Ons Meifeest Yerplichtend Onderwijs P.YaDSchuylenbergh 18e MEI BERICHT Een geschenk ïoor E. fl. Van Laere E. H. Van Laere ZEVENDE JAAR N" 19 2 CENTIEMEN HET NUMMER ANNONCEN Rechterlijke 1 fr. per regel Reklamen 0,20 c. per regel Annoncen dikwijls herhaald 10 cent. per regel. Alle briefwisselingen moeten vóór den woensdag van iedere week inge zonden worden. Ongeteekende brieven worden niet opgenomen ;$r: ;m*- - v' - *>*w um ABONNEMENTSPRIJS 3 maanden 0,40; 6 maanden 0,7b een jaar 1,50; Men abonneert zich op alle poatbureelen. DRUKKER-UITGEVER Keizerlijke Plaats, 65 AALST Ziehier de schikkingen die geno- zijn voor ons Meifeest 's Morgens om half negen, verga dering in den Werkmanskring. Kwaart voor 9 ure, optocht naar de kerk met muziek aan 't hoofd. Om 9 ure, Mis waaronder Sermoen van den Z. E. H. Deken Na de mis, terugtocht naar 't lokaal; 1° Verslag vandenalg. Schrijver; 2° Aanspraak door een vermaarden Spreker Na den middag, otn 3 uur Ycldfzes: in den, hof van den Werk man skring. Om 3 1 /2 uur, groot Concert door het muziek der Christene Vakvereeni- gingen. Dit Concert zal afgewisseld worden met kluchtliederen,gezongen door den gekenden Gentschen kluchtzanger Pol Speeckaert. Zooals vorige jaren is dit feest toe gankelijk voor al de huisgenooten on zer leden, en zullen de kinderen lek kernijen ontvangen. Ziehier hoe wij dat zullen doenAl de kinderen, vergezeld van hunne ou ders of huisgenooten, zullen eenen bon ontvangen, die recht heeft op een pak lekkernijen. Die pakken zullen afgele verd worden tegen 't vertoon van den bon, in het bureel van den Kring dat uitzicht geeft op den hof. Zoo zal alles regelmatig gaan en zal er niemand te klagen hebben. Wij zetten onze vrienden aan om goed propaganda te maken voor dit feest, 't Is eene uitmuntende gelegen heid om onze levenskracht te toonen. Alleman op dek De christene vakvereenigingen. een blijvenden blijk van erkentelijkheid aan hunnen oud-bestuurder willende geven, hebben een prachtig beeld gekocht, een ECCE HOMO, dat 7.e den len Zondag van Juni met het muziek naar Gent- Muide zullen dragen. Het beeld staat te zien in de venster van P. Van Schuy- lenbergh. Op, Broeders, op, ten strijd' getogen Wij willen recht, geen slavernij De Schoolwet moet er door Luid en plechtig zweren 't wij Deze strijdkreet dreunde grootsch en machtig door de woelende straten van Leuven op den heugelijken dag van de betooging Schollaert. Reeds twee volle jaren geleden, legde die Held zijn wets ontwerp neer in de Kamers, wetsont werp van vrijheid voor Vlaamsche en Waalsche huisvaders, van gelijkheid voor vrije- en staatsscholen. Helaas het viel heerlijk was zijn val Het hel- sche wijf Marianne mocht zege brieschen: de nauwknellende banden, die haar dreigden, werden haar niet aangeklui- sterd en roesten nu als oud goed. De onwetendheid liet men wederom vrij veld. Immers wat beoogden de Katho lieken met het wetsontwerp van 14 Maart 1911 Al de kinderen van 't land,, rijk r mm, degelijk te onderwijzen en als nuttige burgers op te voeden, want de onwetendheid is de moeder der dwa lingen. Waarom dat willen Om in een schoon land schoone menschen te plaat sen, om 's lands grootheid te vergemak kelijken door ontwikkeling, levensbron die aan ieder belgisch kind zou ge schonken worden in de school, schat die de ouders kosteloos zouden bemachti gen als eenig erfdeel voor hunne kin deren. Onderwijs schenken aan hun kroost