MARIAFEESTEN Een knrieuze Victorie! Aan de nieuwe Leden Nieuwe aanslagen FEEST TE LEUVEN Maar propos van Victorie... ger van niets wisten, hebben nu een verheven doel voor hun eigen en voor hunne nakomelingen en het feit alleen dat ze hunne zwakheden en misgrepen ui .alle oprechtheid bekennen met het doel dag om dag beter te worden, stelt te buiten allen twijfel, verre, oneindig verre, boven degenen die hunne een voudigheid miskennen en belasteren. 't Is niet genoeg de zwarten het ge- j loof te verkondigen, te onderrichten en te doopen ze moeten een kristene vor- niing krijgen, en die vorming is het j grootste en het moeilijkste werk. Het grootste omdat ze de vruchten der evan- i gelizatie duurzaam maken moet, het moeilijkste zooals volgt uit den ingebo ren aard der zwarten. Hunne opvoeding en opleiding tot het kristene leven vergt, van wege den missionaris, be kwaamheid en deugd in zooveel te rui mer mate daar hij te worstelen heeft met de onbewustheid van den zwarte zelf, en met nog andere ongunstige om standigheden die in een kristen land niet te vinden zijn. Eéne dezer ongun stige omstandigheden is de schaarsch- heid aan degelijke voorbeelden van kristen familieleven onder de blanken. De slechte voorbeelden zijn niet zoo schalijk als het gebrek aan voorbeeldi ge blanke familiën immers het kwaad zien ze van jongsaf onder hunne oogen en ?t is juist om dit kwaad te verlaten dat ze kristen werden. Doch het voor beeld eenèr kristene familie waar alles diep godsdienstig is, waar wederzijdsche liefde en verdraagzaamheid in nooit ge stoorden vrede heerschen, waar kinde ren kristen eerbied hebben voor de ou ders, en de ouders leven voor hunne kinderen in aanhoudende zorg en op pas, dat voorbeeld kwam nimmer onder hen te zien. Dit is eene leemte die de beste zorgen der missionarissen onbe kwaam blijven te vullen wat ze doen of zeggen, hunne lessen daarover zijn en blijven theorie die de zwarten, mees tendeels. niet weten hoe in hun dage- lijksch leven toegepast. De vooruitgang der zwarten in 't werkelijk kristen le ven zal grootelijks afhangen van de oorbeelden hun gegeven door de blan ken die oprecht katholiek zijn met de 'i;tad, wier leven de lessen der missio narissen aan de zwarten gegeven, niet alleen bewaarheid en bekrachtigt, maar tevens zienlijk en tastbaar bewerkstel- likt. En dan nog zal het werk der ver- kristen ing onzer zwarten een onbere kenbaar getal jaren vergen, en dan nog zal het een werk blijven van aanhou dende zorg en oppas, van steeds be kwame en deugdzame priesters. ALGEMEEN CHR. VAKVERBOND op het Verenigingsrecht van Christene Arbeiders. Het bestuur van het Algemeen Chris ten Vakverbond, vergaderd te Brussel den 23 April 1913. GEHOORD 1. Dat de Christene Houtlewerkers- hond van Thienen te vergeefs herhaal delijk had aangedrongen bij de schrijn werkershazen om een redelijken loon- opslag te bekomen 2. Dat diezelfde vereenigde bazen de werklieden acht lange maanden hebben laten wachten zonder zich te gewaardi- gen het minste antwoord te ge\ en op de beleefde vragen hun gestuurd door de werklieden 3. Dat eindelijk de werklieden, na al le verzoeningsmiddelen te hebben uitge put, besloten het werk neer te leggen 4. Dat de bazen, die allen ereenigd zijn, nu aan de eischen der werklieden willen toegeven op de uitdr ikkeliike voorwaarden dat zij hun ontslag zouden geven van de vakvereeniging 5. Dat de bazen hierin worden opge stookt door M. Baudouin, bestuurder van de Raffinerie Tirlemontoise die zelf van zijne eigene werklieden uit de fabriek afstaat aan de schrijn verkers- bazen om in staking zijnde houtbewer kers te vervangen. 