Opgepast Zij hebben hun gal gespuwd. Hoe een mens muilen leert trekken. Zaterdagavond 11 October, te negen uur, GROTE MEETING in open lucht op de Grote Markt. Komt luisteren. Verleden Woensdag in de St. Gudulastraat. M. Dc Wolf... de Schepen van Openbare Werken. Hij heeft een warboel gevonden op het stad huis. Wie hem kent weet wat zulks betekent. Hij heeft niet alleen een warboel gesticht op het stad huis maar het IS EEN WARBOEL IN GANS DE STAD. De C.V.P. zelf is er van overtuigd want hij kreeg de 13' plaats. Nadien hebben de gezworen kameraden hem teruggebracht naar de vijfde plaats omdat hij de warboel in de stad zou kunnen voortzetten, De hevolking wil evenwel van die warboel niet en zal de C.V.P. afstraffen. M. DE WOLF durfde zeggen... dat het dank aan hem is dat het in de Molen straat zo rap en zo snel is vooruitgegaan. De in woners van de Molenstraat weten best wat zij aan M. De Wolf gehad hebben. Protesten, re clamaties bij de vleet en gedurende jaren en jaren in de modder en de vuiligheid tot groter nadeel van de handel. De brieven door de Dekenij aan het Stadsbe stuur gezonden zijn daar de sprekende bewijzen van. M. DE WOLF durfde zeggen... dat het dank aan hem is dat het in de Binnen straat van korten duur was. De inwoners herrin- neren zich in de Binnenstraat en al de aanpalende straten dat M. De Stobbeleir hen met een mani fest heeft verwittigd dat zij de ganse winter in den donkeren en de modder zouden versukkelen. Het Atheneum, het overdekte zwembad en de prachtige stadsfeestzaal zijn monumenten waar over de Aalstenaars fier gaan. Dat zijn werken van het vorige bestuur. Dat is wat anders als vuiligheid rond de kerk van Mijlbeek en bomen in de dakgoot van het Belfort. Maar dat vinden die heren heel normaal. Zelfs de mestpleinen generen hen niet. En de fameuze M. Gilbert Claus- hij verdraaide de woorden van Dokter Arthur Cornelis en was van oordeel dat leden van het schepencollege toch geen voetbal moeten spelen om Eendracht in ere-divisie te krijgen. Dat zou nogal een ploegsken zijn schepen Schelfhout, 73 jaren, center-voor; schepen Keyraeulen. 70 jaren, center-half en schepen Haers, 56 jaar, goed in alle handen want hij kan rollen gelijk een tonne. En de slimme Gilbert, die al een zo grote al weter is als zijn boezemvriend Laurent, is van oordeel dat de leden van het schepencollege geen zwemmers moeten zijn en ook geen waterpolo- spelers. Goeie God, spaar ons dat ongeluk, want ver mits dat de bestuurder van het zwembad niet kan zwemmen, staan de grootste onheilen de stad Aalst te wachten. Om de liefde van Ons Heer, heren schepenen, gaat toch niet te water. M. Gilbert Claus, die mag te water gaan, die kunnen zij vasthouden bij zijn haar en zo blijft hij boven water. En M. Gilbert Claus wist niet... dat al de sportmaatschappijen hier grote lasten betalen die Sportclub Eendracht, Volharden en De Adelaars zoniet goed zouden te pas komen. Voor Eendracht alleen tussen de 3 4 duizend franken elke week. De Athletiek. het Kriterium moeten betalen. Om het Handbalspel heeft de C.V.P. zich niet bekommerd. Daar zal de bekende sportman Georges Steleman zich over bekommeren. En de DERDE vertegenwoordiger van de C.V.P. hij noemde zich de vertegenwoordiger te zijn van de christene werklieden, zegde dat het geen geheim was dat de liberalen gaarne met de roden samen gaan en dat zulks niet kan gezegd worden van de C.V.P. En raak was het antwoord van M. De Stobbeleir. De beste vrienden waren Spaak - Eyskens. Samen hebben zij jaren het land geregeerd. Het was NA de regering van C.V.P. kommunisten, socialisten en liberalen. Het was die regering Spaak - Eyskens die zegde dat er 100.000 middenstanders moesten verdwijnen. Het was tijdens de regering Spaak - Eyskens dat de C.V.P. ministers een geschenk aanbo den aan M. Spaak ZILVEREN schotel met de handtekening van AL de C.V.P. ministers. Arme C.V.P. Sukkelachtige politiekers in hun eerste kinder broek. En die mensen zouden opnieuw de meesters willen spelen op het Aalsterse stadhuis om ons nog meer den duivel aan te doen. Het is geweten dat de Christene werklieden VEEL, VEEL, liever samen gaan met de soci alisten als met de liberalen. Dat weet iedereen. En qezien zij toch de meesters zijn de C.V.P... En gezien er zowel kristene kommunisten be staan als kristene socialisten, WIE ZEGT ONS dat zij niet zouden samen gaan met socialisten en kommunisten. Acht socialisten plus Een kommunist en plus VIER kristene werklieden (gekozen op de lijst van de C.V.P.) hebben met dertien gekozenen de meerderheid. Daarom stemt LIBERAAL opdat wij zo sterk mogelijk zouden zijn in de gemeente raad en OM TE BELETTEN DAT DE DRIE GROEPEN de MEERDERHEID behalen in onze stad. En nu richt ik mij tot de ganse Bevolking. C.V.P.-ers, socialisten en kommunisten kri- tikeren omdat ik de folklore van de stad heb meegeleefd. Zij zijn van oordeel dat een mandataris zich moet afzijdig houden. Ik ben overal geweest. IN ALLE WIJKEN. Als ik in uw midden was, dan waart gij allen tevreden. In alle omstandigheden hebt gij beroep op mij gedaan. Voor dienstbetoon hebt gij mij steeds bereid gevonden, bij mij thuis, of in café, ZEG EENS, kunt gij de andere mandatarissen zo gemakkelijk bereiken MAAR er is nog meer.... In de Senaat heb ik met klem en overtuiging steeds de belangen verdedigd van alle categoriën van onze bevolking. Artikels zijn verschenen om mij dank te zeggen in De Opgeeiste van de Nationalen Bond van Opgeeisten. in Het Strijdersblad, het halfmaandelijks blad van de Oudstrijders van België. in De Verminkte, het blad van het Nationaal Verbond der Invalieden. in De Nieuwe Verminkte, het blad van het Nationaal Verbond van de Gebrekkigen en Arbeidsslachtoffers. Gustaaf De Stobbeleir. Tot voor enkele weken werden de bedienden en de werklieden door Schepen De Wolf uitge scholden voor iuierikken en onbekwatnen. In zijn partij krijgt hij de stamp van den ezel. Deze week maakte hij een ronde en riep de stadswerklieden in een café om te drinken.Zo vallen die mensen van de ene overdrijving in de andere. Maar het zal allemaal niet helpen. De C.V.P. moet weg. Drukkerij Wed. J. Van Opdenbosch, Aalst.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Vlaamsche Volkseeuw | 1952 | | pagina 4