Vergaderingen Hartelöoze roode Uilen. Altijd politiek 1 Niet kontent. TWEEDEJAAR N' 6 2 CENTIEMEN HET NUMMER ZONDAG 9 FEBRUARI 1908, ABONNEMENTSPRIJS 3 maanden 0,40; 6 maanden 0,75; een jaar 1,50 Men abonneert zich op, alle pos:bureelen. Alle briefwisselingen moeten vóór den woens- dag van iedere week ingezonden worden. DRUKKER-UITGEVER P. Vai) Scbüyls»b€rgb Zonnestraat, 33, AALST ANNONCCN Rechterlijke 1 fr. per regel. Reklamen 20 centiemen per regel. Annoncen dikwijls herhaald 10 cent. per regel. Ongeteewende brieven worden niet opgenomen. Christie Vakverecnigingen Pantoffelmakers Zondag 9 Februari, ten 9 ure, voor de Pantoitelmakers, ten lokale Werk- manskring, verplichtend op boet van 0,15. Dagorde: Rekening; uitslag der kiezing; balloteering. Alleman op post! Wevers Bestuurvergadering, heden zondag, 9 Feb;.uar:, 01119 ure 's morgends in den Katholieken Werkmanskring. Stofbewerkers 'Bestuurvergadering, heden zondag, g Februari, om 3 1/2 ure namiddag,'in 't Brusselsch Hof. Garen- en Katoenbewerkers Woensdag avond, om 8 ure stipt, vergadering voor het bestuur, m den Katholieken Werkmanskring. Onze vergadering van toeko menden zondag, 16 Februari. Ze zal plaats grijpen om 3 ure, heel S Verscheidene bestuursleden zegden op de vergadering zet half drij ure, dan kunnen we om 3 ure stipt beginnen Maar wij achten dit onnoodig wij moeten onze vergaderingen juist op uur leeren beginnen. 't Is gemakkelijk voor iedereen. Dus om 3 ure zeer stipt, (niet om half 4), voor al het mansvolk onzer vereemgingen. De mannen van Hofstade, Nieuwer kerken en Rrembodegem zullen wel op post zijn. Dit zien we gewoonHjjk die van ver moet komen, komt intijds. Als de mannen van de stad maar op- PaEn dat hopen wij wel, want 't is ct- ne gansch bijzondere bespreking, die vee) vruchten moet opleveren voor on ze beweging, en de spreker, vriend Isi- door De Greve, is hier allergunstig gekend. Men gelieve nu wel m aanmerking te nemen.dat er vuor déze vergadering geene bijzondere convocatien gezon den worden. Dit bericht in De \nje Werker dient als uitnoodiging. Gelieft het dus niet te vergeten. Aan de dagorde staat 1. Onze vakbeweging. 2. Wat. zij ons heeft geleerd voor de toekomst. Nog eens, niet vergeten En alle man op post In hun schrijven van 2 Februari we ten de roode hoofden te vertellen, dat er zooveel werkgebrek is,dat er koude en honger wordt geleden en er overal te kort is. Zoo sen rijven zij m hunne gazet van verleden zondag. Nu alleen wetén ze dat En over eenige weken, wanneer de winter zich nog meer deed gevoelen, dan schreven die goddelooze en hard vochtige zelfde leiders, dat er geene goede werken of aalmoezen mochten gedaan worden Dan keurden zij de liefdadigheid af En dat ziin de vrienden, de volks redders En zulke uilen willen aan 't hoofd staan van ons verstandig werkvolk IK TIK. Zooals iedereen weet, heeft M. R. Moversoen den loonopslag helpen be komen in de fabriek Roos-Geerinckx- De Naeyer. Met genoegen werd door elk recht schapen hert bestatigd, dat arm en rijk met gezond ooi deel samenwerkten om den twistappel tusschen meester en knecht weg te ruimen. Men komt tot eene vredelievende oplossing, zonder staking, zonder het vuur van haat en nijd tusschen baas én werker aan te hitsen elk is tevreden, uitgenomen... de chefs der socialisten. In plaats van den goeden uitslag toe te juichen, zuigen zij er weer venijn uit, en trachten het volk wijs te maken, dat M. Moversoen gehandeld heeft uit po litieke berekening. Gelijk de duivel is, betrouwt hij zijne gasten O 't ware voori't werkvolk te wen- schen, dat er zoo veel gehandeld werd uit politieke berekening. Ze zouden 't gewaar worden in hunnen zak Intusschen wordt de handelwijze der afgunstige menners door ons volk ten strengste gelaakt en afgekeurd. Wanneer het de ernstige bela»gen en het loon van et werkvolk geldt die nen alle politieke driften beteugeld te worden, onverschillig aan welke poli tieke denkwijze men behoort. Eene partij die er anders over denkt, stelt hare politieke driften boven de belan gen van het volk en werkt rechtstreeks tegen de welvaart van de werkende klas. Aan u, verdwaalde werkbroeders,te oordeelen ofgij aan die godaeioozeen overdrevene politiek zult gedwee blij ven gehoorzamen als hunne schapen, als hunne slaven. Achteruit goddelooze cheffen, ach teruit twistzoekende kerels, achteruit overdrevene politiekers. Het gezond verstandvanonsvolkbegi.it u leeren te kennen. Lang genoeg hebt gij het misleid met uwe drogredens, en eens dat het volk het doel uwer strekkingen zal begrijpen zal het met medelijden op u neerzien en tot zijne chris telijke en vredelievende gevoelens te rug keeren. En gij allen die medege werkt hebt aan deze vredelievende op lossing, gaat voort op den ingeslagen weg en zoo zal het volk zijne oprechte vrienden leeren kennen. Rubens. De zuurgezichten uit Hand aan Hand zijn niet kontent over den loon opslag in de fabriek Roos-Geerinckx- De Naeyer. Natuurlijk z'hadden liever gezien dat onze poging mislukte. Wij begrijpen hun spilt en verstaan heel goea dat ge 't verdriet van hun gezicht kunt scheppen. Volgens 'nen wever loopen ze met 'n fassade van 'nen meter lang Nu, kropt maar jongens, doch berst er niet van Intusschen gaan we goed vooruit en vagen zwierig onze botten aan uw... koleire. LEEST EN VERSPREIDT DE VRIJE WERKER

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Vrije werker | 1908 | | pagina 1