6. Dat de papierfabrikant le Hovre, van Audeghem-Dendermonde, ondatzaj- ne werklieden zich ten deele bij de christene Vakvereeniging hadden aange sloten, al die werklieden heeft uitge sloten, alle pogingen tot overeenkomst heeft afgewezen. BESLUIT j Ten krachtigste te protesteeren tegen deze snoode schennis van het vereeni- gingsrecht i Drukt de hoop uit, dat Art. 310 van i het strafwetboek weldra herzien en ge- j wijzigd worde, in der voege dat de werkgevers, die zulke aanslagen plegen I op het recht van vereeniging, insgelijks strafbaar worden gesteld Brengt hulde aan de leden van den Christenen Houtbcwerkersbond van Thie nen, die getrouw blijven aan hunne ver eeniging en verzekeren hun den alge- heelen steun van al de vereenigde Chris tene werklieden van Belgie om hun aan te moedigen den strijd vol te hou den voor het recht van vereeniging. Moedigt ook de papierbewerkers van Audegem aan om krachtdadig en eens gezind hun vereenigingsrecht blijven te verdedigen. De christene vakvereenigingen van, Leuven zijn bezig met een grootsch feest op touw te zetten. Op Zondag 8 Juni vieren zij plechtig de inhuldiging van hun vaandel. Zijne Eminentie de Kardinaal Mercier, Aartsbisschop van Mechelen, heeft welwillend aangenomen persoonlijk het vaandel te wijden en het woord te nemen op de groote feest zitting. De Heer P. Poullet, Minister van Wetenschappen en Kunsten, alsme de de Zeereerwaarde en welbeminde Pater Rutten, zullen er eveneens spre ken. Het is ten andere niet zonder reden dat de Christene werklieden van Leu ven die inhuldiging zoo plechtig vie ren. Leuven werd sedert lang door de socialisten aanzien als HUNNE stad. On ze vrienden, dank aan hunne onver moeibare propaganda, zijn er in gelukt sterke en bloeiende vakvereenigingen °P le richten, die besloten zijn de ar beidersklas te leiden op den weg van waarheid, gerechtigheid en liefde. Het feest van 8 Juni- heeft daarom ook zul ke groote beteekenis voor Leuven en geheel het arrondissement. Het moet ee ne grootsche betooging zijn en tevens eene aanmoediging voor de toekomst. Den 8 Juni moeten al de christene werklieden te Leuven zijn. Wij geven hieronder het programma. Om 9 x/2 ure vereeniging ten lokale, (tilde der Ambachten, Minderbroeder straat, 24, en optocht naar St-Pieters- kerk. Om 10 u. Plechtige Hoogmis in St- Pieterskerk, met Pontifikale Assistentie en wijding van het Vaandel door Zijne Eminentie den Kardinaal Mercier, aarts bisschop van Mechelen. Gelegenheids aanspraak door den Z. E. P. Rutten, algemeene Schrijver der Christene Be- roepsvereenigingen van Belgie. Om 11 -u. optocht door de stad. Om 12 l/t uren, Plechtige Feestzitting in de groote zaal van St-Pieterscollege, Mihderbroedersstraat. Zullen er het woord voeren M. J. Kayacrts, Schrijver van het Verbond der Christene Vakvereenigingen van Leuven. M. René De Bruyne, algemeene Pro pagandist der Christene Vakvereenigin gen. Z. E. Pater Rutten, algemeene Schrij ver der Christene Vakvereenigingen van Belgie. De Heer Minister Poullet. Zijne Eminentie