is een allerwaarste natuurplicht voor do ouders., Helaas droevig is het te be- statigen dal velen dezer hunne kinde ren niet regelmatig, ja, soms in 't ge heel niet, naar de school zenden. En waafomEenigen uit onverschil ligheid, anderen uit armoede en slor digheid, hunne kinderen niet behoorlijk kleeden kunnend, velen uit slaafsche gewoonte wijzen ze veel te jong den weg naar fabriek en werkhuis op. Wat gebeurt er daar? De grofste uitbuiting van kinderarbeid geschiedt daar bande loos, deels door de schuld der ouders, deels door het niet te keer gaan van wege 't landsbestuur. Enkel verplich tend onderwijs tot veertien jaar zal de Belgische werkersjeugd redden uit de laagheid der stompzinnige onwetendheid, uit de vergiftige doodende pestlucht van vele nijverheidsgestichten, van dm on taardende stempel van het dierlijk ma terialisme. Excelsior met onze kinderen naar hoogere ontwikkeling op Kennis der moedertaal, degelijke lagere wetenschap en vakkennis op de school, zal het hooger-op van ons volk bewerken. Zonder vakkennis is een jongen ge doemd tot simpele aardewerker en aar dewerkers of u travauxlieden hebben, wij honderdwerf bij de Vlamingen te veel 1 De dagelijksche ondervinding leert, dat goede ontwikkelde werklie den, fijne vakkenners, altijd werk heb ben, en op een vast en hoog loon kun nen rekenen hier in onze vlaamsche gewesten, terwijl onbekwame werklui het uiterst moeilijk hebben om werk te vinden, hun loon noodzakelijker wijzo veel lager is en in de winter als coe- lie's in de groot-nijverheden der Walen- streken moeten gaan werken om niet te verhongeren. Ook voor den landbou wer zou dat verplichtend onderwijs van groot voordeel zijn immers zijn zoon zou op de school een grondig land- bouwonderricht ontvangen, moderne be bouwing en bemesting zou hij aanlee- ren en verwerken met het goede der oude gebruiken en volgwijzen het voordeel van samenwerken in het aan knopen en bezigen van landbouwmachic- nen zou in z'n geest binnendringen en sterk door die samenwerking zou hij lab r menig uur aan de zorg van zijnen stal meer kunnen besteden, terwijl hij nu enggeestig en bekrompen in zijn doe- ninge, maanden lang regen en windbui- er. mag torsen bij het saai-lamlendig om spitten van zijn land. Dus eischen wij verplichtend onder- wjjs tot veertien jaar om hoogere ontwikkeling voor ons volk om doelmatig de uitbuiting van kinder arbeid te keer te gaan om hun voldoende gezondheid te la te voor later mannenwerk -r- ï.un v'ij» he» /.«V,onl»erWf; aferj-ond van een volk, te onttrekken om hoog loon voor extra werk te be werken om een schoon land met een schoon volk te bevolken. Welaan dan, sociale werkers, de niet- ontuikkeling van ons volk, de steen des aanstoots van alle sociaal streven, weze tot het verleden en vervangen door ont wikkeling, krachtige hefboom van herop wekking en verheffing. Weest aanhangers dus van het verplichtend onderwijs geen vrijheid wordt daardoor opgeof ferd. Want wie zal bewecren dat een huisvader VRIJ is zijne kinderen te on derwijzen of niet te doen onderwijzen, naar willekeur in het laatste geval zondigt hij grootclijks tegen de regels der maatschappij. Wel zoctstreelend klinkt het onafhankelijkheid, vrijheid van landgebied doch dat klinkt valsch bij een onbewust, niet-ontwikkeld volk, ter wijl een geleerd, ontwikkeld volk volle zelfstandigheid bezit. En zelfstandigheid baart onafhankelijkheid, (ja fcclfs