De Loting De KoDing van Portugal en zijn oudste zoon vermoord Nieuwstijdingen. Het nut der bosschen Over Hugo Verriest In Aalst zijn de lotingsdagen zonder buitengewone voorvallen afgeloopen. Hier en daar wel een broebbelmgsktn of uitdeeling van muilperen, als gevolg der dronkenschap, maar toch niets erg. Op sommige dorpen Van 't om liggende het er erger toe; te Oor- degem o. a. is er wreed gevochten met de messen. De lotelingen van BAVE- GEM, die van Oordcgem kwamen, waar zij hadden deelgenomen aan de loting, werden opHoog-Bavegem aan gevallen door eenige lotelingen van Oosterzeele. De aanranding was zoo onverwachts, dat de Bavegemnaars zich niet konden verdedigen; de aan randers zwaaiden met hunne messen als bezetenen en kapten en kerfden in den hoop.Drij gebroeders hadden ver schelde messteken bekomen. De laffe aanranders namen dan de vlucht, zon der gekend te zi]n. 's Morgens werd er aan het gemeentehuis van Oordegem slag geleverd tusschen Oordegem en "Vlierzele. Hier ook werden de messen getrokken en twee jongelingen bekwa men erge wonden. Toen de gendarmen uit het gemeentehuis kwamen om tus schen te komen, waren de vechters reeds in alle richtingen gevlucht. Hoe barbaarsch toch, die messengevechten. Te St Amandsberg werd ermaandag achternoen ook gevochten tusschen lo telingen en*jneeloop«rs, Zekere Fiers kreeg 'ne messteek tegen het rechter oog. In 't Antwerpsche is het maan dag ook loting geweest; daar ook heeft bet in sommige dorpen gespannen; te Puers o. awerd er gevochten met de messen en zijn er zelfs revolverschoten gelost. Toe maar! dat gaat nu toch over zijn hout, bij beschaafde lieden. Te Hingene ook werd er schrikke lijk gevochten; verschelde jongelingen ,zijn deerlijk gesteld. Heel waarschijnlijk zullen het mee- rendeel onzer lezers reeds de tijdingen vernomen hebben, over de wreede ge beurtenissen m Portugaal. Zaterdag reedde koninklijke familie van de statie naar huis, in een open rijtuig, bespannen met vier peerden. Aan den omdraai eener straat geko men, sprong eensklaps een kerel op het achterdeel van het rijtuig en loste twee revolverschoten op den koning, die doodehjk gewond ineenzakte. Aanstonds sprongen de soldaten en policie-agenten naar den kerel, die zich krampachtig aan de koets vasthield; op hetzelfde oogenblik naderdenverschei- dene andere medeplichtigen het rijtuig en van alle kanten werden er schoten gelost, met karabijns die de schelmen van onder hunne mantels haalden. De oudste zoon, een prins van21 jaar werd insgelijks getroffen door 2 kogels en stierf korts nadien. Dejongste zoon bekwam eenewonde aan den arm, doch niet erg; en de ko ningin bleef ongedeerd. Verscheidene der aanvallers werden ter plaats gedood en een groot getal aangehouden. Naar het schijnt was de aanslag se dert eenigen tijd reeds beraamd? De oproermakers dachten een soort van oproer te zullen verwekken en aldus de middelen te hebben om de republiek te doen uitroepen. Doch hun plan is mislukt, daar van zondags reeds de tweede zoon koning van Portugal is genoemd. Een nieuw ministerie is ins gelijks tot stand gekomen, en de over heden zijn vast besloten alie poging tot oproer te dempen. T'AALST is donderdag morgend een brouwerswagen van den heer Max Moens in de vitrien gereden van M. Mertens, handelaar in jenever en li keuren, Gentschestraat. Ganschjde vi- tnen met al de likeurflesschen werden verbrijzeld. Dat zal daar een geram mel geweest zijn Te LEDE kwam zondag avond Remi Roggeman in de herberg van de weduwe Coen, en kreeg er twist met denzoon Jules. Roggeman, m woede ontstoken, gaf de bazin eenen stamp op den buik; vrouw Coen viel bewus teloos ten gronde en maandag achter noen, rond 3 ure is de ongelukkige bezweken. Het parket is ter plaats ge weest. Men zegt dat Roggeman vroeger nog in't zinneloozengesticht verbleven heeft. Te 1DEGHEM (bij Ninove) kwam maandag avond rond 8 ure. zekere M. V. vanSchendelbeke, in de statie der gemeen te op 't oogenblik dat de trein, waarmede hij moest vertrekken, reeds in gang was. Hij sprong op de voettrede van een wagon verloor het evenwicht en rolde onder de wielen van den trein. De ongelukkige werd letterlijk in stukken gereden. V..was weduwenaar; hij laat twee minderjarige kinderen achter. Te GEERAARDSBERGEN leeft se dert eenigen tijd de genaamde Victor Oli vier bijgenaamd (Sergent) in onmin met zijne.vrouw. Maandag nacht ontstond er opnieuw twist