van uw huis Ons C.V.P. schepencollege laat bomen groeien in de dakgoot van het Belfort, langs de kant van de Kattestraat. Gaat kijken, de boom is reeds EEN meter hoog. Denkt gij dat de bomen goed doen in de dakgoten De C.V.P.-ers lopen blind over de straten en zij zijn zonder zor gen. een voetbrug aan St. Anna. Bekijk de foto van de C.V.P. De voetbrug is er reeds TWEE jaar en nog staan er houten afsluitingen. WI) HEBBEN... een doorsteek aan de Meiboom. Maar de foto geeft de achterzijde niet van die doorsteek. Het is een nieuw mestplein in het centrum van de De C.V.P'. de partij die beroep doet op den Middenstand heeft in de stad reeds DRIE mani festen uitgegeven. Die DRIE manifesten werden alle DRIE te Gent gedrukt. Proficiat Aalsterse drukkers, gij zijt ezels en onbekwamen. Gij kent uw stiel niet. Ofwel zijt gij bedriegers en is uw prijs te hoog. Gij moogt niets verdienen- De C.V.P. zal het voor U verdienen. Dat is C. V. P- mentaliteit. Zo gaan zij ook te werk in hun da- gelijksen omgang. Zij kopen te Brussel of te Gent. Zij zijn nochthans de verdedigers van de Mid denstand. Middenstanders, zijt solidair met de drukkers en keurt de handelwijze van de C.V.P. krachtda dig af met te stemmen TEGEN dc C.V.P.. VOOR de LIBERALEN. De liberalen kunnen bij ALLE drukkers niet gaan, maar zij hebben hun werk toch verdeeld over VIJF Aalsterse drukkerijen. WIJ HEBBEN... een doorsteek aan het Vredeplein en iedere week gebeuren daar drie tot vier ongelukken met ve los, autos en motos. De aangepaste regeling ont breekt. WIJ HEBBEN... een school op Kerrebroek. Zij werd ontworpen door de Liberalen en Socialisten. De oorlog kwam een einde stellen aan het werk. Het was het werk van wijlen Schepen Pierre Cornelis, de vader van Dokter Arthur Cornelis, de vijfde man op onze lijst. WIJ HEBBEN GEEN... Slachthuis beloofd door de C.V.P. Schouwburg beloofd door de C.V.P. Speelplaats beloofd door de C.V.P. Kinderkribben beloofd door de C.V.P. Stapelplaats beloofd door de C.V.P. Kerkhof op Mijlbeek beloofd door de C.V.P. Gebouwen voor de stadsdiensten beloofd door de C.V.P. Brug aan de Zwarten Hoek beloofd door de C.V.P. EN ONDANKS AL DIE BELOFTEN werden 88 millioen franken verteerd. En ondanks dat alles komt er een groot gat in de stadskas.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Vlaamsche Volkseeuw | 1952 | | pagina 1