Kardinaal Mercier, Aartsbisschop van Mechelen. Om 2 u. broederlijk feestmaal in de Gilde. Inschrijvingsprijs 2,50 fr. s Avonds om 6 ure. op de koer der Gilde, luisterrijk volksfeest voor de fa milie van de leden en vrienden der vak- vcreenigingen. Muziek, zang, turnvoor- stollingen, levende lichtbeelden en ver- lichting. De bijtredingen gelieve men ten spoe digste te zenden naar Het Sekretari- aat der Maatschappelijke Werken, Min- derbroedersstraat, 24, Leuven. Den 8 Juni allen naar Leuven. Volgens RECHT EN VRIJHEID hebben 1 de socialisten met hunne A. W. eene glansrijke overwinning behaald. Maar al de vernis, die de jongens op die overwinning ;-meeren om ze te doen glanzen, voldoet hen zelf niet, want ze zijn zoo boos als horzels. Ze zijn BOOS op ons... natuurlijk 1 BOOS op de liberalen... BOOS op de Broquevule... BOOS op Woeste... Alia, BOOS op geheel de wereld... Eene kurieuze victorie, niet waar... 'k Heb altijd hooien zeggen DIE WINT DIE LACHT En hier is 't juist konterverkeerd De socialisten winnen, (VOLGENS HEN!) en ze bassen en bijten naar iedereen, precies gelijk nen hond... die mostaard geëton heeft. Maakt u zoo kwaad niet jongens. Ge moet er u in stellen... Lacht liever, dan zullen de menschen U trachlen te gelooven. Nu moet de domste onder uwe gaaien denken, dat ge hem peer- devijgen voor citroenen verkoopt. Heel de Borinage staat over einde... De socialist Pepin, volksvertegenwoordi ger, heeft de liberale volksvertegenwoor diger Masson, verweten dat hij met zij ne dagorde in de Kamer het volk GE FOPT en BEDROGEN heeft. Daarop is Masson rechtgesprongen en is Pepin gaan tegenspreken op zijn eigen grond gebied. De man heeft er niet veel kun nen vertellen want hij werd door de vrijheidlievende socialisten zoodanig uit gejouwd en uitgefloten, dat hij van ar moede van de tribuun moest komen, zonder zijnen zeg te kunnen zeggen üt Zou Recht en Vrijheid ons daar niets meer kunnen over mededeelen Ziehier in afwachting wat de grooto gazetfen over die zaak mededeelen bondag 4 Mei, werd te I'aturages ee ne meeting belegd, waar M. Masson te gen M. Pepin zou optreden, 't Is er alleszins kartelbroederlijk toegegaan. Ziehier hoe de correspondent van den Patriote hel vertelt. Vrienden, ge moet dat eens lezen Als M. Masson in de zaal kwam, vol bergsche liberalen en boreensche socialisten, begonnen deze laatsten te roepen Verkochte 1 Verrader Leve do staking Leve Pepin M. Masson kan gedurende tien minu ten spreken in eene betrekkelijke stil te maar zoodra hij bevestigt (lat de bijzonderste socialistische voormannen de staking vijandig waren, herbegint het gewoel nog heviger. u Twintig maal tracht M. Masson het spektakel te overheerschen hij wil zij ne uiteenzetting voortdoen, uitleggen wat al formaliteiten er noodig zijn om tot eene Grondwetsherziening te komen, welke moeilijkheden de grondwettelijke beschikkingen er tegen verwekken. Als liberaal stelt hij zich voor als verdediger der burgerij. (Men roept coffre-fort Hij verklaart dat de libe rale partij eene burgerpartij is. (De so cialisten jouwen hem uit.) Hij beweert aan de socialistenpartij een ontzaglijken dienst bewezen te hebben, want, zegt hij, het stakingsblok versplinterde en de staking ging uitbranden, wat voor het socialism de uiterste vernedering zou ge weest zijn. (Geweldig protest. Geroep: I.eve de