tusschen de echtgenooten. Toen dinsdag morgend, zijne kinderen naar de fabriek vertrokken waren, begaf Olivier zich naar de slaapkamer zijner vrouw en bracht haar twee messteken toe. De dader nam vervolgens de vlucht. De toestand van het slachtoffer is zeer erg. Over zeven of acht jaar had Olivier, die 55 jaar oud is, zijne vrouw ook messteken toegebracht. De policie en de gendarmen van Gee- raardsbergen kwamen dinsdag in den vroegen morgend reeds ter plaats van de moordpoging. Het parket van Audenaarde is 's namiddags te Geeraardsbergen afge stapt. Meermaals wordt er door de landbou wers geklaagd, als er hier of daar een paar bunders akkerland werden beboscht alweer zooveel labeurgrond verloren voor den boerDe lieden die zoo spre ken, gaan slechts het onmiddelijk nut na, en oordeelen gansch verkeerdwant de bosschen zijn werkelijk van groot nut voor den landbouw. Zonder de wouden ware de opbrengst der akkergronden bijna van geenen tel. De ontwouding vooreerst is eene oor zaak van droogte; want, op eene opene vlakte, dringt het water in betrekkelijk kor ten tijd door de grondlagen heen tot in de waterkom der aarde. Staan er integendeel boomen, dan zij pelt het water langzaam door de grondla gen en maakt deze vruchtbaar. Deze door zijpeling gebeurt hier langzaam om ver schillende redenshet water wordt tegen gehouden 1° door de takken en bladeren 2° door de dorre bladeren, die den grond bedekken 3° door de boomwortels, die het water ver uitéén drijven. Dank aan de bosschen worden de vloe den te keer gegaan immers het water wordt hier in zijnen loop gestuit door de beletselen, die wij hoogei aanhaalden, en de rivieren zijn alzoo gevrijwaard van eene overtollige hoeveelheid, die hunne bed ding zou doen overstroomen, wat gebeurt in eene uitgestrekte vlakte, waar al het water te gelijk naar de rivieren vloeit. Het is inderdaad bewezen, dat de rivieren, die door een oord loopen zonder bosschen, 29 maal meer water ontvangen dan water- loopen, die hunne bedding hebben in eene beboschte streek. Zonder van de verfrisschende koelte te gewagen, die de bosschen aan onze streken bij zomertijd bezorgen, leveren zij nog een ander voordeel op, namelijk Zij houden de winden tegen, die maar al te dikwijls zoo'n nadeeligen invloed uitoefenen op de veldgewassen. Om een voorbeeld te geven van de on gekende verdiensten der bosschen en hoe gevaarlijk van den anderen kant de ont wouding soms kan zijn, zullen wij een ge val aanhalen in den laatsten Herfst te Ou- zous, een dorp in den omtrek van Lour- des. gebeurd: Voormeld dorp was op de helling van eenen beboschten berg gele gen men had den berg ontgind en bij den eersten storm is de grond, die vroeger door de boomwortels wierd vastgehouden, losgeschoten en het dorp wierd door de rotsklompen vernield. Herman Teirlinck schrijft in De Stan daard over Hugo Verriest Hij gaf een voordracht voor het Vlaamsch Pleitgenootschap. Hij gaf die voordracht in dat reusachtig Justiciepaleis, waarvan men de geheele stad hoort ronken en waar men ze overziet met al hare to rens en daken, onder een roling van stu wende wolkenjacht. In de eerste kamer van het Dcioepsiioi, een ongewoon gedreun van mooie damen en aandachtige heeren, zag ik hem staan zijn zwarte toog rechtop boven het duistere katheder en zijn hoofd zijn, heerlijk hoofd, zilverig- om-kranst, beglansd met een ooi ijk lachje, daar hooge in de half-duistere klaarte, te gen de doezelige verven van een verwij derd Gobelin. Ik zal niet gemakkelijk zijne zonderiin- ge.scherp-hedendaagsche elegantie verge ten. Zijn hoofd zong en tastte, gevoelig, schuchter-zoekend, melodieus als een van die wonderbare horzels welke kunnen han gen, vlijtig en onverroerd, in een gouden zonnestraal. Dat hoofd wat een leven Het trilde, het wiegde, het kleurde op onder de lich ten van rappe blikken, het fluisterde gelijk Panfijfels in huiverig riet, het orgelde ge lijk de kracht van ongelooflijke trompen... en dan lispelde 't weg in een zilverig ge- brobbel van klanken, gelijk een watertuil druppelend over de vlakken van achtien- deeuwsche fonteinen. Mijnheer Verriest, dat is nooit meer te herdoen. En wat hij zei Wat weet ik het, wat weet ik al I Hij 'heeft het gezeid... 't Was over Guido Ge ile. Het volk is de zee en de taal is hare barenslag... ea gelijk de fabel vertelt dat

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Vrije werker | 1908 | | pagina 3