0 EE MIDDENSTAND Een hartelijk woordje tot de Nichelisten. OPEN BRIEF EEK LAATSTE WOORD VAK AALSTEKAARTOTAALSTEKAAR Naar hef Kerkhof.. De Aalsterse feniksen en gekonkelfoes op grote schaal. Door elke Middenstandsorganisatie, door elke Beroepsvereniging werd ik steeds uitgenodigd. Ik aanzag die uitnodiging als een blijk van ver trouwen. Ik heb nooit geaarzeld mijn medewer king te verlenen. Ik was altijd en overal tegen woordig. Dat kan of zal niemand ontkennen. Op de laatste bijeenkomst van de onpartijdige Middenstandsorganisatie was er slechts EEN publiek mandataris dat was De Stobbeleir. Aan de Kommunisten verlenen wij genen praat omtrent de Middenstand. De Middenstand wordt gewurgd door de kommunisten. Aan de socialisten zeggen wij HANDEN AF VAN DE MIDDENSTAND, Door uwe coöperatieven, door uwe bakke rijen zijt gij de rechtstreekse dooddoeners van de Middenstand. M. Spaak zegde het Er moeten 100.000 Middenstanders verdwijnen. Hij heeft een trouwe medewerker gevonden te dien tijde in M. Eyskens. En de C.V.P., die doet van zelfde handen van DE MIDDENSTAND. Sedert de Christene Werklieden de bazen zijn in de C.V.P. is de Middenstand totaal verlaten door de C.V.P. Twee klinkende bewijzen De Pollvergadering van de C.V.P. waar de vertegenwoordigers van de Middenstand naar de achterplaats werden verwezen. De vergadering van het politiek bureau zoals bij de kommunisten waar zij M. Bessems lieten vallenen M. Ringoiropde 14e plaats werd ge zet. Waarom dan nog een poll houden. Dat de Middenstand het veertiende knopgat is word bekrachtigd door een artikel in het katho liek weekblad waar men vraagt om te stemmen voor M. Ringoir, de vertegenwoordiger van de Middenstand, op de veertiende plaats. Middenstanders, de Bestendige Afgevaardigde M. Van Geert heeft het zo gewild. Eerst de Kris- tene Werklieden en op de 14c plaats mag dan de Middenstand komen. Middenstanders, kunt gij nog vertrouwen heb ben in de C.V.P. Wij vernemen dat talrijke vrienden van wijlen Alfred Nichels nog niet akkoord gaan met de huidige overeenkomst afgesloten op de Molen dries. Zij weten hoe wij in eerlijkheid en oprecht heid met de grote volksvriend samen hebben ge werkt. Wij hopen dat zij op 12 Oktober zich onze houding en werking zullen herinneren en ons hun volle vertrouwen schenken. Is uw vertrouwen ooit misplaatst geweest in een van de Liberale kandidaten. Stem dan Nummer DRIE. Maar pas op. Luister niet naar praatjes- Stemt boven op kop van Nummer DRIE OFWEL nevens de naam van EEN kandidaat Begin niet met te panacheren want het kan ge beuren dat gij zoveel panacheert dat uw stem brief nietig is. Nietige brieven is ten voordele van de C.V.P. aan de Minister van Landsverdediging. Aalst, 7 October 1952. Hooggeachte Heer Minister, Af en toe komen reactievliegtuigen zich oefe nen boven de stad Aalst. Ik begrijp dat zulks niet gebeurd boven de stad Aalst alleen. Mag ik U evenwel vragen of het niet moge lijk is die oefeningen of proefvluchten te houden boven oefenplemen of in streken die minder be volkt zijn. Die vliegtuigen jagen de bevolking de schrik op het lijf en voor de mensen die in de hospitalen, klinieken en moederhuizen verblijven zijn die schrikaanjagende toestellen niet van aard om de gemoederen te bedaren en de hartziekten te stillen. In afwachting van een gunstig antwoord, wil aanvaarden Hooggeachte Heer Minister, met mijn voorbarigen dank, de verzekering van mijn welgemeende achting. Gustaaf De Stobbeleir, Senator. Vijf en twintig jaar geleden heeft de katholieke partij mij bekampt en beschimpt. In de kiesstrijd van 1926 stelde zij mij voor in een kakstoel Ik meen te mogen zeggen dat ik in die vijf en twintig jaren de