stakingWeg met de libera len Verraad M. Masson merkt aan dat zijn hui dige aanvaller M. Pepin zijne dag orde gestemd heeft. (Kreten Leve Pe pin Men zingt de u Internationale. De redenaar wandelt heen en weer, blijft dan met gekruiste armen tegenover hot publiek staan, herneemt zijne wan deling en eindigt met zich neer te zet ten. (Spottende toej.) u Maar M. Masson wil het spreekver- hoog nog niet verlaten. Hij klaagt de onverdraagzaamheid der boreensche so cialisten aan. (Dezen huilen des te meer.) Hij meent hun voldoening te ge ven met MM. Woeste en de Broquevil- le aan te vallen, 't Mislukt 1 het pu bliek tempeest langs om meer, het ver wijt aan M. Masson de regeering gered en de herziening gedood te hebben. Men zingt de Marseillaise. Men schreeuwt ter eere der werkstaking. Eindelijk uitgeput, roept M. Masson: Vergaderingen zooals deze bewijzen dat de burgerij alles te duchten heeft van het enkelvoudig kiesrecht Nieu we kreten Verrader Verkochte t Onbeschrijflijk gehuil.) tt Van half zes tot zeven uur heeft M. Masson vergeefs gekampt tegen de woe de van dezen, die hem onlangs in de Kartelvergaderingen den triomf toe schreeuwden. Wat citoyon Pepin betreft, men heeft hem niet gezien. Deze week komt de bode de eerst© maal bij u rond. Wij hopen dat gij re gelmatig alle weken uwen uitleg zult gereed leggen en goede leden zult blij ven van onze vereenigingen. De laatste gebeurtenissen hebben u zonneklaar bewezen hoe nuttig en noodzakelijk do GOEDE vereenigingen zijn. Moest er soms iemand vergeten zijn, men gelieve er kennis van te geven aan een lid van 't bestuur. Deze laatste woorden zijn voorname lijk tot onze leden gericht, want de niet- leden zullen dit bericht waarschijnlijk niet lezen. Onze leden moeten die men schen aanspreken en hooren of ze in regel zijn. Zijn ze in regel, zooveel te beter zijn ze in regel niet, geef er seffens kennis van aan den algemeenen secre taris. 1363 STAM AALST 191 ter gelegenheid van den 550jarigen Jubilé ter eert van O. L. Vr. ten Druiven. GELEGENHEIDS-CANTATE Zondagen 6 en 13 Juli. PONTIFICALE HOOGMIS in open lucht, op Zondag 20 Juli, om 10 uren. Groote Historische Stoet Zondagen 20 en 27 Juii. e Grot van O. L. Vr. van Lourdes, te Mijlbeek. Plechtige Viering der Meimaand en van de 25s verjaring der oprichting en wijding van de Grot. Alle Zondagen zal den Rozenkrans gelezen wor den gedurende heel den namiddag; in de week. 's avonds na 7 uren. Zondag n Mei iSinxen), te 3 1/2 ure. Bede vaart en Offerande door de Congregatie. Lof zang. Sermoen door den E. P. VAN HOOP. Lofzang en Vereering der Reliquie. Zondag 18 Mei, te 5 ure namiddag, Bede vaart en Offerande door de inwoners der IJrus selschestraat. Akte van toewijding nan All. Maagd Maria. Sermoen door clen E. P. TORFS. Lofzang en Vereering der Reliquie. Zondag 25 Mei, Bedevaart der studenten van St Jozefscollege. Te 61/4 ure Rozenkrans. Lof zangen Vereering der Reliquie. Zondag 1 Juni, sluiting der Meimaand. TeS ure Rozenkrans, Lofeanp, Sermoen door den E. P. DE MEULEMEESTER. Lofzang en Veree ring der Reliquie. Kerk van St. Martin»* Dagelijks om 5 ure, de Mis met Litanie van O. L. Vr. Om 5 ure namiddag Lol, en om 8 ure 's avonds, Lofzang, Rozen krans, Sermoen, waarna Lofzang door het volk.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Vrije werker | 1913 | | pagina 3