bij overheersching MIJN LIEP Aan Vriend Jozef Cammaert. Daarom en hebt Gij mij in dit zoo zorgvol leven. Weldadig God de dichtkunst niet gegeven, Om in mijn poCzij, die Gij aan wein'gen biedt Een lied te kwelen, dat zijn gift in d'harten schiet; t Welk daar, in 't zuiverst eerst, de driften doet ontgloeien; Om 't zaad van haat en nijd met kwiste hand te strooien; Om vuig te spotten met Uw' leering en met hem Die Uwe kudde hoedt, tot U leidt door zijn stem; Om in mijn hoovaardij, verwaten en vermeien, Te wagg'lenaan den troon, waarop Gij zijt gezeten Voor alle eeuwigheid, te brijz'len op den grond Lijk velen willen doen, een vloekwoord In den mond! Neen ik kreeg mijn lied om Uwen lof te zingen, Gelijk het deeng'len doen en alle hemellingen; Gelijk het vinkje, lijk de zoete nachtegaal Bij 't eerste morgendlicht en zilvren manestraal. Zulks is mijn eed'le taak, dat moet ik steeds betrachten, O geef mi], goede God, daartoe de beste krachten; En kwam het ooit, dat ik mijn zang ontwijden zou, Ontneem mij dan de stem en breng mijn geest in rouw I Fons Van de Maele. 't Was deze week al E. H. Van luie re dat de klokke sloeg. Hij werd ge vierd in de Vakvereenigingen, in de» Reizigersclub, in deii Turnclub. in het ziekenfonds, in de maatschappij der Apostolieke scholen, in St-Martensgilde, enz. enz. Tal van geschenken werde» hem aangeboden. In St-Martensgilde, die bloeiende vriendenschaar, was hij het voor werp eener ware vereering. De achtba re voorzitter M. Aug. Meganck deed eene roerende aanspraak en bo?»d de» Eerwaarden Proost een prachtige kope ren bloemenvaas op koperen staander, versierd met een overprachtigen palm en frissche bloemen, aan. E. H. Van Laere dankte niet minder ontroerd. Te» slotte droeg 1'. Van Schuylenbergb bet volgend gedicht voor, opgevat naar de» trant dier lustige, kunstminnende vrien den Er is .e; tiju van komen, Er is en tiju vaii^auü Dat rufsci.en ons de boomen. Dat zingen ons de stroomen, Dat buldert ons de orkaan O gulden tijd der lente Zie, alles komt in bloei Ons hoveken, zoo jente, Het lijkt een bloementente Vol levenslust en -gloei Heel 't stadje ligt te blaken In warmen zonnebrand, Rood-goud op alle daken, Waarover 'twit-blauw laken Van d'hemelkoepel spant Dat is de tijd van komen, De tijd der blonde jeugd, Vol gulden zonnedroomen, Vo! frissche levensstroomen, Vol vriendschap en vol vreugd De tijd der grootsche plannen, Als 't machtig Ideaal Uit onze jonge mannen Den twijfel houdt verbannen, Hun tempert hard als staal. Toen kwamen wij te zamen Eenvoudig, goed en mild... Maar hoog als tempelramen Zoo stout rees ons beramen, Bij 't stichten van ons gild Wij wilden d'ouden tempel Terug in de oude pracht, Zoodat van op den drempel Men zag den christen stempel Van 't Aalstersch jong geslacht. Vermeten was dit pogen Men spotte met ons gild, Doch vroolijk, 't doel voor oogen, Werd moedig voortgetogen En forsch de taak getild. Het plan der jonge kerels Rees heerlijk tot een daad... Weiera bii 't lied der merels Doorgloeide in wonderperels Ons werk de dageraad WiewB8 de vlag, de veldhedB- Der jonge christen schaar Wie lei er 't loos geweld neer, Rees telkens als een held weer Het was M. Van Laer' Wij stonden onverschrokken Vol geestdrift nevens hem Wij vreesden schaüw noch schokken, Al vlogen ook de brokken Rond ons... op zijne stem

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Vrije werker | 1913 | | pagina 1