stad en de bevolking trouw heb gediend. Ik ben de Aalstenaar gebleven, trouw aan de tradities en aan de folklore. Carnaval, kriteriums. handelsforen, grote openbare feesten, overal speelde ik mijn rol. Niets gebeurde in de stad of ik was er bij Geen enkele maatschappij heeft te vergeefs be roep gedaan op mijn medewerking. Ik mag gerust verklaren dat ik het enige raads lid ben dat in de laatste 25 jaren, elke uitnodi ging van de stad beantwoordde waar het er om ging officiële ontvangsten en alle andere mani festaties om beroepsverenigingen te huldigen. Elke plechtigheid, uitgaande van werklieden, middenstanders of industriëlen woonde ik bij omdat het Aalsterse leven mij totaal en volledig aanbelangt. In om het even welk lokaal woonde ik om zo te zeggen alle kunstprestaties bij, het ware muziek, het ware toneel. In de laatste zes jaren was er NOOIT een kommunist te zien. zeer zelden een socialist. De C.V.P.-ers waren vertegenwoordigd door. hetzij de burgemeester, hetzij een of twee schepenen. De raadsleden schitterden ook steeds door hun afwezigheid. De bestuursleden en leden van OM HET EVEN WELKE MAATSCHAPPIJ, die maar enigzins in betrekking kwamen met de stad zul len moeten toegeven dat De Stobbeleir steeds tegenwoordig was. AL WAS IK SCHEPEN OF RAADSLID ik ben dezelfde gebleven en was steeds op mijn post. Gustaaf De Stobbeleir. Vanaf 1926 beloofde M. Moyersoen reeds een Kerkhof voor Mijlbeek. Hij heeft nooit een grond gevonden die er kon voor dienen. Nu heeft M Keymeulen beloofd er een te zoe ken, al moest hij kruipen op zijn knieën, van uit zijn bureel tot aan de Grot. De man die ge overal gezien hebt en die in gans de stad gunstig gekend is. 25 jaren zijn voorbij. Ik vraag opnieuw uw vertrouwen. Maar als gij liever stemt nevens de naam van een mijner medekandidaten dan doet het mij evenveel genoegen en ben ik U evenzeer dankbaar. Samen gaan wij naar de overwinning. De Aalsterse Helden en onbekwaamheid op grote schaal. Wij zijn vandaag VRIJDAG. Hewel troost U de moeite om te gaan tot aan de DuivenkeetstraaL Alvorens gij aan het Astridpark komt hebt gij daar de nieuwe huizen door de stad gebouwd Weggevoerdenstraat Dat is wel het grootste schandaal van de stad en het klinkenste bewijs van de volledige onbekwaamheid van het sche pencollege van de C.V.P. De blokken elk van vier huizen liggen de ene 0 80 cm. hoger als de andere. Sedert twee jaren heeft het stadsbestuur daar niets gedaan en ploe teren de mensen in de modder. Wat meer is. de ligging van de Duivenkeetstraat naar de ingang De Prez in de Koolstraat ligt ongeveer VIJF meters hoger De waterleiding is gelegd en steekt in de voetpaden 0.65 cm. hoger als de borduur van het voetpad. De borduren die gelegd zijn verschillen in de hoogte twee meters en liggen scheef en krom. En nu moet de waterleiding her- legd worden, wat tienduizenden franken geldver spilling betekend. Nu zullen er hofjes voor de huizen moeten komen en zullen die hofjes met trappen moeten gemaakt worden. Waarlijk, het grenst aan het ongelooflijke en toch is het waar heid. Dat komt er van als men te doen heeft met mensen die altijd alles best weten. De huizen aan de Schietbaan kosten aan de inwoners 40.000 fr. meer als eerst voorzien. WAAROM 711 Omdat de persoon die de huizen mocht bou wen de stenen heeft moeten kopen op een be paalde plaats, bij een familielid van een schepen NIEMAND van de C.V.P. zal deze zaak dur ven lochenen. En Gent heeft daaraan zijn goedkeuring ge geven. Hadden de Liberalen en Socialisten zulke toe ren moeten uithalen, ZIJ zaten voor VIJF jaren in den bak.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Vlaamsche Volkseeuw | 1952 | | pagina 3