DE MOUWVEGERS. HERBERGIERS. Iets over Automobielen. Ge moef C. V. P. zijn of g en deugt niet. HANDEN AF.... EEN enkel woord aan M. Van Hoorick. NEEN HEREN VAN DE IV. P. ONE WOORD IE MEER WAARD. Handen af... Fiscale inquisitie tegen de Middenstand. Onder het Liberaal-Socialistisch stadsbestuur had de stad ZES camions, de Jeep van de politie inbegrepen. Nu heeft de stad Aalst TWAALF autos. de auto van de politie en de schepenen in begrepen (Familie en kinderen mogen allemaal meerijden). En niemand zal ontkennen dat de stad te dien tijde ten minste zo proper onderhou den was als thans. Het is niet moeilijk zolen uit een andermans leder te snijden. Vobrde G.V.P. is M. Cis geen Middenstander. Waarom Omdat hij hotelier en caféhouder is. Moest M. Cis op de katholieke lijst staan, dan zou het goed zijn. De herbergiers en hoteliers kunnen nochtans de Heer Cis als een eerlijk en serieus mens. Hij is hun schatbe waarder. Hij bewijst veel diensten. De herber giers en hoteliers zullen hun standgenoot helpen en steunen en stemmen neven zijn naam. In hun café zullen zij reklaam maken voor M. Cis. dat is de beste manier om de C.V.P, de stamp van den ezel te geven. Gij kent de zaak van de Openingtaks. Gij weet dat het de Liberalen zijn die zich de zaak ter harte hebben getiomen. Op 30 Mei .1952 werd die taks afgeschaft in dé géméehteraad. De beslissingis naar Gent, in handen van de C.V.P. (M. Van Geert). Tot op heden. VIJF maanden nadien, is die beslissing nog niet goed gekeurd. WAT DENKT GIJ DAARVAN Zij" hebben voor de zoveelste maal een kies- mahcëuvér uitgehaald. Stetnt TEGEN de C.V.P.. Stemt LIBERAAL om de zaak definitief te kelderen. Stemt voor de caféhouder-hotelier, uw schatbewaarder M. Cis. In het manifest vinden wij een foto van het materiaal van de pompiers. Het is de eerste maal dat de pompiers in. de kiesstrijd betrokken wor den. Het zou er nog aan ontbreken dat de pom piers geen goed materiaal zouden hebben. Dat was ook zo ten tijde vande liberalen en socialisten. Maar wil dé C.V.P. ons zeggen hoeveel tien duizenden franken betaald werden door de in- dustricclen van de stad.gelden opgehaald door de ere-politiekommissaris Van de Winckel. Wil de C.V.P. nog eens de lijst laten verschijnen op een algemeen manifest van de tuinduizenden franken die door liberale patroons, door de liberale fabrie ken en door de liberale vrijgevige mensen daar voor werden betaald Het zal een hemelsbreed verschil zijn met het bedrag dat gegeven werd door de Potters en de zaktivisten van de C.V.P. Handen van de Pompiers. Zij wensen buiten de politiek te blijven. Het korps van de itad en niet van een partij. Hij heeft van zijn muilentrekkerij nog niets vergeten. Bij nacht, dan vergezeld hij de plakkers en staat op afstand te kijken. Verléden Zondag, aan het voetbalplein, dan kroop hij zelf op de ladder, zes sporten hoog. om doen te zien dat hij ook kan wer ken. Vergeet evenwel niet dat er Zondag veel volk was aan het voetbalplein ea dat 's nachts de toeschouwers zeer gering zijn. Allei Bert, op uwen ouderdom. Onze duidelijke verklaring te genover de kommunisten ligt de C.V.P. zwaar op de maag. Wij herhalen en verklaren dat wij met de kommunisten niet willen samen gaan en zelfs op de kommunisten niet willen rekenen om een meer derheid te vormen Ons gegeven woord is veel meer waard als dat van de C.V.P. Het is immers juist omdat de C.V.P. in menige omstandigheid haar woord gebroken heeft dat de mensen zo malkontent zijn en dat zij deze maal gaan stemmen TEGEN de WOORDBREKERStegen de C .V .P dus, VOOR de LIBERALEN, die hun woord gestand houden. Wij vragen aan de C.V.P .-ge kozenen Ja of neen, heeft Bert Van Hoorick in openbare zitting verklaart dat hij overtuigd was dat Staafken De Stobbeleir met de kommunisten NIET ZOU WILLEN samengaan In het C.V.P. manifest vinden wij een foto van de Ambachtschool. Wil de C.V.P. ons zeggen wat de stad betaald heeft voor dat gebouw. Wij zullen het zeggen GEEN CENT. Dat is geen gebouw van de stad. Dat gebouw is opgetrokken met gelden van de Provincie en van de Staat. De stad heeft daar niets mede te zien. Gedurende zes volle jaren hebben de C. V. P.-ers. de mensen zeep aan hunnen baard ge streken. Ziehier een gesprek van schepen Keymeulen die door de C.V.P., ondanks zijn zeventigjarigen ouderdom als eerste kandidaat door de pollers werd aangewezen. Vrouw Mijnheer de Schepen, het is om te vragen of gij mijn zoon aan het werk kunt helpen. Schepen t Madammeken, met veel plezier hé mijn kind. Voor u alles. Voor u pre cies als voor mijn eigen zuster. Maar ik weet niet of mijn andere vrienden daarmee zullen akkoord zijn. Vrouw t Maar Mijnheer de Schepen, als gij dat wilt doen en dat eens goed expli- keert dan... Schepen Madammeken, dat het van mij moest afhangen, zie mijn kind. ik zou voor U van uit mijnen bureau hier tot aan Markes op mijn knieën willen voort kruipen om U dat plezier te doen. Maar het zijn natuurlijk die andere mannen hé. Vrouw Allé, Mijnheer de Schepen, ik reken dan op U Tot daar. Zo kruipen die heren, vals weg. over de straatstenen terwijl zijde verantwoorde lijkheid in elkanders schoenen schuiven. De mensen hebben genoeg van dergelijke han delwijze. De kruipers moeten weg. C.V.P. Regering treft steeds scherpere maatregelen. MIDDENSTANDERS Als ge stemt voor de Christene Volkspartij dan stemt gij voor de FISCALE INKWISITIE De regering heeft de middenstand weer met een geschenk bedacht Inderdaad, de minister van Financiën heeft vo rige week een wetsontwerp voor de pinnen ge bracht dat de fiscale inquisitie sterk doet toenemen. Er is ongetwijfeld veel bedrog inzake de over drachttaks en de verkoop zonder facturen is een kwaad dat in de ogen van handelaars en produ centen zelf onrustwekkende afmetingen heeft gekregen. Maar is het daarvoor nodig een verschrikkelijk fiscaal regime in het leven te roepen in plaats van een doelmatige hervorming van de over drachttaks door te voeren. Het duidelijkste van het nieuwe ontwerp is dat het de handelaars zal onderwerpen aan ongeloof lijke fiscale offensieven. De fiscusagenten zullen thans het recht hebben alle boeken van de handelaars te eisen en niet alleen deze bij de wet voorzien. De administratie van de belastingen zal tegenwoordig zijn bij de processen gevoerd tegen de aldus vervolgde be lastingbetalers. De Vrederechter zal slechts in uitzonderlijke gevallen het bevel tot huiszoeking kunnen weigeren. Het ontwerp gaat zelfs zover de goederen van de belastingbetaler onder sekwester te plaatsec in geval van moeilijkheden met de fiscus Die maatregelen had men in ons land slechts toe gepast voor de vijandelijke bezetting of van land genoten die met de vijand geheuld hadden. En dan komen C.V.P. mandatarissen nog verklaren dat hun partij de Middenstand verde digt 1

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Vlaamsche Volkseeuw | 1952 | | pagina 2